HOTUBA YA BAJETI KUU YA SERIKALI MWAKA WA FEDHA 2022/2023

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
HOTUBA YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO,
MHESHIMIWA DKT. MWIGULU LAMECK
NCHEMBA MADELU (MB), AKIWASILISHA
BUNGENI MAPENDEKEZO YA
SERIKALI KUHUSU MAKADIRIO
YA MAPATO NA MATUMIZI KWA
MWAKA 2022/23
14 Juni 2022 Dodoma

1
I. UTANGULIZI

 1. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja
  kwamba Bunge lako Tukufu lipokee, lijadili na
  kukubali kupitisha Makadirio ya Mapato na
  Matumizi ya Serikali kwa mwaka 2022/23. Bajeti
  hii inawasilishwa kwa mujibu wa Ibara ya 137 ya
  Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya
  mwaka 1977, ikisomwa pamoja na Kifungu cha 23
  (3) cha Sheria ya Bajeti, Sura 439 pamoja na
  Kifungu cha 124 (4) cha Kanuni za Kudumu za
  Bunge, Toleo la Juni 2020.
 2. Mheshimiwa Spika, pamoja na hotuba hii
  ninawasilisha vitabu vinne vinavyoelezea kwa kina
  Bajeti ya Serikali. Kitabu cha Kwanza ni
  Makadirio ya Mapato; Kitabu cha Pili ni Makadirio
  ya Matumizi ya Kawaida kwa Wizara, Idara
  Zinazojitegemea na Wakala wa Serikali; Kitabu
  cha Tatu ni Makadirio ya Matumizi ya Kawaida kwa
  Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za
  Mitaa; na Kitabu cha Nne ni Makadirio ya Matumizi
  ya Maendeleo kwa Wizara, Idara zinazojitegemea,
  Wakala wa Serikali, Sekretarieti za Mikoa na
  Mamlaka za Serikali za Mitaa. Aidha, Muswada wa
  Sheria ya Fedha wa mwaka 2022 pamoja na
  Muswada wa Sheria ya Matumizi ya Serikali wa
  mwaka 2022 nayo ni sehemu ya bajeti hii.
  2
 3. Mheshimiwa Spika, makadirio ya Bajeti ya
  Serikali kwa mwaka 2022/23 yameandaliwa kwa
  kuzingatia nyaraka na miongozo mbalimbali
  ikiwemo: Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa
  wa Miaka Mitano 2021/22 – 2025/26 ambao
  umeandaliwa kwa kuzingatia Dira ya Taifa ya
  Maendeleo 2025; Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya
  mwaka 2020; Dira ya Maendeleo ya Afrika
  Mashariki 2050; Ajenda ya Maendeleo ya Afrika
  2063; Malengo ya Maendeleo Endelevu 2030;
  Mwongozo wa Ushirikiano wa Maendeleo; na
  makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa
  ambayo Tanzania imeyaridhia.
 4. Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru
  Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na
  kuniwezesha kusimama mbele ya Bunge lako
  Tukufu kuwasilisha Bajeti ya Serikali kwa mwaka
  2022/23. Kwa namna ya pekee nitumie fursa hii
  kumshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu
  Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa
  Tanzania kwa kuendelea kuniamini katika
  dhamana hii ya kuongoza Wizara ya Fedha na
  Mipango.
  3
  II. MWENENDO WA MAPATO NA MATUMIZI
  2021/22
  Mwenendo wa Mapato
 5. Mheshimiwa Spika, katika bajeti ya mwaka
  2021/22, Serikali ilitarajia kukusanya jumla ya
  shilingi trilioni 37.99 kutoka katika vyanzo vyote
  vya ndani na nje ambapo hadi Aprili 2022, kiasi
  cha shilingi trilioni 29.84 kimekusanywa.
  Mchanganuo wa mapato yaliyopatikana hadi
  Aprili 2022 ni kama ifuatavyo:
  (i) Mapato yaliyokusanywa kupitia Mamlaka
  ya Mapato Tanzania (TRA), yalikuwa ni
  shilingi trilioni 17.20, ambapo lengo la
  mwaka ni shilingi trilioni 21.78;
  (ii) Mapato yasiyo ya kodi yalifikia shilingi
  trilioni 2.03, ambapo lengo la mwaka ni
  shilingi trilioni 3.05;
  (iii) Mapato ya Halmashauri yalifikia shilingi
  bilioni 759.0, ambapo lengo la mwaka ni
  shilingi bilioni 863.9;
  (iv) Misaada na mikopo yenye masharti
  nafuu kutoka kwa Washirika wa
  Maendeleo ilifikia shilingi trilioni 3.93,
  sawa na asilimia 92.0 ya lengo la mwaka
  la shilingi trilioni 4.27;
  (v) Mikopo kutoka vyanzo vya ndani ilifikia
  4
  shilingi trilioni 4.12, ambapo lengo la
  mwaka ni shilingi trilioni 4.99; na
  (vi) Mikopo yenye masharti ya kibiashara
  ilifikia shilingi trilioni 1.81, ambapo lengo
  la mwaka ni kukopa shilingi trilioni 3.05.
  Mwenendo wa Matumizi
 6. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai
  2021 hadi Aprili 2022, jumla ya shilingi trilioni
  29.40 zimetolewa kwa ajili ya matumizi ya
  kawaida na maendeleo. Katiya kiasi hicho, shilingi
  trilioni 18.79, zilitolewa kwa ajili ya matumizi ya
  kawaida ambazo zinajumuisha shilingi trilioni
  6.73 kwa ajili ya mishahara, shilingi trilioni 4.79
  Matumizi Mengineyo na shilingi trilioni 7.27
  kugharamia deni la Serikali. Jumla ya shilingi
  trilioni 10.61, sawa na asilimia 74.1 ya lengo la
  mwaka zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji wa
  miradi ya maendeleo. Kiasi hiki hakijumuishi
  baadhi ya fedha zilizopelekwa moja kwa moja
  kwenye utakelezaji wa miradi (D-fund). Fedha hizi
  zitajumuishwa kwenye hesabu za Serikali
  mwishoni mwa mwaka wa fedha pindi taratibu za
  kihasibu zitakapokamilika.
  5
  Tathmini ya Uhimilivu wa Deni la Serikali
 7. Mheshimiwa Spika, hadi Aprili 2022, deni la
  Serikali lilikuwa shilingi trilioni 69.44, sawa na
  ongezeko la asilimia 14.4 ikilinganishwa na
  shilingi trilioni 60.72 Aprili 2021. Kati ya kiasi
  hicho, deni la ndani ni shilingi trilioni 22.37, sawa
  na asilimia 32.2 na deni la nje ni shilingi trilioni
  47.07, sawa na asilimia 67.8. Kati ya deni la nje,
  deni lenye masharti ya kibiashara ni shilingi
  trilioni 14.27, sawa na asilimia 30.3. Hivyo,
  sehemu kubwa ya deni la nje ni mikopo yenye
  masharti nafuu.
 8. Mheshimiwa Spika, tathmini ya uhimilivu
  wa deni la Serikali iliyofanyika Novemba 2021 kwa
  mujibu wa Sheria ya Mikopo, Dhamana na
  Misaada Sura 134 ilionesha kuwa viashiria vya
  deni la Serikali viko ndani ya wigo unaokubalika
  kimataifa katika kipindi cha muda mfupi, wa kati
  na mrefu. Katika Tathmini hiyo, viashiria
  vinaonesha kuwa: uwiano wa thamani ya sasa ya
  deni la Serikali kwa Pato la Taifa ni asilimia 31.0
  ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 55; uwiano
  wa thamani ya sasa ya deni la nje kwa Pato la
  Taifa ni asilimia 18.8 ikilinganishwa na ukomo wa
  asilimia 40; na uwiano wa thamani ya sasa ya
  deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 142.4
  6
  ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 180.
  Tathmini ya Kukopesheka kwa Nchi (Credit
  Rating)
 9. Mheshimiwa Spika, katika mwaka
  2021/22, zoezi la tathmini na ukadiriaji wa
  kukopesheka kwa nchi (credit rating) ambalo
  lilisimama hapo awali lilianza tena kupitia benki
  ya Citibank ambayo ilikuwa mshauri wa Serikali.
  Hadi kufikia mwezi Mei 2022, Serikali imefikia
  hatua za mwisho za kukamilisha taratibu za
  ununuzi ambapo imefanikiwa kuchagua kampuni
  mbili ambazo zinatambulika kimataifa na kupitia
  mikataba yao. Aidha, Serikali inaendelea na
  mazungumzo na kampuni hizo pamoja na
  kuandaa takwimu mbalimbali ambazo zitatumika
  katika zoezi la tathmini na ukadiriaji wa
  kukopesheka. Serikali inategemea kukamilisha
  zoezi hili ndani ya mwaka 2022/23. Naomba
  nichukue fursa hii kuziomba taasisi za Serikali, za
  binafsi na benki zitakazopata nafasi ya kuhojiwa
  na wataalamu wa Kampuni hizo kutoa ushirikiano
  kwa kuzingatia maslahi mapana ya nchi.
  Kukamilika kwa zoezi hili kutatuwezesha
  kuongeza wigo wa wakopeshaji kwa Serikali na
  makampuni binafsi hususan katika masoko ya
  mitaji ya kimataifa (International Capital Markets).
  7
  III. BAJETI YA MWAKA WA FEDHA 2022/23
 10. Mheshimiwa Spika, Bajeti ya Serikali kwa
  mwaka 2022/23 ni ya pili katika utekelezaji wa
  Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka
  Mitano 2021/22 – 2025/26 wenye dhima ya
  “Kujenga Uchumi Shindani na Viwanda kwa
  Maendeleo ya Watu”. Aidha, dhima kuu ya bajeti
  ya mwaka 2022/23 kama ilivyokubaliwa na nchi
  wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni
  “Kuongeza Kasi ya Kufufua Uchumi na
  Kuimarisha Sekta za Uzalishaji kwa ajili ya
  Kuboresha Maisha”. Katika utekelezaji wa dhima
  hiyo kwa mwaka 2022/23 kipaumbele kitakuwa
  katika sekta za uzalishaji zikiwemo Kilimo,
  Mifugo, Uvuvi, Nishati, Uwekezaji na Biashara.
  Lengo la Serikali ya CCM inayoongozwa na
  Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Rais wa
  Jamhuri ya Mungano wa Tanzania na Mwenyekiti
  wa CCM ni kujenga uchumi, kukabiliana na
  umasikini pamoja na ukosefu wa ajira hasa
  kwa vijana.
  Shabaha za Uchumi Jumla
 11. Mheshimiwa Spika, kutokana na mambo
  yaliyozingatiwa katika uandaaji wa bajeti hii,
  shabaha za uchumi jumla katika kipindi cha
  8
  mwaka 2022/23 ni kama ifuatavyo:
  (i) Ukuaji wa Pato Halisi la Taifa kufikia
  asilimia 4.7 mwaka 2022 na asilimia 5.3
  kwa mwaka 2023;
  (ii) Kuendelea kudhibiti kasi ya mfumuko wa
  bei na kuhakikisha kuwa unabaki
  kwenye wigo wa tarakimu moja ya
  wastani wa asilimia kati ya 3.0 hadi 7.0
  katika muda wa kati;
  (iii) Mapato ya ndani kufikia asilimia 14.9 ya
  Pato la Taifa mwaka 2022/23;
  (iv) Mapato ya kodi kufikia asilimia 11.7 ya
  Pato la Taifa mwaka 2022/23; na
  (v) Kuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa
  kiwango cha kukidhi mahitaji ya uagizaji
  wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa
  kipindi kisichopungua miezi minne (4);
  IV. MAMBO MUHIMU KWA MWAKA WA FEDHA
  2022/23
 12. Mheshimiwa Spika, nchi zote duniani
  zinapita kwenye athari kubwa za UVIKO 19 na
  vita kati ya Urusi na Ukraine iliyoanza Februari
  2022 ambayo imeendelea kuleta athari katika
  mataifa mbalimbali duniani ikiwemo Tanzania
  kutokana na mwingiliano wa shughuli za
  kiuchumi na kijamii. Madhara ya UVIKO-19,
  9
  yamekuwa na makali zaidi baada ya uchumi
  kuanza kurejea, kwa kuwa nchi zilikuwa katika
  “lockdown” na nyingine kupunguza uzalishaji wa
  bidhaa. Uchumi unaporejea katika hali ya
  uzalishaji mataifa yote yanahitaji bidhaa ambazo
  ziliachwa kuzalishwa hivyo kusababisha
  upungufu. Kungali hali iko hivyo, vita kati ya
  Urusi na Ukraine imeongeza upungufu wa bidhaa
  kwa kuathiri uzalishaji na mnyororo wa
  usambazaji. Kwa mujibu wa Shirika la Chakula
  Duniani, nchi za Urusi na Ukraine ni kati ya nchi
  zenye uzalishaji na uuzaji mkubwa wa mazao
  mbalimbali ikiwemo ngano, mafuta ya kula na
  shayiri.
 13. Mheshimiwa Spika, nchi ya Urusi ni ya pili
  katika uzalishaji wa gesi asilia na bidhaa za
  mafuta ya petroli duniani. Kadhalika, nchi ya
  Ukraine ni miongoni mwa nchi zinazozalisha
  mafuta ya alizeti kwa wingi duniani. Kufuatia
  madhara haya ya vita, ni dhahiri kuwa uchumi na
  gharama za maisha duniani hazitabaki
  zilivyokuwa awali. Ndio maana Mheshimiwa
  Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya
  Mungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa CCM
  ameelekeza bajeti hii ya Serikali ijikite kuchukua
  hatua za kutoa unafuu kwa wananchi na kufufua
  10
  uchumi. Bajeti hii itatilia mkazo Sera za Mapato,
  Sera za matumizi, kujali ufanisi (Value for
  Money), mapambano ya vitendo vya rushwa na
  kuwekeza kwenye Sekta za uzalishaji ili
  kutengeneza ajira kwa vijana.
  Mikakati ya kuongeza Mapato Mwaka
  2022/23
 14. Mheshimiwa Spika, nawapongeza Mamlaka
  ya Mapato Tanzania na taasisi zingine
  zinazokusanya mapato na maduhuli ya Serikali.
  Tumepiga hatua kubwa kwenye makusanyo ya
  ndani. Hadi Aprili 2022, ukusanyaji wa mapato ya
  kodi na yasiyo ya kodi ikijumuisha mapato ya
  Mamlaka za Serikali za Mitaa umefikia shilingi
  trilioni 19.99, sawa na asilimia 93.3 ya makadirio
  ya kukusanya shilingi trilioni 21.42 katika kipindi
  hicho. Kati ya kiasi hicho, mapato ya kodi
  yamefikia shilingi trilioni 17.20, sawa na asilimia
  94.5 ya lengo la kukusanya shilingi trilioni 18.2,
  mapato yasiyo ya kodi yamefikia shilingi trilioni
  2.03, sawa na asilimia 81.2 ya lengo la kukusanya
  shilingi trilioni 2.5 na mapato ya Mamlaka za
  Serikali za Mitaa yamefikia shilingi bilioni 759.0,
  ikiwa ni asilimia 104.8 ya lengo la kukusanya
  shilingi bilioni 724.1 katika kipindi hicho.
  11
 15. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio
  hayo, bado kuna vitendo vya rushwa kwenye
  ukusanyaji wa mapato, hasa kwenye kodi kubwa,
  mapato ya Mamlaka za Serikali za mitaa na ardhi.
  Kuna mapato ya Serikali yanaingia kwenye mifuko
  ya watu binafsi. Hii inafanyika kwa kukadiria
  viwango vya juu ili katika majadiliano ya kwenda
  kwenye kodi stahiki kinapunguzwa kiasi chini ya
  kile kinachostahili na kilichopunguzwa kinaingia
  mifuko binafsi. Serikali imeshapokea taarifa
  kadhaa za matukio ya aina hii na inaendelea
  kulifuatilia kwa umakini sana jambo hili. Wale
  wanaokataa kutoa rushwa ndio wanaoonewa
  zaidi, ndio wanaobambikwa makadirio yasio halisi
  kwa kuwakomoa, ndio wanaotishiwa kufilisiwa.
  Jambo hili halikubaliki. Nitoe rai jambo hili
  liachwe mara moja. Tuache utaratibu wa kufanya
  majadiliano (bargaining) kwenye kulipa kodi.
  Watumishi wa umma wanaokusanya kodi na
  maduhuli ya Serikali wanaowaomba
  wafanyabiashara wawapunguzie wanachotakiwa
  kulipa ili kisichoingia serikalini wapate wao
  wanafanya makosa ya uhujumu uchumi.
  Kadhalika wapo wafanyabiashara na wauza
  maduka wanaowaambia wananchi “nikupe bei ya
  risiti ya TRA au bila risiti”, na bei ile isiyo na risiti
  inakuwa ndogo kuliko bei ya risiti ili
  12
  kuwashawishi wakwepe kulipa mapato ya Seriakili
  na wao wenyewe wabaki na kodi ya Serikali. Huu
  ni uhujumu uchumi. Naagiza vitendo hivyo
  vikome mara moja na ambaye hataacha atakutana
  na mkono wa sheria.
 16. Mheshimiwa Spika, nitoe rai kwa
  watanzania wote kulipa kodi wanayostahili kulipa,
  wala wasiogope vitisho, na wala wasidhanie kuwa
  kuna wakati watakulipizia kisasi, toa taarifa ofisi
  ya TAKUKURU iliyo karibu nawe, ama toa taarifa
  Idara ya Usalama wa Taifa iliyo karibu nawe.
  Watumishi wa aina hiyo watakaobainika
  hutawakuta tena ofisi za umma, wala
  hatutawahamisha, Tutawafukuza kazi.
  Mheshemiwa Rais anachukizwa sana na ukosefu
  wa maadili na uaminifu wa baadhi ya watumishi
  wa umma. Asitokee anayedhani ana haki sana ya
  kuwa mtumishi wa umma, hii ni dhamana tu.
  Wala asitokee anayedhani vijana wahitimu wa
  kitanzania walioko mtaani na hawana kazi
  akadhani hawana haki ya kuwa watumishi wa
  umma. Tunao uwezo wa kupangua safu nzima ya
  utumishi wa umma na tukapanga safu mpya ya
  vijana hawa walioko mtaani. Kwenye uadilifu na
  uaminifu, hata tusibabaishane, Tutawakamata,
  Tutawashitaki na Tutawafunga. Lazima
  13
  tukomeshe kabisa vitendo vya rushwa kwenye
  mapato na matumizi.
 17. Mheshimiwa Spika, mambo mengine
  tunayotarajia kuyafanya kwenye sera ya mapato
  ni kuimarisha matumizi ya mifumo ya TEHAMA
  katika kufanya makadirio ya kodi kwa
  wafanyabiashara wadogo ambao hawana uwezo
  wa kutunza kumbukumbu na kutengeneza
  hesabu za biashara zao (Presumptive Regime),
  kuwekeza kwenye matumizi ya teknolojia ili
  kurahisisha uwasilishaji wa ritani za kodi
  kielektroniki (electronic filing) na ulipaji kodi kwa
  wakati; Kuimarisha Mfumo wa Serikali wa
  Kielektroniki wa Ukusanyaji wa Mapato (GePG) na
  kuhimiza malipo ya Serikali kutumia Namba ya
  Kumbukumbu ya Malipo; na kuimarisha mifumo
  ya usimamizi katika Mashirika, Taasisi za Umma
  na Wakala za Serikali ili kuongeza ufanisi na
  kuhakikisha gawio na michango stahiki
  inawasilishwa kwa wakati. Ili kukuza mchango wa
  sekta binafsi katika kukuza uchumi, kutoa ajira
  na kuongeza mapato, Serikali inapanga kuendelea
  kuboresha mazingira ya kufanya biashara na
  kuipa nafasi zaidi sekta binafsi. Aidha, Serikali
  imepanga kuendeleza uanzishwaji wa vituo vya
  pamoja vya utoaji huduma ili kuwezesha huduma
  14
  muhimu zinazohitajika katika kuanzisha na
  kufanya biashara kupatikana sehemu moja.
  Mkakati wa Kubana Matumizi
 18. Mheshimiwa Spika, Sera za matumizi katika
  mwaka 2022/23 zitakuwa za kubana na kuondoa
  matumizi yasiyo ya lazima. Katika kutimiza azma
  hiyo, Serikali inatarajia kudhibiti ununuzi na
  matumizi ya magari kwa kuzingatia Waraka wa
  Rais na.1 wa mwaka 1998 kuhusu hatua za
  kubana matumizi ya Serikali na Waraka wa Mkuu
  wa Utumishi wa Umma Na. 2 wa mwaka 2021
  kuhusu utaratibu wa kutumia magari, aina na
  stahili za magari kwa viongozi katika utumishi wa
  umma ili kubana matumizi. Baadhi ya maeneo
  yenye gharama kubwa sana kwa serikali ni
  Ununuzi wa magari, Ununuzi wa mafuta ya
  uendeshaji, Ununuzi wa vipuri na matengenezo.
  Tunapanga kuchukua hatua za muda mfupi na za
  muda mrefu. Lazima, matumizi ya Serikali na
  matumizi ya watumishi wa umma yote yaakisi
  ugumu wa maisha wanayopitia wananchi wetu
  kufuatia athari za majanga hususan ya UVIKO-19
  ili fedha zinazopatikana zifanye mambo muhimu
  hapa nchini. Hatua za muda mfupi
  zitakazochukuliwa ni kupunguza safari za ndani
  na nje, kukata fedha za ununuzi usio wa lazima,
  15
  kupunguza ukubwa wa uwakilishi kwenye
  mikutano ya ndani na nje, na tutapimiana mafuta
  ya magari ya Serikali kila mwezi kufuatana na
  shughuli za lazima. Utaratibu huu unatumika
  kwa wabunge, na hawajaacha kufanya shughuli
  majimboni mwao, BOT wanapimiwa, baadhi ya
  Taasisi za UN wanapimiwa. Namwelekeza Mlipaji
  Mkuu wa Serikali afanye uchambuzi wa wastani
  wa mahitaji ya mafuta kufuatana na aina ya
  majukumu, ulazima wa majukumu na ngazi
  katika utumishi.
 19. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa hatua
  za muda wa kati na muda mrefu, napendekeza
  Serikali kubadili kabisa utaratibu uliopo kwa
  kuwakopesha magari watumishi wenye hadhi ya
  kuwa na gari la Serikali wawe na magari yao
  wenyewe, wafanye matengenezo wenyewe,
  wanunue vipuri wenyewe na masuala ya mafuta
  yaangaliwe kwa utaratibu utakaoonekana unafaa.
  Kwa sasa Serikali ina magari zaidi ya 15,742,
  pikipiki 14,047 na mitambo 373 na inatumia
  zaidi ya shilingi 558,453,134,226.05 kwa mwaka
  kwa ajili ya ununuzi wa magari, ununuzi wa
  mafuta ya uendeshaji, ununuzi wa vipuri na
  matengenezo ambapo kwa sasa ni zaidi ya shilingi
  bilioni 500. Ukiondoa vyombo vya ulinzi na
  usalama pamoja na Mahakama, upande wa
  16
  Serikali wabaki viongozi wakuu wa Wizara,
  Mashirika, wakala, mikoa, wilaya na Miradi
  ambao wasimamizi watakuwa eneo la mradi (site)
  muda mwingi ambapo kwenye makundi haya
  hawatazidi watano kwa taasisi, wengine wote
  wenye stahili ya gari la Serikali wakopeshwe,
  watumie magari yao, watasimamia vizuri
  matumizi, matengenezo, mafuta na vipuri.
  Tutaondoa utaratibu uliozoeleka, dereva na
  gari anapitishwa chini, bosi anapanda ndege
  mpaka Mwanza au Mbeya kutoka Dar es Salaam
  na kurudi hivyo hivyo. Kuna utafiti wa siri
  ulifanywa, kwa siku moja yalibainika magari ya
  Serikali yaliyotoka Dodoma kwenda Dar es
  Salaam yalikuwa 132, na yaliyokuwa yanatoka
  Dar es Salaam yakipishana kuja Dodoma
  yalikuwa 76, na mengine 8 yalikuwa
  yamepinduka. Je kwa mwezi ni gharama kiasi
  gani?
 20. Mheshimiwa Spika, kwa utaratibu huo
  gharama za matumizi ya magari serikalini
  zitakuwa takribani shilingi 50,508,038,843.09.
  Zaidi ya shilingi billion 500 zitaokolewa na
  kuelekezwa kwenye ununuzi wa dawa muhimu
  hospitalini, kutoa mikopo kwa wanafunzi
  wanaosoma vyuo vya kati, na kutekeleza miradi ya
  maendeleo. Tumezidi kupenda ubosi, magari
  17
  makubwa kwa kila mtu serikalini, matumizi
  ya starehe, wakati katika nchi yetu bado
  kuna watu wanapata shida kupata mlo
  mmoja. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan,
  Rais wa Jamhuri ya Mungano wa Tanzania
  ameielekeza Wizara ya Fedha na Mipango
  ifanyie kazi jambo hili la kuelekeza fedha
  kwenye matumizi ya msingi tu. Jambo hili
  halitaathiri mtumishi bali litafanyika gradually,
  yaani by phasing out, yaani tunabadilisha kadri
  watu wanavyopanda kustahili kukopa na
  kutokuajiri madereva kadri wanavyostaafu na
  kadri maafisa wanavyohamia skimu za kukopa.
  Madereva wengine watabaki kwa viongozi, magari
  ya miradi ya site, na magari ya pool. Mtoto wa
  Dereva sio lazima naye aje awe dereva.
 21. Mheshimiwa Spika, sambamba na hayo,
  Serikali itaachana na mfumo wa sasa wa Ununuzi
  wa Umma (Transactional Procurement) ambao
  umeshindwa kuleta tija kwa kuwa msingi wake
  mkubwa ni ulinganishaji wa zabuni
  zilizofunguliwa badala ya bei za bidhaa na
  huduma ambazo tunazijua. Mara nyingi bei hizi za
  ununuzi zimekuwa kubwa kuliko zile zilizopo
  sokoni kwa jumla na hata rejareja (wholesale and
  retail) na ingekuwa tunanunua kwa ajili ya
  18
  nyumbani kwetu au kwa ajili ya kampuni zetu
  tusingekubali bei hizo. Napendekeza kuwa,
  ununuzi wa umma uwe wa kimkakati (Strategic
  Sourcing) kwa kuzingatia ukubwa wa ununuzi wa
  Serikali na sekta ya umma kwa ujumla
  (Economies of Scale) pamoja na uwiano na
  mfanano wa bidhaa na huduma zinazotumika
  serikalini na sekta ya umma yaani synergies. Sasa
  Serikali ni moja, bidhaa zinafanana, hata ofisi
  zilizoko mkoa mmoja, ila inatokea kila mmoja
  anakuwa na bei zake licha ya bidhaa kufanana.
 22. Mheshimiwa Spika, katika kudhibiti
  matumizi, Serikali imepanga kufanya maboresho
  katika mfumo wa ununuzi wa umma ili
  kuhakikisha ununuzi wa umma unakuwa wenye
  tija na unaoendana na ubora na thamani ya
  fedha. Tutaendelea kuboresha Mfumo wa
  Kielektroniki wa Ununuzi wa Umma (TANePS)
  ikiwemo kuweka ukomo wa bei za bidhaa na
  huduma zinazotumika serikalini ili kudhibiti
  matumizi ya fedha za Serikali; Wizara ya Fedha na
  Mipango itahakikisha kuwa, bei zote za bidhaa na
  huduma zinazotumika sokoni kwa jumla na
  rejareja (Price Catalogue) zinaingizwa kwenye
  mfumo wa TANePS na kuwa kikomo (limit) cha bei
  zitakazotumika Serikalini. Hii itasaidia
  19
  kuhakikisha kwamba mfumo wa TANePS
  hauruhusu watoa huduma na wakandarasi au
  wauza bidhaa wanaotoa bei zilizo zaidi ya soko
  kupata zabuni (tender) kwenye sekta ya umma.
 23. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza hatua
  hii, Wizara ya Fedha na Mipango itatoa Waraka
  wa Hazina kuelekeza idara na taasisi nunuzi
  kununua bidhaa zinazofanana kwa bei ya kikomo.
  Endapo kutakuwa na ulazima wa kununua
  magari kwa wingi, Serikali itafanya mazungumzo
  na Toyota Tanzania na Japan (kwa njia za
  kidijitali) ili kufanya makubaliano ya jumla
  (framework agreement) yatakayowezesha Serikali
  kupata bei nafuu kama ilivyo kwa mashirika
  makubwa ya kimataifa kama vile UNDP. Hii
  itasaidia kuokoa fedha katika ununuzi wa magari
  pamoja na vipuri. Zoezi hili litafanywa na Wizara
  ya Fedha na Mipango kwa kushirikiana na Wizara
  ya Ujenzi. Fedha zitakazookolewa kutokana na
  hatua hizi Serikali itazielekeza katika ujenzi
  wa vyuo vya ufundi kwenye Wilaya zetu kwa
  ajili ya watoto wetu.
 24. Mheshimiwa Spika, napendekeza matumizi
  ya mifumo ya TEHAMA iwe chaguo namba moja
  katika utekelezaji wa shughuli za Serikali ili
  kubana matumizi. Kuanzia mwaka ujao wa fedha
  20
  ofisi za serikali zianze paperless operations kwenye
  shughuli zake. Kila shughuli zifanyike kwa
  mtandao, mbona Bunge mmeweza? Kumbi za
  Mikoa na Wilaya zote ziwe na miundombinu ya
  mikutano ya njia ya Mtandao (Virtual Meeting).
  Hata wabunge mtaweza kushiriki vikao vya
  Mabaraza ya Madiwani mkiwa Dodoma au hata
  nje ya nchi. Utaratibu wa kuitana Wakuu wa
  Mikoa nchi nzima, Wakuu wa Idara, Wakuu wa
  Wilaya, Wakurugenzi Watendaji wa Halmashauri,
  na magari kwa nchi nzima na umbali wote kuja
  kukaa mahali na kusikiliza ni mzigo kwa walipa
  kodi. Tumekopa fedha kwa ajili ya mkongo wa
  taifa, tunalipa deni, ila tunatumia gharama kubwa
  kwa kufanya kazi manually. Mheshimiwa Rais
  anajenga chuo kikubwa cha TEHAMA, lakini
  tunaogopa TEHAMA. Tunataka kufuta usemi wa
  “Government works on papers” Sasa tunasema
  “Government works on records”. Tumeongea na
  Wizara ya Kisekta kama alivyoelekeza
  Mheshimiwa Rais kujadili utekelezaji wa jambo
  hili, Wizara tafuteni mtu wa kusimika hiyo
  mitambo kila Wilaya. Eti mkurugenzi anakuja
  tokea Wialaya ya pembezoni gharama yote ile eti
  ameleta barua, au anakuja kutoa ufafanuzi, au
  wanakuja nchi nzima kwenye kikao ila anaongea
  mmoja kwa uwakilishi.
  21
 25. Mheshimiwa Spika, kuhusu ufanisi katika
  Miradi ya Maendeleo, Mheshimiwa Rais
  ameelekeza kuangalia upya taratibu za ununuzi
  na thamani ya fedha kwenye Miradi ya Maendeleo.
  Taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu
  za Serikali – CAG ilionesha bado kuna dosari
  katika matumizi ya Serikali hususani kwenye
  ununuzi mkubwa na miradi ya maendeleo.
  Serikali imefuatilia eneo hili na kugundua mfumo
  wa kufanya ukaguzi wa taratibu za ununuzi
  (Compliance Audit) na wa kifedha (Financial
  Audit) ina upungufu. Yapo mazingira ya taratibu
  zote kufuatwa katika ununuzi, sheria zote za
  ununuzi kufuatwa, na hatua zote za ukaguzi
  kufuatwa lakini fedha ya umma kuibiwa. Hii
  inatokana na baadhi ya watumishi wa umma
  wasio waaminifu kupanga njama na
  wafanyabiashara wasio wazalendo kupandisha bei
  za bidhaa kwenye zabuni na kujipangia hata huyo
  aliyeshindania kwa kiwango cha chini anakuwa
  mbali na bei ya soko au gharama halisia.
 26. Mheshimiwa Spika, kwenye mchezo wa aina
  hii, wanafuata sheria ya ununuzi, wanafuata
  taratibu za kumchagua aliyeshinda bei ya chini,
  ila kwa kuwa hiyo iliyoshindaniwa kwa bei ya
  chini ni ya chini tu ikilinganishwa na wazabuni
  22
  wengine ambapo zabuni imefanywa kwa njama
  basi bei hizo zinakuwa juu sana ikilinganishwa na
  bei za bidhaa hizo hizo kwa bei ya soko. Hawa ni
  watu wanaoiba japo wamezingatia sheria.
  Serikali itaendelea kumjengea uwezo CAG ili
  kumwezesha kukagua thamani ya fedha kwenye
  miradi yote mikubwa (Value for Money) na
  kufanya ukaguzi kwa wakati ili kukabiliana na
  tatizo hili. Mheshimiwa Spika, napendekeza
  kumwongezea fedha Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu
  wa Hesabu za Serikali (CAG) ili apate watumishi
  wa kutosha kwa kuajiri na kuwahamisha
  watumishi kutoka idara yoyote ya Serikali na
  kuwajengea uwezo kwa mafunzo na weledi wa
  ukaguzi wa thamani ya fedha ili kuweza
  kukabiliana na tatizo hili. Mheshimiwa Spika,
  Serikali itafanyia marekebisho Sheria ya Ununuzi
  wa Umma ili kuziba mianya inayotoa fursa ya
  miradi kutekelezwa bila kujali thamani ya fedha
  (Value for Money) kama alivyoelekeza
  Mheshimiwa Samia Suluhu Hassani, Rais wa
  Jamuhuri ya Mungano wa Tanzania.
 27. Mheshimiwa Spika, Serikali itaendelea
  kuimarisha vitengo vya ukaguzi wa ndani kwa
  kuvijengea uwezo wa kitaaluma na kuongeza idadi
  ya watumishi katika fani mbalimbali kama vile
  TEHAMA, uhandisi, ukadiriaji majenzi, wakemia,
  23
  wanasheria na fani nyingine ili kuondokana na
  dhana ya wakaguzi wa ndani kuwa na taaluma ya
  fedha pekee. Aidha, Serikali itafanya marekebisho
  ya Kanuni za Fedha za Umma kwa kuziwezesha
  Kamati za Ukaguzi kuwa na wajumbe wa nje
  watatu ikiwemo Mwenyekiti wa Kamati ya Ukaguzi
  ili kuongeza uhuru na ufanisi wa kamati za
  ukaguzi kupitia Muswada wa Sheria ya Fedha wa
  Mwaka 2022. Pamoja na mambo mengine,
  marekebisho ya Kanuni hizo yatazitaka Kamati za
  Ukaguzi kuwasilisha taarifa za ukaguzi wa ndani
  kwa Mkaguzi wa Ndani Mkuu wa Serikali kila robo
  mwaka.
 28. Mheshimiwa Spika, Serikali itafanya
  tathmini ya muundo na majukumu ya Idara ya
  Mkaguzi wa Ndani Mkuu wa Serikali ikiwemo
  kufanya stadi ya kujifunza kutoka nchi nyingine
  zenye Idara ya Mkaguzi wa Ndani Mkuu Serikali
  kama Tanzania ili kuangalia muundo unaostahili
  na kukidhi mahitaji ya Idara hiyo kutekeleza
  majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Vilevile
  napendekeza Mkaguzi wa Ndani Mkuu wa
  Serikali kuwa na fungu lake (Independent Vote)
  pamoja na kuongeza idadi ya wakaguzi wa ndani
  ili kuimarisha na kuboresha ufanisi katika
  utendaji. Napendekeza kuanzia mwaka wa fedha
  24
  2022/23 taarifa za wakaguzi wa ndani zipelekwe
  moja kwa moja kwa Internal Auditor General (IAG)
  kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais wakati
  anapokea taarifa ya CAG. IAG atakuwa
  anawasilisha taarifa hizi kwenye Baraza la Kazi
  chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ili kila Waziri
  wa kisekta aweze kupokea hoja zinazomhusu,
  kuzifanyia kazi na kuchukua hatua za kinidhamu.
  Wakaguzi wa ndani wa ofisi mbalimbali watatoa
  msaada na ushauri kwa maafisa masuhuli husika
  ila taarifa zote ziende kwa IAG na nakala
  zipelekwe kwa viongozi walio juu ya maafisa
  masuhuli. Kwenye ngazi za Halmashauri, nakala
  ziende kwa wenyeviti, mamea na wakuu wa
  Wilaya; kwa Sekretarieti za Mikoa, nakala ziende
  kwa Mkuu wa mkoa; Kwa wizara, nakala ziende
  kwa mawaziri; na kwa taasisi, mashirika na
  wakala, nakala ziende kwa wenyeviti wa Bodi.
 29. Mheshimiwa Spika, kuna wakati inatokea
  tunaona miradi ikikamilika, fedha zote zikiwa
  zimetumika lakini miradi ikiwa chini ya viwango,
  jengo au mradi unakamilika ungali bado
  unanukia rangi lakini ukiwa umetapakaa nyufa
  kila kona, sementi na tofali zikiwa ni mchanga.
  Katika kukabiliana na hali hiyo, Serikali
  inamwelekeza IAG pamoja na vitengo vya ukaguzi
  25
  wa ndani kuanza kufanya Technical Audit badala
  ya (Financial Audit) peke yake na kuanza kufanya
  ukaguzi kwa wakati (Real Time Audit) na ukaguzi
  wa mifumo (Systems Audit) ili kupunguza
  uwezekano wa upotevu fedha kupitia mifumo ya
  ukusanyaji au matumizi mabaya ya fedha za
  umma.
 30. Mheshimiwa Spika, kwenye eneo la
  usimamizi wa fedha za umma, Serikali
  itahakikisha kuwa Sheria ya Fedha za Umma
  SURA 348 inasimamiwa na kutekelezwa ipasavyo
  na pale itakapotokea sheria na taratibu za
  usimamizi wa fedha zimekiukwa ikiwa ni pamoja
  na kushindwa kujibu hoja zilizotolewa na Mdhibiti
  na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali pamoja
  na hoja za wakaguzi wa ndani, Afisa Masuuli wa
  Fungu husika pamoja na Maafisa wake wa chini
  watachukuliwa hatua kulingana na Kanuni za
  fedha zinazohusiana na adhabu (Surcharge and
  Penalties) za mwaka 2005. Baadhi ya hatua hizo
  ni pamoja na kuwakata mshahara kati ya asilimia
  5 hadi 30 kwa mwezi kulingana na uzito wa kosa
  waliloshiriki kulitenda na kupendekeza kwa
  Mamlaka zao za nidhamu, kuvuliwa wadhifa
  alionao au kuondolewa dhamana ya kuwa Afisa
  Masuuli wa fedha za Fungu husika.
  26
 31. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine,
  Serikali imetoa mwongozo wa ufuatiliaji na
  tathimini (Monitoring Evatuation) yaani (M&E),
  na sasa inaandaa Sera ya M&E, na baadae Sheria
  ya M&E. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassani,
  Rais wa Jamhuri ya Mungano wa Tanzania
  anakerwa sana na udhaifu uliopo katika eneo la
  M&E serikalini. Eneo hili litaongezewa rasilimali
  watu na fedha na litapewa malengo yanayopimika.
  Pamoja na hayo, napendekeza kuanzia mwaka
  ujao wa fedha taarifa za M&E ziwasilishwe kwenye
  Baraza la Kazi chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu.
 32. Mheshimiwa Spika, Vitendo vya Rushwa
  vinasababisha utekelezaji wa miradi kuwa chini
  ya viwango kwa kuwa fedha zilizopangwa kwenda
  kwenye mradi mingine zinachepushwa na kwenda
  kwenye mikono ya watumishi wasio wazalendo.
  Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan Rais
  wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
  amelikemea vikali jambo hili. Watu wanapanga
  kuanzia wakati wa maandalizi ya bajeti,
  wanafuatilia mchakato wote, siku ikipitishwa na
  Bunge wanakesha wakishangilia bajeti yao
  imepita, mradi unaposainiwa wanaanza kugawana
  fedha kabla ya utekelezaji wa mradi. Serikali
  itaendelea kuimarisha Technical Audit, Value
  27
  for Money Audit na Real Time Audit katika
  mwaka ujao wa Fedha. Aidha, Serikali
  haitawanyima fedha wananchi wa halmashauri
  yoyote kwa sababu ya hati chafu, wala
  haitarudisha fedha kwenye Mfuko Mkuu kwa
  sababu hazijatumika kutokana na sababu za
  uzembe wa baadhi ya watumishi wa umma.
  Wananchi hawahusiki na hati chafu.
  Tutawabaini wazembe, Tutawakamata,
  Tutawashitaki na Tutawafunga.
 33. Mheshimiwa Spika, watumishi wa umma ni
  kiungo muhimu sana katika maendeleo ya nchi.
  Mikataba yote inaingiwa na watumishi wa umma;
  ununuzi wowote wa Serikali unafanywa na
  watumishi wa umma; miradi yote ya Serikali
  inatekelezwa na watumishi wa umma; na mapato
  yote yanakusanywa na watumishi wa umma.
  Wananchi waliwasomesha watumishi wa umma
  kwa kujinyima, wamewaamini wakusanye na
  kutumia kodi zao kwa kuwapa huduma. Bado
  kuna vitendo vingi kwenye utumishi wa umma
  vinavyopunguza ufanisi katika Taifa lao. “Wage
  bill” yetu ni kubwa kuliko viwango vinavyotakiwa
  kiuchumi na wakati huo huo ikama hazijatimia na
  kila mtaa tuna kijana anatafuta kazi. Hii ina
  maana kuna watu wanalipwa bila kufanya kazi au
  28
  wanalipwa bila kuwa na ufanisi kazini.
 34. Mheshimiwa Spika, imezoeleka kwa mfano
  Makatibu Wakuu, Manaibu, Wakuu wa Mikoa,
  Wakuu wa Wilaya, Wakurugenzi Watendaji wa
  Halmashauri, Makatibu Tawala wa Wilaya,
  wakurugenzi, wakuu wa taasisi mbalimbali,
  wakuu wa idara mbalimbali tangu uhuru
  wakitenguliwa huendelea kulipwa mshahara ule
  ule sawa na aliyeko kazini mpaka anastafu.
  Unaweza kukuta nchi ina Wizara 25 ila ina
  Makatibu Wakuu 50 au zaidi, au Halmashauri
  184 lakini kuna wakurugenzi 300 au zaidi na
  hivyo hivyo kwa nafasi nyingine. Wengine
  wamesabaisha upotevu na hasara kwa Taifa, wote
  wanaendelea kuwabebesha mzigo watanzania na
  wanaziba nafasi ya ajira mpya kwa vijana kwa
  kulipwa mshahara wa nafasi walizotolewa.
  Napendekeza yeyote aliyetokea kwenye nafasi yake
  ya kuteuliwa akitolewa akabaki kwenye utumishi
  wa umma arejee pia kwenye mshahara wake wa
  zamani ili kuwapunguzia watanzania mzigo wa
  kuwalipa watu waliokaa benchi huku wakiziba
  nafasi za vijana wapya kuajiriwa. Mambo haya
  hayavutii lakini lazima tuambizane ukweli.
  Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa
  Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakerwa
  29
  kuona fedha nyingi zinakwenda kwenye matumizi
  ya kawaida
 35. Mheshimiwa Spika, napendekeza mashirika
  yote ya umma yenye kufanya kazi kwa misingi ya
  kibiashara yafanye kazi kwa ufanisi na faida. Yale
  yasiyofanya kazi kibiashara tutayapima kwa
  namna wanavyowezesha uchumi kuchangamka
  na jinsi wanavyoimarisha huduma wanazozitoa
  kwa jamii. Mashirika mengi ni mzigo kwa Serikali
  kwa kutegemea ruzuku kutoka serikalini ili
  yajiendeshe. Kwa nchi zilizoendelea, mapato
  makubwa ya Serikali yanatoka kwenye mashirika
  yake ili kuwapunguzia mzigo maskini wa kulipa
  kodi ili ziendeshe mashirika hayo lakini pia
  kupunguzia Serikali kutegemea kukusanya fedha
  kutoka kwa watu maskini. Napendekeza wakuu
  wote wa mashirika ya umma wafanyiwe usaili kwa
  ushindani. Napendekeza nafasi zianze kutangazwa
  punde nafasi ikiwa wazi ili wenye sifa wajitokeze
  na wafanyiwe usaili na iwe hivyo hivyo kwa bodi.
  Wenye sifa ndio wafanyiwe upekuzi kufanyiwa
  uteuzi na kupewa mkataba wenye malengo
  yanayopimika. Mashirika na taasisi zingine,
  bodi na Menejimenti zimezidisha urafiki sana
  na wanaendesha ofisi kirafiki, hakuna
  uwajibikaji wa kutosha, hii inakiuka misingi ya
  30
  mashirika kuwa na bodi za wakurugenzi. Hii
  inasababisha watu wakikabidhiwa shirika la
  umma wanageuza ni mali yao au duka.
 36. Mheshimiwa Spika, natambua kuna
  maeneo yatakayogusa sheria na kanuni
  mbalimbali, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan
  ametuelekeza isiwepo sheria yoyote
  inayotumika kama kikwazo cha kuwaletea
  watanzania ufanisi. Serikali, itafanyia
  marekebisho Sheria mbalimbali na kanuni
  zitakazoguswa na maelekezo ya mheshimiwa Rais
  yanayolenga kuongeza ufanisi Serikalini. Najua
  maswala ya udhibiti wa matumizi, udhibiti wa
  vitendo vya rushwa, udhibiti wa uzembe, udhibiti
  wa ununuzi usiozingatia thamani ya fedha (value
  for money) yanagusa maslahi ya watu na
  yatanifanya niwe unpopular Finance Minister, na
  hata siku nikitoka kwenye nafasi hii marafiki
  watakaoona nilikwamisha dili zao potelea mbali
  watabaki wananchi wa Iramba ambao huwa
  wanabaki nami hata nikiwa nje ya uwaziri.
  Mheshimiwa Rais amenielekeza niyafanyie kazi
  maeneo haya ya mapato na matumizi ya nchi,
  nami nitayasimamia, nawaomba waheshimiwa
  wabunge tumuunge mkono mheshimiwa Rais
  wetu, hii ni nia njema ya kuwakwamua
  31
  watanzania kwenye umasikini.
  Sekta za Uzalishaji
 37. Mheshimiwa Spika, kuhusu Sekta za
  Uzalishaji na Ajira kwa Vijana, Taifa letu ni
  Taifa la Vijana, (wastani wa miaka 18). Miaka ya
  sitini, miaka ya sabini na miaka ya themanini
  vijana walikuwa wanahudumia wazee na watoto.
  Njia ilikuwa rahisi kwa wahitimu wakitafutwa
  wangali masomoni wachague wanataka kwenda
  kufanya kazi taasisi gani. Hali haiko hivyo sasa.
  Kwa sasa, wazee ndio wanahudumia vijana na
  watoto wao. Ni kawaida sasa kukuta mzee wa
  kijijini au mstaafu akiwahudumia vijana
  wahitimu. Uwiano huu sio mzuri kwa Taifa letu
  kuwa na nguvu kazi kubwa ambayo haiko kazini
  licha ya uwekezaji mkubwa uliowekwa katika
  sekta za uzalishaji. Mipango yetu sasa na Sera
  zetu sasa lazima zijibu mahitaji ya vijana wa
  Tanzania.
  Sekta ya Kilimo
 38. Mheshimiwa Spika, katika kuwekeza
  kwenye sekta za uzalishaji na zinazotengeneza
  ajira kwa vijana, Serikali ya CCM inayoongozwa
  na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa
  32
  Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeongeza
  bajeti ya Kilimo kutoka shilingi billion 294 hadi
  shilingi bilioni 954 na itaendelea kuongezeka kila
  mwaka. Lengo la Serikali ni kuhakikisha kuwa
  sekta ya kilimo inakua kwa zaidi ya asilimia 10
  ifikapo mwaka 2030. Bajeti ya mwaka 2022/23 ni
  msingi muhimu kufikia lengo kuu hilo. Malengo
  mengine ni kujitosheleza kwa mahitaji ya chakula
  ndani ya nchi na kuuza nje ya nchi, kuongeza
  thamani ya mauzo ya mazao nje ya nchi kutoka
  dola za Marekani bilioni 1.2 hadi zaidi ya dola za
  Marekani bilioni 5 ifikapo mwaka 2030 ili
  kuongeza uhimilivu wa deni la Taifa. Serikali
  inakusudia kuongeza mauzo ya Mazao ya Bustani
  (Horticulture) kutoka dola za Marekani milioni
  750 kwa mwaka hadi dola za Marekani bilioni 2
  mwaka 2030.
 39. Mheshimiwa Spika, ili kupunguza umaskini
  kwa watanzania, Serikali ya CCM inayoongozwa
  na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inalenga
  kutengeneza ajira kwa vijana na wanawake zaidi
  ya milioni 3 katika sekta ya kilimo ifikapo mwaka
 40. Hii itafanyika kwa kuongeza eneo la
  umwagiliaji kufikia hekta 8,500,000, sawa na
  asilimia 50 ya eneo lote linalolimwa nchini ifikapo
 41. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo itatekeleza
  33
  Schemes ndogo za umwagiliaji kote nchini.
  Tunataka vijana watoke mjini kuelekea kwenye
  mashamba ya umwagiliaji kwa kujenga
  miundombinu ya umwagiliaji ikiwemo ujenzi wa
  mabwawa ya kuvunia maji ya mvua. Tuna Ziwa
  Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na mito
  mikubwa, kama Malagarasi, Ruvuma, Rufiji,
  Mara, Pangani, Ruvu nk, haya maji tutayatumia
  kwenye skimu za Umwagiliaji. Kwa ardhi, maji na
  watu tulio nao, ni jambo la aibu kwa Tanzania
  kulia shida ya ngano, shida ya mafuta ya kula
  kwa sababu ya vita vya Ukraine na Urusi, sisi
  tunayo fursa ya kuilisha Afrika, Ulaya na Asia
  katika baadhi ya mazao.
 42. Mheshimiwa Spika, Serikali inakusudia
  kuongeza idadi ya mashamba makubwa (Block
  Farms/Commercial Farms) kutoka 110 mwaka
  2020 hadi 10,000 mwaka 2030 na kufanya
  mwelekeo wa uzalishaji wa kilimo kuwa cha
  kibiashara. Kwa kilimo cha michikichi, tuache
  kung’ang’ania mchikichi mmoja mmoja kila
  familia, Mkoa wa Kigoma ndio kitovu cha
  Michikichi na upanuzi utafuata mikoa ya
  Tabora, Katavi, Pwani, Geita na Kagera.
  Wakulima wawezeshwe kuunganisha mashamba
  ili yawe mashamba makubwa (plantations). Kila
  34
  mmoja anakuwa mmiliki ili itengenezwe
  miundombinu ya pamoja. Hivyo ndivyo
  tunavyoweza kuitikisa dunia. Kwa alizeti hivyo
  hivyo. Serikali inatarajia kufanya tathmini ya
  kupunguza au kuhamisha mifugo michache
  iliyopo katika ranchi ya Kongwa ili hekta karibu
  elfu 38 zitumike kwa kilimo cha alizeti na kiwanda
  kikubwa kuliko vyote Afrika Mashariki. Aidha,
  eneo la Mtanana ambapo huwa tunasumbuka
  kuweka madaraja pale maji yanapokata barabara
  tuweke Bwawa kubwa ili bonde lote liwe la
  “outgrowers” wa alizeti.
 43. Mheshimiwa Spika, mpaka sasa Tanzania
  hatujajitosheleza kwa vitu vingi tu ambavyo tuna
  uwezo wa kuzalisha. Bidhaa nyingi tunazoagiza
  kutoka nje tuna uwezo wa kuzizalisha hapa, hizo
  ni ajira za vijana wa kitanzania ambazo tumewapa
  vijana wa mataifa tunakoagiza bidhaa. Serikali
  imekusudia kuhakikisha upatikanaji wa malighafi
  kwenye viwanda vya kuongeza thamani ya mazao
  na bidhaa za kilimo kufikia asilimia 100 ifikapo
  2030, na kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo
  kupitia kilimo cha umwagiliaji kutoka asilimia 10
  hadi asilimia 50. Mafuta ya alizeti yale ni mengi tu
  yakipangwa pembezoni mwa barabara,
  machungwa, mananasi, ni mengi tu yakipangwa
  35
  pembezoni mwa barabara, ukiweka viwanda vya
  masaa 24 kwa siku 7, vya kuwafanya vijana
  wafanye kazi kwa zamu (shift), viwanda
  vitawashwa wiki tatu tu, upungufu wote wa
  malighafi ni ajira za vijana tunazozikosa.
  Sekta ya Mifugo
 44. Mheshimiwa Spika, idadi ya mifugo hapa
  nchini ni takriban ng’ombe milioni 35.3; mbuzi
  milioni 25.6; na kondoo milioni 8.8; kuku milioni
  92.8; na nguruwe milioni 3.2. Hata hivyo,
  mchango wa sekta hii kwenye fedha za kigeni
  bado mdogo, na mchango wa kubadilisha maisha
  ya wafugaji bado ni mdogo. Licha ya idadi hiyo ya
  mifugo, viwanda vyetu vilivyopo Rukwa, Longido,
  Kibaha, na Mwanza havina malighafi, na wakati
  huo huo tuna vijana hawana ajira. Sababu kubwa
  ni utofauti wa malengo kati ya mfugaji na mwenye
  kiwanda. Malengo ya wafugaji wengi tulionao siyo
  ya kibiashara, anafuga ili idadi iongezeke, hana
  mpango na kiwanda. Mheshimiwa Spika, ndugu
  zangu wa usukumani hata ng’ombe akivunjika
  mguu anafungwa POP, hata akiwa na shughuli ya
  kifamilia hachinji ng’ombe wa zizini, anakwenda
  kununua mnadani. Wale wa kwenye zizi wote
  wana majina, chitamakuwi, maagulya,
  nshoshawiye na majina ya shangazi, mjomba,
  36
  bibi, hawachinjwi halafu mwenye kiwanda
  anaweka kiwanda kutokana na takwimu tu za
  mifugo katika mkoa huo.
 45. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Mifugo na
  Uvuvi imeongezewa ukomo wa bajeti kwa kiasi
  cha shilingi bilioni 100. Kati ya kiasi hicho,
  shilingi bilioni 40 ni za sekta ya mifugo na shilingi
  bilioni 60 ni za sekta ya uvuvi. Hivyo, bajeti ya
  Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeongezeka kutoka
  shilingi 168,252,007,000 hadi kufikia shilingi
  268,252,007,000. Kati ya fedha hizo, Shilingi
  92,050,824,000 ni kwa ajili ya Sekta ya Mifugo na
  shilingi 176,201,183,000 ni kwa ajili ya sekta ya
  uvuvi. Ongezeko hilo la bajeti linalenga
  kuimarisha sekta ya mifugo ili ufugaji uwe wa
  kisasa zaidi na wenye tija (modernization). Katika
  mwaka 2022/2023, Serikali itaimarisha
  mashamba ya kuzalisha mitamba ya Sao Hill,
  Kitulo na Mabuki kwa kuyapatia ng’ombe wazazi
  na vitendea kazi, ikiwemo matrekta matatu (3) na
  vifaa vyake. Aidha, Serikali itanunua madume ya
  mbegu 366 kwa ajili ya kuboresha mbari za
  mifugo; na itazalisha mitamba 3,500 na
  kuisambaza kwa wafugaji. Serikali inakusudia
  kuongeza uzalishaji wa vyakula ambapo mpaka
  sasa uzalishaji wa vyakula vya mifugo
  37
  umeongezeka kutoka tani 1,200,000 mwaka
  2020/2021 hadi tani 1,380,000 mwaka
  2021/2022.
 46. Mheshimiwa Spika, Serikali ya CCM
  inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu
  Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa
  Tanzania na Mwenyekiti wa CCM inakusudia
  kuanzisha vituo nane (8) vya kukuza ujuzi wa
  vijana (Youth Incubation Center) kwa kuanzia na
  wanufaika takriban 1000 kwa ajili ya vijana
  watakaofanya kazi ya kunenepesha ng’ombe na
  kuuza kwenye viwanda hivi vinavyokosa malighafi.
  Serikali imepanga kutumia mitambo ya kuchimba
  mabwawa kwa ajili ya wafugaji wadogo wadogo.
  Aidha, napendekeza Wizara inayohusika na
  mifugo itunge kanuni za kukusanya na kulinda
  fedha kwa kila Wilaya kwa makundi ya mifugo
  yanayozidi mia moja kwa ajili ya ujenzi wa
  miundombinu. Mheshimiwa Spika, Serikali
  inaendelea kuhamasisha uwekezaji zaidi katika
  viwanda vya kuchakata na kusindika nyama kwa
  ajili ya soko la ndani na nje ya nchi hususani nchi
  za Mashariki ya Kati ambapo kwa sasa kuna
  machinjio na viwanda 24 vinavyokidhi vigezo vya
  kuuza nyama nje ya nchi ambapo vitano kati ya
  hivyo vimeanza kufanya mauzo nje ya nchi.
  38
  Viwanda vya kutengeneza bidhaa za ngozi vina
  uwezo wa kuzalisha jozi 2,855,600 za viatu kwa
  mwaka. Kwa upande wa maziwa, idadi ya viwanda
  vya kusindika maziwa nchini imeongezeka kutoka
  99 mwaka 2020/2021 vilivyosindika lita milioni
  75.9 hadi viwanda 105 mwaka 2021/2022
  vilivyosindika lita milioni 77.6 ikiwa ni ongezeko la
  asimilia 2.3
  Sekta ya Uvuvi
 47. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021,
  sekta ya uvuvi ilikua kwa asilimia 2.5 na
  ilichangia asilimia 1.8 kwenye Pato la Taifa.
  Aidha, sekta ya uvuvi inatoa ajira kwa watanzania
  takriban milioni 4.5 katika mnyororo mzima wa
  thamani ambapo ajira za moja kwa moja kwa
  wavuvi ni 194,804 na wakuzaji viumbe maji ni
  31,998. Serikali imepanga: Kuanza ujenzi wa
  bandari ya uvuvi katika eneo la Kilwa Masoko –
  Lindi; ununuzi wa meli mbili (2) za uvuvi katika
  Ukanda wa Uchumi wa Bahari; ununuzi wa vifaa
  vya kuvutia samaki (Fish Aggregate Device –
  FADs); ununuzi na usambazaji wa boti 250 za
  kisasa za aina ya fibre kwa vyama vya ushirika wa
  wavuvi; kuendelea na ufufuaji wa Shirika la Uvuvi
  Tanzania – TAFICO; kuwajengea uwezo wataalamu
  wa uvuvi; kuimarisha Wakala wa Elimu na
  39
  Mafunzo ya Uvuvi – FETA; kuimarisha Taasisi ya
  Utafiti wa Uvuvi Tanzania – TAFIRI; kukamilisha
  ujenzi wa mialo ya kupokelea samaki ya Igabiro,
  Mbamba Bay na Chifunfu na kujenga masoko sita
  (6) ya samaki kwenye maeneo mbalimbali ya
  kimkakati; kukarabati kituo cha ulinzi na
  usimamizi wa rasilimali za uvuvi cha Bukoba;
  kununua boti mbili (2) kwa ajili ya utalii wa
  baharini; ujenzi na ukarabati wa vituo vya ukuzaji
  viumbe maji; na kuimarisha shughuli za
  ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya sekta ya uvuvi
  ili kuhakikisha mradi unatekelezwa kama
  ulivyopangwa.
  Sekta ya Fedha
 48. Mheshimiwa Spika, sekta ya fedha
  imeendelea kutoa mikopo kwa wafanyabiashara
  na uchumi. Pamoja na juhudi hizo, kumekuwepo
  na wafanyabiashara wasiolipa mikopo yao kwa
  wakati na kupelekea kudhoofisha ustawi wa
  mabenki na ustawi wa uchumi kwa ujumla. Hadi
  kufikia Machi 2022, mikopo chechefu ilikuwa
  asilimia 8.12. Hiki ni kiwango kikubwa sana
  ikilinganishwa na vigezo vilivyowekwa na Benki
  Kuu ya Tanzania. Jambo hili linasababishwa na
  ukopaji usiozingatia kanuni na unaohusisha
  ukosefu wa weledi na uaminifu wa baadhi ya
  40
  watumishi wa benki. Unakuta mtu amekopa
  mabenki zaidi ya matano na kote hajalipa.
  Akidaiwa anabakia kuonesha ufundi wa kujificha,
  baadae akichoka kujificha anakimbilia
  mahakamani. Tuache utapeli unatuchafulia nchi
  na unapozesha uchumi, “Ukikopa Lipa”. Nitoe rai
  kwa vyombo vya dola na vyombo vya sheria kuwa
  wakali kwenye utapeli wa aina hii.
 49. Mheshimiwa Spika, niwapongeze sana
  wanawake, taarifa za kitafiti nilizopewa
  zinaonesha wanawake wengi wanajitahidi
  kurejesha mikopo kwa uaminifu. Hata mikopo ya
  familia kama imekopwa na wanawake, mingi
  huwa inafanya kazi iliyokusudiwa na hivyo
  inarejeshwa kwa uaminifu kuliko iliyokopwa na
  wanaume wengi ambao huwa hawarejeshi.
  (Niweke sawa, Niliposema wanaume wengi ni
  ukimwondoa Makamu wa Rais na Waziri Mkuu).
  Tujenge utaratibu wa kukopa kwa kuzingatia
  kanuni, uwezo wa kulipa na tujenge utaratibu wa
  kurejesha mikopo kwa uaminifu ili kuimarisha
  sekta ya fedha na kukuza uchumi. Kwa upande
  mwingine, wako baadhi ya watumishi wa mabenki
  wasio waaminifu kwa kushirikikiana na madalali
  wao wanapenda kutamani dhamana za wateja
  wao na kutafuta wateja wa kununua dhamana za
  wateja wangali wameshalipa zaidi ya asilimia tisini
  41
  ya deni. Tena wanauza dhamana kwa kiwango cha
  chini ukilinganisha na thamani ya dhamana
  iliyowekwa. Jambo hili linawatia umaskini
  watanzania. Nitoe rai kwa vyombo vya ulinzi na
  usalama kufuatilia kwa karibu kila inapofanyika
  minada kwa madalali wa dhamana na bandarini.
  Sekta ya Nishati
 50. Mheshimiwa Spika, mafanikio tuliyoyapata
  katika sekta ya nishati ni pamoja na kuendelea
  kutekeleza: Mradi wa Kufua Umeme wa Maji wa
  Julius Nyerere – MW 2,115 ambapo hadi Aprili
  2022 utekelezaji umefikia asilimia 60.22; miradi
  ya Kupeleka Umeme Vijijini – REA; mradi wa
  ujenzi wa Bomba la Mafuta Ghafi la Afrika
  Mashariki (East African Crude Oil Pipeline –
  EACOP) kutoka Hoima, Uganda hadi Tanga,
  Tanzania; na mradi wa kusindika na kuongeza
  kasi ya usambazaji gesi asilia. Aidha, Serikali
  imeendelea kuwashirikisha wazawa ambapo
  shughuli za uendeshaji wa mitambo ya
  uchakataji, usafirishaji na usambazaji wa gesi
  asilia unafanywa na watanzania.
 51. Mheshimiwa Spika, katika sekta ya nishati,
  Serikali itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali
  ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji umeme.
  42
  Kwa mwaka 2022/23, Serikali ya CCM
  inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu
  Hassan, Rais wa Jamhuri ya Mungano wa
  Tanzania na Mwenyekiti wa CCM itaendelea na
  utekelezaji wa mradi mkubwa wa Kuimarisha
  Gridi ya Taifa (National Grid Stabilization
  Project) kwa lengo la kuimarisha upatikanaji wa
  umeme wa uhakika nchini pamoja na kutekeleza
  miradi ya nishati vijijini kupitia Wakala wa Nishati
  Vijijini (REA). Miradi mingine itakayotekelezwa
  inahusisha Ruhudji (MW 358), Kinyerezi I –
  Extension (MW 185), Rusumo (MW 80) na Kikonge
  (MW 300). Aidha, Serikali itaendelea kujenga njia
  za mzunguko pete (ring circuit) ili kuzuia upotevu
  wa umeme kwa kuwezesha umeme kupita njia
  mbadala pale miundombinu inapopata hitilafu.
  Miradi ya njia ya umeme wa msongo
  itakayoendelea kutekelezwa ni pamoja na kV 400
  Rufiji – Chalinze – Dodoma na Chalinze –
  Kinyerezi; kV 400 Singida – Arusha – Namanga; kV
  400 North – West Grid Extension (Iringa – Mbeya –
  Sumbawanga – Mpanda – Kigoma – Nyakanazi);
  pamoja na kujenga miundombinu ya umeme kwa
  ajili ya SGR.
 52. Mheshimiwa Spika, Serikali itakamilisha
  43
  uunganishaji wa mikoa miwili yaani Kigoma na
  Katavi kwenye Gridi ya Taifa. Mradi wa Nyakanazi
  – Kakonko – Kasulu – Kigoma KV33 unaojengwa
  na Mkandarasi Sinotech, Mradi wa Nyakanazi –
  Kigoma KV 400 Mkandarasi yuko site kwa
  gharama ya dola za Marekani milioni 168, fedha
  zipo! Kadhalika mradi wa kufua umeme wa
  Malagarasi mw 49.5 fedha tayari zipo kwa ajili ya
  mradi huo. Serikali itaendelea na miradi mikubwa
  miwili pia ya kuunganisha umeme kutokea
  Sumbawanga – Katavi – Kigoma na ule wa Tabora
  – Katavi – Kigoma. Mheshimiwa Spika, kwa
  upande wa Mkoa wa Katavi, tayari mkandarasi
  yuko site ukianza na ujenzi wa sub station Ipole
  Sikonge, Inyonga wenye thamani ya bilion 124.
  Napenda niwahakikishie wananchi wa mikoa hiyo
  kuwa umeme wa Grid ya Taifa utafika kama
  alivyoeleza Waziri wa Nishati. Wabunge wa Kigoma
  na wabunge wa Katavi mliokuja kuweka kambi
  Wizara ya Fedha na Mipango mkifuatilia ahadi ya
  Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Rais wa
  Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania, mtarudi
  mikoani kwenu mkiwa mashujaa na mtatembea
  kifuambele.
  Ujenzi na Uchukuzi
  44
 53. Mheshimiwa Spika, hadi Aprili 2022, ujenzi
  wa Reli ya Kati kwa Kiwango cha Kimataifa – SGR
  kwa kipande cha Dar es Salaam – Morogoro (km
  300) umefikia asilimia 96.54; na kipande cha
  Morogoro – Makutupora (km 422) asilimia 85.02.
  Aidha, Serikali imesaini mkataba wa ujenzi wa
  SGR kwa kipande cha tatu cha kutoka
  Makutopora mpaka Tabora (km 368) wenye
  thamani ya shilingi trilioni 4.4. Serikali iko katika
  hatua za mwisho ya kusaini mktaba wa kipande
  cha Tabora – Isaka (km 163) (dola za Marekani
  milioni 695.7). Serikali imeanza mchakato wa
  kutafuta mkandarasi kwa kipande cha Tabora –
  Kigoma km 514 (dola za Marekani bilioni 2.1)
  na kipande cha Uvinza – Malagarasi – Msongati
  – Gitega – Kindu (DRC)
 54. Mheshimiwa Spika, Serikali imekamilisha
  ujenzi wa jumla ya kilometa 216.26 za barabara
  kuu na kilometa 34.8 za barabara za mikoa kwa
  kiwango cha lami. Aidha, kilometa 307.41 za
  barabara za mikoa zilikarabatiwa kwa kiwango
  cha changarawe. Vilevile, Serikali imeanza ujenzi
  wa barabara ya mzunguko wa nje – Outer Ring
  Road (km 112.3) katika Jiji la Dodoma pamoja na
  kuendelea na upanuzi wa njia nane wa barabara
  ya Kimara – Kibaha (km 19.2). Kadhalika, Serikali
  45
  imekamilisha ujenzi wa madaraja ya Tanzanite
  (Dar es Salaam), Kiyegeya (Morogoro), na Ruhuhu
  (Ruvuma) na kuendelea na ujenzi wa madaraja
  ikijumuisha daraja la J.P Magufuli (Kigongo –
  Busisi, Mwanza) ambalo ujenzi umefikia asilimia
  40.2, Kitengule, Kagera (asilimia 90) na Wami,
  Pwani (asilimia 72.9). Serikali pia imeendelea na
  ukarabati wa viwanja vya ndege vya Songea,
  Mtwara, Iringa, Musoma na Songwe.
 55. Mheshimiwa Spika, Serikali ya CCM
  inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu
  Hassan Rais wa Jamhuri ya Mungano wa
  Tanzania na Mwenyekiti wa CCM itaweka
  msisitizo katika ujenzi wa barabara za kufungua
  fursa za kiuchumi na zile za kuunganisha
  Tanzania na nchi jirani kwa utaratibu wa EPC + F
  ikiwemo (1) barabara za Kidatu – Ifakara – Lupilo
 • Malinyi – Londo – Lumecha (Songea), (km 499);
  (2) Handeni – Kibirashi – Kibaya – Kwa Mtoro –
  Singida (km 460); (3) Karatu – Mbulu – Haydom –
  Sibiti River – Lalago – Maswa (Simiyu) (km 389);
  (4) Daraja la Juu la Magomeni-Jangwani-Fire-Bibi
  Titi (5) Kibaha – Mlandizi – Chalinze – Morogoro
  Expressway (km 158); (6) Igawa – Songwe –
  Tunduma (Expressway) (km 218.0), ambazo
  zitawekewa road toll pamoja na daraja la
  46
  Tanzanite kwa kuwa lina sifa zote za kufanya
  hivyo. Serikali itamalizia barabara
  zinazounganisha Mikoa ambayo wakandarasi
  wako kazini ikiwepo Tabora – Kigoma na
  Nyakanazi – Kigoma na kuweka kipaumbele
  kwenye kujenga barabara muhimu za kiuchumi
  kama Barabara ya Makongorosi-Itigi – Mokiwa,
  Mafinga-Mtwango-Nyololo – Mgololo, Kahama –
  Nyang – wale – Geita na nyinginezo.
 1. Mheshimiwa Spika, Serikali ya awamu ya
  sita imeonesha dhamira ya dhati ya kuboresha
  bandari ili kurahisisha shughuli za kiuchumi za
  usafirishaji kwa njia ya maji na uvuvi katika kina
  kirefu cha bahari. Katika kufanikisha hilo,
  Serikali imendelea na miradi ya ujenzi, upanuzi
  na ukarabati wa miundombinu ya bandari zilizopo
  katika ukanda wa Bahari ya Hindi. Miradi hiyo ni
  pamoja na: kukamilika kwa ujenzi wa gati
  maalumu la kuhudumia meli za magari (RoRo),
  yadi ya kuhudumia makasha pamoja na
  kuboresha gati namba 1 – 7 katika Bandari ya Dar
  es Salaam; kusainiwa kwa mkataba na
  mkandarasi China Harbour Engineering Co. Ltd
  kwa ajili ya ujenzi wa bandari ya Uvuvi, Kilwa
  Masoko – Lindi; kukamilika kwa ujenzi wa gati
  moja lenye urefu wa mita 300; kuendelea na
  47
  ujenzi wa uzio na sakafu ngumu katika eneo la
  mita za mraba 75,807 katika Bandari ya Mtwara;
  na kukamilika kwa uongezaji wa kina kwenye
  lango la kuingia meli kutoka mita nne (4) hadi
  mita 13 pamoja na kuweka vifaa vya kuongoza
  meli katika Bandari ya Tanga. Aidha, Serikali
  inaendelea na majadiliano na wawekezaji
  watakaowekeza kwenye Eneo Maalum la
  Uwekezaji Bagamoyo hususani katika miradi ya
  msingi mitatu (3) ambayo ni: Bandari ya kisasa
  (Modern Seaport Component); Sehemu ya Kanda
  Maalum kwa ajili ya mizigo na usafirishaji
  (Logistics Park); na Sehemu ya Mji wa Viwanda
  (Port side Industrial City).
 2. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021/22,
  Serikali ilikamilisha ujenzi wa chelezo cha
  kujengea na kukarabati meli katika Bandari ya
  Mwanza pamoja na ukarabati wa meli za New
  Butiama Hapa Kazi Tu na New Victoria Hapa Kazi
  Tu. Aidha, serikali imeendelea na ujenzi wa meli
  mpya ya MV Mwanza Hapa kazi Tu yenye uwezo
  wa kubeba abiria 1,200 na tani 400 za mizigo,
  ambapo ujenzi umefikia asilimia 66. Mheshimiwa
  Spika, katika mwaka 2022/23, Serikali inatarajia
  kujenga meli mpya: moja (1) katika Ziwa Victoria;
  mbili (2) katika Ziwa Tanganyika; na moja katika
  48
  Bahari ya Hindi. Aidha, Serikali itaendelea na
  ujenzi wa meli ya MV. Mwanza katika ziwa
  Victoria pamoja na ukarabati wa Meli za MV
  Umoja, MT Sangara, MV Liemba – Ukerewe, MT.
  Nyangumi na boti moja (1) ya mwendokasi (Sea
  Warrios) – Ziwa Tanganyika. Aidha, Serikali
  itafanya ukaguzi wa kina wa Meli ya MV
  Mwongozo katika Ziwa Tanganyika pamoja na
  kuendelea kufungua mifumo ya TEHAMA katika
  vituo vya Maziwa makuu (Victoria, Tanganyika na
  Nyasa).
 3. Mheshimiwa Spika, Serikali inaendelea
  kutekeleza mpango wa kuboresha Shirika la
  Ndege Tanzania ambapo katika kipindi cha
  mwaka 2021/22 Serikali imepokea ndege tatu (3).
  Kati ya hizo, ndege mbili (2) ni aina ya Airbus
  A220 300 na ndege moja ni aina ya Dash 8 Q400.
  Vilevile, Serikali imefanya malipo ya awali ya
  ununuzi wa ndege mpya tano (5) ambazo ni ndege
  mbili (2) aina ya Boeing 737-9, ndege moja (1) aina
  ya De Havilland Dash 8-Q400, ndege moja (1) aina
  ya Boeing 787-8 Dreamliner, na ndege moja (1) ya
  mizigo aina ya Boeing 767-300F.
 4. Mheshimiwa Spika, uboreshaji wa viwanja
  vya ndege unaendelea katika maeneo mbalimbali
  nchini. Katika kutekeleza hilo, Serikali imesaini
  49
  mkataba kwa ajili ya ujenzi wa Kiwanja cha Ndege
  cha Kimataifa cha Msalato awamu ya kwanza
  itakayohusisha ujenzi wa njia ya kuruka na kutua
  ndege pamoja na jengo la abiria. Aidha, Serikali
  imekamilisha upanuzi wa njia ya kutua na
  kuruka ndege na kufungwa kwa mfumo wa
  kuongoza ndege katika Kiwanja cha Ndege cha
  Dodoma; pamoja na usanifu na kuendelea na
  maandalizi ya ujenzi wa jengo la abiria katika
  Kiwanja cha Ndege cha Mwanza. Viwanja
  vinavyoendelea kufanyiwa ukarabati na ujenzi ni
  viwanja vya ndege vya Songea (asilimia 96),
  Mtwara (asilimia 89), Iringa (asilimia 44.65),
  Songwe (asilimia 95) na Musoma (asilimia 10).
  Vilevile, Serikali inaendelea kufanya maandalizi ya
  ujenzi na upanuzi wa viwanja vya ndege vya
  Shinyanga, Kigoma, Tabora na Sumbawanga
  vitakavyogharimu Euro milioni 50 sawa na shilingi
  bilioni 136.85.
  Elimu, Sayansi na Teknolojia
 5. Mheshimiwa Spika, Serikali imewezesha
  ujenzi wa madarasa 15,000 katika shule za
  sekondari na vituo shikizi na mabweni 50 kwa ajili
  ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Ujenzi wa
  miundombinu hii umewezesha wanafunzi wote
  907,803 waliofaulu mtihani wa darasa la saba
  50
  mwaka 2021 kupata nafasi ya kuanza kidato cha
  kwanza Januari 2022 bila kusubiri chaguo la pili.
  Kadhalika, Serikali imekamilisha maboma 560 ya
  vyumba vya madarasa katika shule za sekondari
  kutokana na tozo za miamala ya simu ambapo
  shilingi bilioni 7.0 zilitolewa; Aidha, Serikali
  imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni
  569 kwa wanafunzi 177,777 wa elimu ya juu.
 6. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2022/23
  Serikali itaenda kutekeleza mradi wa “Higher
  Education for Economic Transformation” (HEET)
  wenye thamani ya dola za Marekani milioni 425.
  Mradi huu utahusisha ujenzi wa miundombinu
  katika vyuo vikuu mama na katika mikoa kadhaa
  ambayo haina vyuo vikuu ikiwemo Lindi, Kagera,
  Rukwa, Katavi, Manyara na kukamilisha ujenzi
  wa Institute of Marine Science Zanzibar na kujenga
  chuo kipya cha TEHAMA Dodoma.
 7. Mheshimiwa Spika, Serikali imeendelea
  kugharamia programu ya elimumsingi bila ada
  ambapo hadi Aprili 2022, jumla ya shilingi bilioni
  244.5 zilitolewa. Mheshimiwa Samia Suluhu
  Hassan Rais wa Jamhuri ya Mungano wa
  Tanzania na Mwenyekiti wa CCM ameguswa sana
  na watoto kukatisha masomo kwa ajili ya sababu
  mbalimbali. Miongoni mwa sababu
  51
  zinazosababisha kukatisha masomo ni umaskini
  wa kipato kwenye familia zetu, mimba za utotoni,
  mwamko duni wa elimu kwa baadhi ya jamii na
  utoro na wale wasioendelea kufuatana kwa
  mujibu wa sheria (Ufaulu). Ili kukabiliana na
  utoro (drop out) wa wanafunzi wanaotoka
  familia maskini, bado tuna watoto
  wanaoshindwa kumudu mahitaji ya lazima licha
  ya kuwepo kwa programu ya elimu bila malipo na
  hivyo wanasaidiwa na wabunge, madiwani na
  wengine kuchangiwa na wasamaria wema.
  Napendekeza kuanzisha dirisha maalum
  (Special Fund) kupitia TASAF itakayosaidia
  watoto wanaotokea familia maskini. Kwa msingi
  huo napendekeza kuanza na bilion 8 kwa ajili ya
  watoto masikini watakaopatikana kwenye
  database ya TASAF na taarifa za wabunge na
  madiwani.
 8. Mheshimiwa Spika, ili kukabiliana na
  mimba za utotoni, Serikali itaendelea kujenga
  mabweni kwenye maeneo hatari kwa watoto wa
  kike. Aidha, ili kutoa fursa kwa watoto
  wasioendelea na vidato na vyuo, Serikali
  itaendelea kuimarisha elimu ya ufundi hususan
  katika vyuo vya kati kwa lengo la kuwajengea
  uwezo wa kujiajiri ama kuajiriwa. Mpaka sasa
  52
  Wilaya 77 zina vyuo vya Ufundi VETA kati ya
  Wilaya 138 nchini kote. Tuna mikoa 25 ina Vyuo
  vya Ufundi kati ya mikoa 26. Bado mkoa wa
  Songwe hauna kabisa Chuo cha VETA na
  wabunge wa mkoa wa Songwe wamekuwa
  wakishinda Ofisini wakifuatilia ahadi waliopewa
  na Mheshimiwa Rais. Bado kuna wilaya 36
  ambazo hazina vyuo wala vyuo vya Mkoa.
  Napendekeza kutoa bilioni 100 kwa ajili ya ujezi
  wa vyuo vya ufundi kwa Mkoa wa Songwe na
  wilaya 36 ambazo hazina vyuo ili kufanya wilaya
  zote 138 kuwa na chuo cha Ufundi (VETA).
  Waheshimiwa wabunge, Huyo ndio SAMIA.
 9. Mheshimiwa Spika, kwa sasa wanafunzi wa
  kidato cha tano ni takriban 90,825 na kidato cha
  sita ni 56,880. Mahitaji ya fedha ni shilingi
  10,339,350,000. Ili kuwapunguzia gharama
  watoto hao kama Mheshimiwa Rais alivyoielekeza
  Wizara, napendekeza kufuta ADA kwa
  wanafunzi wa kidato cha tano na sita. Kwa
  hatua hiyo, Elimu bila Ada ni kuanzia shule za
  msingi mpaka kidato cha sita. Serikali
  itajipanga kuangalia namna ya kusaidia vyuo vya
  kati kadiri hali ya uchumi itakavyotengemaa.
  Nani kama SAMIA? Nani kama Mama? Nani kama
  CCM? CCM ni Na. 1.
  Sekta ya Afya
  53
 10. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021/22,
  Serikali imewezesha ujenzi, upanuzi na ukarabati
  wa miundombinu ya afya ikiwemo: majengo 66 ya
  wagonjwa mahututi – ICUs; majengo 100 ya
  dharura – EMDs; nyumba 150 kwa ajili ya
  watumishi wa Afya; Hospitali za Rufaa za Mikoa 7
  na hospitali maalum 1 (Mirembe); na vituo vya
  Afya 304 ili kuboresha huduma ya mama na
  mtoto. Aidha, Serikali imetoa ruzuku ya shilingi
  bilioni 23.32 kwa Mamlaka za Serikali za Mitaa ili
  kukamilisha ujenzi wa maboma 564 ya zahanati.
  Serikali pia imeendelea na ujenzi wa hospitali 99
  na kuanza ujenzi wa hospitali mpya 28. Vilevile,
  Serikali imewezesha ujenzi wa vituo vya afya 234
  kwa kutumia tozo ya miamala ya simu yenye
  thamani ya shilingi bilioni 86.0.
 11. Mheshimiwa Spika, Serikali inaendelea
  kuimarisha huduma za afya kwa kuboresha
  huduma za uchunguzi wa magonjwa ambapo hadi
  sasa katika hospitali zetu mbalimbali kuna jumla
  ya mashine 11 za CT scan, mashine 7 za MRI na
  mashine 105 za digital X Ray zinazofanya kazi.
  Kati ya hizo, mashine 42 za digital X Ray zipo
  katika hospitali za ngazi ya taifa, kanda na
  maalumu na rufaa za mikoa na mashine 63 zipo
  katika hospitali zilizo chini ya OR-TAMISEMI.
  54
  Serikali itaendelea kutoa kipaumbele katika eneo
  hili ambapo ununuzi zaidi wa vifaa vya uchunguzi
  wa magonjwa umekamilika na vifaa hivyo
  vitasimikwa katika hospitali na taasisi zetu
  mbalimbali. Vifaa ambavyo vimeshaagizwa ni
  pamoja na, MRI 4; CT “Scan 31; Digital X Rays”
  130; mini angio suite moja na “Echo Cardiography”
 12. Aidha, Serikali inaendelea na usimikaji wa vinu
  ya kuzalisha na kujaza hewa tiba ya oksijeni
  ambapo hadi sasa vinu 13 vimesimikwa katika
  hospitali zetu mbalimbali na hivyo kusogeza
  huduma za kitabibu kwa wananchi.
 13. Mheshimiwa Spika, Serikali ya CCM
  inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu
  Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa
  Tanzania na Mwenyekiti wa CCM itaendelea
  kuboresha sekta ya afya kwa kujenga, kukarabati
  na kupanua miundombinu ya kutolea huduma za
  afya ikiwemo: Ujenzi wa Hospitali Maalum ya
  Mama na Mtoto Jijini Dodoma; kuanza ujenzi wa
  Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Magharibi;
  kukamilisha ujenzi wa Hospitali (5) za Rufaa za
  Mikoa katika Mikoa mipya ya Katavi, Geita,
  Njombe, Songwe na Simiyu; na kukamilisha
  upanuzi wa hospitali nane (8) za Rufaa za Mikoa.
  Aidha, Serikali itaendelea kuboresha huduma za
  55
  matibabu ya ubingwa bobezi katika Hospitali ya
  Taifa na Kanda kwa kuimarisha miundombinu na
  ununuzi wa vifaa na vifaa tiba katika Taasisi ya
  JKCI, Hospitali za Rufaa za Kanda za Chato,
  Mtwara, KCMC, Bugando na Mbeya.
  Sekta ya Maji
 14. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais wetu
  amewezesha kukamilika kwa miradi 303 ya maji
  vijijini na miradi 40 mijini ikiwemo miradi
  mikubwa ya Misungwi, Orkesumet, ChalinzeMboga na Longido; kuongezeka kwa kiwango cha
  upatikanaji wa huduma za maji nchini kutoka
  asilimia 72.3 vijijini na 86 mijini mwaka 2020/21
  hadi asilimia 74.5 vijijini na 86.5 mijini;
  kuimarika kwa usimamizi wa rasilimali ya maji
  kwa kuendelea kutambua, kuweka mipaka na
  kuhifadhi vyanzo 178 vya maji pamoja na
  kuandaliwa kwa mipango ya utunzaji wa maeneo
  ya vidakio vya maji katika mabonde yote nchini.
 15. Mheshimiwa Spika, Serikali pia
  imekamilisha taratibu za ununuzi wa seti 25 za
  mitambo ya kuchimba visima ambayo
  itasambazwa kwa kila mkoa isipokuwa Dar es
  Salaam; seti 5 za mitambo ya ujenzi wa mabwawa
  ambazo zitapelekwa kwenye kila kanda; na seti 4
  56
  za vifaa vya utafiti wa maji chini ya ardhi.
  Mitambo hii inatarajiwa kupokelewa mwishoni
  mwa mwezi Juni, 2022. Aidha, mnamo tarehe 6
  Juni 2022, Serikali ilisaini mikataba ya
  kusambaza maji kwa miji 28, ambazo ni fedha za
  mkopo wenye thamani ya dola za Marekani milioni
  500 kutoka Exim bank – India. Kati ya fedha hizi,
  dola milioni 35 zitatekeleza miradi ya maji
  Zanzibar.
  Sekta ya Mali Asili na Utalii
 16. Mheshimiwa Spika, Aprili mwaka huu,
  Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa
  Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua
  filamu ya “The Royal Tour” ambayo imelenga
  kuonesha uwezo na fursa zilizopo Tanzania katika
  sekta ya utalii na uwekezaji. Hivyo, kupitia Bunge
  hili, napenda kuendelea kuwakaribisha diaspora
  wa Tanzania na wawekezaji kutoka kona zote za
  dunia kuja kutalii na kuwekeza katika fursa za
  uwekezaji zilizopo nchini kwani Tanzania tuna
  “JAMBO LETU” kwenye kuinawirisha sekta
  binafsi katika uwekezaji. Tumejipanga na
  kujizatiti kuifanya Tanzania kuwa “KITOVU na
  MFANO” wa sehemu ya uwekezaji salama,
  haraka, rahisi, wenye tija na manufaa kwa pande
  zote. Kufuatia ziara hiyo kwenye kanda za utalii
  57
  Tanzania, tayari booking zimejaa mpaka Desemba
  2022 kwenye maeneo mengi. Naomba kutoa wito
  kwa wawekezaji wote kuwa, Tanzania
  kumenoga, milango iko wazi, njooni muwekeze
  kwa maslahi mapana ya pande zote.
  Sekta ya Madini
 17. Mheshimiwa Spika, chini ya uongozi wa
  Serikali ya Awamu ya Sita, mchango wa sekta ya
  madini umeongezeka kutoka asilimia 6.7 mwaka
  2020 hadi asilimia 7.2 mwaka 2021 ambapo
  ukuaji huu uliifanya sekta hii kushika nafasi ya
  tano miongoni mwa sekta nyingine za kiuchumi
  nchini. Aidha, kasi ya kukua kwa shughuli za
  madini hapa nchini imekuwa ikiendelea
  kuongezeka ambapo katika mwaka 2021, sekta ya
  madini ilikua kwa asilimia 9.6 ikilinganishwa na
  ukuaji wa asilimia 6.7 mwaka 2020, na hivyo
  kuwa ya tatu miongoni mwa sekta nyingine kwa
  kiwango cha ukuaji katika kipindi hicho.
  Mwenendo huu wa ukuaji wa sekta umetokana na
  ongezeko la uwekezaji uliofanyika kupitia
  uchimbaji mkubwa, wa kati na mdogo nchini.
  Lengo la Serikali ni kuona sekta ya madini
  inachangia asilimia 10 ya Pato la Taifa ifikapo
  mwaka 2025 kama ilivyoainishwa katika Dira ya
  Taifa ya Maendeleo 2025.
  58
 18. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa
  wachimbaji wadogo kushiriki uchumi wa madini,
  Serikali imezihamasisha taasisi za fedha na benki
  nchini kutoa mikopo kwa wachimbaji hao ili
  kuwawezesha kukua na kufanya uchimbaji wenye
  tija. Baadhi ya benki ikiwemo NMB, NBC, CRDB
  na KCB zimeridhia na kuanza kutoa mikopo
  ambapo jumla ya shilingi bilioni 36 zimekopeshwa
  kwa wachimbaji hao. Hizi ni miongoni mwa juhudi
  ambazo Serikali imezifanya ili kuhakikisha
  wachimbaji wadogo wanakua na kufikia hadhi ya
  kiwango cha kati na hatimaye wakubwa,
  wanashiriki uchumi wa madini na kuchangia
  katika Pato la Taifa. Aidha, kufuatia Serikali
  kuendelea kuwawezesha wachimbaji wadogo,
  mchango wao katika maduhuli ya Serikali
  umeongezeka hadi kufikia takriban asilimia 40 ya
  maduhuli yote. Kutokana na mchango wao,
  Serikali itaendelea kuwawezesha ili waendelee
  kuchangia zaidi katika uchumi wa Taifa.
 19. Mheshimiwa Spika, Serikali kupitia Taasisi
  ya Jiolojia Tanzania – GST imeweza kufanikisha
  ugani wa jiolojia kwa asilimia 96 ya nchi nzima,
  ugani wa jiofizikia kwa skeli ndogo (Low
  Resolution) asilimia 100 na skeli kubwa (High
  59
  Resolution) asilimia 16 na ugani wa jiokemia
  asilimia 25 ya nchi nzima. Kupitia tafiti hizo
  Serikali imefanikiwa kugundua maeneo mapya
  yenye rasilimali madini na kuyatangaza kwa lengo
  la kuvutia uwekezaji mkubwa. Baadhi ya
  rasilimali zilizogunduliwa katika kipindi cha
  mwaka mmoja uliopita ni pamoja na dhahabu
  (Malinyi – Morogoro na Liwale – Lindi), gesi ya
  helium (Masware – Babati na Ziwa Natroni –
  Arusha), chokaa na feldispa (Kiteto – manyara),
  chokaa (Mkalama – Singida).
 20. Mheshimiwa Spika, migodi mikubwa iliyopo
  kama GGML, Bulyanhulu North Mara na mgodi
  mpya wa Kabanga Nikeli na Nyanzaga imetokana
  na taarifa za awali za jiolojia zilizofanywa na GST
  miaka ya nyuma. Kutokana na mafanikio hayo,
  Serikali itaendelea kuiwezesha GST ili iweze
  kufanya utafiti zaidi wa jiofizikia kwa skeli kubwa
  (High Resolution) kwa lengo la kufikia asilimia 65
  kutoka asilimia 16 iliyopo sasa. Manufaa
  yanayotarajiwa ni pamoja na; Uwezekano wa
  kuanzishwa kwa migodi mipya ambayo itachangia
  Pato la Taifa kupitia sekta ya madini; ukuaji wa
  sekta mtambuka ambazo hutegemea sana sekta
  ya madini kama vile kilimo, ujenzi na maji;
  uanzishwaji wa viwanda vinavyotegemea
  60
  upatikanaji wa malighafi za madini kama vile
  viwanda vya saruji, mbolea na marumaru; na
  kuongezeka kwa ufahamu zaidi wa jiolojia ya nchi
  na hivyo kuchochea shughuli za utafiti na
  uchimbaji wa madini ambao utachangia katika
  maendeleo ya Taifa.
 21. Mheshimiwa Spika, kila mtanzania mwenye
  umri wa zaidi ya miaka 18 na mwenye kipato
  anatakiwa kulipa kodi. Ili kutimiza amza hiyo,
  Serikali inakusudia kutoa namba ya utambulisho
  wa mlipakodi (TIN) kwa kila mtanzania mwenye
  umri wa kuanzia miaka 18 au zaidi. Kwa kuwa
  utaratibu wa usajili wa namba ya utambulisho wa
  Taifa (NIDA) unamtaka kila mwananchi mwenye
  umri wa miaka 18 au zaidi kujisajili NIDA,
  napendekeza kuwa wale wote wenye NIDA kwa
  sasa (wanaofikia milioni 19 nchi nzima) wapatiwe
  namba ya TIN na itumike kwenye miamala yote
  inayofanyika katika ununuzi na mauzo
  yanayofanyika ndani ya nchi. Kila mwenye namba
  ya mlipakodi atapata makadirio yake kwa njia ya
  simu na kulipa kodi husika kwa njia ya mtandao.
 22. Mheshimiwa Spika, vijana wetu wa
  bodaboda wanapata shida kufuata leseni yalipo
  makao makuu ya mkoa, yaani mtu atoke Mererani
  61
  kwenda Babati makao mkuu ya mkoa wa
  Manyara, atoke Kakonko kufuata leseni Kigoma,
  atoke Wilaya ya mwisho kule mpakani na Lindi,
  Mtwara na Ruvuma kufuata leseni Morogoro ili
  hali taarifa zake zote ziko kwenye kitambulisho
  cha NIDA. Napendekeza taarifa zilizopo kwenye
  kitambulisho zitumike kutengeneza leseni,
  akishakufuzu ajiandikishe atoe namba yake ya
  NIDA, TRA na Jeshi la Polisi wafanye kazi ya
  kuoanisha taarifa na wamtumie mhusika leseni
  yake kwa simu. Aidha, napendekeza wananchi
  wote wenye namba ya utambulisho wa mlipakodi
  (TIN) wapeleke ritani za kodi Mamlaka ya Mapato
  Tanzania kwa mwaka mara moja. Utaratibu huu
  utachachua utamaduni wa kulipa kodi miongoni
  mwa Watanzania na hivyo kuiongezea Serikali
  mapato yatokanayo na sekta ambazo hazichangii
  kwenye makusanyo ya Serikali kwa sasa licha ya
  kuwa na mchango mkubwa kwenye Pato la Taifa
  kama vile sekta za mifugo, kilimo, uvuvi na
  nyinginezo.
  Bunge
 23. Mheshimiwa Spika, Serikali inatambua uzito
  wa majukumu ya Bunge na hivyo itaendelea
  kuhakikisha kwamba Bunge linawezeshwa
  kifedha na kujengewa uwezo ili kuongeza ufanisi
  62
  katika utekelezaji wa majukumu yake ya msingi
  ya kutunga sheria, kushauri na kusimamia
  Serikali. Kwa kulitambua hilo, katika mwaka wa
  fedha 2022/23, Bunge limeongezewa kiasi cha
  shilingi bilioni 5 kwa ajili ya matumizi mengineyo
  ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu yake
  ikiwemo kuwajengea uwezo wabunge ili waweze
  kuisimamia vizuri Serikali. Serikali pia
  imeongeza bajeti ya mfuko wa Jimbo ili
  kuwawezesha wabunge kushiriki kikamilifu
  kwenye shughuli za kuchochea maendeleo
  katika majimbo yao. Serikali itahakikisha kuwa
  fedha kwa ajili ya shughuli za Bunge zinatolewa
  kwa wakati. Aidha, Serikali itaendelea kutoa
  ushirikiano kwa Bunge lako Tukufu kwa kulipatia
  taarifa zote muhimu zinazohitajika na kwa wakati
  ikiwepo taarifa za kila robo mwaka za kitengo cha
  Tathmini na Ufuatiliaji ili ziwasaidie wabunge
  wanapofanya ziara za kukagua miradi kama
  nilivyopendekeza awali.
  Utawala Bora
 24. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa
  mahakama, Serikali itaendelea kuimarisha
  usimamizi wa mifumo ya haki na utoaji haki kwa
  kuendelea kuwezesha mhimili wa Mahakama
  kuongeza kasi ya kusikiliza mashauri na hivyo
  63
  kupunguza mrundikano wa mashauri
  mahakamani. Aidha, Serikali imeendelea
  kuboresha miundombinu ya utoaji haki kupitia
  ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya
  mahakama ikiwa ni pamoja na kuimarisha
  matumizi ya TEHAMA hususan mfumo wa
  mkutano mtandao na mfumo wa kielektroniki wa
  usimamizi na uendeshaji wa mashauri.
  Utekelezaji wa masuala haya unalenga kuboresha
  ufanisi wa mahakama na kufanya usimamizi wa
  mahakama kuwa wa kisasa zaidi na hivyo
  kuwawezesha wananchi kupata haki sawa na kwa
  wakati.
 25. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2022/23,
  Serikali itaendelea kugharamia utekelezaji wa
  shughuli mbalimbali katika Ofisi ya Mwanasheria
  Mkuu wa Serikali zinazolenga katika utoaji haki
  kwa wananchi na kupambana na rushwa.
  Shughuli zitakazotekelezwa ni pamoja na ujenzi
  wa vituo jumuishi vya utoaji haki na kutafsiri
  sheria ambapo kiasi cha shilingi bilioni 5.7
  zimeongezwa kwenye bajeti ya awali. Aidha,
  Serikali imeongeza kiasi cha shilingi bilioni 20
  kwenye bajeti ya Ofisi ya Mwendesha Mashtaka
  wa Serikali kwa ajili kugharamia mashahidi wa
  makosa ya jinai na ujenzi wa vituo jumuishi vya
  64
  utoaji haki.
  Ulinzi na Usalama
 26. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2021/22,
  Serikali kupitia majeshi yetu imeendelea
  kudumisha amani na usalama nchini na hivyo
  kuwezesha watanzania kutembea kifua mbele na
  kutekeleza shughuli mbalimbali za kijamii na
  kiuchumi bila wasiwasi. Aidha, Serikali
  imeendelea kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi na
  kijeshi na nchi mbalimbali na tunaamini kuwa
  vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitaendelea
  kutimiza wajibu wake wa kulinda mipaka na
  amani ya nchi yetu kwa moyo wa kizalendo na
  hivyo kuzidi kuimarisha mazingira ya amani na
  utulivu ya kuvutia biashara na uwekezaji. Katika
  mwaka 2022/23, Serikali itaendelea kuviimarisha
  na kuvijengea uwezo vyombo vya ulinzi na
  usalama ili kuendelea kutekeleza wajibu wake
  kwa weledi na uzalendo.
 27. Mheshimiwa Spika, sambamba na zoezi la
  anuani za makazi linaloendelea, Serikali
  itaimarisha shughuli za usalama ngazi ya kaya ili
  kujidhatiti na aina mpya ya uhalifu ambao
  tumeusikia kwa baadhi ya majirani zetu.
  Utaratibu huo ni pamoja na kuhakikisha viongozi
  65
  wa mitaa na shehia wanahusika kwenye
  upangishaji wa nyumba za kuishi ili kila nyumba
  ya kupanga itumie mkataba wa Serikali ya
  vijiji/mitaa uliopigwa muhuri wa ofisi ya
  vijiji/mitaa husika. Kadhalika, mauziano ya mali
  zisizohamishika lazima zihusishe uongozi wa
  Serikali husika hata kama wahusika wana
  mawakili binafsi ila viongozi wa serikali za
  vijiji/mitaa wawe na taarifa za mambo
  yanayoendelea katika maeneo yao.
  Uhusiano wetu na Washirika wa Maendeleo
 28. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuimarisha
  ushirikiano na Washirika wa Maendeleo pamoja
  na mataifa mbalimbali duniani zinazofanywa na
  Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan,
  zimewezesha kusainiwa kwa mikataba ya misaada
  na mikopo mbalimbali. Baadhi ya mikataba ya
  miradi iliyosainiwa ni pamoja na: Uboreshaji wa
  Umiliki wa Ardhi; kuboresha Elimu ya Msingi; na
  mradi wa Maboresho ya Mahakama ili kusogeza
  huduma za Mahakama karibu na wananchi.
  Aidha, baadhi ya mikataba ya miradi
  inayotarajiwa kusainiwa ni pamoja na: Mradi wa
  Kufungamanisha Uchukuzi ambao una lengo la
  kuboresha na kuunganisha njia kuu za barabara
  na viwanja vya ndege vya mikoa (TanTIP); na
  66
  Mpango Kabambe wa Kuboresha na Kuimarisha
  Takwimu – TSMP II.
 29. Mheshimiwa Spika, Serikali inakamilisha
  majadiliano ya upatikanaji wa mkopo nafuu
  kutoka Benki ya Dunia wenye thamani ya dola za
  Marekani milioni 500, sawa na shilingi bilioni
  1,167. Aidha, Serikali imefikia makubaliano ya
  kupata mkopo nafuu wenye thamani ya shilingi
  bilioni 2,567, sawa na dola za Marekani bilioni 1.1
  kupitia dirisha la Extended Credit Facility (ECF)
  chini ya Shirika la Fedha la Kimataifa – IMF.
  Mkopo huo wa IMF utatolewa kwa awamu saba
  katika kipindi cha miezi 40 kuanzia Julai 2022
  hadi Julai 2025. Fedha hizo zitaelekezwa katika
  kuimarisha sekta za uzalishaji, huduma za jamii
  pamoja na kuboresha mazingira ya ufanyaji
  biashara na uwekezaji na kuinua sekta
  zilizoathiriwa na vita ya Ukraine na Urusi.
  Maslahi ya Watumishi wa Umma na Wastaafu
 30. Mheshimiwa Spika, tuzo ya watumishi
  wachapakazi na wazalendo ni ipi? Matunda ya
  utumishi wa kujitoa na uadilifu wa watumishi hao
  ni yapi? Lakini Je, ni nani wa kuyatambua na
  kuyapa thamani halisi mambo hayo? Sauti zenye
  maswali haya zilitawala masikio ya Mheshimiwa
  67
  Mama yetu mwenye usikivu, unyenyekevu na
  anayejali, na hatimaye maswali haya yamejibiwa
  na kalamu yenye mamlaka ya Mheshimiwa Rais
  wetu kwa kuridhia nyongeza ya kima cha chini
  cha mshahara kwa asilimia 23.3 kwa watumishi
  wa umma. Kwa kuendelea kuonesha kujali na
  kuthamini utumishi wa umma, Mheshimiwa
  Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya
  Mungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa CCM
  amefanya maboresho kwenye viwango vya posho.
  Aaminie katika wema na kujali, hutenda na
  kuuishi wema. Hivyo, Mheshimiwa Rais wetu ni
  mfano sahihi wa maneno haya katika jambo hili.
  Watumishi wa Umma wanauliza Nani kama
  Mama Samia? na wanasema Asante sana
  Mama!
 31. Mheshimiwa Spika, Serikali itaendelea na
  jitihada za kulipa madai ya Watumishi wa Umma
  pamoja na kupandisha madaraja watumishi
  wanaostahili. Tutaendelea kuboresha mazingira
  ya kazi na maslahi yao kadri uchumi wa nchi
  utakavyoruhusu bila kuathiri makundi mengine
  ya wananchi, huduma mbalimbali pamoja na
  utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Katika
  kuhakikisha maslahi ya wastaafu wetu
  waliotumikia Taifa hili kwa uzalendo, uadilifu na
  68
  bidii kubwa wananufaika na michango
  waliyochangia katika mifuko ya hifadhi ya jamii,
  Serikali sikivu ya Mama yetu imeridhia kuongeza
  malipo ya mkupuo kwa wastaafu kufikia asilimia
  33 badala ya asilimia 25 iliyopendekezwa mwaka
  2018.
 32. Mheshimiwa Spika, Serikali itaendelea na
  mikakati mbalimbali ya kulipa madeni ya mifuko
  ya hifadhi ya jamii. Katika mwaka 2021/22,
  Serikali ilitoa hatifungani maalumu yenye
  thamani ya shilingi trilioni 2.18 kwa ajili ya kulipa
  deni la Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi
  wa Umma – PSSSF linalohusu michango ya
  watumishi waliokuwa kwenye utumishi kabla ya
  mwaka 1999. Mwaka 2022/23, Serikali itaendelea
  na uhakiki wa madeni ya mifuko ya hifadhi ya
  jamii na kulipa deni stahiki. Lengo ni kuhakikisha
  watumishi wanalipwa kwa wakati mafao yao mara
  baada ya kustaafu pamoja na pensheni zao za kila
  mwezi.
  Mazingira ya Biashara ndogo na Sekta Binafsi
 33. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha
  azma ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan,
  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya
  69
  kuwapanga, kuwasimamia, kuwalinda na
  kuwawezesha wafanyabiashara wadogo inafikiwa,
  Serikali itaendelea na jitihada mbalimbali za
  kuhakikisha wajasiriamali hao wadogo
  wanaboreshewa mazingira ya kufanyia biashara.
  Aidha, Serikali itaendelea kuwatambua na
  kuwaunganisha na Taasisi za fedha ili waweze
  kupata mikopo nafuu. Vilevile, Serikali itaendelea
  kutenga maeneo na ujenzi wa miundombinu kwa
  ajili ya wajasiriamali wadogo. Katika kuhakikisha
  utatuzi wa changamoto za machinga unakuwa
  shirikishi, Mheshimiwa Rais ameahidi kutoa
  shilingi milioni 10 kila mkoa kwa ajili ya
  kuimarisha uongozi wa machinga pamoja na
  ujenzi wa ofisi za machinga. Aidha, napendekeza
  kufanya mgao mpya wa mapato ya ndani ya
  halmashauri kama ifuatavyo: Asilimia 10 ya
  mapato ya vyanzo vya Halmashauri, napendekeza
  asilimia 5 iwe kwa ajili ya miundombinu na
  masoko ya machinga; asilimia 2 kwa vijana;
  asilimia 2 wanawake; na asilimia 1 kwa wenye
  ulemavu. Aidha, Serikali imetenga shilingi bilioni
  45 kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa
  miundombinu na mtaji kwa machinga ambapo
  kila mkoa, machinga walioko kwenye maeneo
  yaliopangwa wawe na revolving fund ya shilingi
  bilioni 1 kwa utaratibu utakaowekwa .
  70
 34. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza jitihada
  za kurasimisha sekta isiyo rasmi ili inufaike na
  kuwa sekta rasmi, Serikali imepanga kuweka
  mazingira rafiki ya kisheria na kikanuni katika
  usajili na uendeshaji wa biashara, kuharakisha
  usajili wa biashara kwa kuhakikisha usajili
  unakamilika ndani ya siku moja iwapo muombaji
  amekidhi masharti yanayohitajika, kuongeza
  upatikanaji wa mikopo kwa biashara
  zinazorasimishwa, kuongeza upatikanaji wa
  huduma kama miundominu ya biashara, mafunzo
  teknolojia na masoko. Vilevile, Serikali imepanga
  kuongeza vituo atamizi vya kukuza biashara na
  maeneo maalumu ya viwanda.
 35. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua
  mchango wa sekta binafsi katika uwekezaji,
  Serikali imeendelea kuboresha mazingira ya
  uwekezaji na biashara nchini kupitia utekelezaji
  wa Mpango wa Kuboresha Mazingira ya Biashara
  Nchini ili sekta binafsi iweze kushiriki kikamilifu
  katika kukuza uchumi wa nchi. Mwaka 2021/22,
  Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi
  ilishiriki majadiliano ya kutatua changamoto
  zinazoikabili sekta hiyo katika kufanya biashara
  katika masoko ya nchi mbalimbali ikiwemo Kenya
  ambapo vikwazo visivyo vya kikodi 42 kati ya 64
  71
  vimepatiwa ufumbuzi. Hali hiyo iliwezesha ustawi
  wa biashara baina ya Tanzania na Kenya. Aidha,
  kupitia Sheria ya Fedha 2022/23, Serikali
  inapendekeza kufanya maboresho ya jumla ya
  maeneo 19 ya sheria mbalimbali ili kuboresha
  zaidi mazingira ya biashara na uwekezaji kama
  nitakavyoeleza baadae.
 36. Mheshimiwa Spika, Serikali imeendelea
  kuratibu ushiriki wa watanzania katika miradi ya
  kimkakati na uwekezaji unaofanyika hapa nchini
  (Local Content) ambapo jumla ya ajira 72,395 za
  moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja
  zilizalishwa katika mwaka 2021. Vilevile, miradi
  ya kimkakati ilitoa kandarasi ndogo ndogo kwa
  kuingia mikataba na kampuni 2,019 za
  watanzania kwa huduma za chakula, ulinzi,
  biashara, bidhaa za ujenzi kama vile saruji,
  nondo, kokoto, mchanga, kampuni za usafiri,
  kampuni za bima na kampuni za mafuta.
  Kadhalika, Serikali imeweka mikakati ya
  kuhakikisha kuwa na mikataba ya uwekezaji
  inasomana na sheria za kodi kwa ajili ya kutatua
  changamoto ya kutotekelezeka kwa baadhi ya
  miradi ya uwekezaji kutokana na kukinzana na
  sheria za kodi.
  Ubia wa Sekta ya Umma na Sekta Binafsi (PPP)
  72
 37. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa
  miradi ya PPP, jumla ya miradi mitano (5) ipo
  katika hatua ya ununuzi wa mbia. Aidha,
  napenda kuliarifu Bunge lako Tukufu kuwa Mradi
  wa Mabasi Yaendayo Haraka Awamu ya Kwanza
  umepata mbia wa uendeshaji ambapo hatua
  inayofuata ni majadiliano na mbia husika. Hatua
  hii itaongeza ufanisi wa uendeshaji na utoaji wa
  huduma na mradi huu utakuwa mradi wa
  kielelezo uliopitia hatua zote zinazotakiwa kwa
  mujibu wa Sheria ya PPP, Sura 103. Upatikanaji
  wa wabia katika miradi ya PPP utaleta ahueni
  katika bajeti ya Serikali na hivyo kuwezesha
  kuongeza rasilimali fedha katika maeneo mengine
  na hivyo kuwaletea maendeleo watanzania.
  Serikali itaendelea kufanya tathmini ili kuboresha
  na kuipa nafasi sekta binafsi kushiriki katika
  kutekeleza miradi ya Serikali kwa mfumo wa Ubia
  na hivyo Serikali kujikita zaidi katika kuweka
  mazingira wezeshi na kuboresha huduma za
  kijamii.
 38. Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha kuwa
  kunakuwa na mazingira wezeshi ya uwekezaji na
  ufanyaji biashara nchini, Serikali itaendelea
  kutekeleza Mpango wa Kuboresha Mazingira ya
  Kufanya Biashara kwa kuimarisha miundombinu
  wezeshi ya usafirishaji na nishati; kuhakikisha
  73
  uhimilivu wa viashiria vya uchumi jumla; na
  kuwianisha tozo na ada mbalimbali zinazotozwa
  na Wizara na Mamlaka za Udhibiti kwa lengo la
  kupunguza na kurahisisha ulipaji wake na
  kuzifuta baadhi ya tozo na ada za kero. Aidha,
  mwaka 2022/23, Serikali itaendelea kufanya
  marekebisho ya viwango vya kodi, tozo na ada
  zinazotozwa chini ya sheria mbalimbali.
  Marekebisho hayo yanalenga kuchochea kasi ya
  ukuaji wa uchumi, hususan katika sekta ya
  viwanda, uwekezaji na biashara pamoja na
  kuongeza ajira, mauzo nje, mapato na akiba ya
  fedha za kigeni. Vilevile, katika kuepusha
  malimbikizo ya marejesho ya Kodi ya Ongezeko la
  Thamani – VAT na kupunguza mzigo wa madai ya
  fedha kutokana na ucheleweshaji wa marejesho
  kwa sekta binafsi, Serikali itaanza mchakato wa
  kuhakiki marejesho ya VAT kwa njia ya
  kielektroniki kuanzia mwaka 2022/23.
  Sensa ya Watu na Makazi
 39. Mheshimiwa Spika, kipaumbele kingine
  katika bajeti ya mwaka 2022/23 ni ugharamiaji
  wa Sensa ya Watu na Makazi inayotarajiwa
  kufanyika tarehe 23 Agosti 2022. Ili kuwezesha
  zoezi hili muhimu, Serikali imetenga jumla ya
  shilingi bilioni 400.9. Aidha, napenda kutumia
  74
  nafasi hii kupitia Bunge lako Tukufu kuhimiza
  wananchi wote kutoa ushirikiano siku hiyo hasa
  ukizingatia zoezi hili ni jukumu la kila mtu.
  Ushiriki wetu utaiwezesha Serikali, Mashirika
  Yasiyo ya Kiserikali na sekta binafsi kupata
  takwimu sahihi zitazokuwa msingi wa kuandaa,
  kutekeleza na kutathmini sera na mipango
  mbalimbali ya maendeleo katika nchi yetu.
  Lugha ya Kiswahili
 40. Mheshimiwa Spika, lugha ya kiswahili ndio
  lugha ya Taifa, ndio lugha ya ofisini, ndio lugha ya
  pili kwa watoto wa vijijini na lugha ya kwanza kwa
  watoto waliowengi wa sasa, ndio lugha ya msingi,
  ni lugha ya Bunge, na nikiwa Waziri wa Katiba na
  Sheria nilileta mapendekezo kuifanya kuwa lugha
  ya Mahakama na lugha ya hukumu. Aidha,
  Kiswahili ni lugha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki
  (EAC) ambapo tumeipeleka wenyewe, ikiwa ni
  pamoja na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa
  Afrika (SADC) na Umoja wa Afrika (AU). Vilevile,
  UNESCO wameitambua na watakuwa
  wanaiadhimisha tarehe 7 Julai kila mwaka. Hii
  ndiyo lugha yetu, kwa nini usaili wa mtoto wa
  kitanzania anapotafuta kazi unafanyika kwa lugha
  ya Kingereza? Yaani afisa kilimo, afisa mifugo,
  mtumishi wa Serikali anakazi ya kuhudumia
  75
  watanzania tunapima akili zake kwa kupima
  kingereza chake kwa ajili ya nini? Napendekeza
  saili zote zifanyike kwa Kiswahili, na kumbi zote
  za mikutano na ofisi za Serikali ziwe na vifaa vya
  kutafsiria lugha za kigeni na watafsiri ili tuweze
  kuienzi lugha yetu ya Taifa.
  Sekta ya Michezo
 41. Mheshimiwa Spika, Serikali itarejesha
  bahati nasibu ya taifa kwa utaratibu wa kutumia
  Sekta Binafsi. Sambamba na hiyo Serikali kupitia
  Bodi ya Michezo ya kubahatisha, TRA na Sekta
  Binafsi wataanza kuendesha bahati nasibu kwa
  kupitia risiti za EFD ili kuchochea wananchi
  kudai risiti wanaponunua bidhaa. Aidha, Serikali
  itatumia sehemu ya Mchango wa Wajibu wa
  Kampuni kwa Jamii (Corporate Social
  Responsibity) kwa kiwango kisichozidi asilimia 2
  kwa ridhaa ya Waziri mwenye dhamana ya
  masuala ya fedha ili kuendeleza michezo nchini
  ambapo makampuni yataruhusiwa kukitambua
  kiasi hicho kwenye mapato yanayostahili kutozwa
  kodi. Nitumie nafasi hii kuwahakikishia
  watanzania kuwa tutaweka nyasi bandia kwenye
  viwanja vitano kwa kuanzia Mwanza, Arusha,
  Tanga, Dodoma na Mbeya ili kukuza mchezo hapa
  nchini. Katika mwaka wa fedha wa 2022/2023
  76
  msamaha wa kodi kwenye nyasi bandia na vifaa
  ambata vyake utakwenda mpaka ngazi ya
  Halmashauri. Nitumie fursa hii kuzipongeza timu
  zetu za Serengeti Girls na Tembo Warriors
  zilizokata tiketi za kuiwakilisha nchi kwenye
  mashindano ya Dunia. Niitakie kila la heri timu
  yetu ya Taifa Stars ambayo bado iko kwenye
  kampeni za kutafuta tiketi ya mashindano ya
  kimataifa.
  Mkakati wa Uchumi wa Buluu
 42. Mheshimiwa Spika, uchumi wa buluu kwa
  hapa Tanzania siyo jambo jipya kwani shughuli
  mbalimbali zimekuwa zikifanyika katika maeneo
  yenye fursa hizi za kiuchumi. Katika maeneo
  hayo, fursa za uwekezaji zinazopatikana ni za
  uvuvi wa samaki, ufugaji wa samaki, madini ya
  chumvi, utafutaji wa gesi na mafuta, kilimo cha
  mwani, utalii wa fukwe, usafiri na usafirishaji,
  utunzaji wa mazingira, na kilimo cha umwagiliaji.
  Hata hivyo, licha ya kuwepo kwa fursa nyingi
  katika eneo hili, bado mchango wake katika
  uchumi ni mdogo ikilinganishwa na uwezo uliopo.
  Hii ni kutokana na kukosekana kwa mfumo
  madhubuti wa kuongoza na kuelekeza uvunaji na
  matumizi endelevu ya rasilimali hizo kwa manufaa
  ya kizazi cha sasa na vijavyo. Mheshimiwa Spika,
  77
  sekta zilizoko katika eneo hili hazijawa na uratibu
  mzuri na kila moja inajifanyia shughuli zake bila
  utaratibu maalum na ushirikishaji wa kutosha wa
  wadau katika tasnia hii. Kama fursa hizo
  zingetumika kikamilifu, zingeweza kuwa
  kichocheo cha kukua kwa uchumi, chanzo cha
  chakula na ajira, msingi wa maendeleo ya
  kiuchumi na kijamii, kukuza viwanda, kupunguza
  umaskini na kuongeza mapato ya Serikali.
 43. Mheshimiwa Spika, kufuatia umuhimu wa
  sekta hii, Serikali inakamilisha maandalizi ya
  Mkakati wa Uchumi wa Buluu ili kutambua
  mchango wa sekta hiyo katika uchumi na ikiwa ni
  sehemu ya utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi ya
  CCM ya mwaka 2020, Ibara ya 27. Mkakati huo
  unaandaliwa kwa njia shirikishi inayohusisha
  wadau wa sekta ya umma, sekta binafsi,
  washirika wa maendeleo na jamii kwa ujumla.
  Mheshimiwa Spika, shughuli nyingi zinazofanywa
  katika sekta za uchumi wa buluu ni biashara.
  Hivyo, sekta binafsi inatarajiwa kuwa na jukumu
  muhimu katika kufadhili mkakati huo. Serikali
  itajikita zaidi katika kujenga mazingira wezeshi ili
  kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi. Fedha za
  Serikali zitaelekezwa maeneo ambayo sekta binafsi
  ina hamu ndogo ikiwa ni pamoja na miundombinu
  78
  wezeshi, kuweka mifumo ya kisera, kisheria na
  kitaasisi ya usimamizi na matumizi endelevu ya
  rasilimali hizo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na
  vijavyo.
  Mikakati ya Kupunguza Makali ya Maisha kwa
  Mwananchi
 44. Mheshimiwa Spika, Serikali itachukua
  hatua za makusudi ili kupunguza makali ya
  maisha kwa mwananchi yaliyotokana na athari za
  vita. Hatua zitakazochukuliwa kukabiliana na
  hali hiyo ni kama ifuatavyo: kuhusu ongezeko la
  bei za mafuta ya petroli: Serikali imepunguza
  tozo mbalimbali zilizokuwa kwenye ukokotoaji wa
  bei ya nishati ya mafuta. Aidha, Serikali imetoa
  ruzuku ya shilingi bilioni 100 kwa ajili ya
  kupunguza bei za nishati ya mafuta hapa nchini.
  Vilevile, Serikali inachukua hatua nyingine katika
  suala hili ikiwemo: kuendelea kutoa ruzuku kwa
  ajili ya kupunguza bei ya nishati ya mafuta;
  kuruhusu watu wenye uwezo wa kuleta mafuta
  kwa bei nafuu; kuanzisha mfuko wa kuhimili
  ukali wa bei za mafuta (Fuel Price Stabilization
  Fund) baada ya bei za mafuta kutulia katika soko
  la dunia; kuanzisha hifadhi ya mafuta ya
  kimkakati (National Strategic Petroleum Reserve);
  na kuanzisha upokeaji wa mafuta katika ghala
  79
  moja (Single Receiving Terminal – SRT).
 45. Mheshimiwa Spika, kuhusu ongezeko la
  bei za mafuta ya kula: Serikali itaweka mikakati
  ya kikodi ili kutoa unafuu wa uagizaji wa mafuta
  ghafi ya kula kwa wachakataji wa ndani kwa lengo
  la kuongeza uzalishaji, kupunguza bei ya bidhaa
  hiyo na kuongeza ajira. Aidha, Wakala wa Taifa
  wa Uzalishaji na Uendelezaji wa Mbegu za Kilimo
  imesafisha na kusambaza kwa wakulima tani
  2,000 za mbegu za alizeti zenye thamani ya
  shilingi bilioni 5.84 kwa utaratibu wa ruzuku kwa
  ajili ya kuongeza uzalishaji wa mafuta ya kula
  ambapo wastani wa tani 400,000 za alizeti na tani
  100,000 za mafuta zinatarajiwa kuzalishwa.
  Vilevile, Wakala umezalisha mbegu-miche ya
  michikichi 121,292 ili kuongeza uzalishaji wa
  mafuta ya michikichi. Hatua hizi kwa pamoja
  zitasaidia kuongeza upatikanaji wa mafuta na
  hatimaye kupunguza kasi ya kupanda kwa bei.
  Napendekeza kutoza kodi ya ongezeko la
  thamani kwa kiwango cha sifuri kwenye mafuta
  ya kula yanayozalishwa nchini.
 46. Mheshimiwa Spika, kuhusu ruzuku ya
  mbolea: Wote tunatambua umuhimu wa kilimo
  80
  katika uchumi wetu na maendeleo ya wananchi.
  Sekta hii inakabiliwa na changamoto mbalimbali
  ikiwemo mabadiliko ya tabianchi, tija ndogo
  pamoja na athari zinazoikumba dunia hivi sasa
  kutokana na vita kati ya nchi za Urusi na
  Ukraine. Katika kuongeza tija na uzalishaji wa
  sekta hii na kumpunguzia mzigo mkulima,
  Serikali imejipanga kutoa unafuu wa upatikanaji
  wa pembejeo ikiwemo mbolea, zana za kilimo,
  viuatilifu, mbegu bora na kuimarisha kilimo cha
  umwagiliaji. Katika kuongeza uzalishaji na
  upatikanaji wa mbolea nchini, Serikali itatoa
  ruzuku ya mbolea na kuvipa kipaumbele viwanda
  vya ndani vya mbolea katika matumizi ya chokaa
  ili kupunguza gharama za uzalishaji.
  Napendekeza kutoza kodi ya ongezeko la
  thamani kwa kiwango cha sifuri kwenye
  mbolea inayozalishwa nchini. Kiwango hiki
  kitahusu tu wazalishaji wa mbolea. Kadhalika,
  napendekeza kupunguza tozo ya mrahaba
  kwenye madini ya kuzalisha nishati na mbolea
  viwandani.
 47. Mheshimiwa Spika, Serikali inachukua
  hatua hizi zote ili kupunguza makali ya maisha
  kwa watanzania. Serikali imekubali kupunguza
  mapato yake ili mwananchi au mtanzania apate
  81
  unafuu. Ruzuku kwenye nishati ni kwa ajili ya
  wananchi siyo kwa ajili ya makampuni.
  Wafanyabiashara tusitumie majanga kujinufaisha
  kwa gharama ya kuwaumiza wananchi kwa
  kutengeneza faida kubwa kuliko kipindi cha
  majanga. Kipindi cha matatizo ya kiuchumi kila
  mmoja anatakiwa kubadili makadirio yake ya
  kiuchumi. Tunatoa ruzuku ili kupunguza
  gharama za uzalishaji na hivyo, kuleta unafuu
  kwa mwananchi. Naelekeza mamlaka zote
  zinazosimamia sekta za huduma wasimamie
  haki za wananchi ili azma ya Mheshimiwa
  Samia Suluhu Hassan ya kumpa nafuu
  mtanzania iweze kuwanufaisha watanzania.
  82
  V. MABORESHO YA MFUMO WA KODI, ADA,
  TOZO NA HATUA NYINGINE ZA MAPATO
 48. Mheshimiwa Spika, kuanzia kipindi cha
  mwaka 2019/20, Dunia imepita kwenye
  changamoto kubwa ya kiuchumi kufuatia kuenea
  kwa janga la UVIKO-19 na baadaye kuzuka kwa
  vita ya Urusi na Ukraine Februari 2022. Hii
  imeathiri si tu upatikanaji wa bidhaa muhimu
  katika soko la Tanzania lakini pia imesababisha
  mfumuko wa bei, kupanda kwa gharama za
  maisha na kuathiri ukuaji wa uchumi nchini.
  Athari za kiuchumi zilizoanza kujitokeza ni
  pamoja na kupungua kwa uzalishaji viwandani na
  mashambani kulikosababishwa na changamoto ya
  upatikanaji wa malighafi muhimu za viwandani na
  kilimo kama vile ngano, mbolea na mafuta ghafi.
  Hatua za mapato kwa mwaka 2022/23 zinalenga
  “Kuongeza kasi ya Kufufua Uchumi na Kuimarisha
  Sekta za Uzalishaji kwa ajili ya Kuboresha Maisha
  ya Watanzania”.
 49. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia maelezo
  hayo, napenda kuwasilisha mapendekezo ya
  kufanya marekebisho ya mfumo wa kodi, ikiwemo
  baadhi ya viwango vya kodi, tozo na ada
  zinazotozwa chini ya Sheria mbalimbali na
  83
  kurekebisha taratibu za ukusanyaji na usimamiaji
  wa mapato ya Serikali. Marekebisho haya
  yamezingatia dhamira ya Serikali ya kuendelea
  kuwa na mfumo wa kodi ambao ni tulivu na wa
  kutabirika. Vilevile, marekebisho yanatarajiwa
  kujibu maswali na kukidhi kiu ya jamii ya
  Watanzania yakilenga kuchachua shughuli
  mbalimbali za uzalishaji mali ndani ya nchi kwa
  kuweka mkazo katika sekta za kimkakati kama
  vile kilimo, ufugaji na uvuvi, miundombinu ya
  umeme, uchukuzi na usafirishaji na sekta za
  kijamii za elimu na afya ili kuboresha uzalishaji,
  kukuza uchumi jumla, kukuza ajira na hatimaye
  kupunguza ukali wa maisha ya wananchi. Aidha,
  hatua hizi zinalenga kuimarisha usimamizi,
  ukusanyaji wa mapato ya ndani ya nchi na
  kudhibiti upotevu wa mapato ya Serikali.
  Marekebisho yanayopendekezwa yanahusu sheria
  zifuatazo:
  (a) Sheria ya Kodi ya Ongezeko la Thamani,
  SURA 148;
  (b) Sheria ya Kodi ya Mapato, SURA 332;
  (c) Sheria ya Ushuru wa Bidhaa, SURA 147;
  (d) Sheria ya Usimamizi wa Kodi, SURA 438;
  (e) Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa, SURA
  290;
  84
  (f) Sheria ya Mfuko wa Fidia kwa
  Wafanyakazi, SURA 263;
  (g) Sheria ya Madini, SURA 123;
  (h) Sheria ya Korosho, NAMBA 18;
  (i) Sheria ya Usafirishaji Bidhaa Nje ya Nchi,
  SURA 196,
  (j) Sheria ya Posta na Mawasiliano ya
  Kielektroniki, SURA 306;
  (k) Sheria ya Bima, SURA 394;
  (l) Sheria ya Magari ya Kigeni, SURA 84;
  (m) Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania, SURA
  197;
  (n) Sheria ya Usimamizi wa Forodha ya
  Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka
  2004;
  (o) Utekelezaji wa Mpango wa Kuboresha
  Mfumo wa Udhibiti wa Biashara (Blueprint)
  kwa kurekebisha Ada na Tozo mbalimbali;
  na
  (p) Marekebisho madogo madogo katika
  baadhi ya Sheria za Kodi na Sheria
  nyingine mbalimbali.
  (a) Sheria ya Kodi ya Ongezeko la Thamani,
  SURA 148
 50. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  85
  marekebisho kwenye Sheria ya Kodi ya Ongezeko
  la Thamani, Sura 148 kama ifuatavyo:
  (i) Kutoa msamaha wa Kodi ya Ongezeko la
  Thamani kwenye miti ambayo
  haijachakatwa (standing tree). Lengo la
  hatua hii ni kuchochea ukuaji wa sekta ya
  misitu, kuongeza ajira na kuwa na
  usimamizi endelevu wa rasilimali za misitu.
  Hatua hii itapunguza mapato ya Serikali
  kwa kiasi cha shilingi milioni 8,814. Hata
  hivyo, mapato yatakayoongezeka
  kutokana na ukuaji wa sekta ya misitu
  na mnyororo wake wa thamani ni
  shilingi milioni 16,125 na hivyo kuleta
  ongezeko katika sekta hii kwa kiwango
  cha shilingi milioni 7,311;
  (ii) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye malighafi zinazotumika kuzalisha
  mitungi ya gesi zinazotambulika kwa HS
  Code 7229.90.00, 3810.90.00, 3401.19.00,
  7904.00.00, 4016.93.00, 8481.10.00 na
  8309.90.90. Lengo la hatua hii ni kuwapa
  unafuu wazalishaji wa mitungi ya gesi na
  kulinda viwanda vya ndani. Aidha,
  msamaha husika utatolewa baada ya
  86
  mzalishaji kusaini Mkataba wa Utekelezaji
  (Performance Agreement) na Serikali;
  (iii) Kufanya marekebisho kwenye Sheria ya
  Kodi ya Ongezeko la Thamani ili kutambua
  mikopo mbadala inayofuata misingi na
  taratibu zilizo nje ya sekta ya fedha kwa
  asili yake ishughulikiwe sawa sawa
  (treated) na mikopo inayotolewa na benki
  katika utaratibu wa kawaida. Lengo la
  hatua hii ni kuchachua ukuaji wa bidhaa
  nyingine zenye lengo la kuchochea ukuaji
  wa biashara na uchumi na kuweka usawa
  katika ulipaji kodi;
  (iv) Kutoza Kodi ya Ongezeko la Thamani kwa
  Kiwango cha asilimia 0 kwenye bidhaa za
  mafuta ya kula yanayozalishwa nchini kwa
  mwaka mmoja ili kuleta unafuu wa bei ya
  mafuta ya kula iliyopanda kutokana na
  mdororo wa uchumi;
  (v) Kutoza Kodi ya Ongezeko la Thamani kwa
  kiwango cha sifuri kwenye mbolea
  inayozalishwa nchini kwa mwaka mmoja.
  Kiwango hiki kitahusu tu wazalishaji wa
  mbolea tu. Lengo la hatua hii ni kuleta
  87
  unafuu kwa wakulima hasa katika kipindi
  hiki cha mdororo wa uchumi duniani;
  (vi) Kufanya marekebisho kwenye Sheria ya
  Kodi ya Ongezeko la Thamani ili kumpa
  Waziri mwenye dhamana ya masuala ya
  Fedha, mamlaka ya kusamehe Kodi ya
  Ongezeko la Thamani kwa wawekezaji
  mahiri maalumu baada ya kuidhinishwa
  na NISC kwa mujibu wa kifungu cha 20(8)
  cha Sheria ya Uwekezaji SURA, 38 pamoja
  na kupata ridhaa ya Baraza la Mawaziri.
  Lengo la hatua hii ni kufanikisha
  maendeleo ya sekta ya uwekezaji nchini na
  kuondoa mgongano wa kisheria kuhusu
  utoaji wa vivutio vya ziada vya kikodi kati
  ya Sheria ya Uwekezaji na Sheria ya Kodi
  ya Ongezeko la Thamani;
  (vii) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  11 (10) cha Sheria ya Kodi ya Ongezeko la
  Thamani ili kuhusisha bidhaa za mtaji
  zinazotambulika kwa heading 87.16 na HS
  Code 8701.20.90 kwenye bidhaa za mtaji
  (capital goods) zinazostahili kupata
  ahirisho la Kodi ya Ongezeko la Thamani
  (VAT deferment). Lengo la hatua hii ni
  88
  kupunguza gharama za uwekezaji na
  kuchochea maendeleo ya viwanda nchini;
  (viii) Kutoa msamaha wa Kodi ya Ongezeko la
  Thamani kwenye vifaa vya kupima kiwango
  cha maji na unyevunyevu kwenye udongo
  (chameleon sensor reader) zinazotambulika
  kwa HS Code 9026.10.00, kifaa cha
  kupima kiasi kilichochukuliwa na udongo
  hasa katika eneo la mizizi ya mmea
  (wetting front detectors) kinachotambulika
  kwa HS Code 9031.80.00, kifaa cha
  kupima kiwango cha chumvi katika maji
  (electronic conductivity meter)
  kinachotambulika kwa HS Code
  9027.80.00, na kifaa cha kupima kiwango
  cha naitrojeni katika hali ya naitreti
  (nitrate test strips) kinachotambulika kwa
  HS Code 9027.90.00. Lengo la hatua hii ni
  kukuza utafiti na kuendeleza sekta ya
  kilimo kwa ukuaji endelevu pamoja na
  kuongeza tija. Msamaha utatolewa baada
  ya kupata uthibitisho wa Waziri mwenye
  dhamana ya masuala ya kilimo ili
  kuhakikisha msamaha husika unatumika
  kwa manufaa ya wakulima na si
  vinginevyo. Hatua hii inatarajia kupunguza
  89
  mapato ya Serikali kwa kiasi cha shilingi
  milioni 2,995;
  (ix) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye vyandarua vinavyotumika katika
  uzalishaji wa mbogamboga na maua (Agronet) vinavyotambulika kwa HS Code 56.08.
  Lengo la hatua hii ni kukuza sekta ya
  kilimo na kuongeza tija kwenye uzalishaji;
  (x) Kutoa msamaha wa Kodi ya Ongezeko la
  Thamani kwenye vifaa vya kupima kiwango
  cha unyevunyevu (moisture meter)
  vinavyotambulika kwa HS Code
  9003.18.00, kifaa cha kupima kiwango cha
  mvua iliyonyesha (rain gauge for weather
  stations) kinachotambulika kwa HS Code
  9023.00.90, kifaa cha kupima hali ya
  alkaline na tindikali (PH meters)
  kinachotambulika kwa HS Code
  3822.00.90; kifaa cha kuzalisha
  miche/mbegu kwa chupa (tissue culture
  equipment) kinachotambulika kwa HS Code
  8419.89.60; na kifaa cha kupima uwezo wa
  kuvutika (tension meters)
  kinachotambulika kwa HS Code
  9031.80.00. Lengo la hatua hii ni
  90
  kuboresha utabiri wa hali ya hewa,
  kufahamisha mipango sahihi na
  kupunguza hatari zinazohusiana na
  kutokuwa na uhakika wa hali ya hewa na
  hali ya udongo. Msamaha utatolewa baada
  ya kupata uthibitisho wa Waziri mwenye
  dhamana ya masuala ya kilimo ili
  kuhakikisha msamaha husika unatumika
  kwa manufaa ya wakulima na si
  vinginevyo. Hatua hii inatarajia kupunguza
  mapato ya Serikali kwa kiasi cha shilingi
  milioni 1,634.52;
  (xi) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye magari yenye jokofu (refrigerated
  trucks) yanayotambulika kwa HS Code
  8704.21.90, 8704.22.90, 8704.23.90,
  8704.31.90, 8704.32.90, 8704.90.90 na
  vyumba vya ubaridi (cold rooms)
  vinavyotambulika kwa HS Code 9406.10.10
  na 9406.9010. Hatua hii inalenga kuzuia
  mazao kuharibika baada ya mavuno na
  kuchochea kilimo cha kisasa. Msamaha
  utatolewa baada ya kupata uthibitisho wa
  Waziri mwenye dhamana ya masuala ya
  kilimo na au Waziri mwenye dhamana ya
  masuala ya mifugo na uvuvi ili
  91
  kuhakikisha msamaha husika unatumika
  kama ilivyokusudiwa na si vinginevyo.
  Hatua hii inatarajia kupunguza mapato ya
  Serikali kwa kiasi cha shilingi milioni
  3,744.47;
  (xii) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye malighafi za kutengeneza mbolea
  zinazotambulika kwa HS Code 2528.00.00,
  2710.99.00 na 3505.20.00 na mashine za
  kutengeneza mbolea zinazotambulika kwa
  Sura (Chapter) 84 na 85 ya Kitabu cha
  Ushuru wa pamoja wa Forodha wa Afrika
  Mashariki. Hatua hii inalenga kutoa
  unafuu kwa wazalishaji wa mbolea na
  kuvutia uwekezaji nchini. Msamaha
  utatolewa baada ya kupata uthibitisho wa
  Waziri mwenye dhamana ya masuala ya
  viwanda ili kuhakikisha msamaha husika
  unatumika kwa manufaa ya wazalishaji wa
  mbolea na si vinginevyo. Hatua hii
  inatarajia kupunguza mapato ya Serikali
  kwa kiasi cha shilingi milioni 139;
  (xiii) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye vanila ya kijani isiyochakatwa
  inayotambulika kwa HS Code 0905.10.00
  92
  ili kuleta usawa na mazao mengine
  yasiyochakatwa ambayo husamehewa Kodi
  ya Ongezeko la Thamani. Hatua hii
  inalenga vanilla isiyochakatwa kutoka nje
  ya nchi kuingizwa na kuchakatwa hapa
  nchini na hivyo kuongeza ajira na fedha za
  kigeni. Vanila inayolimwa hapa nchini
  haitoshelezi mahitaji ya kiwanda cha
  kuchakata zao hili. Hatua hii inatarajia
  kupunguza mapato ya Serikali kwa kiasi
  cha shilingi milioni 38;
  (xiv) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye kamba za katani zinazozalishwa
  nchini. Lengo la hatua hii ni kukuza zao la
  katani na kuongeza ajira;
  (xv) Kutoa msamaha wa Kodi ya Ongezeko la
  Thamani kwenye mtindi (yoghurt) na
  maziwa yanayozalishwa kwa joto la juu na
  kudumu kwa muda mrefu (UHT Milk).
  Hatua hii inalenga kuwawezesha
  wazalishaji wa ndani kushindana kikanda
  na kimataifa, kuongeza ajira na kuboresha
  maisha ya watu. Hatua hii inatarajia
  kupunguza mapato ya Serikali kwa kiasi
  cha shilingi milioni 480;
  93
  (xvi) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye vifungashio vya maziwa (dairy
  packaging materials) vinavyotambulika kwa
  HS Code 3923.30.00, 4819.10.00,
  4819.20.00 na 4819.20.90. Hatua hii
  inalenga kutoa unafuu kwenye sekta ya
  maziwa nchini na kuwawezesha wazalishaji
  wa ndani kushindana kwenye masoko ya
  kikanda na kimataifa. Hatua hii inatarajia
  kupunguza mapato ya Serikali kwa kiasi
  cha shilingi milioni 1,197;
  (xvii)Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye hereni za mifugo za kieletroniki (ear
  tag) zinazotambulika kwa HS Code
  3926.90.90, meza za kuwekea hereni za
  mifugo (Automatic Turning Table/ Ear tag
  supporting table) zinazotambulika kwa HS
  Code 8207.30.00, Ear tag Applicators
  zinazotambulika kwa HS Code 8456.90.00
  na Lessor beam Machines zinazotambulika
  kwa HS Code 9402.90.90. Lengo la hatua
  hii ni kuleta ufanisi katika utambuzi,
  usajili na ufuatiliaji wa mifugo nchini.
  Hatua hii inatarajia kupunguza mapato ya
  Serikali kwa kiasi cha shilingi milioni
  794;
  94
  (xviii) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye vifaa vya machinjio (stunning box)
  vinavyotambulika kwa HS Code 8438.50.00
  na Skinning & dehiding pulling machines
  zinazotambulika kwa HS Code 8453.10.00.
  Hatua hii inalenga kuhamasisha ukuaji wa
  sekta ya mifugo, kuongeza ubora wa nyama
  na ngozi na kuhakikisha kuwa viwanda vya
  ndani vinapata malighafi za kutosha.
  Msamaha utatolewa baada ya kupata
  uthibitisho ya Waziri mwenye dhamana ya
  masuala ya mifugo na uvuvi ili
  kuhakikisha msamaha husika unatumika
  kama ilivyokusudiwa na si vinginevyo.
  Hatua hii inatarajia kupunguza mapato ya
  Serikali kwa kiasi cha shilingi milioni
  331.95;
  (xix) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye mbegu za malisho zinazotambulika
  kwa HS Code 1209.25.00 (pasture grass
  seeds); HS Code 1209.21.00 (pasture
  legume seeds), HS Code 1209.29.00
  (Pasture multiple tree seeds and pasture
  cuttings and rhizomes and stolons). Hatua
  hii inalenga kuhakikisha upatikanaji wa
  95
  mbegu za malisho za kutosha na kukuza
  sekta ya mifugo;
  (xx) Kufanya marekebisho kwenye Kipengele
  cha 18 cha Sehemu ya Kwanza ya Jedwali
  la Msamaha ili kuhusisha vifaa na mashine
  zinazotumiwa na vyombo vya ulinzi na
  usalama (military and armed forces). Lengo
  la hatua hii ni kupunguza gharama za
  ununuzi wa mashine na vifaa husika na
  kuimarisha mfumo wa ulinzi na usalama
  nchini. Msamaha utatolewa baada ya
  kupata uthibitisho wa Waziri mwenye
  dhamana ya masuala ya ulinzi na usalama
  ili kuhakikisha msamaha husika
  unatumika kwa manufaa ya vyombo vya
  ulinzi na usalama na si vinginevyo;
  (xxi) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye vifaa na mitambo ya hali ya hewa
  vinavyoingizwa na Mamlaka ya Hali ya
  Hewa Nchini (TMA). Hatua hii inalenga
  kuimarisha mifumo ya utendaji kazi kwa
  kutumia vifaa vya kisasa kutabiri hali ya
  hewa kwa ajili ya mipango sahihi na
  usalama wa Taifa;
  96
  (xxii) Kusamehe kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwenye nyavu za kuvulia (fishing net)
  zinazotambulika kwa HS Code 3926.09.10;
  ndoano (fishing hooks) zinazotambulika
  kwa HS Code 9507.20.00; na kamba za
  kufungia ndoano (fishing lines)
  zinazotambulika kwa HS Code 9507.90.00
  na 9507.30.00. Lengo la hatua hii ni
  kukuza wavuvi wadogo na kuchochea
  ukuaji wa Sekta ya Uvuvi;
  (xxiii) Kufanya marekebisho ya Sheria ya Kodi ya
  Ongezeko la Thamani, SURA 148 ili
  kuiwezesha Serikali kukusanya Kodi ya
  Ongezeko la Thamani katika biashara
  mtandao (digital services) bila kuathiri
  uwajibikaji chini ya Sheria ya Kodi ya
  Mapato, SURA 332. Aidha marekebisho
  haya yanalenga kurahisisha utaratibu wa
  usajili wa walipakodi wanaotoa huduma za
  kidijitali bila ya kuwa na makazi hapa
  nchini (simplified registration). Hatua hii
  inalenga kwenda sambamba na mwamko
  wa shughuli za kibiashara duniani
  zinazofanyika kwa njia ya mtandao. Hatua
  hii inatarajiwa kuiongezea Serikali mapato
  ya shilingi milioni 34,240;
  97
  (xxiv) Kufuta msamaha wa Kodi ya Ongezeko la
  Thamani kwenye simu janja za Mkononi
  (Smartphones) HS code 8517.12.00,
  vishikwambi (Tablets) HS Code 8471.30.00
  au 8517.12.00 na Modemu HS Code
  8517.62.00 au 8517.69.00 kwa kuwa
  msamaha husika haujawezesha
  kupatikana kwa bidhaa hizo muhimu kwa
  bei nafuu kwa walengwa na badala yake
  unawanufaisha wafanyabiashara. Hatua hii
  inalenga kuiongezea Serikali mapato kiasi
  cha Shilingi milioni 33,705; na
  (xxv) Kufuta msamaha wa Kodi ya Ongezeko la
  Thamani kwenye huduma za kukodi ndege
  (air charter services) kwani huduma hizi
  hutolewa kibiashara kama huduma za
  kukodi vyombo vingine vya usafiri ambazo
  kisheria hulipiwa Kodi ya Ongezeko la
  Thamani. Hatua hii inatarajiwa kuongeza
  mapato ya Serikali kwa kiasi cha shillingi
  milioni 36,545.
  Hatua zote za Kodi ya Ongezeko la Thamani
  kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza
  mapato ya Serikali kwa kiasi cha shilingi
  milioni 87,523.
  98
  (b) Sheria ya Kodi ya Mapato, SURA 332
 51. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Kodi ya Mapato,
  Sura 332 kama ifuatavyo:
  (i) Kufanya marekebisho kwenye Jedwali la
  Kwanza la Sheria ya Kodi ya Mapato ili
  kuweka kiwango cha asilimia 3.5 kwa
  walipakodi wenye mauzo yanayozidi shilingi
  milioni 11,000,000 lakini yasiyozidi shilingi
  milioni 100,000,000/= kwa mwaka
  (Presumptive Regime) kwa lengo la kuweka
  uwazi na kurahisisha makadirio na ulipaji
  wa kodi. Hatua hii itaongeza ulipaji kodi wa
  hiari na hivyo kuongeza mapato ya Serikali
  ambayo yanatarajiwa kuongezeka kwa
  shilingi milioni 60,413.37. Sambamba na
  pendekezo hili, inapendekezwa kufanya
  maboresho kwenye mifumo ya Mamlaka ya
  Mapato Tanzania ili kuwezesha malipo
  kufanyika kwa njia ya simu;
  (ii) Kufanya marekebisho kwenye Sheria ya
  Kodi ya Mapato ili kubainisha kuwa mikopo
  mbadala iliyoidhinishwa na Benki Kuu ya
  Tanzania inayotolewa na benki kwa wateja
  wake ambayo inahusisha ununuzi na uuzaji
  99
  wa mali anazozihitaji mteja kwa faida
  inayowekwa juu ya gharama ya mali ni sawa
  na mikopo mingine ya kawaida. Hatua hii
  haimwondolei muuzaji wajibu wa kulipa
  kodi ya ongezeko la mtaji kwa mujibu wa
  Sheria katika muamala wa mauzo ya mali
  kwa mteja wa benki aliyenunua mali hiyo
  kupitia utaratibu wa mkopo mbadala. Lengo
  la hatua hii ni kuhakikisha kuwa
  Watanzania wote wanaweza kupata mikopo
  katika taasisi za fedha ikijumuisha wale
  ambao hawakubaliani na utaratibu wa riba;
  (iii)Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  10 cha Sheria ya Kodi ya Mapato ili kumpa
  Waziri mwenye dhamana ya masuala ya
  Fedha mamlaka ya kusamehe kodi ya
  mapato kwa wawekezaji mahiri maalumu
  baada ya kuidhinishwa na NISC kwa mujibu
  wa kifungu cha 20(8) cha Sheria ya
  Uwekezaji Sura ya 38, pamoja na kupata
  ridhaa ya Baraza la Mawaziri. Lengo la
  hatua hii ni kufanikisha maendeleo ya sekta
  ya uwekezaji nchini na kuondoa mgongano
  wa kisheria kuhusu utoaji wa vivutio vya
  ziada vya kikodi kati ya Sheria ya Uwekezaji
  na Sheria ya Kodi ya Mapato;
  100
  (iv) Kufanya marekebisho kwenye Sheria ya
  Kodi ya Mapato ili kuondoa msamaha wa
  kukata Kodi ya Zuio kwenye malipo ya
  upangishaji nyumba, vyumba na majengo
  ya biashara. Lengo la hatua hii ni
  kuwezesha wapangaji kukusanya kodi ya
  zuio kwenye pango na kuiwasilisha
  Serikalini. Aidha, Kamishna Mkuu wa
  Mamlaka ya Mapato ataingia makubaliano
  ya uwakala na OR – TAMISEMI juu ya
  usimamizi na ukusanyaji wa kodi hii;
  (v) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Mtaji
  kwenye uhamishaji wa haki na taarifa za
  madini kwenda kwenye Kampuni za Ubia
  zinazoundwa baina ya Serikali na
  wawekezaji na uhamishaji wa hisa (Free
  Carried Interest) kutoka Kampuni ya Ubia
  kwenda kwa Serikali. Hatua hii inalenga
  kusaidia Serikali kutekeleza majukumu
  yake ya kimkataba na kuhakikisha kuwa
  uhamishaji na ubadilishaji wa haki na
  taarifa za madini unafanyika kwa wakati;
  (vi) Kusamehe Kodi ya Ongezeko la Mtaji
  kwenye hisa ambazo Serikali imepata
  kupitia Msajili wa Hazina. Lengo la hatua hii
  101
  ni kutatua changamoto zilizopo na
  kuhakikisha kuwa zoezi la ubadilishaji
  umiliki wa hisa hizo linafanyika kwa wakati;
  (vii) Kusamehe kodi ya zuio kwenye Kuponi za
  Hati Fungani za Makampuni na Manispaa
  (Coupon for corporate and municipal bond).
  Pendekezo hili linalenga kuongeza vyanzo
  mbadala vya kugharamia miradi ya
  maendeleo (alternative financing);
  (viii) Kupunguza kiwango cha kodi ya zuio
  kwenye tasnia ya filamu kwa malipo
  yanayofanyika kwenda kwa watoa huduma
  wa nje ya nchi kutoka asilimia 15 hadi
  asilimia 10. Lengo la hatua hii ni kukuza
  tasnia ya filamu na kuchochea uhamishaji
  wa ujuzi kwenye tasnia hiyo kwa lengo la
  kuongeza ajira na kuboresha maisha;
  (ix)Kutoza Kodi ya Mapato ya asilimia 2 kwenye
  malipo yanayofanywa kwa watoa huduma za
  kidijitali wa kigeni. Lengo la hatua hii ni
  kuongeza wigo wa kodi na kuzingatia
  kanuni za usawa za kodi. Hatua hii
  inatarajia kuongeza mapato ya Serikali kwa
  kiasi cha shilingi milioni 4,889.35;
  102
  (x) Kutoza Kodi ya Zuio kwa kiwango cha
  asilimia 2 kwenye malipo ya wachimbaji
  wadogo wa madini (Small Scale Miners).
  Hatua hii inalenga kuweka utaratibu
  maalum wa utozaji kodi kwa wachimbaji
  hao na kutatua changamoto zilizopo kwenye
  ukusanyaji kodi katika sekta hiyo. Hatua hii
  inatarajia kuongeza mapato ya Serikali kwa
  kiasi cha shilingi milioni 37,290.40;
  (xi)Kutoza kiwango cha mfuto (flat rate) cha
  shilingi 3,500,000 ikiwa ni kodi ya mapato
  inayopaswa kulipwa kwa kila magari ya
  mizigo na mabasi ya abiria kwa mwaka.
  Lengo la hatua hii ni kuongeza uwazi katika
  makadirio ya kodi baina ya Mamlaka ya
  Mapato Tanzania na walipakodi, kuweka
  mfumo wa kodi unaotabirika na kuongeza
  mapato ya Serikali. Hatua hii inatarajiwa
  kuiongezea Serikali mapato yanayokadiriwa
  kuwa shilingi milioni 141,052;
  (xii) Kuanzisha utaratibu wa kutoza kodi ya
  awali ya mapato (advance income tax) ya
  shilingi 20 kwa lita kwa wafanyabiashara
  rejareja wa mafuta ya petroli nchini
  itakayokusanywa na waingizaji wa mafuta
  103
  hayo kwa jumla na kulipwa Serikalini.
  Lengo la hatua hii ni kurahisisha ulipaji
  kodi ya mapato kwenye vituo vya mafuta na
  kupunguza gharama za matumizi hususan
  karatasi za kutolea risiti za kielektroniki;
  Hatua hii inatarajiwa kuiongezea Serikali
  mapato yanayokadiriwa kuwa shilingi
  milioni 59,820.
  Hatua hizi za Kodi ya Mapato kwa ujumla
  wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya
  Serikali kwa kiasi cha shilingi milioni
  102,593.
  (c) Sheria ya Ushuru wa Bidhaa, SURA 147
 52. Mheshimiwa Spika, Kwa mujibu wa Sheria
  ya Ushuru wa Bidhaa kifungu cha 124(2),
  marekebisho ya viwango maalum vya ushuru wa
  bidhaa (specific duty rates) kwa bidhaa zote zisizo
  za petroli yanaweza kufanyika kila mwaka ili
  kuviwianisha na mfumuko wa bei na viashiria
  vingine vya uchumi jumla. Hata hivyo, kutokana
  na biashara za bidhaa hizi kuzorota kutokana na
  athari za kiuchumi zilizosababishwa na kupanda
  bei kwa bidhaa za mafuta, napendekeza
  kutokufanya mabadiliko ya viwango maalum
  104
  vya Ushuru wa Bidhaa kwa bidhaa zote zisizo
  za petroli. Aidha, hatua hii inazingatia kiwango
  kikubwa cha mfumuko wa bei nchini na azma ya
  Serikali ya kujenga uchumi wa viwanda, na hivyo
  kuhamasisha uwekezaji kwenye sekta ya viwanda,
  kuvilinda na hatimaye kukuza ajira na mchango
  wa sekta hiyo kwenye pato la Taifa.
 53. Mheshimiwa Spika, napendekeza pia
  kufanya marekebisho ya Ushuru wa bidhaa
  kwenye bidhaa zifuatazo:
  (i) Kupunguza ada ya leseni kwa wazalishaji na
  waingizaji wa bidhaa zinazotozwa Ushuru
  wa Bidhaa kutoka shilingi 500,000/= hadi
  shilingi 300,000/=. Hatua hii inalenga
  kuwapa unafuu wazalishaji na waingizaji wa
  bidhaa hizo pamoja na kusaidia kurejesha
  ukuaji wa Sekta baada ya athari za UVIKO19 na athari zinazotokana na msukosuko
  wa kiuchumi duniani. Hatua hii inatarajiwa
  kupunguza mapato ya Serikali kwa shilingi
  milioni 77.4. Utaratibu wa ukusanyaji wa
  kodi kwenye vitenge unafanywa na
  Kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania
  chini ya Sheria ya Pamoja ya Ushuru wa
  105
  Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya
  mwaka 2004;
  (ii) Kusamehe Ushuru wa Bidhaa kwenye
  vifungashio vya maua, matunda, na
  mbogamboga vinavyotambulika kwa HS
  Codes 3923.29.00 (puneet, plastic cryovac
  bags, modified atmosphere packaging – MAP
  bags, plastic sleeves, perforated bags, poly
  packaging bags), HS Code 3921.12.90 (cling
  firm), HS Code 3902.90.00 (plastic liners).
  Lengo la hatua hii ni kuwapunguzia
  gharama wazalishaji wa matunda,
  mbogamboga na maua, na kuongeza
  usafirishaji wa bidhaa hizo nje ya nchi na
  hivyo kuongeza fedha za kigeni. Hatua hii
  inatarajia kupunguza mapato ya Serikali
  kwa kiasi cha shilingi milioni 653.12;

(iii) Kutoza ushuru wa bidhaa wa shilingi 700
kwa kilo ya bidhaa za sukari (sugar
confectionery) zinazoingizwa kutoka nje ya
nchi na shilingi 500 kwa kilo ya bidhaa za
sukari zinazozalishwa hapa nchini
zinazotambuliwa kwa HS Code 1806.31.00,
1806.32.00, 1806.90.00, (chokoleti),
1905.31 (biskuti) na 1704 (chingamu).
106
Viwango tofauti vinapendekezwa ili kulinda
viwanda vya ndani. Hatua hii inatarajia
kuongeza mapato ya Serikali kwa shilingi
milioni 34,453.87; na
(iv)Kutoza Ushuru wa Bidhaa kwenye betri za
maji (Lead-acid battery) kwa kiwango cha
asilimia 5 zinazotambuliwa kwa HS Code
8507.10.00, na 8507.20.00. Hatua hii
inalenga kupunguza madhara ya mazingira
yanayosababishwa na matumizi ya bidhaa
hizo. Hatua hii inatarajiwa kuongeza
mapato ya Serikali kwa shilingi milioni
1,864.85;
Hatua hizi za Ushuru wa Bidhaa kwenye
bidhaa zisizo za petroli kwa ujumla wake
zinatarajiwa kuongeza mapato ya Serikali kwa
kiasi cha shilingi milioni 50,292.
(d) Sheria ya Usimamizi wa Kodi, SURA 438

 1. Mheshimiwa Spika, Napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Usimamizi wa
  Kodi, SURA 438 ili kumrejeshea Waziri mwenye
  dhamana ya masuala ya Fedha na Mipango
  mamlaka ya kusamehe riba na adhabu baada ya
  107
  kushauriwa na Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya
  Mapato Tanzania. Lengo la hatua hii ni kuondoa
  changamoto zilizopo katika kutoa misamaha hii
  na kurahisisha upunguzaji au uondoaji wa riba
  na adhabu ya madeni. Aidha, Waziri mwenye
  dhamana ya Fedha na Mipango atatoa utaratibu
  wa utoaji wa misamaha hii kwa njia ya kanuni au
  kwa namna atakavyoona inafaa.
  (e) Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa,
  SURA 290
 2. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Fedha za Serikali
  za Mitaa kama ifuatavyo:
  (i) Napendekeza Kufanya marekebisho kwenye
  Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa, SURA
  290 ili kugawanya asilimia 10 ya mapato ya
  ndani ya Halmashauri katika utaratibu
  ufuatao: asilimia 5 ipelekwe kwenye
  miundombinu na masoko ya machinga,
  asilimia 2 kwa ajili ya mikopo kwa vijana,
  asilimia 2 kwa ajili ya wanawake na asilimia
  1 kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Lengo la
  hatua hii ni kuendeleza juhudi za Serikali ya
  Awamu ya Sita zinazolenga kuwawekea
  miundombinu wajasiriamali wadogo ili
  108
  kuhakikisha wanapata maeneo ya kufanyia
  biashara kutokana na mikopo wanayopata;
  (ii) Aidha, Halmashauri zihakikishe kuwa
  zinafanya tathmini ya vyanzo vya mapato
  kabla ya kuingia mikataba ya uwakala wa
  mapato kutoka kwenye vyanzo husika na
  kuhakikisha kwamba kiasi
  kinachokusanywa kinaendana na uwezo wa
  chanzo hicho. Sambamba na hilo naelekeza
  kuwa fedha zote zinazokusanywa kwa njia
  ya Point of Sale (POS) zinazojulikana kama
  mapato ghafi zihamishiwe benki katika
  kipindi kisichozidi siku saba kutokea
  kukusanywa kwa mapato hayo na
  Halmashauri zihakikishe kuwa fedha
  zinazokusanywa kwenye Halmashauri za
  Serikali za Mitaa zinahasibiwa kikamilifu;
  (iii) Kusamehe Ushuru wa Mazao kwenye mbegu
  (seeds). Hatua hii inalenga kuwapa unafuu
  wakulima na kuongeza tija kwenye
  uzalishaji mazao mbalimbali;
  (iv)Kupunguza Ushuru wa Mazao ya misitu
  (forest produce cess) kutoka asilimia 5 hadi
  asilimia 3. Lengo la hatua hii ni kupunguza
  109
  gharama kwa wafanyabiashara wa mazao ya
  misitu na kukuza sekta ya misitu;
  (v) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  16(7) cha Sheria ya Fedha za Mamlaka za
  Serikali za Mitaa Sura 290 ili kubainisha
  kwamba Makampuni/Taasisi/Biashara/
  Watu binafsi wanaotakiwa kulipa Ushuru
  wa Huduma (service levy) kwenye
  Halmashauri moja wanatakiwa kulipa
  Ushuru wa Mazao (produce cess) kwenye
  Halmashauri nyingine ambako wananunua
  mazao ya kilimo au mazao mengine. Lengo
  la mapendekezo hayo ni kuhakikisha
  kwamba kila Halmashauri inanufaika na
  shughuli za kiuchumi zinazotekelezwa
  kwenye eneo lake la utawala ili kuwezesha
  utoaji wa huduma bora kwa jamii; na
  (vi)Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  16 ili kumpa Waziri mwenye dhamana ya
  Serikali za Mitaa mamlaka ya kuandaa
  Kanuni za ugawaji mapato yatokanayo na
  Ushuru wa Huduma kwenye
  Makampuni/Taasisi/Bishara/Watu binafsi
  wanaotekeleza shughuli zao kwenye
  Halmashauri zaidi ya moja. Kifungu hiki
  110
  kitamwezesha Waziri mwenye dhamana na
  Serikali za Mitaa kutoa Mwongozo wa
  ugawaji wa mapato hayo kwa Halmashauri
  husika kulingana na hali halisi.
  (f) Sheria ya Mfuko wa Fidia kwa
  Wafanyakazi, Sura 263
 3. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Mfuko wa Fidia
  kwa Wafanyakazi kwa kupunguza kiwango cha
  mchango kwa sekta binafsi kutoka asilimia 0.6
  inayotozwa sasa hadi asilimia 0.5 ya mapato ghafi
  ya wafanyakazi. Lengo la hatua hii ni kuleta
  usawa katika uchangiaji kati ya wafanyakazi wa
  sekta binafsi na wa umma.
  (g) Sheria ya Madini, SURA 123
 4. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Madini, Sura 123
  kama ifuatavyo:
  (i) Kupunguza kiwango cha mrabaha kutoka
  kwenye makaa ya mawe yanayotumika
  kama malighafi ya kuzalisha nishati
  viwandani kutoka asilimia 3 hadi asilimia 1.
  Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za
  111
  uzalishaji viwandani, kuchochea uwekezaji
  zaidi na kukuza ajira;
  (ii) Kupunguza kiwango cha kutoza mrabaha
  (royalty) kutoka asilimia 6 hadi asilimia 4
  kwa dhahabu inayouzwa kwenye vituo vya
  kusafishia madini (refinery centres). Lengo la
  hatua hii ni kuhakikisha kuwa vituo
  vilivyoanzishwa nchini vinapata malighafi ya
  kutosha kwa ajili ya kusafisha na hatimaye
  kuongeza ajira na mapato ya Serikali;
  (h) Sheria ya Korosho, Namba 18
 5. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Korosho ili mapato
  yatokanayo na tozo ya kusafirisha korosho ghafi
  nje ya nchi yagawanywe kama ifuatavyo: asilimia
  50 ipelekwe Wizara ya Kilimo kwa ajili ya ruzuku
  ya pembejeo na Mfuko wa Kilimo (ADF); na
  asilimia 50 ipelekwe mfuko mkuu wa Serikali.
  Lengo la hatua hii ni kuchochea maendeleo ya
  Sekta ya kilimo na kusaidia upatikanaji wa
  rasilimali fedha kwa ajili ya ruzuku na tafiti.
  112
  (i) Sheria ya Usafirishaji Bidhaa Nje ya Nchi,
  SURA 196
 6. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Usafirishaji Bidhaa
  Nje kwa kuanza kutoza tozo ya asilimia 30 au dola
  za kimarekani 150 kwenye shaba chakavu (copper
  waste) zinazotambulika kwa HS Code 7204 na
  vyuma chakavu (scrap metals) zinazotambulika
  kwa HS Code 7404. Lengo la hatua hii ni kulinda
  viwanda vya ndani na kuhakikisha upatikanaji wa
  malighafi kwenye viwanda husika. Hatua hii
  inatarajiwa kuongeza mapato ya Serikali kwa
  shilingi milioni 2,446.
  (j) Sheria ya Mifumo ya Malipo ya Taifa,
  SURA 437
 7. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Mifumo ya Malipo
  ya Taifa kwa kupunguza tozo ya muamala kutoka
  kiwango kisichozidi shilingi 7,000 hadi kiwango
  kisichozidi shilingi 4,000 katika kila muamala wa
  kutuma au kutoa pesa. Punguzo hili ni sawa na
  asilimia 43 ya kiwango cha sasa. Sambamba na
  hilo, napendekeza kuongeza wigo wa tozo hiyo ili
  kuhusisha miamala yote ya kielektroniki. Lengo la
  113
  hatua hii ni kupunguza makali ya maisha kwa
  mtanzania hasa katika kipindi hiki cha
  changamoto kubwa ya kiuchumi na kuweka
  usawa katika utozaji wa tozo hiyo.
  (k) Sheria ya Bima, SURA 394
 8. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Bima kwa
  kuongeza wigo wa bima ya lazima (mandatory
  insurance) kwa kujumuisha masoko ya umma,
  majengo ya biashara, bidhaa zote zinazoagizwa
  kutoka nje, vyombo vya baharini na vivuko. Hatua
  hii inalenga kuimarisha ushirikishwaji wa kifedha
  (financial inclusion) na kuongeza matumizi ya
  bima.
  (l) Sheria ya Magari ya Kigeni, SURA 84
 9. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Magari ya Kigeni,
  SURA 84 ili kupunguza tozo ya magari yanayozidi
  ekseli 3 kutoka dola za kimarekani 16/100 km
  hadi dola za kimarekani 10/100 km. Lengo la
  hatua hii ni kuwianisha utozaji wa viwango vya
  tozo hizo katika ukanda wa EAC, SADC na
  COMESA.
  114
  (m) Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania,
  SURA 197
 10. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho kwenye Sheria ya Benki Kuu ya
  Tanzania kwa kuweka kiwango cha ukomo wa
  Serikali kukopa kuwa kiasi kisichozidi asilimia 18
  ya mapato ya ndani yaliyoidhinishwa katika
  mwaka husika badala ya kiwango cha sasa cha
  moja ya nane ya mapato ya ndani yaliyokusanywa
  katika mwaka uliotangulia. Lengo la hatua hii ni
  kuwianisha kiwango husika na nchi nyingine za
  Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na
  kuiwezesha Serikali kutekeleza Bajeti yake.
  (n) Sheria ya Forodha ya Jumuiya ya Afrika
  Mashariki ya mwaka 2004
 11. Mheshimiwa Spika, kikao cha Mawaziri wa
  Fedha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki
  kilichofanyika tarehe 13 Mei, 2022 Mombasa
  Kenya, kilipendekeza kufanya marekebisho ya
  Viwango vya Pamoja vya Ushuru wa Forodha
  (EAC-Common External Tariff) kwa mwaka wa
  Fedha 2022/23. Mapendekezo hayo yanalenga
  kuongeza kasi ya kufufua uchumi na kuimarisha
  Sekta za uzalishaji kwa ajili ya kuboresha maisha.
  115
 12. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya
  Mawaziri wa Fedha ya kufanya marekebisho
  kwenye Viwango vya Pamoja vya Ushuru wa
  Forodha yanahusisha hatua mpya na
  zinazoendelea ambazo zimekuwa zikitekelezwa
  katika Mwaka wa Fedha 2021/22. Hatua hizo ni
  kama zifuatazo:
  (i) Mapendekezo ya hatua mpya za Viwango
  vya Ushuru wa Forodha ni kama
  ifuatavyo: –
  (a) Kuongeza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 25 hadi asilimia 35 au dola za
  Marekani 1.5 kwa kila mita moja ya
  mraba (square meter) kutegemea
  kiwango kitakachokuwa kikubwa kwa
  mwaka mmoja kwenye bidhaa za
  marumaru zinazotambulika kwa HS
  Codes 6907.21.00; 6907.22.00; na
  6907.23.00. Lengo la hatua hii ni
  kulinda viwanda vya ndani
  vinavyozalisha marumaru, pamoja na
  kudhibiti udanganyifu wa thamani
  halisi ya bidhaa hizo kutoka nje;
  (b) Kutoza Ushuru wa Forodha wa asilimia
  10 au dola za Marekani 125 kwa kila
  tani moja (Metric ton) kutegemea
  116
  kiwango kitakachokuwa kikubwa
  kwenye mabati yanayotambulika kwa
  HS Codes 7212.20.00; na 7226.99.00
  kwa mwaka mmoja badala ya ushuru
  wa asilimia 10 pekee. Lengo la hatua
  hii ni kulinda viwanda vya ndani
  kutokana na udanganyifu wa thamani
  halisi ya bidhaa hizo zinapoingizwa
  kutoka nje (under-invoicing and under
  valuation), na kulinda ajira pamoja na
  mapato ya Serikali;
  (c) Kurejesha utozaji wa Ushuru wa
  Forodha wa kiwango cha asilimia 0
  kutoka kiwango kilichokuwa
  kinatumika cha asilimia 25 kwenye
  mafuta ghafi ya kula (Crude Palm Oil)
  yanayotambulika kwa HS code
  1511.10.00. Lengo la hatua hii ni kutoa
  unafuu kwa wachakataji wa mafuta
  ghafi hapa nchini ili wananchi waweze
  kupata mafuta ya kula kwa bei nafuu;
  (d) Kutoza Ushuru wa Forodha kwa
  kiwango cha asilimia 10 kwa mwaka
  mmoja kutoka kiwango cha awali cha
  asilimia 0 kwenye mafuta ghafi ya soya,
  117
  karanga, nazi na haradali
  zinazotambulika kwa HS codes
  1507.10.00; 1508.10.00; 1513.11.00;
  1514.91.00; na 1515.11.00. Lengo la
  hatua hii ni kuoanisha viwango vya
  mafuta haya ghafi vifanane na viwango
  vya mafuta ghafi ya alizeti, pamba na
  mafuta ghafi mengineyo ambayo
  viwango vyake ni asilimia 10. Aidha,
  hatua hii pia inalenga kulinda na
  kuhamasisha uzalishaji wa mbegu za
  mafuta ya kula nchini, kuongeza ajira
  pamoja na kulinda fedha za kigeni
  zinazotumika kuagiza mafuta hayo nje
  ya nchi;
  (e) Kutoza Ushuru wa Forodha wa asilimia
  25 au dola za Marekani 500 kwa kila
  tani moja ya ujazo (Metric ton)
  kutegemea kiwango kitakachokuwa
  kikubwa badala ya asilimia 35 kwa
  mwaka mmoja kwenye mafuta ya kula
  yaliyochakatwa kwa kiwango cha kati
  na cha mwisho (semi-refined and
  refined) yanayotambulika kwa HS
  codes 1507.90.00; 1508.90.00; 1509;
  1510.10.00; 1510.90.00; 1511.90.10;
  118
  1511.90.30; 1511.90.90; 1512.19.00;
  1512.29.00; 1513.19.00; 1513.29.00;
  1514.19.00; 1514.99.00; 1515.19.00;
  1515.29.00; 1515.50.00; na
  1515.90.00. Lengo la hatua hii ni
  kulinda viwanda na kuhamasisha
  uchakataji wa mbegu na mafuta ghafi
  yaliyoingizwa nchini ili kuongeza
  thamani ya bidhaa (value addition) na
  kukuza ajira;
  (f) Kuongeza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 25 hadi asilimia 35 kwa
  mwaka mmoja kwenye taulo za watoto
  (Baby Diapers) zinazotumbulika kwa
  HS code 9619.00.90. Lengo la hatua hii
  ni kulinda viwanda vinavyozalisha
  bidhaa hii nchini, kuongeza ajira
  pamoja na mapato ya Serikali;
  (g) Kuongeza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 10 hadi asilimia 25 kwa
  mwaka mmoja kwenye nyuzi za pamba
  (cotton yarn) zinazotambulika kwa
  Headings 52.05, 52.06 na 52.07
  isipokuwa nyuzi za pamba
  zinazotambulika kwa HS Code
  119
  5205.23.00. Lengo la hatua hii ni
  kulinda viwanda vinavyozalisha bidhaa
  hiyo na kuongeza thamani ya zao la
  pamba (value addition) nchini;
  (h) Nchi Wanachama wa Jumuiya ya
  Afrika Mashariki zimekubaliana
  kuongeza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 25 hadi asilimia 35 kwenye
  milango na madirisha ya alluminium na
  chuma yanayoagizwa kutoka nje
  yanayotambulika kwa HS Codes
  7610.10.00 na 7308.30.00. Lengo la
  hatua hii ni kulinda wajasiriamali wa
  ndani wanaotengeneza bidhaa hizo,
  kuongeza ajira pamoja na mapato ya
  Serikali;
  (i) Kutoa unafuu wa Ushuru wa Forodha
  kwa utaratibu wa Duty Remission
  kutoka asilimia 10 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye malighafi za
  kutengeneza viongeza ladha kwenye
  vyakula na vinywaji (food flavors)
  zinazotambulika kwa HS Code
  1901.90.10; 3302.10.00; na
  3505.10.00. Lengo la hatua hii ni kutoa
  120
  unafuu kwa watengenezaji wa bidhaa
  hizo nchini;
  (j) Kutoa unafuu wa Ushuru wa Forodha
  kwa utaratibu wa Duty Remission
  kutoka asilimia 25 au asilimia 10 hadi
  asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye
  karatasi zinazotambulika kwa HS
  Codes 4804.19.90; 4804.39.00;
  4804.42.00; 4804.51.00; 4804.52.00;
  4805.11.00; 4805.19.00; 4805.24.00;
  4805.25.00; 4805.93.00; 4810.13.00;
  4810.19.00; 4810.31.00; na
  4810.32.00 zinazotumika kama
  malighafi ya kutengeneza vifungashio
  aina ya maboksi (corrugated boxes).
  Lengo la hatua hii ni kutoa unafuu kwa
  wazalishaji wa vifungashio hivyo hapa
  nchini ili wananchi waweze kuvipata
  kwa urahisi na kwa bei nafuu;
  (k) Kutoa unafuu wa Ushuru wa Forodha
  kwa utaratibu wa Duty Remission
  kutoka asilimia 10 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye malighafi za
  kutengeneza vioo vizito (toughened
  glass) zinazotambulika kwa HS Codes
  121
  7005.10.00; 7005.21.00; 7005.29.00;
  na 7005.30.00. Lengo la hatua hii ni
  kutoa unafuu kwa watengenezaji wa
  vioo hivyo nchini;
  (l) Kutoa unafuu wa Ushuru wa Forodha
  kwa utaratibu wa Duty Remission
  kutoka asilimia 25 au asilimia 10 hadi
  asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye
  malighafi za kutengeneza nyaya za
  umeme (electrical cables)
  zinazotambulika kwa HS Codes
  7312.10.00; 7217.20.00; 7408.19.00;
  7409.11.00; 7605.21.00; 2710.19.56;
  3815.90.00; 5402.19.00; 5903.90.00;
  7217.20.00; 7907.00.00; 7312.10.00;
  na 2712.10.00. Lengo la hatua hii ni
  kutoa unafuu kwa watengenezaji wa
  nyaya hizo pamoja na kuvutia
  uwekezaji nchini;
  (m)Kutoa unafuu wa Ushuru wa Forodha
  kwa utaratibu wa Duty Remission
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 10
  kwa mwaka mmoja kwenye malighafi
  za kutengeneza sabuni (toilet soap)
  zinazotambulika kwa HS Code
  122
  3401.20.10. Lengo la hatua hii ni kutoa
  unafuu kwa wazalishaji wa sabuni
  nchini, kuongeza ajira na mapato ya
  Serikali;
  (n) Kutoza Ushuru wa Forodha kwa
  kiwango cha asilimia 25 badala ya
  kiwango cha asilimia 100 au dola za
  Marekani 460 kwa kila tani moja ya
  ujazo kutegemea kiwango
  kitakachokuwa kikubwa kwa mwaka
  mmoja kwenye sukari ya matumizi ya
  kawaida (consumption sugar)
  inayoagizwa kutoka nje ya nchi kwa
  vibali maalum kwa lengo la kuziba
  pengo (gap) la uzalishaji hapa nchini;
  (o) Kutoa unafuu wa Ushuru wa Forodha
  kwa utaratibu wa Duty Remission
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0
  kwenye hema za chuma (Prefabricated
  building) zinazotambulika kwa HS Code
  9406.20.90 zitakazoagizwa na wafugaji,
  kwa mwaka mmoja. Lengo la hatua hii
  ni kutoa unafuu kwenye sekta ya
  mifugo, kuvutia uwekezaji, kuongeza
  123
  ajira, pamoja na mapato ya Serikali
  kutokana na uwekezaji;
  (p) Nchi Wanachama wa Jumuiya ya
  Afrika Mashariki zimekubaliana
  kuongeza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 25 hadi asilimia 35 kwenye
  nywele bandia zinazotambulika kwa
  Heading 6704. Hatua hii inalenga
  kulinda wazalishaji wa ndani wa
  bidhaa hizo, kuongeza ajira pamoja na
  kuongeza mapato ya Serikali;
  (q) Nchi Wanachama wa Jumuiya ya
  Afrika Mashariki zimekubaliana
  kupunguza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 25 hadi asilimia 10 kwenye
  mafuta mengineyo ya petroli
  yanayotambulika kwa HS Code
  2710.19.10. Lengo la hatua hii ni kutoa
  unafuu na kulinda watumiaji wa
  bidhaa hii;
  (r) Nchi Wanachama wa Jumuiya ya
  Afrika Mashariki zimekubaliana kutoza
  Ushuru wa Forodha kwa kiwango cha
  asilimia 35 kwenye sigara za
  124
  kielektroniki zinazotambulika kwa HS
  Code 8543.40.00. Lengo la hatua hii ni
  kulinda mnyororo wa thamani wa zao
  la tumbaku nchini, kulinda viwanda
  vya ndani, pamoja na kuongeza ajira;
  (s) Nchi Wanachama wa Jumuiya ya
  Afrika Mashariki zimekubaliana
  kufanya marekebisho kwenye tafsiri
  (descriptions) ya HS Codes 7310.29.20
  na 7612.90.10 ambapo awali zilikuwa
  zinatafsiri makasha ya kuhifadhia
  vinywaji pekee ambayo ushuru wa
  forodha ni asilimia 0 na sasa
  kujumuisha makasha ya kuhifadhia
  chakula ili yaweze kutozwa ushuru wa
  forodha kwa kiwango cha asilimia 0
  badala ya asilimia 25. Lengo la
  marekebisho hayo ni kutoa unafuu
  kwenye vifungashio vya vyakula ili
  kulinda walaji.
  (ii) Mapendekezo ya kuendelea na utekelezaji
  wa Viwango vya Ushuru wa Forodha vya
  mwaka 2021/22 ni kama ifuatavyo; –
  (a) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 au asilimia 10 hadi
  125
  asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye
  malighafi zinazotumika katika
  uzalishaji wa vifaa maalum
  vinavyotumika katika kupambana na
  ugonjwa wa homa kali ya mapafu
  (UVIKO-19) vikiwemo barakoa (Masks),
  kipukusi (sanitizer), mashine za
  kusaidia kupumua (ventilators), na
  mavazi maalum ya kujikinga
  yanayotumiwa na madaktari na
  wahudumu wa afya (PPE). Msamaha
  huu utatolewa kwa utaratibu wa “duty
  remission”. Hatua hii inalenga kutoa
  unafuu kwa wazalishaji wa vifaa hivyo
  hapa nchini ili kuongeza kasi katika
  kupambana na ugonjwa huo;
  (b) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 10 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye mashine za
  kielektroniki zinazotumika kukusanya
  mapato ya Serikali (Cash registers,
  Electronic Fiscal Device (EFD) Machines
  and Point of Sale (POS) machines)
  zinazotambulika kwa HS Code
  8470.50.00 na 8470.90.00. Lengo la
  hatua hii ni kuhamasisha matumizi ya
  126
  vifaa hivi katika kuhasibu mapato ya
  Serikali;
  (c) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye vifungashio
  vinavyotumiwa na wazalishaji wa
  maziwa kwa joto la juu yanayodumu
  kwa muda mrefu (UHT Milk)
  vinavyotambulika kwa HS code
  4819.50.00. Lengo la hatua hii ni
  kutoa unafuu kwa wazalishaji wa
  maziwa hapa nchini. Utaratibu wa
  Duty Remission utatumika kutoa
  unafuu huo;
  (d) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka kiwango cha asilimia 10 hadi
  asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye
  vifuniko vya chupa za mvinyo (corks
  and stoppers) vinavyotambulika kwa
  HS Code 4503.10.00 kwa kuzingatia
  kuwa havizalishwi hapa nchini. Hatua
  hii inalenga kuwapunguzia gharama
  wazalishaji wa mvinyo ili
  kuhamasisha na kuendeleza kilimo
  cha zao la zabibu nchini pamoja na
  127
  ajira. Utaratibu wa Duty Remission
  utatumika kutoa unafuu huo;
  (e) Kuongeza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 0 hadi asilimia 10 kwa mwaka
  mmoja kwenye unga wa kakao
  unaoingizwa kutoka nje
  unaotambulika kwa HS Code
  1805.00.00. Lengo ni kuchochea na
  kuhamasisha kilimo cha zao la kakao
  nchini pamoja na kuongeza mapato ya
  Serikali;
  (f) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye vifungashio vya
  kuhifadhia kahawa vinavyotumiwa na
  viwanda vya kusaga kahawa nchini.
  Vifungashio vitakavyohusika ni vile
  vinavyotambulika kwa HS codes
  7310.21.00; 6305.10.00; 3923.50.10;
  3923.50.90 na 3920.30.90. Hatua hii
  inalenga kuongeza thamani kwenye
  zao la kahawa na kuvipa unafuu wa
  gharama viwanda vinavyosaga kahawa
  hapa nchini. Utaratibu wa “Duty
  128
  Remission” utatumika katika kuagiza
  vifungashio hivyo;
  (g) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye vifungashio vya
  kuhifadhia korosho. Vifungashio
  vitakavyohusika ni vile
  vinavyotambulika katika HS code
  3923.21.00. Hatua hii inalenga
  kuongeza thamani kwenye zao la
  korosho na kuvipa unafuu wa
  gharama viwanda vinavyochakata
  korosho hapa nchini. Aidha utaratibu
  wa “Duty Remission” utatumika katika
  kuagiza vifungashio hivyo;
  (h) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye vifungashio vya
  kuhifadhia pamba (cotton lint).
  Vifungashio vitakavyohusika ni vile
  vinavyotambulika kama HS codes
  3920.30.90; 6305.39.00 na
  7217.90.00. Hatua hii inalenga
  kuvutia uwekezaji ili kuongeza
  thamani ya zao la pamba nchini;
  129
  (i) Kupunguza Ushuru wa Forodha kwa
  kiwango cha asilimia 0 kwa mwaka
  mmoja kutoka kiwango cha awali cha
  asilimia 25 kwenye malighafi za
  kutengeneza taulo za watoto (Baby
  Diapers) zinazotumbulika kwa HS
  code 3506.91.00 Hot Melt Adhesive;
  PE film HS Code 3920.10.90, Empty
  bag for Baby Diapers HS Code
  6305.33.00, Plastic cask HS Code
  3926.90.90; na kiwango cha awali cha
  asilimia 10 kwenye Super Absorbent
  Polymer HS Code 3906.90.00, Wet
  strength paper HS Code 4803.00.00,
  Non-woven HS Code 5603.11.00,
  Polyethylene laminated Nonwovens HS
  Code 5903.90.00, Spandex HS Code
  5402.44.00 na Dust free paper HS
  Code 4803.00.00. Aidha, msamaha
  huu utatolewa kwa utaratibu wa
  “Duty Remission”. Hatua hii inalenga
  kutoa unafuu wa gharama za
  uzalishaji na kuongeza ajira;
  (j) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 au asilimia 10 hadi
  asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye
  130
  vifaa vinavyotumika katika kukata,
  kung’arisha na kuongeza thamani ya
  madini ya vito vinavyotambulika kwa
  HS Codes 6804.10.00; 7018.90.00;
  7020.00.99; 3606.90.00; 6813.20.00;
  8202.20.00; 8202.99.00; 8203.20.00;
  8205.10.00; 8423.89.90; 8513.10.90;
  na 9002.19.00. Hatua hii inalenga
  kuchochea uongezaji wa thamani
  kwenye madini, kukuza ajira pamoja
  na kuongeza mapato ya Serikali.
  Utaratibu wa “Duty Remission”
  utatumika katika kuagiza vifaa hivyo;
  (k) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye vifungashio vya
  mbegu vinavyotambulika kwa HS
  codes 3923.29.00; 6305.10.00;
  4819.40.00; 7310.29.90; 6305.33.00;
  6305.20.00; 6304.91.90 na
  7607.19.90. Utaratibu utakaotumika
  kutoa unafuu huo ni wa “Duty
  Remission”. Lengo la hatua hii ni
  kutoa unafuu kwa wazalishaji wa
  mbegu hapa nchini;
  131
  (l) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 10 au dola za Marekani 125
  kwa kila tani moja ya ujazo (Metric ton)
  kwenye bidhaa za chuma kutegemea
  kiwango kitakachokuwa kikubwa
  badala ya ushuru wa asilimia 10 kwa
  mwaka mmoja. Bidhaa hizo ni Flat –
  rolled products of iron or non-alloy steel
  and other alloy steel. Bidhaa hizi
  zinatambulika kwa HS Codes
  7209.16.00; 7209.17.00; 7209.18.00;
  7209.26.00; 7209.27.00; 7209.28.00;
  7209.90.00; 7211.23.00; 7211.90.00;
  7225.50.0 na 7226.92.00. Lengo la
  hatua hii ni kulinda viwanda vya hapa
  nchini, kukuza ajira pamoja na
  kudhibiti udanganyifu wa thamani
  halisi ya bidhaa hizo kutoka nje;
  (m) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 25 au dola za Marekani 250
  kwa kila tani moja ya ujazo (metric ton)
  kutegemea kiwango kitakachokuwa
  kikubwa badala ya ushuru wa asilimia
  25 au dola za Marekani 200 kwa kila
  tani moja ya ujazo (metric ton) kwa
  mwaka mmoja kwenye bidhaa za
  132
  mabati zinazotambulika kwa HS codes
  7210.30.00; 7210.49.00; 7210.61.00;
  7210.69.00; 7210.70.00 na
  7210.90.00. Lengo la hatua hii ni
  kuwalinda wazalishaji wa bidhaa hizo
  hapa nchini kutokana na ushindani
  wa nje;
  (n) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 10 au dola za Marekani 250
  kwa kila tani moja ya ujazo (Metric ton)
  kwa mwaka mmoja kutegemea
  kiwango kitakachokuwa kikubwa
  kwenye bidhaa za mabati
  zinazotambulika katika HS Code
  7212.60.00 badala ya ushuru wa
  asilimia 10 pekee. Lengo la hatua hii
  ni kulinda viwanda vya ndani
  kutokana na udanganyifu wa thamani
  halisi ya bidhaa hizo zinapoingizwa
  kutoka nje (under-invoicing and under
  valuation), pamoja na kulinda ajira na
  mapato ya Serikali;
  (o) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 25 au dola za Marekani 250
  kwa kila tani moja ya ujazo (Metric ton)
  133
  kutegemea kiwango kitakachokuwa
  kikubwa badala ya ushuru wa asilimia
  25 au dola za Marekani 200 kwa kila
  tani moja ya ujazo (Metric ton)
  kutegemea kiwango kitakachokuwa
  kikubwa kwa mwaka mmoja kwenye
  bidhaa za mabati zinazotambulika
  kwa HS Code 7212.30.00. Lengo la
  hatua hii ni kulinda viwanda vya
  ndani kutokana na udanganyifu wa
  thamani halisi ya bidhaa hizo
  zinapoingizwa kutoka nje (underinvoicing and under valuation), pamoja
  na kulinda ajira na mapato ya
  Serikali;
  (p) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 25 au dola za Marekani 250
  badala ya kiwango cha asilimia 25 au
  dola za Marekani 200 kwa kila tani
  moja ya ujazo (metric ton) kutegemea
  kiwango kitakachokuwa kikubwa
  kwenye bidhaa za chuma (Reinforment
  bars and hallow profile) kwa mwaka
  mmoja. Hatua hii inahusu bidhaa
  zinazotambulika kwa HS Codes
  7213.10.00; 7213.20.00; 7213.99.00;
  134
  7306.30.00; 7306.50.00; 7306.61.00;
  7306.69.00; na 7306.90.00. Lengo la
  hatua hii ni kulinda viwanda
  vinavyozalisha nondo hapa nchini
  kutokana na udanganyifu wa thamani
  halisi ya bidhaa hizo zinapoingizwa
  kutoka nje (under-invoicing and under
  declaration), pamoja na kulinda ajira
  na mapato ya Serikali;
  (q) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 25 au dola za Marekani 250
  badala ya kiwango cha asilimia 10
  kwenye bidhaa za chuma (Flat-rolled
  products of other alloy steel, of a width
  of 600 mm or more) zinazotambulika
  kwa HS Codes 7225.91.00;
  7225.92.00; na 7225.99.00 kwa
  mwaka mmoja. Lengo la hatua hii ni
  kulinda viwanda vinavyozalisha nondo
  hapa nchini kutokana na udanganyifu
  wa thamani halisi ya bidhaa hizo
  zinapoingizwa kutoka nje (underinvoicing and under declaration),
  pamoja na kulinda ajira na mapato ya
  Serikali,
  135
  (r) Kuongeza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 0 hadi asilimia 10 kwa mwaka
  mmoja kwenye bidhaa za fito za
  plastiki zijulikanazo kama PVC Profiles
  zinazotambulika kwa HS Codes
  3916.10.00; 3916.20.00; na
  3916.90.00 ambazo hutumika
  kutengenezea fremu za milango,
  madirisha n.k. Lengo la hatua hii ni
  kuongeza mapato ya Serikali;
  (s) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 25 badala ya asilimia 10 kwa
  mwaka mmoja kwenye karatasi
  zinazozalishwa na viwanda vya hapa
  nchini ambazo zinatambulika kwa HS
  code 4804.29.00. Lengo la hatua hii ni
  kulinda viwanda vinavyozalisha
  karatasi hizo hapa nchini;
  (t) Kutoza Ushuru wa Forodha kwa
  kiwango cha asilimia 10 badala ya
  asilimia 35 kwa mwaka mmoja
  kwenye ngano inayotambulika kwa HS
  Codes 1001.99.10 na 1001.99.90 kwa
  utaratibu wa “Duty Remission”
  ambapo wanaonufaika na unafuu huu
  136
  ni wenye viwanda vya kusaga ngano.
  Lengo la hatua hii ni kupunguza
  gharama kwa viwanda vinavyozalisha
  unga wa ngano ili kurahisisha
  upatikanaji wa bidhaa za ngano kwa
  bei nafuu;
  (u) Kutoza Ushuru wa Forodha kwa
  kiwango cha asilimia 0 kutoka
  kiwango cha awali cha asilimia 25 kwa
  mwaka mmoja kwa utaratibu wa Duty
  Remission kwenye bidhaa ijulikanayo
  kama “Printed Alluminium Barrier
  Laminates” (ABL) HS Code 3920.10.90
  ambayo hutumika kama malighafi ya
  kutengeneza vifungashio vya dawa ya
  meno kwenye viwanda vya ndani.
  Lengo la hatua hii ni kutoa unafuu wa
  gharama kwa viwanda vinavyozalisha
  dawa ya meno nchini;
  (v) Kutoza Ushuru wa Forodha kwa
  kiwango cha asilimia 0 kutoka
  kiwango cha awali cha asilimia 10 kwa
  mwaka mmoja kwa utaratibu wa
  “Duty Remission” kwenye malighafi ya
  kutengeneza sabuni ijulikanayo kama
  137
  RBD Palm Stearin HS Code 1511.90.40
  kwa viwanda vinavyotengeneza sabuni
  nchini. Lengo la hatua hii ni kutoa
  unafuu kwa viwanda vya kuzalisha
  sabuni nchini;
  (w) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 25 au dola za Marekani 1.35
  kwa kila kilo moja ya viberiti (safety
  match boxes) vinavyotambuliwa
  kwenye HS code 3605.00.00
  kutegemea kiwango kitakachokuwa
  kikubwa badala ya asilimia 25 pekee
  kwa mwaka mmoja. Lengo la hatua hii
  ni kulinda viwanda vinavyozalisha
  viberiti nchini dhidi ya bidhaa zenye
  ruzuku kutoka nje na hivyo kuwa na
  ushindani sawa katika soko;
  (x) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 25 au dola za Marekani 350
  kwa kila tani moja ya ujazo (Metric ton)
  kutegemea kiwango kitakachokuwa
  kikubwa kwa mwaka mmoja kwenye
  bidhaa za chuma za misumari
  zinazotambulika kwa HS code
  7317.00.00 (nails, tacks, drawing pins,
  138
  corrugated nails, and staples other
  than those of heading 83.05) badala ya
  asilimia 25 pekee. Hatua hii inalenga
  kulinda viwanda vinavyozalisha
  bidhaa hizo nchini.
  (y) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 60 badala ya asilimia 35 kwa
  mwaka mmoja kwenye maji ya
  kunywa (mineral water)
  yanayotambulika kwa HS code
  2201.10.00. Hatua hii inalenga
  kulinda viwanda vinayvozalisha maji
  ya kunywa nchini;
  (z) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 10 badala ya asilimia 0
  kwenye Gypsum Powder
  inayotambulika kwa HS code
  2520.20.00 kwa mwaka mmoja. Lengo
  la hatua hii ni kulinda wazalishaji wa
  Gypsum Powder nchini;
  (aa) Kutoza Ushuru wa Forodha wa
  asilimia 35 kwa mwaka mmoja
  kwenye mitumba inayoingia kutoka
  nje badala ya asilimia 35 au dola za
  139
  Marekani 0.40 kwa kilo moja
  kutegemea kiwango kipi kikubwa kwa
  lengo la kutoa unafuu kwa watumiaji
  nchini;
  (bb) Kutoa unafuu wa Ushuru wa Forodha
  kwenye malighafi, vipuri na mashine
  vinavyotumika katika kutengeneza
  viatu vya ngozi na nguo. Lengo la
  hatua hii ni kuhamasisha ukuaji wa
  sekta ya nguo na viatu vya ngozi
  nchini;
  (cc) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 10
  kwa mwaka mmoja kwenye mabasi ya
  abiria yanayotambulika kwa HS Codes
  8702.10.99 na 8702.20.99
  yanayoingizwa nchini kwa ajili ya
  mradi wa mabasi yaendayo haraka.
  Hatua hii inalenga kupunguza
  gharama za uingizaji wa mabasi hayo
  ili kurahisisha huduma ya usafiri kwa
  wananchi;
  (dd) Kuongeza Ushuru wa Forodha kutoka
  asilimia 10 hadi asilimia 25 kwa
  140
  mwaka mmoja kwenye matairi mapya
  ya pikipiki (new pneumatic tyres of
  rubber) yanayotambulika kwa HS
  Code 4011.40.00. Lengo la hatua hii
  ni kuhamasisha uzalishaji wa matairi
  hayo nchini kwa kuwa kuna malighafi
  za kutosha;
  (ee) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 10 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye nyaya (wire of
  other alloy steel) zinazotambulika kwa
  HS Codes 7229.20.00 na 7229.90.00.
  Lengo la hatua hii ni kupunguza
  gharama kwa wazalishaji wanaotumia
  bidhaa hiyo kama malighafi;
  (ff) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye milk cans
  zinazotambulika kwa HS Codes
  7310.10.00 na 7310.29.90. Lengo la
  hatua hii ni kutoa unafuu wa
  vifungashio vya kuhifadhia maziwa ili
  kuwalinda walaji nchini;
  141
  (gg) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 10 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye LABSA
  (Organic surface-active agents –
  Anionic) inayotambulika kwa HS Code
  3402.11.00 kwa utaratibu wa Duty
  Remission. Lengo la hatua hii ni kutoa
  unafuu kwa wazalishaji wa sabuni za
  unga na maji nchini;
  (hh) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 au asilimia 10 hadi
  asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye
  malighafi za kuchakata ngozi
  zinazotambulika kwa HS Codes
  3208.20.00 na 3210.00.10 kwa
  utaratibu wa duty remission. Lengo la
  hatua hii ni kutoa unafuu kwa
  wachakataji wa ngozi nchini;
  (ii) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 au asilimia 10 hadi
  asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye
  malighafi za kutengeneza mbolea
  zinazotambulika kwa HS Codes
  2710.99.00, 2528.00.00 na
  3505.20.00 kwa utaratibu wa Duty
  142
  Remission. Lengo la hatua hii ni kutoa
  unafuu kwa wazalishaji wa mbolea
  nchini;
  (jj) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye vifungashio vya
  tumbaku iliyochakatwa
  vinavyotambulika kwa HS Code
  5310.10.00 kwa utaratibu wa Duty
  Remission. Lengo la hatua hii ni kutoa
  unafuu kwa wachakataji wa tumbaku
  nchini;
  (kk) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 0 kwa
  mwaka mmoja kwenye vifungashio vya
  chai iliyochakatwa vinavyotambulika
  kwa HS Codes 4819.20.90,
  5407.44.00 na 3923.29.00 kwa
  utaratibu wa Duty Remission. Lengo la
  hatua hii ni kutoa unafuu kwa
  wachakataji wa chai (tea blenders)
  nchini;
  (ll) Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 hadi asilimia 10
  143
  kwa mwaka mmoja kwa
  waunganishaji wa pikipiki za matairi
  matatu bila kujumuisha fremu ili
  ziweze kutengenezwa na
  kuunganishwa hapa nchini (CKD for
  three-wheel motorcycles excluding
  chassis and its components)
  zinazotambulika kwa HS Code
  8704.21.90 kwa utaratibu wa Duty
  Remission. Lengo la hatua hii ni kutoa
  unafuu kwa waunganishaji wa pikipiki
  hizo nchini ili kurahisisha usafirishaji
  wa mizigo;
  (mm)Kupunguza Ushuru wa Forodha
  kutoka asilimia 25 au asilimia 10 hadi
  asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye
  malighafi za kutengeneza mabomba ya
  plastiki (glass reinforced plastic pipes)
  zinazotambulika kwa HS Codes
  3920.61.10, 7019.39.00, 7019.31.00,
  6006.90.00, 7019.12.00, 3920.10.10,
  4016.93.00, na 3907.91.00 kwa
  utaratibu wa duty remission. Lengo la
  hatua hii ni kutoa unafuu kwa
  watengenezaji wa mabomba hayo
  nchini ili kupunguza gharama za
  144
  uzalishaji na kuwezesha ujenzi wa
  miundombinu ya maji; na
  (nn) Kutoza Ushuru wa Forodha kwa
  kiwango cha asilimia 10 kutoka
  kiwango cha asilimia 100 au dola za
  Marekani 460 kwa kila tani moja ya
  ujazo (metric tone) kutegemea kiwango
  kitakachokuwa kikubwa kwa mwaka
  mmoja kwenye sukari ya matumizi ya
  viwandani (sugar for industrial use)
  inayoagizwa kutoka nje ya nchi. Lengo
  la hatua hii ni kuwezesha na kutoa
  unafuu kwenye viwanda vinavyotumia
  bidhaa hii kama malighafi.
  (iii) Mawaziri wa Fedha wa Nchi Wanachama
  wa Jumuiya ya Afrika Mashariki
  walikubaliana kiwango cha juu cha
  ushuru wa forodha cha zaidi ya asilimia
  25 kuwa ni asilimia 35. Hivyo, Muundo
  mpya wa ushuru wa forodha wa EAC
  utakuwa katika mpangilio wa viwango
  vinne (Four Tariff Bands) yaani asilimia 0,
  asilimia 10, asilimia 25 na asilimia 35 na
  utekelezaji wake utaanza tarehe 1 Julai
 13. Bidhaa zitakazo tozwa ushuru wa
  145
  asilimia 35 ni pamoja na nyama, samaki,
  bidhaa za mbogamboga na matunda,
  mafuta ya kula, Chai, magunia ya kitani,
  kahawa, siagi ya karanga, soseji
  (sausages), nyanya zilizosindikwa (tomato
  sauces), saruji, chumvi, sabuni, rangi za
  majengo, vinywaji, vipodozi na urembo,
  bidhaa za samani, bidhaa za ngozi, bidhaa
  za chuma, marumaru, pamoja na bidhaa
  za sukari kama vile chingamu (chewing
  gum), biskuti, peremende, na chokoleti
  (chocolates).
  Hatua hizi kwa ujumla wake zinatarajiwa
  kuongeza mapato ya Serikali kwa kiasi cha
  shilingi milioni 66,791.
  (o) Utekelezaji wa Mpango wa Kuboresha
  Mazingira ya Kufanya Biashara
  (Blueprint) kwa kurekebisha Ada na Tozo
  mbalimbali.
 14. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufuta au
  kupunguza ada na tozo mbalimbali zinazotozwa
  na Wizara, Idara na Taasisi zinazojitegemea ili
  kuondoa kero na urasimu kwa wafanyabiashara
  na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji
  hasa katika kipindi hiki cha changamoto kubwa
  146
  ya kiuchumi kufuatia kuenea kwa janga la
  UVIKO-19 na baadaye kuzuka kwa vita ya Urusi
  na Ukraine. Hatua hizi ni sehemu ya mwendelezo
  wa utekelezaji wa Mpango wa kuboresha Mfumo
  wa udhibiti wa Biashara (Blueprint for Regulatory
  Reforms to Improve the Business Environment).
  Marekebisho hayo yatajumuisha:
  (i) Wizara ya Mifugo na Uvuvi
  (a) Sekta ya Mifugo
  Napendekeza kufanya marekebisho ya tozo
  mbalimbali kwenye sekta ya mifugo kama
  ilivyoanishwa katika Kiambatisho Namba
  5; na
  (b) Sekta ya Uvuvi
  Napendekeza kufanya marekebisho ya tozo
  mbalimbali kwenye sekta ya uvuvi kama
  ilivyoainishwa kwenye Kiambatisho Namba
  6.
  (ii) Wizara ya Kilimo
  (a) Kufuta tozo ya shilingi 200 (impoundment
  fee) inayotozwa kwa kila mita ya mraba ya
  eneo la uso wa maji yaliyohifadhiwa kwenye
  mabwawa ya umwagiliaji. Hatua hii inalenga
  147
  kupunguza gharama kwa wakulima
  wanaofanya kilimo cha umwagiliaji; na
  (b) Kuongeza ada ya kibali cha kusafirisha
  mbolea nje ya nchi kutoka dola za
  kimarekani 0.2 kwa tani hadi dola za
  kimarekani 0.5 kwa tani. Lengo la hatua hii
  ni kuchochea uzalishaji wa mbolea nchini
  na kuongeza ajira. Hatua hii pia inaendana
  na dhima ya Serikali ya kuchochea
  maendeleo ya viwanda hapa nchini.
  (iii) Wizara ya Habari, Mawasiliano na
  Teknolojia ya Habari
  Kuanzisha utaratibu wa kutoza ada ya
  shilingi 1,000 hadi 3,000 kwenye ada ya
  matumizi ya king’amuzi kulingana na
  kiwango cha matumizi.
  (iv) Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo
  Napendekeza kuanzisha tozo ya asilimia 1.5
  kwenye vifaa vinavyotumika kuzalisha,
  kusambaza, kudurufu na kutunza kazi za
  Sanaa, uandishi na ubunifu mwingine kama
  vile muziki, filamu, vitabu, picha na aina
  nyingine za kazi za ubunifu. Vifaa hivi ni
  Radio/ TV set enabling recording; Analogue
  audio recorders; Analogue video recorders;
  148
  CD/DVD Copier; Digital Jukebox na MP 3
  Player. Hatua hii inatarajiwa kuongeza
  mapato ya Serikali kwa kiasi cha shilingi
  milioni 9,600.
  (v) Shirika la Viwango Tanzania
  Kupunguza tozo ya kuthibitisha ubora wa
  shehena (Batch Certification Fee) za sukari
  zinazoingizwa nchini kutoka shilingi 6 kwa
  kilo hadi shilingi 2.5 kwa kilo. Lengo la hatua
  hii kupunguza gharama kwa waingizaji wa
  sukari nchini ili kutoa unafuu kwa wananchi.
  (vi) Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa
  Kazi (OSHA)
  Kufuta tozo ya kipimio cha mzio (peak
  expiratory flow test fee) inayotozwa shillingi
  10,000 na tozo ya kipimo cha kilele (allergy
  test fee) inayotozwa shilingi 25,000.
  Pendekezo hili linatarajia kuchochea
  mazingira wezeshi ya biashara nchini
  hususan katika maeneo ya viwandani.
  (vii)Tume ya nguvu za mionzi Tanzania
  (a) Kupunguza ada ya Utambuzi wa Mionzi
  kutoka asilimia 0.2 ya Malipwani kwenda
  asilimi 0.1 ya Malipwani kwenye mizigo yote
  149
  ya vyakula inayosafirishwa nje ya nchi ikiwa
  pamoja na mbolea, tumbaku na bidhaa za
  tumbaku na chakula cha msaada
  kinachoingizwa nchini. Lengo la hatua hii ni
  kupunguza tozo kero na gharama za
  biashara na hivyo kuchochea mauzo ya
  bidhaa nje ya nchi sambamba na
  kupunguza utoroshaji wa mazao hayo
  kwenda nchi jirani kwa ajili ya kuuzwa nje
  ya nchi ; na
  (b) Kufanya Maboresho ya ada na tozo
  mbalimbali zinazotozwa na Tume ya Nguvu
  za Mionzi kama zilivyoainishwa kwenye
  kiambatisho Namba 7 ;
  (viii) Jeshi la Zimamoto na Uokoaji
  Napendekeza kufanya marekebisho ya Sheria
  ya Jeshi ya Zimamoto na Uokoaji Sura 427
  kwa kupunguza ada na tozo mbalimbali kama
  zilivyoainishwa kwenye kiambatisho Namba 8.
  Lengo la hatua hii ni kupunguza tozo kero na
  gharama za biashara.
  (ix) Bodi ya Michezo ya Kubahatisha
  Napendekeza kufanya marekebisho kwenye
  Jedwali la viwango vya tozo na ada la Kanuni
  za Michezo ya Kubahatisha chini ya Sheria ya
  150
  Michezo ya Kubahatisha Sura Na. 41 kama
  ilivyoainishwa kwenye kiambatisho Na 9.
  (x) Idara ya Uhamiaji
  Mwaka wa fedha 2021/22 Serikali ilipitisha
  uamuzi wa kuondoa ada ya kibali cha kuingia
  nchini (VISA/PASS FEE) kwa wanafunzi wa
  elimu ya juu kutoka nchi ya Msumbiji kwa
  ajili ya Mpango wa kubadilishana wanafunzi
  wa Elimu ya Juu baina ya Tanzania na
  Msumbiji (TAMOSE). Pamoja na uamuzi huo,
  napendekeza kuondoa tozo ya vibali vya
  ukaazi kwa wanafunzi wa elimu ya juu kutoka
  nchi ya Msumbiji. Lengo la hatua hii ni
  kutekeleza matakwa ya makubaliano kati ya
  nchi hiyo na Tanzania kuondoleana tozo hizo
  ambapo Msumbiji imeshaanza kutekeleza
  makubaliano hayo.
 15. Mheshimiwa Spika, napendekeza pia
  kufanya maboresho ya Sheria mbalimbali ili
  kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji
  kwa kupunguza mwingiliano wa Sheria.
  Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo:
  (i) Kufuta kifungu cha 6(10) (b) (ii) na (iii) cha
  Sheria ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania
  Na. 12 ili kuwa na viwango vya kitaifa
  151
  (National Standards) kwa kuzingatia kifungu
  cha 4(3) cha Sheria ya Viwango Na. 2. Lengo
  la hatua hii ni kufanya jukumu la viwango
  vya kitaifa kubaki kwa Shirika la Viwango
  Tanzania pekee. Iwapo Mamlaka ya
  Mawasiliano itakuwa na mahitaji ya viwango,
  itashirikiana na Shirika la Viwango
  Tanzania;
  (ii) Kufuta kifungu cha 7 (1) (b) (ii) na (iii) cha
  Sheria ya Udhibiti wa Nishati na Maji, SURA
  414 ili kubakisha jukumu la viwango vya
  kitaifa kubaki kwa Shirika la Viwango
  Tanzania pekee. Endapo kuna mahitaji ya
  viwango EWURA watawasiliana na Shirika la
  Viwango Tanzania;
  (iii) Kufuta Kifungu cha 5(1) (c) (i) na (ii) cha
  Sheria ya Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri wa
  Nchi Kavu Na. 3 ili kazi ya viwango ifanywe
  na Shirika la Viwango Tanzania. Mahitaji ya
  viwango ya LATRA yatawasilishwa Shirika la
  Viwango Tanzania;
  (iv) Kufuta Kifungu cha 5(2) (c) cha Sheria ya
  Pamba Na. 2 ya mwaka 2001 ili kubakiza
  jukumu la viwango kwa Shirika la Viwango
  152
  Tanzania. Mahitaji ya viwango vya Bodi ya
  Pamba Tanzania yatawasilishwa Shirika la
  Viwango Tanzania;
  (v) Kufuta Kifungu cha 12(1) (b) na (c) cha
  Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania Na. 14
  ya mwaka 2017 ili jukumu la viwango vya
  kitaifa libaki kwenye Sheria ya Viwango Na.
  2 ya mwaka 2009. Mahitaji ya viwango ya
  TASAC yatawasilishwa Shirika la Viwango
  Tanzania;
  (vi) Kufuta Kifungu cha 5 (1) (l) cha Sheria ya
  Chakula, Dawa na Vipodozi Na. 1 ya mwaka
  2003 ili jukumu la viwango vya kitaifa libaki
  kwenye Sheria ya Viwango Na. 2 ya mwaka
 16. Mahitaji ya viwango ya TMDA
  yatawasilishwa Shirika la Viwango Tanzania;
  (vii) Kufuta Kifungu cha 41 (1) cha Sheria ya
  Chakula, Dawa na Vipodozi Na. 1 ya mwaka
  2003 ili kazi ya udhibiti wa machinjio
  ifanywe na Wizara ya Mifugo na Uvuvi pekee;
  (viii) Kufuta Kifungu cha 3(2) (g) cha Sheria ya
  Magonjwa na Wanyama Na. 17 ya mwaka
  2003 ili chanjo zisajiliwe na TMDA pekee;
  153
  (ix) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  10 cha Sheria ya Tasnia ya Maziwa ili Bodi
  ya Maziwa iweze kufanya ukaguzi kwa
  kushirikiana na Shirika la Viwango
  Tanzania;
  (x) Kufanya marekebisho kwenye maginal note
  ya Kifungu cha 46 cha Sheria ya Hakimiliki
  na Hakishirikishi ili kuondoa mgongano wa
  kimaslahi katika kutekeleza majukumu ya
  Chama Cha Hakimiliki Tanzania. Aidha,
  napendekeza kuondoa neno “society” na
  kuweka neno “Copyright Office” kwenye
  Kifungu cha 46, 47, 48 na jedwali lake;
  (xi) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  51 cha Sheria ya Hakimiliki na
  Hakishirikishi ili kuongeza sehemu mpya ya
  saba (PART VII) inayoweka hitaji la Collective
  Management Organisations kutoa taarifa ya
  hesabu zao zilizokaguliwa kwa Copyright
  Office kila mwaka na hivyo kuwa na
  uwajibikaji na kuimarisha usimamizi wa
  masuala yanayohusu Hakimiliki na
  Hakishirikishi;
  154
  (xii) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  5(2) cha Sheria ya Tasnia ya Pamba SURA
  201 ili jukumu la kusimamia viwango vya
  pamba lifanywe na Shirika la Viwango
  Tanzania pekee;
  (xiii) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  23 cha Sheria ya Utalii SURA, 65 ili kumpa
  Mkurugenzi Mkuu wa Bodi ya Utalii
  mamlaka ya kutoa vibali baada ya kuridhiwa
  na Bodi;
  (xiv) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  28 cha Sheria ya Mbolea SURA, 378 ili
  jukumu la kuandaa kanuni za viwango
  litekelezwe na Shirika la Viwango Tanzania
  pekee;
  (xv) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  17 cha Sheria ya Usalama na Afya Mahali pa
  Kazi, SURA 297 ili kuweka sharti la OSHA
  kutoa leseni ndani ya siku 7 baada ya
  mwombaji kukidhi vigezo;
  (xvi) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  35 cha Sheria ya Serikali za Mitaa (Urban
  Authority) SURA, 287 ili kuweka sharti la
  155
  Mamlaka za Miji kuanzisha vituo vya pamoja
  kwa ajili ya uratibu, uhamasishaji na
  uboreshaji wa mazingira ya ufanyaji
  biashara;
  (xvii)Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha
  113 cha Sheria ya Serikali za Mitaa (District
  Authorities) SURA 288 ili kuweka kuweka
  sharti la Mamlaka za Vijiji kuanzisha vituo
  vya pamoja kwa ajili ya uratibu,
  uhamasishaji na uboreshaji wa mazingira ya
  ufanyaji biashara;
  (xviii) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha 6,
  7, na 8 cha Sheria ya Mamlaka ya Serikali za
  Mitaa SURA, 290 ili kupunguza kiwango cha
  tozo ya kitanda siku (hotel levy) kutoka
  asilimia 10 hadi asilimia 5; na
  (xix) Kufanya marekebisho kwenye Kifungu cha 3
  cha Sheria ya Ngozi na Bidhaa za Ngozi
  SURA, 120 ili kuondoa mkanganyiko uliopo
  kati ya ngozi za wanyama wa majumbani na
  za wanyama pori.
  156
  (p) Marekebisho madogo madogo katika
  baadhi ya Sheria za Kodi na Sheria
  nyingine mbalimbali.
 17. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya
  marekebisho mengine madogo madogo yasiyo ya
  kisera katika sheria mbalimbali za kodi pamoja na
  sheria nyingine ili ziwe sanjari na azma ya
  kurahisisha utekelezaji wake. Marekebisho hayo
  yataainishwa katika Muswada wa Sheria ya
  Fedha ya mwaka 2022 na Matangazo ya Serikali
  (Government Notices).
 18. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua
  zilizobainishwa hapo juu, napendekeza kutoa
  tamko la biashara ya bima nchini kufanywa kwa
  ushindani kwa kufuata misingi ya soko huria
  kama ilivyo kwa biashara nyingine na kuyaelekeza
  mashirika ya bima yanayomilikiwa na Serikali
  ambayo ni Shirika la Bima la Taifa (NIC) na
  Shirika la Bima Zanzibar (ZIC) kufanya biashara
  kiushundani kwa kutoa huduma bora tofauti na
  maelekezo yaliyopo sasa yanayoipatia NIC pekee
  fursa ya kupata biashara kutoka kwenye Taasisi
  za Umma.
  157
  (q) Tarehe ya Kuanza Kutekeleza Hatua
  Mpya za Kodi.
 19. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kikodi
  zinazopendekezwa zitaanza kutekelezwa tarehe 1
  Julai, 2022, isipokuwa pale itakapoelezwa
  vinginevyo.
  VI. SURA YA BAJETI KWA MWAKA 2022/23
 20. Mheshimiwa Spika, Sura ya Bajeti kwa
  mwaka 2022/23 inaonesha kuwa jumla ya
  shilingi trilioni 41.48 zinatarajiwa kukusanywa na
  kutumika. Jumla ya mapato ya ndani
  yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 28.02, sawa na
  asilimia 67.5 ya bajeti yote. Kati ya mapato hayo,
  mapato yatakayokusanywa na Mamlaka ya
  Mapato Tanzania yanakadiriwa kuwa shilingi
  trilioni 23.65 na mapato yasiyo ya kodi (Wizara,
  Idara, Taasisi na Mamlaka za Serikali za Mitaa)
  yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 4.37.
 21. Mheshimiwa Spika, misaada na mikopo
  nafuu kutoka kwa Washirika wa Maendeleo
  inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 4.65, sawa na
  asilimia 11.2 ya bajeti yote. Aidha, Serikali
  inatarajia kukopa shilingi trilioni 5.78 kutoka
  soko la ndani ambapo shilingi trilioni 3.30 ni kwa
  158
  ajili ya kulipia hatifungani na dhamana za Serikali
  zinazoiva na kiasi cha shilingi trilioni 2.48 ni kwa
  ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Vilevile,
  Serikali inatarajia kukopa shilingi trilioni 3.03
  kutoka soko la nje kwa masharti ya kibiashara
  kwa lengo la kuongeza kasi ya utekelezaji wa
  miradi ya maendeleo.
 22. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2022/23,
  Serikali inapanga kutumia jumla ya shilingi
  trilioni 41.48 kwa matumizi ya kawaida na
  maendeleo. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni
  26.48 zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya
  kawaida ikiwa ni asilimia 63.8 ya bajeti yote,
  ikijumuisha shilingi trilioni 11.31 kwa ajili ya
  ulipaji wa deni la Serikali na gharama nyingine za
  Mfuko Mkuu na shilingi trilioni 9.83 kwa ajili ya
  mishahara ikiwemo nyongeza ya mshahara,
  upandishaji wa madaraja kwa watumishi na ajira
  mpya. Aidha, shilingi trilioni 5.34 ni kwa ajili ya
  matumizi mengineyo (OC) ikijumuisha shilingi
  bilioni 200.0 kwa ajili ya kulipa madeni
  yaliyohakikiwa ya watumishi na wazabuni.
 23. Mheshimiwa Spika, matumizi ya maendeleo
  yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 15.0, sawa na
  asilimia 36.2 ya bajeti yote. Kati ya kiasi hicho,
  159
  shilingi trilioni 12.31 ni fedha za ndani, sawa na
  asilimia 82.0 ya bajeti ya maendeleo na shilingi
  trilioni 2.70 ni fedha za nje. Fedha za maendeleo
  za ndani zinajumuisha: shilingi trilioni 1.11 kwa
  ajili ya kugharamia mradi wa ujenzi wa reli kwa
  kiwango cha Standard Gauge; shilingi trilioni 1.44
  kwa ajili ya kugharamia mradi wa Kufua Umeme
  wa Maji wa Julius Nyerere; shilingi trilioni 1.18
  kwa ajili ya Mfuko wa Barabara; shilingi bilioni
  944.1 kwa ajili ya mifuko ya Reli, Maji na REA;
  shilingi bilioni 570.0 kwa ajili ya mikopo ya
  wanafunzi wa elimu ya juu; shilingi bilioni 230.0
  kwa ajili ya kulipa malimbikizo ya madeni
  yaliyohakikiwa ya wakandarasi; na shilingi bilioni
  346.5 kwa ajili ya kugharamia elimumsingi bila
  ada.
 24. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia mfumo
  wa bajeti kama nilivyoeleza hapo awali, sura ya
  bajeti kwa mwaka 2022/23 ni kama
  inavyooneshwa katika Jedwali Na.1.
  160
  Jedwali Na 1: Mfumo wa Bajeti Kwa Mwaka
  2022/23
  Mapato
  BAJE TI
  2022/23
  A . Mapato ya Ndani 28,017,867
  (i) Mapato TRA ( kodi na yasi yo ya kodi ) 23,652,758
  (ii) Mapato yasi yo ya kodi ( MD As na TR) 3,352,824
  (iii) Mapato ya H al mashauri 1,012,286
  B . Misaada na Mikopo nafuu kutoka Washirika wa Maendeleo 4,648,561
  (i) Mi saada na Mi kopo nafuu – G BS 1,949,480
  (ii) Mi saada na Mi kopo nafuu ya Mi radi 2,576,958
  (iii) Mi saada na Mi kopo nafuu ya Ki sekta 122,123
  C. Mikopo ya Ndani na Nje 8,814,152
  (i) Mi kopo ya Nj e 3,034,004
  (ii) Mi kopo ya Ndani 2,480,148
  (iii) Mi kopo ya Ndani – Rollover 3,300,000
  J UMNA YA MAPATO YOTE (A+B+C) 41,480,580
  Matumizi
  D. Matumizi ya Kawaida 26,475,748
  o/w (i) Mfuko Mkuu wa Serikali 11,308,365
  -Malipo ya Riba Ndani 1,770,159
  -Malipo ya Mtaji Ndani (Rollover) 3,300,000
  -Malipo ya Mtaji Nje 2,916,041
 • Malipo ya Riba Nje 1,100,802
 • Michango ya Serikali kwenye Mifuko ya Hifadhi za Jamii 1,655,652
  -Matumizi Mengine ya Mfuko Mkuu 565,710
  (ii) Mishahara 9,830,753
  (iii) Matumizi Mengineyo (OC) 5,336,630
 • Malipo ya Madeni yaliyohakikiwa 200,000
 • Matumizi ya Halmashauri (own source) 617,485
 • Matumizi mengine 4,519,145
  E . Matumizi ya Maendeleo 15,004,833
  (i) Fedha za Ndani 12,305,752
  o/w Malipo ya Madeni yaliyohakikiwa 230,000
  o/w Ugharamiaji wa SGR 1,113,000
  o/w Ugharamiaji wa Mradi wa Umeme wa Julius Nyerere 1,435,000
  o/w Matumizi ya Halmashauri 394,801
  o/w Miradi mingine 9,132,951
  (ii) Fedha za Nje 2,699,081
  J UML A YA MATUMIZ I YOTE (D+E) 41,480,580
  Shilingi Milioni
  Chanzo:Wizara ya Fedha na Mipango
  161
  VII. HITIMISHO
 1. Mheshimiwa Spika, maendeleo endelevu ya
  Taifa lolote duniani hujengwa kwa ushiriki wa
  wananchi wote chini ya uongozi madhubuti na
  shupavu. Bajeti hii ni muendelezo wa kuiishi
  dhana hiyo kwani imeandaliwa kwa kushirikisha
  makundi yote katika jamii yetu ya Tanzania.
  Makundi hayo ni wawakilishi wa wananchi ambao
  ni Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano
  wa Tanzania, sekta binafsi, Washirika wa
  Maendeleo, watalaamu mbalimbali kutoka taasisi
  za umma na binafsi pamoja na wananchi wa
  kawaida. Maoni yaliyowasilishwa na makundi
  hayo yamesaidia kuboresha maandalizi ya bajeti
  hii katika kupanga vipaumbele na sera
  zinazolenga kutatua changamoto mbalimbali
  katika nchi yetu. Kwa msingi huo, ni dhahiri
  kabisa hii ni “Bajeti ya Wananchi”, ni “Bajeti
  Yetu Wote” kwa ajili ya maendeleo yetu.
 2. Mheshimiwa Spika, kama nilivyotangulia
  kusema hapo awali, bajeti ya mwaka 2022/23
  inalenga kuongeza kasi ya kufufua uchumi na
  kuimarisha sekta za uzalishaji kwa ajili ya
  kuboresha maisha, hivyo nguvu kubwa
  itaelekezwa katika maeneo hayo chini ya
  kaulimbiu ya “Kazi Iendelee”.
  162
 3. Mheshimiwa Spika, pamoja na vipaumbele
  nilivyoviainisha awali, wote tunafahamu kuwa
  tafsiri ya dhana ya ukuaji wa uchumi ni lazima
  ifungamane na maendeleo ya mtu mmoja mmoja
  na familia za Watanzania wote na tunajua kuwa,
  “Mama hawezi kumuacha mwanae apate
  tabu, Mama ana huruma, Mama anajali na
  Mama ana upendo kwa wanae”. Hivyo, Serikali
  ya Awamu ya Sita chini ya “MAMA YETU”
  Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa
  Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
  imehakikisha kuwa, bajeti hii inaenda kugusa na
  kuboresha maisha ya watanzania wa hali zote kwa
  kuboresha sekta za uzalishaji. Hii itasaidia
  kuongeza ajira na vipato, kukabiliana na
  changamoto mbalimbali ikiwemo mfumuko wa bei
  uliotokana na mabadiliko ya kiuchumi duniani na
  athari za mabadiliko ya tabianchi.
 4. Mheshimiwa Spika, Serikali ya Awamu ya
  Sita inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali
  ya kujenga misingi ya Taifa letu kujitegemea
  kiuchumi. Matunda ya mikakati hiyo yatafikiwa
  na kutunufaisha wote ikiwa kila mtanzania kwa
  nafasi yake atashiriki kwenye shughuli za
  uzalishaji mali zinazofuata sheria za nchi na
  kuchangamkia fursa za kiuchumi ili kujiongezea
  163
  kipato na kuongeza mapato ya ndani ya Serikali.
  Hivyo, nawahimiza wananchi wote, taasisi za
  umma na binafsi kudai risiti sahihi wanapofanya
  ununuzi wa bidhaa na huduma ili kuhakikisha
  kuwa Serikali inakusanya kodi stahiki kutoka
  kwenye shughuli zinazofanyika. Vilevile,
  nawahimiza wafanyabiashara na kampuni zote
  kuwajibika kwa hiari katika ulipaji wa kodi kwa
  Serikali kutokana na shughuli wanazozifanya.
 5. Mheshimiwa Spika, naomba kuchukua
  nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dkt. Philip
  Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya
  Muungano wa Tanzania, kwa namna
  anavyomsaidia Rais kutekeleza majukumu ya
  kuiletea maendeleo nchi yetu. Aidha, napenda
  kumpongeza Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali
  Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na
  Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa
  uongozi wake shupavu na nia yake thabiti ya
  kuleta maendeleo Zanzibar. Napenda kuchukua
  fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Kassim
  Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya
  Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea
  kusimamia na kuratibu kazi za kila siku za
  Serikali na utendaji wa Serikali Bungeni kwa
  umahiri mkubwa pamoja na kumsaidia vyema
  164
  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
  katika kuliletea Taifa letu maendeleo. Vile vile,
  ninampongeza Mheshimiwa Jaji Dkt. Eliezer
  Mbuki Feleshi kwa kutayarisha kwa wakati
  Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2022 na
  Muswada wa Sheria ya Matumizi ya Mwaka 2022.
 6. Mheshimiwa Spika, naomba nikupongeze
  wewe binafsi kwa kuwa mwanamke wa pili
  kushika uongozi wa Mhimili huu wa Bunge.
  Kipekee, nampongeza Naibu Spika ambaye
  ameungana nawe kuchaguliwa kwa kishindo
  katika nafasi za kuliongoza Bunge letu Tukufu.
  Tunategemea kuwa umakini, weledi, busara na
  hekima kubwa mliyodhihirisha katika nafasi
  mlizokuwa nazo zitaendelea kukua zaidi
  mnapotekeleza wajibu wenu katika nafasi hizi
  kubwa zaidi. Vilevile, nawapongeza Wenyeviti wa
  Bunge kwa kusimamia kwa ustadi wa hali ya juu
  kazi waliyopewa ya kuongoza vikao vya Bunge
  letu, kwa hakika mmekuwa msaada mkubwa sana
  katika uendeshaji wa Bunge kwa ujumla. Vilevile,
  naomba kutoa pongezi zangu za dhati kwa Kamati
  ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti, chini ya
  Mwenyekiti wake Mheshimiwa Daniel Baran Sillo –
  Mbunge wa Babati Vijijini pamoja na Makamu
  Mwenyekiti, Mheshimiwa Omari Mohamed Kigua –
  165
  Mbunge wa Kilindi kwa maoni na ushauri wao
  mzuri katika kuboresha utendaji wa Wizara
  pamoja na maandalizi ya Mpango na Bajeti kwa
  mwaka 2022/23.
 7. Mheshimiwa Spika napenda kumpongeza
  Mheshimiwa Profesa Ibrahimu Hamisi Juma, Jaji
  Mkuu wa Tanzania kwa kazi nzuri ya kuongoza
  mhimili wa Mahakama. Kazi yenu ni nzuri sana
  na ni ya muhimu sana kwenye usitawi wa jamii,
  upendo na amani ya nchi. Neno la Mungu
  linasema, HAKI HUINUA TAIFA, BALI DHAMBI NI
  AIBU YA WATU WOTE (MITHALI 14;34).
  Endeleeni kusimamia sheria na kutenda haki
  mtekelezapo majukumu yenu. Niwapongeze
  vyombo vya Ulinzi na Usalama vikiongozwa na
  JWTZ kwa kazi nzuri mnazozifanya,
  mmeiheshimisha Nchi yetu na kuifanya kuwa
  nchi ya tofauti duniani kote. Mheshimiwa Rais
  ambaye ndiye Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya
  Ulinzi na Usalama kila wakati anatuelekeza
  Wizara ya Fedha na Mipango tutekeleze bajeti
  zenu sawasawa na mahitaji yenu ili mtekeleze
  majukumu yenu kwa manufa ya watanzania wote,
  nasi tutaendelea kufanya hivyo.
 8. Mheshimiwa Spika, nawashukuru
  waheshimiwa Mawaziri, Naibu Mawaziri, Katibu
  166
  Mkuu Kiongozi, Makatibu Wakuu, Naibu
  Makatibu Wakuu na wataalam wa Wizara zote na
  Taasisi za Serikali kwa michango waliyotoa ili
  kukamilisha Bajeti hii. Kwa unyenyekevu
  mkubwa, nawashukuru viongozi na waumini wa
  dini zote kwa kuendelea kuliombea Taifa letu.
  Aidha, naomba nitumie nafasi hii kuwaomba
  viongozi na waumini wa dini zote kuendelea
  kumuombea Rais wetu pamoja na viongozi wote
  wa Serikali ya Awamu ya Sita, Mungu aendelee
  kuwajalia afya njema, hekima, unyenyekevu na
  dhamira njema katika kusimamia rasilimali za
  nchi yetu katika utekelezaji wa majukumu yao.
 9. Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru
  Mheshimiwa Khamad Hassan Chande, Mbunge
  wa Jimbo la Kojani, ambaye ni Naibu Waziri wa
  Fedha na Mipango, kwa ushirikiano na msaada
  anaonipatia katika utekelezaji wa majukumu ya
  Wizara ya Fedha na Mipango. Aidha, napenda
  kumshukuru Bw. Emmanuel Mpawe Tutuba,
  Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango na
  Mlipaji Mkuu wa Serikali kwa usimamizi wa kazi
  za kila siku za Wizara na uratibu mzuri wa
  maandalizi ya Bajeti hii, akisaidiwa na Naibu
  Makatibu Wakuu. Ninawashukuru pia wakuu wa
  taasisi nyingine zilizo chini ya Wizara ya Fedha na
  167
  Mipango; Wakuu wa Idara na Vitengo vya Wizara;
  pamoja na watumishi wote wa Wizara na taasisi
  zake kwa kazi kubwa waliyoifanya katika
  kukamilisha Bajeti hii.
 10. Mheshimwa Spika, nipende kuwashukuru
  Washirika wa Maendeleo kwa kuendelea kuunga
  mkono juhudi za Serikali ya Awamu ya sita katika
  kuwaletea maendeleo wananchi wake. Washirika
  wanaotarajiwa kuchangia bajeti ya Serikali ya
  mwaka 2022/23 ni pamoja na: Serikali za
  Canada, China, Denmark, Finland, India, Ireland,
  Italia, Japan, Korea ya Kusini, Marekani, Norway,
  Poland, Sweden, Ubelgiji, Ufaransa, Uingereza,
  Ujerumani na Uswisi. Aidha, Mashirika na Taasisi
  za Kimataifa zinazotarajiwa kuchangia bajeti hii ni
  Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Dunia,
  Shirika la Fedha la Kimataifa, Benki ya Kiarabu
  kwa Maendeleo ya Kiuchumi Katika Afrika, Mfuko
  wa Abu Dhabi, Mfuko wa Kuwait, Mfuko wa
  Kimataifa wa Kusaidia Mapambano Dhidi ya
  Ukimwi, Kifua Kikuu na Malaria, Umoja wa Ulaya,
  Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, Umoja wa Mataifa
  na mashirika yote yaliyopo chini yake, Mfuko wa
  OPEC kwa Maendeleo ya Kimataifa, pamoja na
  Shirikisho la GAVI. Vilevile, ninapenda
  kuyatambua Mashirika yasiyo ya Kiserikali ya
  168
  ndani na nje ya nchi kwa michango yao kwenye
  sekta za kijamii kwa ajili ya ustawi wa watu wetu.
  Ninapenda kuwathibitishia kuwa, Serikali
  inathamini michango yenu na itaendelea
  kufungua fursa za ushirikiano.
 11. Mheshimiwa Spika, ninapoelekea
  kuhitimisha, nitumie fursa hii kuipongeza sana
  timu ya Yanga kwa mwenendo wao mzuri sana
  mwaka huu na nitumie fursa hii kumwomba radhi
  Bosi wangu Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa
  kitendo alichowafanyia mwanangu FEI TOTO kule
  Mwanza. Mniwie radhi, nilipompeleka FEI TOTO
  Yanga sikujua atakuja kuwafanyia kitumbaya
  hivi, mpaka nasikia anatafutwa maliasili eti kaua
  mnyama bila kibali. Nakupongeza Mheshimiwa
  Anthony Mavunde wewe ndio ulikuwa Mwenyekiti
  wa kuisaidia Yanga ikiwa na mapito. Nampongeza
  GSM kwa kurejesha furaha ya wananchi
  hasahasa kwa udajili wa Fiston Mayele. Mayele
  amekuwa maarufu kuliko Makatibu wenezi wa
  baadhi ya vyama vya Siasa. Nawapongeza sana na
  marafiki zangu klabu ya Simba kwa kuwakilisha
  vyema kwenye mashindano ya Kimataifa,
  wananijua mara zote kimataifa tuko pamoja,
  siwezi kukana Bendera ya Taifa langu kwa ajili ya
  utani wa jadi.
  169
 12. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia
  kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa
  kunipa uwezo wa kuwasilisha hotuba hii. Kwa
  moyo wa dhati napenda kuishukuru familia
  yangu, mke wangu NEEMA NCHEMBA na watoto
  wangu, leo yupo Joshua MWIGULU na Mdogo
  wangu Peripetua Madelu, kwa kuendelea kunitia
  moyo na kuniombea wakati wote ninapokuwa
  katika utekelezaji wa majukumu yangu. Vilevile,
  nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati
  wananchi wa Jimbo la Iramba Magharibi kwa
  kuendelea kunipa ushirikiano katika kutekeleza
  majukumu yangu ya ubunge. Kadhalika,
  nawashukuru Waheshimiwa Wabunge na
  Watanzania Wote kwa kunisikiliza.
  MUNGU IBARIKI AFRIKA, MUNGU IBARIKI
  TANZANIA. KAZI IENDELEE!
 13. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.
  170
  Shilingi Milioni
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2021/22 2022/23
  Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Bajeti Matarajio Bajeti
  Jumla ya Mapato ya Ndani 16,639,933 17,944,887 18,527,293 21,069,957 20,594,735 25,691,735 24,350,024 28,017,867
  A. Mapato yanayotokana na Kodi 14,126,590 15,191,421 15,511,330 17,622,822 17,624,454 21,778,103 20,811,234 23,652,758
 14. Ushuru wa Forodha 998,164 1,109,205 1,201,045 1,253,272 1,286,114 1,504,414 1,444,238 1,629,283
 15. Ushuru wa Bidhaa 2,106,442 2,199,900 2,370,414 2,512,423 2,722,380 3,133,395 2,945,391 3,235,033
 16. Kodi ya Ongezeko la Thamani 3,912,674 4,425,968 4,736,876 4,987,319 5,029,231 5,940,766 5,406,097 6,361,863
 17. Kodi ya Mapato 5,117,862 5,157,106 5,072,402 6,490,240 6,015,741 6,866,152 7,072,137 8,091,001
 18. Kodi Nyingine 1,991,449 2,299,242 2,130,594 2,379,569 2,570,988 4,333,375 3,943,371 4,335,577
  B. Mapato yasiyotokana na Kodi 2,513,343 2,753,466 3,015,963 3,447,135 2,970,281 3,913,632 3,538,789 4,365,110
 19. Michango na Gawio la Mashirika 893,935 803,502 682,331 738,810 636,399 779,033 755,662 2,572,075
 20. Wizara Nyingine na Mikoa 1,107,690 1,408,464 1,674,534 1,991,076 1,576,826 2,270,741 1,884,715 780,749
 21. Mapato ya Halmasahuri 511,718 541,499 659,098 717,249 757,055 863,858 898,412 1,012,286
  Chanzo: Wizara ya Fedha na Mipango
  Kiambatisho Na. 1: Mwenendo wa Makusanyo ya Mapato ya Serikali: 2016/17 -2022/23
  171
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2021/22 2022/23
  Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Bajeti M atarajio Bajeti
  I. Mapato Yote 25,417,791 26,439,542 28,962,515 29,515,050 32,274,882 37,992,548 36,347,273 41,480,580
  Mapato ya Ndani 16,128,215 17,403,388 17,868,195 20,352,708 19,837,680 24,827,877 23,451,611 27,005,581
  Mapato ya Halmashauri 511,718 541,499 659,098 717,249 757,055 863,858 898,412 1,012,286
  Misaada na Mikopo ya Bajeti 342,785 246,688 125,396 391,433 210,239 1,310,650 1,310,650 1,949,480
  Misaada na Mikopo ya Miradi 1,857,399 1,856,185 1,822,839 2,821,650 2,197,354 2,673,617 2,745,035 2,576,958
  Mikopo ya Kisekta (Basket Loans) 104,991 74,681 44,281 166,027 77,107 59,736 52,090 122,123
  Misaada ya Kisekta (Basket Grants) 168,984 117,166 181,378 181,091 175,364 222,570 233,699 0
  Mikopo ya Ndani (Rollover) 4,615,670 4,835,199 3,718,008 3,976,811 3,262,552 3,150,337 3,150,337 3,300,000
  Mikopo ya Ndani (Financing) 1,300,000 869,200 3,037,177 376,924 3,359,220 1,838,796 1,838,796 2,480,148
  Marekebisho -838,731 -978,745 361,320 -1,290,936 -722,879 0 314,535 0
  Mikopo ya kibiashara 1,226,760 1,474,282 1,144,822 1,822,093 3,121,190 3,045,107 2,352,107 3,034,004
  II. Matumizi Yote 25,417,791 26,610,843 27,270,435 29,515,050 32,274,882 37,992,548 36,347,273 41,480,580
  Matumizi ya Kawaida 18,144,967 18,995,074 18,776,596 20,206,266 20,573,298 23,712,119 23,228,853 26,475,747
  CFS 8,643,560 9,532,987 9,113,538 9,919,609 9,656,017 10,663,278 10,361,228 11,308,364
  Kulipa Madeni 7,234,530 8,133,063 7,701,842 8,304,618 8,218,113 8,878,420 8,612,067 9,087,002
  Malipo Mengine 1,409,030 1,399,924 1,411,696 1,614,991 1,437,904 1,784,858 1,749,161 2,221,362
  Matumizi ya Kawaida (Bila CFS) 9,501,407 9,462,087 9,663,058 10,286,658 10,917,280 13,048,841 12,867,625 15,167,383
  o/w Malipo ya Mishahara 5,599,246 5,544,384 5,699,188 5,939,616 6,141,566 6,912,184 6,843,063 8,619,577
  Mishahara ya Mashirika 767,901 783,292 960,385 1,066,695 1,187,258 1,238,325 1,235,848 1,211,176
  Fedha ya Halmashauri 251,484 216,600 349,322 419,428 447,419 533,325 554,658 617,485
  Matumizi Mengine 2,882,775 2,917,811 2,654,163 2,860,918 3,141,037 4,365,007 4,234,057 4,719,145
  Matumizi ya Maendeleo 7,272,824 7,615,768 8,493,838 9,308,784 11,701,584 14,280,429 13,118,419 15,004,833
  Fedha za Ndani 5,141,451 5,397,034 6,535,879 6,840,104 9,251,759 11,324,506 10,192,055 12,305,752
  Fedha za Nje 2,131,374 2,218,735 1,957,959 2,468,680 2,449,825 2,955,923 2,926,364 2,699,081
  Pato la Taifa 113,553,411 122,835,229 132,049,549 143,297,783 152,349,153 155,005,471 167,286,243 188,202,764
  Chanzo: W izara ya Fedha na M ipango
  Shilingi M ilioni
  Kiambatisho 2a: Mfumo wa Bajeti 2016/17 – 2022/23
  172
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2021/22 2022/23
  Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Bajeti M atarajio Bajeti
  I. Mapato Yote 22.38% 21.52% 21.93% 20.60% 21.18% 24.51% 21.73% 22.04%
  Mapato ya Ndani 14.20% 14.17% 13.53% 14.20% 13.02% 16.02% 14.02% 14.35%
  Mapato ya Halmashauri 0.45% 0.44% 0.50% 0.50% 0.50% 0.56% 0.54% 0.54%
  Misaada na Mikopo Nafuu ya Bajeti 0.30% 0.20% 0.09% 0.27% 0.14% 0.85% 0.78% 1.04%
  Misaada na Mikopo Nafuu ya Miradi 1.64% 1.51% 1.38% 1.97% 1.44% 1.72% 1.64% 1.37%
  Mikopo ya Kisekta (Basket Loans) 0.09% 0.06% 0.03% 0.12% 0.05% 0.04% 0.03% 0.06%
  Misaada ya Kisekta (Basket Grants) 0.15% 0.10% 0.14% 0.13% 0.12% 0.14% 0.14% 0.00%
  Mikopo ya Ndani (Rollover) 4.06% 3.94% 2.82% 2.78% 2.14% 2.03% 1.88% 1.75%
  Mikopo ya Ndani (Financing) 1.14% 0.71% 2.30% 0.26% 2.20% 1.19% 1.10% 1.32%
  Marekebisho -0.74% -0.80% 0.27% -0.90% -0.47% 0.00% 0.19% 0.00%
  Mikopo yenye masharti ya kibiashara 1.08% 1.20% 0.87% 1.27% 2.05% 1.96% 1.41% 1.61%
  II. Matumizi Yote 22.38% 21.66% 20.65% 20.60% 21.18% 24.51% 21.73% 22.04%
  Matumizi ya Kawaida 15.98% 15.46% 14.22% 14.10% 13.50% 15.30% 13.89% 14.07%
  CFS 7.61% 7.76% 6.90% 6.92% 6.34% 6.88% 6.19% 6.01%
  Kulipa Madeni 6.37% 6.62% 5.83% 5.80% 5.39% 5.73% 5.15% 4.83%
  Malipo Mengine 1.24% 1.14% 1.07% 1.13% 0.94% 1.15% 1.05% 1.18%
  Matumizi ya Kawaida (Bila CFS) 8.37% 7.70% 7.32% 7.18% 7.17% 8.42% 7.69% 8.06%
  o/w Malipo ya Mishahara 4.93% 4.51% 4.32% 4.14% 4.03% 4.46% 4.09% 4.58%
  Mishahara ya Mashirika 0.68% 0.64% 0.73% 0.74% 0.78% 0.80% 0.74% 0.64%
  Fedha za Halmashauri 0.22% 0.18% 0.26% 0.29% 0.29% 0.34% 0.33% 0.33%
  Matumizi Mengine 2.54% 2.38% 2.01% 2.00% 2.06% 2.82% 2.53% 2.51%
  Matumizi ya Maendeleo 6.40% 6.20% 6.43% 6.50% 7.68% 9.21% 7.84% 7.97%
  Fedha za Ndani 4.53% 4.39% 4.95% 4.77% 6.07% 7.31% 6.09% 6.54%
  Fedha za Nje 1.88% 1.81% 1.48% 1.72% 1.61% 1.91% 1.75% 1.43%
  Kiambatisho 2b: M fumo wa Bajeti, Asilimia ya Pato la Taifa, 2016/17 – 2022/23
  Chanzo: Wizara ya Fedha na Mipango
  173
  2020/21 2021/22 2022/23
 22. Jumla ya M ikopo mipya ya Ndani na nje (a+b) 9,864,927.3 11,162,737.1 12,483,346.2
  (a) M ikopo M ipya ya Ndani 4,904,247.6 4,989,132.9 5,780,148.1
  (i) Mikopo mipya ya Ndani (Kulipia dhamana za Serikali zilizoiva) 3,316,078.4 3,150,336.7 3,300,000.0
  (ii) Mikopo mipya ya Ndani (Kuziba nakisi ya Bajeti) 1,588,169.2 1,838,796.2 2,480,148.1
  (b) M ikopo M ipya ya Nje 4,960,679.7 6,173,604.2 6,703,198.1
  (i) Mikopo yenye Masharti nafuu (Miradi ya Maendeleo) 1,925,049.7 1,817,847.0 1,775,245.2
  (ii) Mikopo yenye Masharti nafuu (Bajeti) – 1,310,650.2 1,893,949.4
  (iii) Mikopo yenye masharti ya Kibiashara 3,035,630.0 3,045,106.9 3,034,003.6
  (c ) M alipo ya M adeni ya Ndani 4,946,747.0 4,711,974.1 5,070,159.0
  (i) Mtaji -Kulipia Dhamana za Serikali zilizoiva (Rollover) 3,316,078.4 3,150,336.7 3,300,000.0
  (ii) Riba 1,630,668.6 1,561,637.4 1,770,159.0
  (d) M alipo ya M adeni ya Nje 3,703,194.5 4,166,445.8 4,016,843.5
  (i) Riba 1,239,913.84 1,151,376.3 1,100,802.0
  (ii) Mtaji 2,463,280.62 3,015,069.5 2,916,041.5
  (e) Ongezeko Halisi la M ikopo ya Ndani (a-c(i) 1,588,169.2 1,838,796.2 2,480,148.1
  (f) Ongezeko Halisi la M ikopo ya nje (b-d(ii) /1 2,497,399.1 3,158,534.7 3,787,156.7
 23. Ongezeko Halisi la M ikopo ya Ndani na Nje (e+f) 4,085,568.3 4,997,330.9 6,267,304.7
  Kiambatisho Na. 4: Mwenendo wa M ikopo ya Serikali (M ilioni Shilingi)
  Chanzo: Wizara ya Fedha na Mipango
  /1Ongezeko hili halijuishi fedha zinazoendelea kupokelewa kwenye Mikopo ya zamani
  174
  0.0%
  2.0%
  4.0%
  6.0%
  8.0%
  10.0%
  12.0%
  14.0%
  16.0%
  18.0%
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
  Kielelezo Na. 1: M apato ya Ndani kama Asilimia ya Pato la Taifa
  2016/17 – 2022/23
  0
  1000
  2000
  3000
  4000
  5000
  6000
  7000
  8000
  9000
  Ushuru Wa
  Forodha
  Ushuru wa
  Bidhaa za Nje
  Ushuru wa
  Bidhaa za Ndani
  VAT – Bidhaa za
  Nje
  VAT-Bidhaa za
  Ndani
  Kodi ya Mapato Kodi Nyingine Mapato Yasiyo
  ya Kodi
  Mapato ya
  Halmashauri
  Shilingi Bilioni
  Kielelezo Na 2:
  Vyanzo vya Mapato ya Ndani
  2021/22 – 2022/23
  2021/22 2022/23
  175
  Mikopo ya
  kibiashara ndani
  na Nje
  (Ikijumuisha
  Rollover)
  21%
  Misaada na
  mikopo nafuu
  kutoka kwa
  Washirika wa
  maendeleo
  11%
  Mapato ya ndani
  (yakijumuisha ya
  Halmashauri)
  68%
  Kielelezo Na. 3a: Vyanzo vya Fedha za Bajeti, 2022/23
  Jumla Shs. 41,480,580 Mikopo ya
  kibiashara ndani
  na Nje
  (Ikijumuisha
  Rollover)
  21%
  Misaada na
  Mikopo nafuu
  kutoka kwa
  Washirika wa
  maendeleo
  11%
  Mapato ya ndani
  (yakijumuisha ya
  Halmashauri)
  68%
  Kielelezo Na. 3b: Vyanzo vya Fedha za Bajeti, 2021/22
  Jumla Shs. 37,992,548
  176
  Matumizi ya
  Maendeleo
  36%
  Mishahara
  24%
  Matumizi mengine
  13%
  Michango ya
  Mifuko ya Hifadhi
  ya Jamii na
  malipo mengine
  5%
  Malipo ya Deni la
  Serikali
  22%
  Kielelezo Na. 4a: Matumizi ya Serikali, 2022/23
  Jumla Shs. 41,480,580
  Matumizi ya
  Maendeleo
  38%
  Mishahara
  21%
  Matumizi
  mengine
  13%
  Michango ya
  Mifuko ya Hifadhi
  ya Jamii na
  malipo mengine
  5%
  Malipo ya Deni la
  Serikali
  23%
  Kielelezo Na. 4b Matumizi ya Serikali, 2021/22
  Jumla Shs. 37,992,548
  177
  Kiambatisho Na. 5
  THIRTEENTH SCHEDULE
  (Made under Regulation 22)
  IMPORT AND EXPORT FEE FOR ANIMAL AND ANIMAL PRODUCTS
  Serial
  No.
  Animal / Animal
  products
  Unit of
  charge
  Import fees
  (Tshs)
  Export fees
  (Tshs)
  Current Proposed Current Proposed
  1 Cattle Each 10,000 0 25,000 25,000
  2 Sheep/goat Each 7,000.00 0 5,000.00 5,000.00
  3 Pigs Each 7,000.00 0 10,000.00 10,000.00
  4 Mule/Donkeys Each 5,000.00 0 30,000.00 30,000.00
  10 Poultry
  (A)Parent Stock
  (i) Parent stock
  DOC
  Each 30.00 0 20.00 20.00
  (i) Hatching
  eggs
  Each 20.00 0 10.00 10.00
  (C) Table eggs Per tray (30
  eggs)
  5,000.00 5,000.00 100.00 10.00

178
(D) Poultry: adult
chicken/guinea
fowls
Each 500.00 500.00 200.00 20.00
19 Meat
(i) Beef Kilogram (Kg)
for imports,
Consignment
for exports
4,000.00 3,000.00 40,000.00 40,000.00
(ii) Mutton/ chevon Kilogram (Kg)
for imports,
Consignment
for exports
4,000.00 3,000.00 40,000.00 40,000.00
(iii)Pork
/bacon/lard
Kilogram (Kg)
for imports,
Consignment
for exports
4,000.00 3,000.00 20.00 20.00
(iv) Chicken meat Kilogram (Kg)
for imports,
Consignment
for exports
4,000.00 3,000.00 40,00.000 40,000.00
(v) Game Meat Kilogram (Kg) 4,000.00 4,000.00 500.00 500.00
179
21 Milk
(i) Pasteurized
whole milk
Litre 2,000.00 1000.00 100.00 50.00
(ii) Skimmed Litre 2,000.00 1000.00 100.00 50.00
(iii) Yoghurt Litre 2,000.00 1000.00 50.00 50.00
(iv) Powdered Kilogram (Kg) 2,000.00 1000.00 100.00 50.00
28 Incubator Permit 50,000.00 0.00 10,000.00 0.00
30 Livestock
Identification
items including
ear tags and ear
tags aplicatiors
Permit 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
b). by deleting item 41, 42, 43, 44 and 45 of the thirteenth schedules.
Recommended
c). by re-arranging item 46 to be 41 – Recommended

 1. The principal Regulations are amended by deleting item 1 for registration in the
  Fifteenth Schedule and improve item 3 by adding a word ‘grazing fee”.
  180
  FIFTEENTH SCHEDULE
  (Made under regulation 21)
  FEE FOR QUARANTINE, ANIMAL HOLDING GROUNDS AND CHECK POINTS
  S/N SERVICE ANIMAL FEES (Tshs)
  Current Proposed
  1 Registration Cattle 500.00 0.00
  Sheep/Goat 500.00 0.00
  Horse/Donkey 500.00 0.00
  Camel 500.00 0.00
  3 Accommodation
  and grazing fees
  per day
  Cattle 1,000.00 1,000.00
  Sheep/Goat 500.00 500.00
  Horse/Donkey 1,000.00 1,000.00
  Camel 1,000.00 1,000.00
  Dog/Cat 500.00 500.00
 2. The principal Regulations are amended by deleting the Sixteenth Schedules on
  movement permit fees for animals and animal products on-transit to other
  countries.
  181
  SIXTEENTH SCHEDULE
  (Made under regulation 22A)
  MOVEMENT PERMIT FEES FOR ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ON-TANSIT TO
  OTHER COUNTRIES
  S/N ITEM NUMBER UNIT FEES (TSHS)
 3. Cattle Each 2,500.00
 4. Sheep/goats each 1,500.00
 5. Pigs each 1,500.00
 6. Horse/mule/donkey Each 2,500.00
 7. Dogs/Cats Each 1,000.00
 8. Camel Each 2,500.00
 9. Poultry adult/Guinea fowls Each 200.00
 10. Commercial Day-Old chick 100
  chicks
  1,000.00
 11. More than 100 trays of table eggs 30eggs
  tray
  500.00
 12. More than ten trays of parent stock
  hatching eggs of hatching eggs
  each 1,000.00
 13. Turkey each 1,000.00
 14. Parrot /falcon /ostrich each 15,000.00
 15. Wild birds each 500.00
  182
 16. Rabbits each 500.00
 17. Amphibians/reptiles/insects permit 20,000.00
 18. Laboratory Animals permit 30,000.00
 19. Wild Animals Each 1,000.00
 20. Trophies permit 30,000.00
 21. Meat/meat products of more than 50
  kilogram
  kilogram 50.00
 22. Sausage/minced meat/other meat
  products
  kilogram 50.00
 23. Bile Permit 50.000.00
 24. Bull-whip/testicle/tendons Permit 200,000.00
 25. Milk Litre 500.00
 26. Yogurt Litre 2,000.00
 27. Powdered milk Kilogram 4,000.00
 28. Cheese/ghee Kilogram 2,000.00
 29. Hides Per piece 500.00
 30. Skin Per piece 100.00
 31. Cattle/Goat/Sheep horn
  tips/Hooves/Hairs
  Tone 10,000.00
 32. Feathers/ Wool/Hairs Permit 20,000.00
 33. Animal feeds Tone 10,000.00
 34. Organic Manure Tone 5,000.00
  183
 35. Embryos Each 5,00.00
 36. Semen Straw 50.00
 37. Specimen Permit 20,000.00
 38. Laboratory reagents/equipment Permit 300,000.00
 39. Livestock identification items (ear
  tags, etc)
  Permit 200,00.00
  184
  THE MEAT INDUSTRY ACT
  (Cap. 421)

REGULATIONS


(Made under section 34)
THE MEAT INDUSTRY (LOCATION, DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION OF
LIVESTOCK MARKETS) (AMENDMENT) REGULATIONS 2022
Citation and
commencement
GN No. 38 of
2011
(i)
(ii) These Regulations may be cited as the Meat Industry (Location,
Design, Construction and Operation of Livestock Markets)
(Amendment) Regulations 2022 and shall be read as one with the
Meat Industry (Location, Design, Construction and Operation of
Livestock Markets) (Amendment) Regulations 2011 hereinafter
referred to as the Principal Regulations and shall come into
operation on 1st July, 2022
(iii) The second schedule is amended by deleting the schedule and
substituting for it with the following:
SECOND SCHEDULE
(Made under Regulation 13)
185
FEES PAYABLE FOR TRADE OF LIVESTOCK
SALE OF ANIMALS (MARKET USER FEES)
(a) Primary Markets:
Type of Fee Central
Government
TZS
(Proposed)
Local
Government TZS
Total Fee Payable
TZS
(i) Fee payable for each head of
cattle, camel, horse and
donkey
1,000 4,000 5,000
(ii)Fee payable for each head of
goat, sheep and pig.
500 1,000 1,500
(b) Upgraded primary market to secondary and border markets (new arrangement):
Type of Fee Central
Government
Local
Government
Total Fee Payable
(i) Fee payable for each head of
cattle, camel, horse and
donkey
1,000 4,000 5,000
(ii) Fee payable for each head of
goat, sheep and pig
500 1,000 1,500
186
(c) Secondary markets (Reference Table of ongoing Fee):
Type of Fee Central
Government
Local
Government
Total Fee Payable
i.) Fee payable for each head of
cattle, camel, horse and donkey
4,000 1,000 5,000
ii.) Fee payable for each head of
goat, sheep and pig1,000 500 1,500
(d) Boarder Markets (Reference table of ongoing Fee):
Type of Fee Central
Government
Local
Government
Total Fee Payable
(i) Fee payable for each head of
cattle, camel, horse and donkey
4,000 1,000 5,000
(ii) Fee payable for each head of
goat, sheep and pig.
1,000 500 1,500
187
Kiambatisho Na. 6
PROPOSED AMMENDMENTS OF THE FISHERIES REGULATIONS OF 2020 GN 491A ON
EXPORT LICENCING FEE, EXPORT AND IMPORT ROYALTY OF FISH AND FISHERY
PRODUCTS (table G – export license fee and H-export royalty)
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
1 Export license fees
for dried dagaa of
Lake Tanganyika
250 USD for
small scale
processor
250 USD combined
the three fishery
products
dried/fresh/frozen
dagaa
2,500
USD
2500 USD
combined the
three fishery
products
dried/fresh/fr
ozen dagaa
500 USD for
large scale
processor
500 USD combined
the three fishery
products
dried/fresh/frozen
dagaa
2 Export license fees
for Haplochromis
250 USD for
small scale
processor
250 USD combined
the three fishery
products
2,000
USD
2000 USD
combined the
three fishery
188
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
and dagaa of Lake
Victoria
dried/fresh/frozen
dagaa
products
dried/fresh/fr
ozen dagaa
500 USD for
large scale
processor
500 USD combined
the three fishery
products
dried/fresh/frozen
dagaa
3 Export license fees
for dagaa of Lake
Nyasa
250 USD for
small scale
processor
250 USD combined
the three fishery
products
dried/fresh/frozen
dagaa
2,000
USD
2000 USD
combined the
three fishery
products
dried/fresh/fr
ozen dagaa
500 USD for
large scale
processor
500 USD combined
the three fishery
products
dried/fresh/frozen
189
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
dagaa
4 Export license fees
for dagaa of Marine
Waters
250 USD for
small scale
processor
250 USD combined
the three fishery
products
dried/fresh/frozen
dagaa
2000
USD
2000 USD
combined the
three fishery
products
dried/fresh/fr
ozen dagaa
500 USD for
large scale
processor
500 USD combined
the three fishery
products
dried/fresh/frozen
dagaa
5 Export Licence Fee
for dried fish/
fishery products
from salty lakes
(Eyasi, Manyara
and Natron), and
500 USD for
small scale
processor
300 USD for small
scale processor
Prohibited Prohibited
700 USD for
large scale
processor
400 USD for large
scale processor
190
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
Lake Rukwa,
Nyumba ya Mungu,
Mtera and Bahi
Swamp
6 Export licence of
With or without
Head and Gutted
Whole Nile Perch”
(H&G)
1000 USD
for small
scale
processor
700 USD for small
scale processor
2,500
USD
2,500 USD
1200 USD
for large
scale
processor
1000 USD for large
scale processor
7 Sea shells (all types
except prohibited
Species)
300 USD for
small scale
processor
150 USD
Prohibited
700 USD
350 USD for
large scale
processor
300 USD
191
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
8 Frozen Prawns 500 USD for
frozen
prawns head
on for small
scale
500 USD combined
the two fishery
products (head on
and headless)
2,500
USD head
on
2,500 USD
combined the
two fishery
products
(head on and
headless)
500 USD for
frozen
prawns
headless for
small scale
processor
2,500
USD
headless
1000 USD
for frozen
prawns’ head
for large
scale
processor
1000 USD combined
the two fishery
products (head on
and headless)
192
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
1000 USD
for frozen
prawns
headless for
large scale
processor
9 Export License for
live crabs and
lobster
Live lobster
500 USD
500 USD combined
lobster and crabs
prohibited prohibited
Live crabs
500 USD
1000 USD
Large scale
processor for
lobster
1000 USD combined
lobster and crabs
1000 USD
large scale
193
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
processor for
crab
10 Export License for
frozen crab and
lobster
500 USD for
frozen
lobster for
small scale
processor
500 USD combined
for frozen lobster
and crabs
2500
USD for
frozen
lobster
2500 USD
combined for
frozen lobster
and crabs
500 USD for
frozen crabs
for small
scale
processor
2500
USD for
frozen
crabs
1000 USD
large scale
processor for
lobster
1000 USD combined
for frozen lobster
and crabs
194
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
1000 USD
large scale
processor for
crabs
11
Export license for
frozen
Octopus/Squids/c
uttlefish
500 USD for
small scale
processor
frozen
Octopus
500 USD Frozen
Octopus and
Squids/Cutlle fish
2500
USD for
frozen
Octopus
2500 USD for
frozen Octopus
and
Squids/Cutlle
fish
500 USD for
small scale
processor
Squid/Cuttle
fish
2500
USD for
Squid/Cu
ttle fish
1000 USD
for large
1000 USD Frozen
Octopus and
195
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
scale
processor for
octopus
Squids/Cutlle fish
1000 USD
for large
scale
processor for
Squid/Cuttle
fish
12 Import License fee
for
crustacean/cephalo
pods/Mollusc
2500 USD 250 USD 5000
USD
3000 USD
13 Cardina spp (Fresh
water shrimps)
300 USD for
small scale
processors
200 USD for small
processors
Prohibited
500 for large 500 for large Prohibited
196
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
processors processors
14 Cardina spp marine
water shrimps)
300 for small
scale
processors
200 USD for small
processors in
marine waters
Prohibited
500 for large
processors
500 for large
processors in
marine waters
Prohibited
15 Import fee for
crustacean/cephalo
pods
2.5 USD per
kg
0.5 USD per kg 2.5 USD
per kg
0.5 USD per
kg
16 Export royalty fees
for dagaa of Lake
Tanganyika
0.5 USD per
kg for dried
dagaa
0.3 USD per kg for
dried/fresh/frozen
dagaa
0.5 USD
per kg for
dried
dagaa
0.3 USD per kg
for
dried/fresh/fro
zen dagaa
17 Export royalty fees
for Haplochromis
(furu) and dagaa of
lake Victoria
0.16 USD
per kg for
dried dagaa
0.1 USD per kg for
dried/fresh/frozen
dagaa/furu
0.16 USD
per kg for
dried
dagaa
0.1 USD per
kg for
dried/fresh/fro
zen
197
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
dagaa/furu
18 Export royalty fees
for frozen/dried
dagaa of lake Nyasa
0.16 USD
per kg for
dried dagaa
0.1 USD per kg for
dried/fresh/frozen
dagaa
0.16 USD
per kg for
dried
dagaa
0.1 USD per
kg for
dried/fresh/fro
zen dagaa
19 Export royalty fees
for frozen/dried
dagaa of marine
waters
0.16 USD
per kg for
dried dagaa
0.1 USD per kg for
dried/fresh/frozen
dagaa
0.16 USD
per kg for
dried
dagaa
0.1 USD per kg
for
dried/fresh/fro
zen dagaa
20 Export royalty fee
for dried fish/
fishery products
from salty lakes
(Eyasi, Manyara and
Natron), and Lake
Rukwa, Nyumba ya
Mungu, Mtera and
0.2 USD per
kg
0.08 USD per kg Prohibited Prohibited
198
S/N Type of licensing
fee/export and
import royalty
Tanzanian citizens
Export Licensing fees (USD)
Non-Citizen
Export license fees
(USD)
Current Proposed Current Proposed
Bahi Swamp
21 Export royalty fees
With or without
Head and Gutted
Whole Nile Perch”
(H&G)
0.21 USD
per kg for
without Head
and Gutted
Nile Perch”
(H&G)
0.18 USD per kg for
headed and gutted
Nile perch (H&G)
0.21 USD
per kg for
without
Head and
Gutted
Nile
Perch”
(H&G)
0.18 USD per
kg for headed
and gutted
Nile perch
(H&G)
0.25 USD
per kg Whole
Gutted Nile
Perch”
deleted


 • 22 Export Royalty for
  Fish Steak/ Fillets
  0.2 USD per
  kg
  0.1 USD per kg
  23 Export Royalty for 4% of market 3.3 USD per kg 4% of
  market
  3.3 USD per
  kg
  199
  S/N Type of licensing
  fee/export and
  import royalty
  Tanzanian citizens
  Export Licensing fees (USD)
  Non-Citizen
  Export license fees
  (USD)
  Current Proposed Current Proposed
  Fish Maws value for
  dried fish
  maws per kg
  value for
  dried fish
  maws per
  kg
  4% of market
  value for
  fresh and
  frozen fish
  maws per kg
  2.70 USD per kg 4% of
  market
  value for
  fresh and
  frozen
  fish maws
  per Kg
  2.70 USD per
  kg
  200
  Definition:
  ‘’Citizen Company’’ means a company which is owned by a person or all
  owners/shareholders/drectors of a company or partners of registered business are
  Tanzanians;
  ‘’Non-Citizen company’’ means a company which is owned by a person or one of the
  owner(s)/shareholder(s)/director(s) is/are not Tanzanians;
  ‘’Large Scale processor’’ means a processor with Certificate of Incorporation issued by
  BRELLA and the owner(s) is registered as Directors, and has an approved fish processing
  establishment;
  ‘’Small Scale processor’’ means a processor with Certificate of Incorporation issued by
  BRELLA and the owner(s) is recognized as a proprietor, and has an approved fish
  establishment or entered into legal agreement with an approved fish establishment for
  processing or storage of fish and fishery products’’
  201
  Proposed Fee for Movement Permit.
  S/N Category Range (Kgs) Charges/Fees
  (Tshs)
  1 Permit for
  movement of fish
  and fishery products
  (dagaa, furu,
  dried/frozen/chilled
  fish)
  i) Dried fish and
  fishery products
  0 – 500 kg Free
  501 kg and above 10 TZS per kg
  Any excess
  undeclared
  100 TZS per kg
  ii) Frozen/Chilled/
  Fresh fish and
  fishery product
  0 – 1000 kgs Free
  1001kg and above 10 TZS per kg
  Any excess
  undeclared
  200 TZS per kg
  202
  Kiambatisho Na. 7
  TANZANIA ATOMIC ENERGY COMMISSION – TAEC
  MATRIX OF THE ATOMIC ENERGY (FEES AND CHARGES) REGULATIONS
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  01 Fourth
  Schedule –Fees
  for radioactivity
  analysis of food
  chain and
  related
  commodities
  (Regulations 7)
  A. For Imports of Food Chain Materials, Tobacco and Tobacco
  Products
  i. Tanzania shilling
  35,000/= for
  import
  consignment
  whose Freight on
  Board value does
  not exceed
  equivalent of
  Tanzanian
  shillings ten
  million
  0.4 percent of the
  Freight on Board
  i. Import consignment
  not exceeding FoB
  of TSHS 1,000,000
  will be analyzed free
  of charge (100%
  reduction);
  ii. 0.4 percent of the
  Freight on Board
  value for all import
  consignment above
  Tanzanian shillings
  1,000,000/= up to
  one billion and a
  There are reasons for
  charging using FoB values:
  i. The FOB model is
  cheaper. The cost for
  sampling and analysis of
  the consignment using
  FOB value give relief to
  business community
  than any other means.
  The cost of analysing one
  sample is Tsh. 428,000
  as such business
  community would be
  203
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  value for all
  consignment
  with Freight on
  Board value
  above Tanzanian
  shillings 10
  million up to
  equivalent of
  Tanzanian
  shillings one
  billion.
  limit of Tanzania
  shillings four
  million for
  consignment whole
  Freight on Board
  value is above to an
  equivalent of
  Tanzanian shillings
  one billion
  very expensive. Note that
  one consignment might
  need several samples
  depending on the volume
  or quantity of food chain
  materials. For example,
  simulation shows that
  the quantity-based
  model for a consignment
  of FoB value of Tshs.
  41,894,000 which weigh
  260MT is Tshs 83,000
  while the quantity model
  would attract a charge of
  Tshs. 910,000 which is
  equivalent to an increase
  of 1096%
  ii. Quantity based charging
  does not facilitate trade
  for the customers with
  ii. Tanzania
  shillings four
  million for
  consignment
  whole Freight on
  Board value is
  above to an
  equivalent of
  Tanzanian
  204
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  shillings one
  billion.
  bulk consignment. This
  means the larger the
  consignment the more
  the samples would be
  needed. Using FoB value
  is cheaper because same
  amount is charged
  irrespective of the
  number of samples taken
  in a specific
  consignment. But using
  quantity method each
  sample will be charged
  and make this method
  very expensive for the
  clients. For example, in a
  year TAEC analyses
  28,000 samples and if
  each sample is to be
  charged 428,000/= will
  results to 11.96B which
  205
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  is almost twice the
  current practice when
  using FoB. Therefore,
  with quantity method
  customer loose the
  benefit of lower charges
  offered by TAEC and
  would need to pay more
  than when the FoB is
  used.
  iii. The FOB model is
  efficiency because there
  is no need to confirm
  declared quantity as
  such is time and money
  saving.
  iv. FOB model increase
  transparency on
  206
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  sampling process since
  there is no possibility for
  negotiation between the
  sampler and the
  customer.
  Other benefits of
  proposed amendments:
  i. These charges were used
  since 2011 and therefore
  do not reflect the current
  practices.
  ii. To facilitate trade and
  create better
  environment to small
  business traders where
  the trader who is
  currently paying
  35,000/- for the
  207
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  importation of a
  consignment with FOB
  value less than
  1,000,000 will not pay
  anything; the trader
  whose consignment
  value is 1,000,001/= will
  pay 4,000/= instead of
  35,000/=; the trader
  whose consignment
  value is 5,000,000/= will
  pay 20,000 /= instead of
  35,000/= and still the
  limit holds for higher
  values.
  iii. To continue protecting
  the public and
  environment from
  harmful effect of
  radiation through
  208
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  performing regulatory
  activities (sampling,
  sample analysis,
  inspection,
  authorization) of
  imported foodstuffs.
  B. For exports of Food Chain Materials including fertilizers,
  tobacco and tobacco products, and imported relief food
  i. Tanzania shilling
  35,000 for
  Export
  consignment
  whose Freight
  on Board value
  does not exceed
  equivalent of
  Tanzanian
  shillings twenty
  million.
  i. Export consignment
  not exceeding 2000
  US dollar will be
  analyzed free of
  charge (100%
  reduction);
  ii. 0.1 percent of the
  Freight on Board
  value for all
  consignment with
  Freight on Board
  There are reasons for
  charging using FoB values:
  i. The FOB model is
  cheaper. The cost for
  sampling and analysis
  of the consignment
  using FOB value give
  relief to business
  community than any
  other means. The cost
  iv. 0.2 percent of of analysing one
  209
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  the Freight on
  Board value for
  all consignments
  with Freight on
  Board above
  Tanzanian
  shillings 20
  million up to
  equivalent of
  Tanzanian
  shillings one
  billion
  value above two
  thousand US dollar
  up to an equivalent
  of Tanzanian
  shillings one billion
  (Reduced by 50%)
  and a limit of
  Tanzania shillings
  two million for
  consignment whole
  Freight on Board
  value is above to an
  equivalent of
  Tanzanian shillings
  one billion.
  iii. 0.1 percent of the
  Freight on Board
  value for the value
  added finished
  sample is Tsh.
  428,000 as such
  business community
  would be very
  expensive. Note that
  one consignment
  might need several
  samples depending on
  the volume or quantity
  of food chain
  materials. For
  example, simulation
  shows that the
  quantity based model
  for a consignment of
  FoB value of Tshs.
  41,894,000 which
  weigh 260MT is Tshs
  83,000 while the
  quantity model would
  attract a charge of
  v. Tanzania
  Shilling two
  million for
  consignment
  whole Freight on
  Board value is
  above to an
  equivalent of
  210
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  Tanzania
  Shillings one
  billion
  products (Reduced
  by 50%) and a limit
  of Tanzania
  shillings two million
  for consignment
  whole Freight on
  Board value is
  above to an
  equivalent of
  Tanzanian shillings
  one billion
  Tshs. 455,000 which
  is equivalent to an
  increase of 548%.
  ii. Quantity based
  charging does not
  facilitate trade for the
  customers with bulk
  consignment. This
  means the larger the
  consignment the more
  the samples would be
  needed. Using FoB
  value is cheaper
  because same amount
  is charged irrespective
  of the number of
  samples taken in a
  specific consignment.
  But using quantity
  method each sample
  211
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  will be charged and
  make this method
  very expensive. For
  example, in a year
  TAEC analyses not
  less than 28,000
  samples and if each
  sample is to be
  charged 428,000/=
  will results to 11.96B
  which is almost twice
  the current practice
  when using FoB.
  Therefore, with
  quantity method
  customer loose the
  benefit of lower
  charges offered by
  TAEC and would need
  to pay more than
  when the FoB is used.
  212
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  iii. The FOB model is
  efficiency because
  there is no need to
  confirm declared
  quantity as such is
  time and money
  saving.
  iv. FOB model increase
  transparency on
  sampling process
  since there is no
  possibility for
  negotiation between
  the sampler and the
  customer
  v. The charge of 0.1%
  has been obtained
  aiming at encouraging
  213
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  exports of value-added
  finished products
  vi. Protecting the foreign
  market of our
  products and
  therefore stimulate
  our economy.
  vii. To enable TAEC to
  control illicit
  trafficking and
  nuclear security
  issues such as
  sabotage and
  malicious acts.
  viii. To enable TAEC to
  control contamination
  from naturally
  occurring radioactive
  214
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  materials in the
  environment such as
  Uranium and
  Thorium.
  Other benefits for the
  proposed change include:
  ix. These charges were
  used since 2011 and
  therefore do not reflect
  the current practices.
  x. To facilitate export
  trade and create
  better environment to
  small business
  traders, whereby the
  trader who is
  exporting a
  consignment with
  215
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  FOB value less than
  5,000,000/= (USD
  2000) was supposed
  to pay 35,000/= but
  the samples will be
  analyzed free of
  charge/= (not pay
  anything) and the
  trader whose
  consignment value is
  20,000,000/= was
  supposed to pay
  40,000/= but it is
  proposed to pay only
  32,000/= and still the
  limit holds for higher
  values.
  xi. To continue fulfilling
  the international
  requirements and
  216
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  standards
  (FAO/WHO/IAEA/WT
  O) for the exporting
  country to ensure
  safety of food chain
  material as such avoid
  international trade
  cases.
  xii. Protecting the public
  and environment from
  harmful effect of
  radiation through
  performing regulatory
  activities (sampling,
  sample analysis,
  inspection,
  authorization) of
  exported foodstuffs
  C. For all manufacturers, processors and milling of Food chain
  217
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  materials, Tobacco and Tobacco products and possess and use
  underground and reservoir waters
  A) Radioactivity
  analysis fees per
  annum as follows:
  i. Free for Micro
  Enterprises and
  Small Enterprises
  (SMEs)
  ii. Tanzania shillings
  two hundred and
  fifty thousand for
  Medium
  Enterprises
  (MSEs).
  iii.Tanzania shillings
  three hundred
  thousand
  i.The proposed lower fees
  will enhance traders to
  comply and create a cost
  sharing mode. Taking into
  account that the cost for
  sampling and analysis
  one sample is estimated
  to be TZS 428,000. For
  every manufacturer and
  processor will require
  more than one sample per
  year depending on the
  scale of manufacturing
  and processing of food
  stuffs, Tobacco and
  Tobacco products.
  ii. To contribute to
  empowering TAEC in
  218
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  (300,000/=) for
  Large Enterprises
  (LE)
  NOTE:
  According to the
  Small and Medium
  Enterprise
  Development Policy
  (2003), Tanzania
  defines categories of
  enterprises as
  follows:
  1.Micro Enterprises as
  up to 4 employees or
  up to 5 Million
  investments in
  Machinery
  2.Small enterprises
  controlling the danger of
  radiations as per Section
  30 and 31 of the Atomic
  Energy Act.
  iii. To continue protecting
  the public and
  environment from
  harmful effect of radiation
  through performing
  regulatory activities
  (sampling, sample
  analysis, inspection,
  authorization)
  219
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  are mostly
  formalized
  undertakings
  engaging between 5
  and 49 employees or
  with capital
  investment from
  TZS 5 million to TZS
  200 million.
  3.Medium enterprises
  employ between 50
  and 99 people or
  use capital
  investment from
  Tshs.200 million to
  TSHS 800 million.
  4.Large enterprises
  employ at least 100
  people or have
  Contamination from
  natural occurring
  radioactive materials is
  likely to affect the citizens
  using underground and
  reservoir waters, thus
  protection of citizens is of
  great importance.
  220
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  machinery
  investment above
  TSHS 800 million.
  B) For radioactivity
  analysis license to
  possess and use
  underground and
  reservoir waters,
  water reservoir
  Tanzania shillings
  50,000/= per unit
  in every three
  years.
  02 First Schedule
  for
  Licensing/Regis
  tration of
  Various
  Practices
 1. Medical and non-medical applications (Radiation Generating
  Devices and Radiation Sources), research clearance and scrap
  metals
  Authorization to
  use and or
  possess Medical
  i. For authorization to
  use and possess,
  operate, hire,
  i To meet the cost servicing
  an X-ray machine which
  is 1,700,000 per unit and
  221
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  (Regulations 4) Diagnostic
  Equipment:
  i. X-ray machine
  and
  dermatologyUp to 2 units
  150,000/= with
  an increase of
  25% for each
  additional unit
  Import, export or
  transfer of medical
  diagnostic
  equipment shall be
  charged Tshs.
  200,000/= per unit
  ii. For authorization to
  use and possess,
  operate, hire,
  Import, export CT
  scanner,
  therapeutic
  (teletherapy and
  brachytherapy),
  angio-suite, MRI,
  Nuclear Medicine,
  PET CT and
  biological
  irradiation facilities
  shall be charged
  CT scan which is
  3,000,000 per unit per
  annum. The same applies
  to other practices.
  iiThese charges were used
  since 2011 and therefore
  do not reflect the current
  costs.
  iii To reduce number of
  categories of charges in
  order to simplify handling.
  iv To reduce the cost of
  cancer diagnostic and
  treatment to enable
  patients to access services
  and thus to stimulate
  early diagnosis and
  ii. Authorizatio
  n to use and or
  possess
  therapeutic
  (teletherapy and
  brachytherapy)
  and biological
  irradiation
  facilities
  200,000/= per
  unit
  222
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  iii. Authorizatio
  n to use and or
  possess X-ray
  equipment used
  for level
  detection and
  sorting of
  minerals
  150,000/= per
  unit
  Tshs 300,000/= per
  unit
  iii. For authorization to
  use and possess,
  operate, hire,
  Import, export
  transfer nonmedical radiation
  emitting equipment,
  device,
  communication
  base stations,
  premises for storage
  of radiation
  sources, and
  research clearance
  shall be charged
  Tshs 300,000/= per
  minimize or prevent the
  growing of cancer cases.
  v To enable TAEC to
  continue protecting
  workers, patients, public
  and environment through
  conducting regulatory
  activities (inspection,
  reviews, authorization,
  enforcement) to medium
  risk radiological
  practices.
  vi To facilitate the
  regulatory processes of
  research clearance,
  permit on peaceful
  application of nuclear
  iv. Possess and
  use CT scanner
  150,000/= per
  unit
  v.Authorization to
  use and or
  possess X-ray
  and or
  radioactive
  materials for
  223
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  Non Destructive
  Testing
  200,000/=
  unit/ research technology as per section
 2. of Atomic Energy Act.
  No 7 2003
  vi. Authorizatio
  n to use and or
  possess
  fixed/portable
  nuclear gauges
  for level
  measurement,
  density
  measurement,
  thickness
  control,
  moisture
  measurement
  and control and
  in-stream
  analysis of
  slurries
  224
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  200,000/=
  vii. Authorizatio
  n to import and
  or export
  therapeutic
  (teletherapy and
  brachytherapy)
  and biological
  irradiation
  facilities
  300,000/= per
  unit
  viii. Authorizatio
  n to import and
  or export
  Medical
  diagnostic
  225
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  Equipment: a)
  X-ray machine
  and
  dermatology
  120,000/= and
  CT Scanner
  200,000/= per
  unit
  ix. Authorizatio
  n to import and
  or export fixed
  or portable
  nuclear gauges
  for level
  detection,
  density
  measurement,
  thickness,
  control
  moisture
  226
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  measurement
  and control in
  stream analysis
  of slurries
  200,000/= per
  unit
  x.Authorization to
  import and or
  export Level
  Detection and
  Sorting of
  Minerals
  Authorization to
  import and or
  export
  150,000/= per
  unit
  xi. Authorizatio
  n to import and
  or export X-ray
  227
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  Fluorescence,
  X-ray
  Diffraction and
  Neutron
  Activation
  Analysis
  100,000/= per
  unit
  xii. Authorizatio
  n to use and or
  possess linear
  accelerators
  and or devices
  with radioactive
  sources for
  cargo and
  container
  inspection Tshs
  600,000 per
  unit
  i. Tanzania shillings
  500,000/= per
  unit/consignment
  for authorization to
  use and possess,
  Import, Export,
  hire, transfer or
  class4 laser
  product, nonmedical Linear
  Accelerator,
  cyclotron, Fixed Xi. These charges were used
  since 2011 and therefore
  do not reflect the current
  practices.
  ii. To reduce categories
  of charges and to merged
  them for smooth
  managing complicated
  procedures
  228
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  xiii. Authorizatio
  n to import and
  or export Linear
  Accelerator or
  Radioactive
  Devices for Non
  Destructive
  Testing and
  Cargo,
  container
  inspection
  500,000/= per
  unit
  ray or Radioactive
  Devices for Non
  Destructive Testing,
  Cargo or Container
  Inspection scanner,
  or and other devices
  of considerable
  significant high
  risk, soil samples
  containing
  radioactive
  materials, NORMs;
  and screening of
  consignment of
  scrap metal.
  iii. To enable TAEC to
  conduct regulatory
  activities (inspection,
  reviews, enforcement) to
  complex and high risk
  radiological practices in
  order to ensure safety of
  workers, the general
  public and the
  environment.
  iv. To enable TAEC to
  conduct inspection of
  scrap metals in order to
  search for radioactive
  sources and prevent
  radioactive sources from
  entering steel pool and
  protect heath of workers,
  general public and the
  xiv. Authorizatio
  n to import and
  or export Linear
  accelerators
  and or Devices
  with Radioactive
  Sources for
  229
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  cargo and or
  container
  inspection
  600,000/= per
  unit
  environment
  xv. Authorizatio
  n to use and or
  possess
  industrial
  irradiation &
  Nuclear
  Reactors –to be
  determined- by
  TAEC in
  consultation
  with the
  Minister
  ii. Tanzania shillings
  5,000,000/= per
  unit for
  authorization to use
  and or possess,
  hire, transfer,
  export, import
  industrial
  irradiation
  source/facility,
  nuclear research
  reactor, radioactive
  minerals and
  i.Usually nuclear
  installation have several
  stages which need license
  and government
  commitment.
  ii. The proposed charges
  will increase efficiency by
  removing complications
  and managing and
  subjectivity in decision
  making as such increase
  efficiency in managing
  230
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  xvi. Authorizatio
  n to import and
  or export
  Industrial
  Irradiation
  Sources
  5,000,000/=
  per unit
  Tanzania Shillings
  10,000,000/= for
  siting, construction,
  operation or
  decommissioning of
  Nuclear Power
  Plant.
  radiation safety.
  iii. To enable TAEC to
  conduct regulatory
  activities (inspections,
  reviews, guidance,
  enforcement)to more
  complex and high risk
  radiological practices in
  order to ensure protection
  and safety of
  occupationally exposed
  workers, public and the
  environment
  231
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  iii. Additional Tanzania
  Shilling
  1,000,000/= per
  unit for
  authorization to
  import all Ionizing
  and Non-Ionizing
  Radiation emitting
  for equipment or
  devices of age above
  8 years since
  manufactured
  (NEW)
  i To discourage aged
  materials/devices and
  protect the environment
  from dumping. For
  example, importing a
  device with radioisotope
  Americium-241 used in
  water industries,
  breweries, beverages, road
  construction etc have half
  half-life of 432.2 years
  and will need 4322 years
  for safe disposal to the
  environment. For the
  device with caecium-137
  with hall-life of 30 years
  will need 300 years for
  safe disposal to the
  environment
  ii To enable TAEC to
  232
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  conduct regulatory
  processes (registration,
  inspections, reviews,
  guidance, authorization)
  to the imported/exported
  radiation sources
 3. Registration of qualified personnel, Technical Service Providers
  and License to Transport Radioactive Sources
  i. Tanzania
  Shillings
  50,000/= for
  the registration
  of qualified
  personnel to
  administer
  ionizing
  radiation to
  person(
  charged for
  i. Free of charge for
  qualified personnel
  to administer
  ionizing radiations
  to persons
  ii. For every 5 years
  Tanzania Shillings
  50,000/= for
  registration of
  qualified personnel
  i. Monitoring of qualified
  personnel is very
  important to ensure that
  personnel administering
  ionizing radiation to
  personnel are qualified.
  ii. In the current practice the
  charges is paid by the
  hospitals therefore
  removing it will reduce
  233
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  5yrs) to operate, install,
  repair and
  maintenance
  radiation devices or
  apparatus or plant
  medical expenses to the
  public
  iii. To continue protecting
  workers, patients public,
  and environment from
  harmful effect of radiation
  through performing the
  regulatory activities
  ii. Tanzania
  shillings
  1,000,000/=
  per
  consignment
  for
  Authorization
  to transport
  Category 1 to 3
  radioactive
  material within
  iii. Tanzania shillings
  1,000,000/= for
  Authorization to
  transport Category
  1 to 5 radioactive
  material, Mineral
  containing
  radioactive
  materials and
  NORMs within and
  /or on transit
  i. To continue protecting
  workers, public, and the
  environment from
  harmful effects of
  radiations through
  conducting regulatory
  activities (inspections,
  reviews, enforcements,
  etc) in authorization to
  transport radioactive
  materials, radioactive
  234
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  and on transit
  through
  Tanzania
  through Tanzania,
  and provision of
  technical services
  such as, Personnel
  dosimetry services,
  workplace
  monitoring
  services, standards
  calibration
  services,
  environmental
  monitoring
  services, radio
  analytical
  measurements,
  repair and
  maintenance of
  nuclear equipment,
  Supplier of
  radiation devices,
  Transporters of
  minerals, NORMs and
  technical services
  ii. To enable TAEC to
  monitor technical services
  and enhance safety in
  technical service involving
  nuclear applications and
  during transport
  radioactive sources
  235
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  radioactive
  materials, Storage
  of radiation
  devices, storage of
  Radioactive Waste,
  Radiation
  Protection Training
  Services providers,
  Quality Assurance
  and Quality
  Control Services
  providers.
  (Excluding
  reimbursable).
 4. Second
  schedule PreAuthorization
  Inspection Fees
  Non-routine inspection Fee for facility or activity for Medical and
  Non-Medical Applications (Radiation Generating Devices and
  Radiation Sources).
  236
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  (Regulation 5) i. Assessment and
  Inspection of
  Radiology X-ray
  unit, up to 2
  units:
  100,000/= with
  an increase of
  25% for each
  additional unit
  i. Tanzania Shillings
  100,000/= per unit
  for assessment and
  Inspection of
  Radiology X-ray
  unit
  ii. Tanzania Shillings
  200,000/= per unit
  for assessment and
  inspection of
  Radiation emitting
  equipment, device
  and base stations,
  and radioactive
  material storage
  facility and other
  low and moderate
  risk practices
  excluding
  i. The current charges have
  been in use since 2011
  and therefore do not
  reflect the current
  practices.
  ii. Simplified management
  and handling of fees by
  merged categories and
  removed complications of
  calculations
  iii. To enable TAEC to
  conduct inspection to
  medium risk radiological
  practices in order to
  protect heath of patients,
  occupationally exposed
  workers, and public from
  harmful effects of
  ii. Assessment and
  or Inspection of
  CT Scanner,
  Radiotherapy
  devices and
  Nuclear
  medicine
  facilities: up to 2
  units:
  200,000/= with
  an increase of
  237
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  25% for each
  additional unit
  reimbursable radiation
  iii. Assessment and
  or Inspection of
  Duo diagnostic
  (both
  conventional
  and
  Fluoroscopy)
  Fluoroscopic
  and
  Mammography
  units, baggage
  screening up to
  2 units:
  150,000/= with
  an increase of
  25% for each
  additional unit
  iv. Assessment and
  238
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  or inspection of
  Gamma units for
  non-destructive
  testing,
  fixed/portable
  nuclear gauges
  and biological
  irradiator up to
  2 units:
  300,000/= with
  an increase of
  25% for each
  additional unit
  v. Assessment and
  or inspection of
  teaching and or
  education
  radiation
  sources up to 2
  239
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  units: 50,000/=
  with an increase
  of 25% for each
  additional unit.
  vi. Assessment and
  or inspection of
  Nuclear
  Analytical
  techniques, X
  ray Fluorescent
  Analysis and Xray Diffraction
  up to 2 units:
  100,000/= with
  an increase of
  25% for each
  additional unit.
  240
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  vii. Assessment
  and or
  inspection of
  linear
  accelerators and
  or devices with
  radioactive
  source for cargo
  and or
  container
  inspection up to
  2 units:
  500,000/= with
  an increase of
  25% for each
  additional unit
  iii. Tanzania shillings
  500,000/= per unit
  for assessment and
  inspection of base
  station, Class 4
  laser products,
  Linear Accelerator,
  Fixed X-ray or
  Radioactive Devices
  for Non Destructive
  Testing, Cargo or
  Container
  Inspection scanner,
  cyclotron or and CT
  scan, MRI, scrap
  metal warehouse
  and other devices of
  considerable
  significant high
  risk, excluding
  reimbursable.
  To enable TAEC to continue
  protecting the public,
  workers and the
  environment by conducting
  inspection to medium risk
  radiological practices in
  order to protect heath of
  patients, occupationally
  exposed workers, and
  public from harmful effects
  of radiation
  241
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  viii. Assessment
  of the plan for
  any nuclear
  power Plant and
  or Nuclear
  Reactor
  5,000,000/=
  iv. For each
  assessment/inspect
  ion during sitting,
  construction,
  commission,
  operation and
  decommission of
  mines containing
  naturally occurring
  radioactive minerals
  or conventional
  mines, Assessment
  of radon gas
  concentrations in
  underground
  mines, Irradiator
  facility shall be
  charged Tanzania
  Shillings
  5,000,000/=
  To continue protecting the
  public, workers and
  environment by
  i. Enabling TAEC to
  maintain the quality of
  inspection including
  equipment and inspectors
  whose cost of training is
  approximately 500,000
  Euros in European union
  and need quarterly
  inspections with different
  expertise with not less
  than 5 inspectors per
  category of inspection.
  ii. Enabling TAEC to
  conduct regulatory
  inspection to
  complex/high risk
  242
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  v. For each
  assessment and
  inspection during
  sitting,
  construction,
  commission,
  operation and
  decommission of
  Nuclear Power,
  Nuclear Research
  Reactor, Radioactive
  minerals mine,
  processing, disposal
  and tailings facility
  shall be charged
  Tanzania shillings
  10,000,000/=
  excluding
  reimbursable
  radiological practices in
  order to protect heath of
  workers, public and the
  environment from
  harmful effects of
  radiation
  iii. It is important to monitor
  radon gas in
  underground mines to
  reduce the biological
  effect of radon to miners
  243
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
 5. Third scheduleFees and
  Charges For
  Activities
  Relating to
  Prospecting/Ex
  ploration,
  Mining and
  Processing of
  Radioactive
  Minerals
  (Regulations 6)
  ix. Verification
  in respect of
  Decommissionin
  g of radioactive
  ore mine and its
  processing
  facilities
  100,000,000/=
  per mine or
  processing
  facility
  Twenty million
  Tanzanian shillings
  (20,000,000/) per
  annum per facility or
  processing facility for
  verification in respect
  of Decommissioning
  Process of radioactive
  minerals mine and its
  processing facilities.
  i.To simplify payments to
  the mining operators
  ii. To align with the
  government budget time
  frame
  iii. To continue protecting
  workers, public and the
  environment from
  harmful effects of
  radiations through
  regulatory activities
  (reviews, guidance,
  authorization,
  enforcement) of
  decommissioning
  radioactive ores mine or
  ore processing facilities
 6. Fifth Schedule
  Fees and
  charges for
  i. Review of
  radiation
  shielding
  Tanzania Shillings
  200,000/= per unit to
  Provide Structural
  i. To continue enabling
  TAEC to provide technical
  and radiation protection
  244
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  other related
  activities or
  services
  (Regulation 8)
  (External beam
  radiation)-
  (200,000/= per
  facility for
  Diagnostic,
  (240,000/= for
  Therapy),
  200,000/= for
  Industrial)
  Design and layout of
  diagnostic X-ray
  facilities, Review of
  radiation shielding
  radiological facilities,
  Perform quality
  control tests of
  diagnostic radiation
  equipment, Testing of
  integrity of package of
  radioactive sources
  for transport and
  maintenance of
  survey meters
  services to protect heath
  of workers, public and
  the environment from
  harmful effects of
  radiation.
  ii. Quality control
  tests of
  diagnostic X-ray
  equipmentConventional
  radiography( Up
  to 2 units
  100,000/= with
  an increase of
  25% for each
  additional unit, –
  245
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  Radiographic
  mammography
  and fluoroscopy
  (Up to 2 units
  150,000/= with
  an increase of
  25% for each
  additional unit
  and CT
  scanner(Up to 2
  units 200,000/=
  with an increase
  of 25% for each
  additional unit
  iii. Testing of
  integrity of
  package of
  radioactive
  sources for
  transport(
  246
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  150,000/= per
  device and
  15,000/= for
  any additional
  device
  iv. Tanzanian
  Shillings
  100,000/= per
  unit to Provide
  Structural
  Design and
  layout of
  diagnostic X-ray
  facilities
  i. Tsh 50,000/- or
  USD 50 for
  measurement of
  sample by
  (HPGe) or NaI(Tl)
  per sample
  (i) Tanzania Shillings
  100,000/- and 25%
  discount for students
  for measurement of
  one sample by either
  gamma spectrometry,
  i. To enable sample
  preparation, reagents and
  consumables sampling,
  reference standards
  sample measurements.
  ii. To promote and
  247
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  EDXRF or TXRF. encourage students and
  scientists to engage in
  science and technology
  ii. TSH 34,000/- or applications
  50 USD for
  measurement of
  sample by XRF
  per sample.
  iii. Tsh 100,000/
  Personal
  dosimetry
  services for up
  to two TLDs and
  Tshs. 34,000/=
  for each
  additional TLD
  Tanzania Shillings
  100,000/ Personal
  dosimetry services
  per TLD
  To enable sample
  preparation, reagents and
  consumables sampling,
  reference standards sample
  measurements.
  iv. Tsh 170,000/-
  per lost TLD.
  For lost TLD will be
  charged per market
  price of the TLD
  To have ability to
  replacement the lost TLD
  and continue with services
  for monitoring workers
  248
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  v. Tsh 100,000/-
  (resident) or
  USD 50 (nonresident) for
  calibration of
  individual and
  environmental
  monitoring
  detector up to
  ten (10)
  detectors and
  Tsh. 34,000/-
  (resident) or
  USD 20 ( nonresident) for
  each additional
  detector
  Tanzania Shillings.
  150,000/- or USD
  150 (non- resident)
  for calibration of
  radiation Survey
  meter, Electronic
  personnel dosimeter,
  individual and
  environmental
  monitoring detector
  i. To ensure the reliability
  of instruments, that it
  can be trusted
  ii. To determine the
  accuracy of instruments.
  iii. To ensure the
  readings/results are
  consisted with other
  measurements
  249
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  vi. Tsh. 350,000/-
  (resident) or
  USD 200(nonresident) for
  calibration of
  radiation
  Survey meter
  and Tsh.
  350,000/-
  (resident) or
  USD 200 (nonresident) for
  each additional
  meter
  vii. Tsh. 150,000/-
  (resident) or
  USD 100 (non –
  resident) for
  calibration of
  Electronic
  250
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  personnel
  dosimeter and
  Tsh.100,000/=(
  resident) or USd
  100 (nonresident) for
  each additional
  dosimeter
  viii. Tsh.
  1,900,000/- for
  calibration,
  repair and
  maintenance of
  Moisture and
  density gauges
  Tanzania Shillings.
  1,900,000/- for
  calibration, repair
  and maintenance of
  Moisture and density
  gauges excluding
  reimbursable.
  This still caters the cost of
  calibration of which clients
  will continue benefiting the
  same price
  ix. Tsh. 500,000/=
  for consultation
  services on the
  proper use of Xray machines
  Tanzania Shillings.
  500,000/= for
  consultation services
  on the proper use of
  X-ray machines
  This still caters the cost of
  consultation services of
  which clients will continue
  benefiting the same price
  251
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  x. 5% of FOB
  value of the
  machine or flat
  rate of
  3,500,000/= for
  installation of
  each X-ray
  machine for
  machine which
  its FOB value is
  not known.
  Tanzania Shillings
  2,500,000/= for
  installation, repair
  and maintenance of
  x-ray machine
  excluding
  reimbursable
  This still caters the cost of
  installation services of
  which clients will continue
  benefiting the same price
  xi. 5% of FOB
  value of the
  machine or flat
  rate of
  3,500,000/= for
  repair and
  maintenance of
  each X-ray
  machine for
  252
  S/N Regulation No Current practice Proposed change/
  recommendation
  Benefit /reasons for the
  proposed change
  machine which
  its FOB value is
  not known.
  xii. Fees for
  radioactive
  waste
  management
  Tanzania Shillings
  3,000,000/= shall be
  charged for Storage of
  disused sealed
  radioactive sources
  and Tanzania
  Shillings.1,000,000/=
  for conditioning of
  disused sealed
  radioactive sources
  (excluding
  reimbursable)
  To facilitate transportation
  of sources with special
  transportation condition
  and enhance storage and
  decommission after the end
  of ten half-lives. For
  example disposal and
  conditioning of a device
  with caecium-137
  radioisotope have hall-life
  of 30 years and will need to
  remain under TAEC
  custody for 300 years
  253
  Kiambatisho Na. 8
  THE FIRE AND RESCUE FORCE ACT,
  (CAP. 427)
  __
  REGULATIONS

(Made under section 32(g))


THE FIRE AND RESCUE FORCE (SAFETY INSPECTION AND CERTIFICATES)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2022
S/N PROPOSAL
CURRENT PROPOSED JUSTIFICATI
ITEM LEVY ITEM LEVY ON
1
3.TRADE FAIR 3.TRADE FAIR 3.TRADE FAIR
Previous meter
square is not
realistic
because
2000m2 is
small
compared to
reality.
To enlarge the
areas of
category from
to 10,000m2
and Above
10,000m2.
Less than or
equal to
2000m2
L12 (700000 –
1000000)
Less than or
equal to
10000m2
L12 (700,000
-1000000)
Above 2,000m2 L15 (1,500,000
-3,000,000) Above 10,000m2 L15(1,500,00
0 -3000000)
254
2
10.
EDUCATION
BOARDING
SCHOOL
10.
EDUCATIONAL
BOARDING
SCHOOL
10.
EDUCATIONAL
BOARDING
SCHOOL
To reduce levy
burden and
increase
compliance.
Increase the
number of
boarders
Less than or
equal to 100
boarders
L7 (50,000 –
200,000
Less than or
equal to 200
boarders
L7 (50,000 –
150,000
101-500
boarders
L8 (200,000 –
500,000) 201-500 boarders L8 (200,000 –
500,000)
Above 500
boarders
L9 (300,000 –
600,000
501-1000
boarders
L9 (300,000 –
600000
Above 1001
boarders
L10
(550,0000 –
700,000)
3
We propose to
reduce the fire
inspection fee
from 100,000 to
8,000,000 of the
previous to
10,000/= to 3,
000,000/=

 1. TRAINING
  INSTITUTIONS
  TRAINING
  INSTITUTIONS
  Less than or
  equal to 500
  students
  L5(10,000 –
  40,000)
  Less than or
  equal to 500
  students
  L5(10,000 –
  40,000)
  501-1,000
  students
  L6(40,000 –
  100,000)
  501-1,000
  students
  L6(40,000 –
  100,000)
  1,001-2,000
  students
  L7 (50,000-
  200,000)
  1,001-2,000
  students
  L7(50,000 –
  200,000)
  2,001-3,000
  students
  L9 L (300,000 –
  600,000
  2,001-3,000
  students L8A (400,000)
  255
  More than
  10,000
  students
  L19(8,000,000/
  =)
  3,001-4,000
  students 8B (300,000)
  4,001–5,000
  students
  L8(200,000 –
  500,000)
  5,001–6,000
  students
  L9(300,000-
  900,000)
  6,001–7,000
  students
  L10(550,000-
  700,000)
  7,001–8,000
  students
  L11(500,000-
  800,000)
  8,001–9,000
  students
  L12(700,000-
  1,000,000)
  9,001 – 10,000
  students
  L13(600,000-
  1,500,000)
  More than 10,000
  students
  L15(1,500,00
  0 –
  3,000,000)
  4
  We propose to
  categorize the
  type of Bar.
  12.BAR
 2. BAR
  L6(40,000 –
  100,000)
  Bar without
  cooking facilities
  L6(40,000 –
  100,000)
  Bar with cooking
  facilities
  L7 (50,000-
  200,000)
  5
  We propose to
  add new fire
  category and its
  NONE 13. SERVICE
  BAYS
  L5(10,000 –
  40,000)
  To increase
  compliance
  and new
  256
  levy source of
  income.
  6
  In the in the
  classification
  guide were
  added a new
  item “lodge and
  bandas” as the
  new source and
  it will be
  charged from
  tsh 200,000/=
  to 4,000,000/=
  depending on
  the rooms and
  huts and
  location.
  16.HOTEL IN
  PROTECTED
  AREA
  HOTEL/LODGE/
  BANDAS IN
  PROTECTED
  AREA
  7
  In the in the
  classification
  guide were
  added a new
  item “vibrated
  blocks making
  facilities” as the
  new source and
  it shall be
  19.INDUSTRIA
  L SERVICES
 3. INDUSTRIAL
  SERVICES
  Less than or
  equal to 50m2
  L6(40,000 –
  100,000
  Less than or
  equal to 100m2
  L6(40,000 –
  100,000
  Gross floor
  area 51-500m2
  L7(50,000 –
  200,000
  Gross floor area
  101-500m2
  L7(50,000 –
  200,000
  Gross floor
  area 501-
  1000m2
  L8(200,000 –
  500000
  Gross floor area
  501-1000m2
  L8(200,000 –
  500000
  257
  charged from
  40,000/= to Tsh
  3000,000/=
  dependin on m2
  and locations.
  And also to
  change the
  area(m2)
  Gross floor
  area 1001-
  2000m2
  L9 (300,000 –
  600000
  Gross floor area
  1001-2000m2
  L9 (300,000 –
  600000
  Gross floor
  area 2001-
  3000m2
  L10(550,000 –
  700000
  Gross floor area
  2001-3000m2
  L10(550,000
  – 700000
  Gross floor
  area 3001-
  5000m2
  L12(700,000 –
  1000000
  Gross floor area
  3001-4000m2
  L12(700,000
  – 1000000
  Gross floor
  area 5001-
  7000m2
  L13(600,000 –
  1,500,000
  Gross floor area
  4001-5000m2
  L13(600,000 –
  1,500,000
  Gross floor
  area 7001-
  8500m2
  L14(800,000 –
  2,000,000
  Gross floor area
  5001-6000m2
  L14(800,000 –
  2,000,000
  More than
  8501m2
  L15 (1,500,000
  -3,000,000)
  More than
  6000m2
  L15
  (1,500,000 –
  3,000,000
  8
  In the in the
  classification
  guide were
  added a new
  item “demolition
  or alteration” as
  the new source
  and it shall be
  21.
  CONSTRUCTI
  ON SITE
  21
  CONSTRUCTION
  SITE To increase
  compliance
  and revenue. (Commercial,
  and Industrial
  only)
  (Commercial,
  Research and
  Industrial only)
  258
  charged as the
  same as
  construction
  site. i.e tsh L7
  (50,000-
  200,000)
  9
  We propose to
  change m2 of
  some items
  under this
  category
  20.
  BEVERAGE
  INDUSTRIES
 4. BEVERAGE
  INDUSTRIES
  To reduce tax
  burden and
  increase
  compliance
  (a) For nonalcoholic
  industries
  (a) For nonalcoholic
  industries
  Less than or
  equal to 500m2
  L5(10,000 –
  40,000)
  Less than or
  equal to 500m2
  L5(10,000 –
  40,000
  Gross floor
  area 501-
  1125m2
  L6(40,000 –
  100,000)
  Gross floor area
  501-1000m2
  L6(40,000 –
  100,000
  Gross floor
  area 1126-
  2000m2
  L7(50,000 –
  200,000
  Gross floor area
  1001-2000m2
  L7A (50,000 –
  150,000
  Gross floor
  area 2001-
  3500m2
  L8(200,000 –
  500000
  Gross floor area
  2001-3000m2
  L8(200,000 –
  500,000)
  Gross floor
  area 3501-
  4500m2
  L9 (300,000 –
  600000
  Gross floor area
  3001-4000m2
  L9 (300,000 –
  600,000
  259
  Gross floor
  area 4501-
  5500m2
  L12(700,000 –
  1000000)
  Gross floor area
  4001-5000m2
  L12 (700,000
  -1,000000)
  Gross floor
  area 5501-
  7000m2
  L13(600,000 –
  1,500,000
  Gross floor area
  5001-7000m2
  L13(600,000 –
  1,500,000
  Gross floor
  area 7001-
  8000m2
  L14(800,000 –
  2,000,000
  Gross floor area
  7001-8000m2
  L14(800,000 –
  2,000,000
  More than
  8501m2
  L15 (1,500,000
  -3,000,000)
  More than
  8000m2
  L15
  (1,500,000 –
  3000000)
  (b) For
  alcoholic
  industries less
  than or equal
  to 500 m2
  L7(50,000 –
  200,000)
  (b) For alcoholic
  industries less
  than or equal to
  500 m2
  L7A (50,000 –
  150,000
  Gross floor
  area 501-
  1125m2
  L8(200,000 –
  500000)
  Gross floor area
  501-1000m2
  L8(200,000 –
  500,000)
  Gross floor
  area 1126-
  2000m2
  L9 (300,000 –
  600000)
  Gross
  floor area 1001-
  2000m2
  L9 (300,000 –
  600000
  Gross floor
  area 2001 –
  3500m2
  L10(550,000 –
  700000)
  Gross floor area
  2001 – 3000m2
  L10 (5500000
 • 700,000)
  260
  Gross floor
  area 3501-
  4500m2
  L12(700,000 –
  1,000,000)
  Gross floor area
  3001-4000m2
  L11(500,000 –
  800,000)
  Gross floor
  area 4501-
  5500m2
  L13(600,000 –
  1,500,000)
  Gross floor area
  4001-5000m2
  L12 (700,000
  -1000000)
  Gross floor
  area 5501-
  7000m2
  L14(800,000 –
  2,000,000)
  Gross floor area
  5001-6000m2
  L13(600,000 –
  1,500,000
  Gross floor
  area 7001-
  8500m2
  L15 (1,500,000
  -3,000,000)
  Gross floor area
  6001-7000m2
  L14(800,000 –
  2,000,000
  More than
  8501m2
  L16(2,500,000
 • 4,000,000)
  More than
  7000m2
  L15
  (1,500,000 –
  3000000)
  10
  We propose to
  add new item
  “fishing port
  and cruise
  home port and
  their
  corresponding
  levy. And the
  word “lake port”
  to replace with
  the word
 1. PORT 24.PORT
  Lake port L12(700,000 –
  1,000000) Inland port L12(700,000
  – 1,000,000)
  Sea port L14(800,000 –
  2,000,000 Sea port
  L14(800,000 –
  2,000,000)
  Fishing Port L8(200,000 –
  500,000)
  Cruise home port L8(200,000 –
  500,000)
  261
  “inland port”
  11
  We propose to
  add new item
  fire Levy and
  proposed under
  this category
  that will be
  charged from
  tsh L6(40,000 –
  100,000) to
  L17(2,000,000 –
  5,000,000)
 2. POWER
  STATION
  33.POWER
  STATION
  Hydro L18(3,000,000
 • 6,000,000)
  Mini Hydro less
  than 10
  megawatt
  L7 (50,000 –
  200,000
  Gas L17(2,000,000
 • 5,000,000)
  Hydro more than
  10 megawatt
  L18(3,000,00
  0 – 6,000,000
  Wind/Thermal L17(2,000,000
 • 5,000,000) Gas L18(3,000,00
  0 – 6,000,001
  Sub – Station L6(40,000 –
  100,000 Wind L17(2,000,00
  0 – 5,000,000
  Sub- Station L12 (700,000
  -1,000,000)
  12
  We propose to
  delete this item
  that charged tsh
  30,000/=
  34.
  TRANSFORME
  R
  To reduce
  burden
  13
  We propose to
  Reduce the fire
  levy under this
  category from
  tsh L3 (5,000 –
  20,000 to L2
  (10,000/=) for
  surveyed area
  34.RESIDENTI
  AL/RESIDENC
  E HOUSE
  34.RESIDENTIAL
  /RESIDENCE
  HOUSE To reduce levy
  burden and
  increase
  compliance
  Surveyed area L3(5,000 –
  20,000 Surveyed area L2(10,000)
  Un surveyed
  area
  L2(10,000) Un surveyed area L1A(5,000)
  262
  and from L2
  (10,000/=) to
  L1A (5,000/=)
  for un surveyed
  area.
  14
  36.RESIDENTI
  AL/BUILDING
  UNIT GROUP
  TITLE
  COMMUNITY
  (perunit/
  apartment)
  L7(50,000 –
  200,000)
  GROUP TITLE
  COMMUNITY
  (per unit/
  apartment )
  L6(40,000 –
  100,000)
  To reduce levy
  burden and
  increase
  compliance
  15
  RESIDENTIAL
  FLAT
  RESIDENTIAL
  FLAT
  To reduce levy
  burden and
  increase
  compliance
  Less than or
  equal to 4
  levels
  L8(200,000 –
  500,000)
  Less than or
  equal to 4 levels L8A(400,000)
  5-8 levels L9 (300,000 –
  600000) 5-8 levels L8B(300,000)
  9-12 levels L10(550,000 –
  700000) 9-12 levels L8(200,000 –
  500,000)
  13-16 levels L12(700,000 –
  1000000) 13-16 levels
  L10
  (550,0000 –
  700,000)
  17-20 levels L15 (1,500,000
  -3,000,000) 17-20 levels L12 (700,000
  -1,00,0000)
  263
  21-24 levels L16(2,500,000
 • 4,000,000) 21-24 levels L13(600,000 –
  1,500,000)
  25-28 levels L17(2,000,000
 • 5,000,000) 25-28 levels L14(800,000 –
  2,000,000
  More than 28
  levels
  L20(6,000,000
 • 9,000,000)
  More than 28
  levels
  L15
  (1,500,000 –
  3,000,000)
  16
  we propose to
  add new fire
  category
  NONE NONE
 1. MIXED USE
  BUILDINGS
  Less than or
  equal to 4 levels
  L8(200,000 –
  500,000)
  5-8 levels L10(550,000 –
  700000
  9-12 levels L12(700,000 –
  1000000
  13-16 levels L13(600,000 –
  1,500,000)
  17-20 levels L14(800,000 –
  2,000,000
  21-24 levels
  L15
  (1,500,000 –
  3000000)
  25-28 levels L16(2,500,00
  0 – 4,000,000)
  More than 28
  levels
  L17(2,000,00
  0 – 5,000,000)
  264
  17
  We propose to
  add new item
  which whole
  sale and ‘Mini
  super market’
  which will be
  charged tsh
  L4(30,000/=) for
  each item,
  45.SHOP
 2. SHOP
  Retail L3(5,000 –
  20,000
  Wholesale L4(30,000)
  Mini supermarket L4(30,000)
  18
  We propose to
  add new item
  “Sales of
  Portable Fire
  Equipments”
  and their
  corresponding
  fire levy that will
  be charged at
  TShs.
  100,000/=
 3. FIRE
  EQUIPMENT
  DEALER
 4. FIRE
  EQUIPMENT
  DEALER
  To increase
  revenue and
  compliance to
  propriators
  who only sells
  Portable Fire
  Extinguishers
  without
  involving
  servicing and
  maintenance
  Sales of Portable
  Fire Equipments L6 (100,000)
  19
  In the
  classification
  guide were
  added a new
  item “ferry and
  airport” as the
 5. TERMINAL
  265
  new source .
  20
  we propose to
  add new fire
  category
  “WORKSHOPS”
  and their
  corresponding
  fire levy that will
  be charged from
  10, 000/= THS
  to Tsh 40,000/=
  depending on
  their location.
  NONE NONE 64. WORKSHOP L5(10,000 –
  40,000)
  To increase
  compliance
  and source of
  revenue
  21
  We propose to
  remove this
  category from
  this schedule
  and establish a
  new schedule
  special for this
  case for
  reducing the fire
  levy.
 6. APROVAL
  OF FIRE
  ENGENEERIN
  G
  This will
  reduce the
  fire levy from
  the minimum
  level of tsh
  200,000/= to
  the minimum
  of tsh
  15,000/=
  To increase
  compliance.
  22 We propose to NONE NONE 68.DRY To provide
  266
  Add new Fire
  category and
  their Fire Levy
  that will be
  charged tsh
  10,000 to
  40,000/= as
  “Dry cleaners”
  were charged as
  Offices
  CLEANER clarity for Dry
  Cleaner
  category as it
  was charged
  under Office
  category
  23
  We propose to
  delete this
  category and
  their
  corresponding
  levy
  13 FARMING/
  GRAZING
  To reduce levy
  burden in
  agriculture
  sector.
  Less than or
  equal to 10
  hectares

L6(40,000

100,000)
11

-40 hectares L8(200,000

500,000
41
-100
hectares

L10 (5500000

700,000
More than 100
hectares.

L12 (700,000

1000000)
We propose to
delete this
category and
their
corresponding

 1. SISAL
  COFEE AND TEA
  PLANTATIONS
  To reduce levy
  burden in
  agriculture
  sector.

Less than or L6(40,000

267
levy equal to 500m2 100,000)
501-1000m2 L7(50,000 –
200,000
1001-6000m2 L8(200,000 –
500,000
Above 6000m2 L12 (700,000 –
1000000)
More than 40
hectares
L11(500,000 –
800,000
268


FOURTH SCHEDULE
(Made under Regulation 8, 2008)
Guide to classification of Approved Fire Engineering
“Purpose Group” means a building or compartment regarded according to its use, intended use or main purpose of use;
Not More
than
100m²
(TShs.)
Not More
than 150m²
(TShs.)
Not More
than 200m²
(TShs.)
Excess from
Maximum
Area
(TShs/m²)
I 15,000/= 30,000/= 45,000/= 0
II, IV, V 45,000/= 75,000/= 100,000/= 450/=
III 25,000/= 45,000/= 65,000/= 350/=
VI, VIII 35,000/= 85,000/= 135,000/= 500/=
VII 30,000/= 50,000/= 75,000/= 400/=
*Worship 10,000/=
*Includes church, mosque, temple or any other premise designed purposely for worship
The total consultancy fee for the building works shall be calculated using the below formula:
TCF = BF + ∑ (BF x SFS%)
Where:
TCF = total consultancy fee obtained from the above formula
BF = Base fee for particular built-up area of the proposed building
SFS% = special fire service percentage chargeable from the base fee as indicated in the Second Schedule Fire Levy Group I
NB
Where the building has no special requirements, as shown in Fire levy Group I (Review of Fire Engineering Protection Plan) only the base fee is
charged.
Base Fee for Proposed
Built -up Area
Purpose Group
ong
269
Kiambatisho Na. 9
First Schedule


(Made under Regulation 4 and 14)
Licence fees and Levy
No Type of License Application Fee Licence Fee Levy

 1. CASINO – DAR TZS 1,000,000
  (annually)
  USD 40,000

(annually)

 1. CASINO – REGION TZS 1,000,000
  (annually)
  USD 20,000

(annually)

 1. SLOT MACHINES OR ROUTE
  OPERATIONS (SHOP)
  TZS 100,000
  (annually)
  TZS 500,000
  (annually)
  TZS 10,000
  (monthly per
  machine)
 2. SLOT MACHINES OR ROUTE
  OPERATIONS (CLUBS/PLACES
  SELLING LIQUOR)
  TZS 10,000 (annually) TZS 50,000
  (annually)
  TZS 10,000
  (monthly per
  machine)
 3. NATIONAL LOTTERY TZS 1,000,000 USD 50,000
  (annually)
  2% on Gross
  Gaming Revenue
  (GGR) paid monthly
 4. COMMERCIAL LOTTERY (UNDER
  SEC. 41 (3) OF THE ACT)
  TZS 1,000,000 USD 40,000

(annually)

 1. PRIVATE LOTTERY TZS 5,000 (per lottery) TZS 50,000 (per

lottery)

270

 1. PUBLIC LOTTERY TZS 5,000 (per lottery) TZS 50,000 (per

lottery)

 1. FETE – TZS 10,000 (per

week)

 1. BINGO (IN A HALL OR CASINO TZS 100,000
  (annually)
  TZS 500,000
  (annually)
  5% on Gross
  Gaming Revenue
  (GGR) paid monthly
 2. TOMBOLA (CLUBS OR
  REGISTERED SOCIETIES)
  TZS 5,000 (per
  application)
  TZS 10,000 (per

month)

 1. PROMOTIONAL LOTTERY
  (PROMOTIONAL BUDGET BELOW
  TZS 5,000,000)
  TZS 10,000 (per
  lottery)
  TZS 100,000

(per month)

 1. PROMOTIONAL LOTTERY
  (PROMOTIONAL BUDGET OF TZS
  5,000,000 OR ABOVE)
  TZS 10,000 (per
  lottery)
  6% (of total
  promotional

budget)

 1. TRANSFER OF PERMIT TZS 30,000 (per
  location)
 1. POSTPONEMENT OF DRAW TZS 50,000 – –
 2. KEY EMPLOYEE TZS 10,000 (annually) TZS 50,000

(annually)

 1. SUPPORT EMPLOYEE – TZS 10,000

(annually)

 1. DUPLICATE LICENCE TZS 10,000 – –
 2. AMUSEMENT WITH OR WITHOUT
  PRIZE
  TZS 5,000 TZS 10,000 (per

location)

 1. INSPECTION OF LICENCE TZS 20,000 (per – –
  271
  HOLDERS REGISTER inspection)
 2. POOL BETTING SCHEME TZS 50,000 (annually) TZS 50,000
  (annually)
  10% of bet amount
 3. FORTY MACHINES SITE LICENCE
  (DAR ES SALAAM)
  TZS 100,000
  (annually)
  TZS 4,000,000

(annually)

 1. FORTY MACHINES SITE (OTHER
  REGIONS)
  TZS 100,000
  (annually)
  TZS 2,000,000

(annually)

 1. SPORTS BETTING (SHOP) TZS 500,000
  (annually)
  TZS 1,000,000

(annually)

 1. PRIZE COMPETITION TZS 10,000 (per
  lottery)
  10% of the
  Promotional

Budget

 1. MANUFACTURER CERTIFICATE TZS 500,000
  (annually)
  TZS 1,000,000

(annually)

 1. SELLERS/DISTRIBUTORS/SUPPLI
  ERS
  TZS 500,000
  (annually)
  TZS 1,000,000

(annually)

 1. SERVICE PROVIDER TZS 500,000
  (annually)
  TZS 1,000,000

(annually)

 1. RETAILERS ON PREMISES – TZS 100,000
  (Casino)
  TZS 20,000 (Forty
  Machines Site)
  TZS 10,000 (Slot
  Shops & Bars)
  TZS 10,000

(Bingo)

272

 1. ACCREDITATION – TZS 10,000 –
 2. PRINCIPAL LICENCE (SPORTS
  BETTING)
  TZS 500,000
  (annually)
  USD 30,000

(annually)

 1. PRINCIPAL LICENCE (SLOT OR
  ROUTE OPERATIONS)
  TZS 500,000
  (annually)
  USD 10,000

(annually)

 1. INTERNET CASINO TZS 1,000,000
  (annually)
  USD 40,000

(annually)

 1. OPERATIONS UNDER SEC.51(2) TZS 1,000,000
  (annually)
  USD 10,000
  (annually)
  5% on Gross
  Gaming Revenue
  (GGR) paid monthly
 2. VIRTUAL GAMES
  (IN SPORTS BETTING PREMISES)
  TZS 50,000
  (per location annually)
  TZS 100,000 (per
  location annually)
  5% on Gross
  Gaming Revenue
  (GGR) paid monthly
 3. ONLINE VIRTUAL GAMES TZS 500,000
  (annually)
  USD 10,000
  (annually)
  5% on Gross
  Gaming Revenue
  (GGR) paid monthly
 4. VIRTUAL GAMES (STAND-ALONE)
  PREMISE
  TZS 50,000.00
  (per location annually)
  TZS 100,000 (per
  location annually)
  5% on Gross
  Gaming Revenue
  (GGR) paid monthly
 5. CERTIFICATE OF SUITABILITY – TZS 1,000,000 –
 6. GAMING CONSULTANCY TZS 10,000 TZS 1,000,000

(every two years)

 1. PLAY STATIONS TZS 10,000 (per
  location annually)
  TZS 50,000
  (per location

annually)

273
Amendment of Second Schedule 20. The principal Regulations are amended by deleting
the Second Schedule and replacing it with the following new schedule:
Second Schedule


(Made under regulation 68 (1))
Registration of devices
No. Devices Casino Slot Machines
Operations
Sports
Betting
Forty
Machines Site
Other
Devices

 1. SLOT MACHINE TZS
  50,000
  TZS 30,000 – TZS 40,000 –
 2. LIVE TABLES TZS
  100,000

 1. ELECTRONIC TABLESSEATS
  TZS
  50,000
 • – TZS 50,000 –
 1. SPORTS BETTING – – TZS 30,000 – –
 2. INTERNET SPORTS BETTING TZS 1,000,000
  (annually)
  USD 30,000

(annually)

 1. NUMBER GAMES TZS 1,000,000
  (annually)
  USD 40,000

(annually)

274
TERMINALS

 1. POOL TABLES – – – – TZS 10,000
 2. PLAY STATIONS – – – – TZS 10,000
  Additional
  of new
  Schedule
 3. The principal Regulations are amended by adding immediately after the
  Second Schedule the new Schedule as follows:
  Third Schedule

Made under Section 85 (2) (g)
Administrative Sanctions to Licensee
No. RELEVANT CLAUSE
OF THE GAMING
ACT, 2003 OR
REGULATIONS
ACTS, OMISSIONS OR OFFENCE
COMMITTED SANCTIONS: PENALTY
Gaming Act, Cap 41.

 1. Section 15(2) Failure to renew licence within prescribed time Penalty of 5% of the
  required licence fee and
  an Interest of 25% of the
  penalty for every month
  275
  delay
 2. Section 82A (c) Placing Machines on un–Authorized Premise TZS. 1,000,000 (per
  location)
 3. Section 86B Failure for a licensee to comply with
  requirements of Section 86B
  TZS. 1,000,000 for every
  day of delay.
  GAMING REGULATIONS, 2003
 4. Regulation13 Failure of a licensee to display a gaming
  licence in a gaming premise
  TZS. 100,000 (per
  location)
 5. Regulation 18(4) Failure to inform the Board on suspension and
  recommencement of business
  TZS. 500,000
 6. Regulation 18(5) Failure to file a report to the Board for
  approval of transfer of any share prescribed
  under Regulation 18(5)
  TZS. 7,000,000
 7. Regulation 25 & 26 Failure of a licensee to develop and implement
  organisation structure prescribed under
  Regulation 25 and 26
  TZS. 300,000
 8. Regulation 27 Failure of a licensee to prepare and implement
  the requirements of job compendium
  prescribed under Regulation 27
  TZS. 300,000
 9. Regulation 29&32 Employ key and support staff without gaming
  license
  TZS. 100,000 (per person)
  276
 10. Regulation 34& 60 Failure of Key or Support employee to make
  available and display of employees gaming
  license for inspection set under Regulation 34
  and 60.
  TZS. 20,000 (per person)
 11. Regulation 38 Failure to comply with the minimum
  requirement of theoretical and demonstrable
  return to public prescribed under Regulation
  38
  TZS. 1,000,000
 12. Regulation 39 & 40 Breach of Regulation 39 or 40 in relation to
  the use and approval of chips, tokens
  TZS. 500,000
 13. Regulation 44 to 48 Failure of licensee to comply with the
  requirements relating to installation, operation
  and maintenance of surveillance system,
  records as prescribed under Regulation 44 to
  48
  TZS. 10,000,000
 14. Regulation 64 Failure to display winning combinations
  together with corresponding prizes on every
  slot machine in violation of Regulation 64
  TZS. 100,000
 15. Regulation 65 Failure to comply with the minimum
  requirement of theoretical and demonstrable
  return to public prescribed under Regulation
  65
  TZS. 500,000
 16. Regulation 68 Failure to Register Gaming Device TZS. 40,000 (per device)
 17. Regulation 74& 78 Breach of requirement in relation to
  conventions of gaming machine set under
  TZS 5,000,000
  277
  Regulation 74 and Regulation 78
 18. Regulation 82 Failure to submit annual audited financial
  statements with any of the requirements
  prescribed under Regulation 82
  TZS. 1,000,000
 19. Regulation 84 (4) Failure to submit gaming levy within
  prescribed time
  Penalty of 10% of the
  required gaming levy and
  an Interest of 25% of the
  penalty for every month
  delay.
  INTERNET GAMING REGULATIONS 2021
 20. Regulation 9 (1) Failure to have sever in Mainland Tanzania TZS.7,000,000
 21. Regulation 9 (2) Failure to obtain approval of having a replica
  sever
  TZS.7,000,000
 22. Regulation 19(3) Failure to inform the Board on the incident
  which the licensee is unable to resolve under
  Regulation 19(4) (a)
  TZS. 300,000
 23. Regulation 21 Failure to notify the Board of any unclaimed
  non-monetary prize
  TZS. 300,000
 24. Regulation 23 Failure of a licensee to inform the Board
  circumstances of incident that prizes was
  TZS. 300,000
  278
  withheld
 25. Regulation 25 Failure of a licensee to display prizes on every
  game offered for play under Regulation 25
  TZS. 1,000,000
 26. Regulation 56 Failure of a licensee to keep records as per
  requirements of Internet Gaming Regulations,
  2021
  TZS. 5,000,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *