HOTUBA YA WAZIRI WA KATIBA NA SHERIA, MHESHIMIWA. DKT. NDUMBARO WAKATI AKIWASILISHA BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023

1
HOTUBA YA WAZIRI WA KATIBA NA SHERIA, MHESHIMIWA. DKT.
DAMAS DANIEL NDUMBARO (MB), WAKATI AKIWASILISHA
BUNGENI MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA WIZARA KWA
MWAKA WA FEDHA 2022/2023


A. UTANGULIZI

 1. Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa zilizowasilishwa leo katika
  Bunge lako na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na
  Sheria na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti, naomba
  kutoa hoja kwamba Bunge lako sasa likubali kupokea, kujadili na kupitisha
  Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya
  Katiba na Sheria kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023.
  Salamu za Pongezi, Shukrani na Pole
 2. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu
  mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana
  hapa leo kwa ajili ya kujadili taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa mpango na
  bajeti kwa mwaka wa fedha 2021/2022 na mwelekeo wa mpango na bajeti
  ya Wizara na Taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2022/2023. Aidha,
  ninaomba kuwatakia heri ya Mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani
  kwa Waislamu wote. Vilevile, nitumie fursa hii kuwatakia wananchi wote
  kheri ya sikukuu ya Eid.
 3. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee naomba nichukue fursa hii
  kumpongeza Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kutimiza mwaka
  mmoja tangu ashike nafasi ya kuongoza nchi yetu akiwa Rais wa Awamu
  ya Sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kipindi hicho,
  2
  tumeshuhudia mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta
  ya sheria. Naomba niungane na Waheshimiwa Wabunge na Wananchi
  wenzangu kuendelea kumuombea Rais wetu kwa Mwenyezi Mungu
  amjaalie kila la kheri katika kuliongoza Taifa letu la Tanzania.
 4. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kuwapongeza Mheshimiwa
  Dkt. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa
  Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na
  Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Mheshimiwa Kassim Majaliwa
  Majaliwa (Mb.), Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa
  uongozi wao mahiri katika kulitumikia Taifa letu.
 5. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue nafasi hii kukupongeza wewe
  binafsi Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
  kwa kuchaguliwa kwako na Bunge na kwa kupata ushindi wa kishindo.
  Kuchaguliwa kwako kunaonesha imani kubwa waliyonayo Wabunge ya
  kuliongoza Bunge hili kwa umahiri mkubwa. Aidha, nimpongeze
  Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu (Mb.), kwa kuchaguliwa kuwa Naibu
  Spika wa Bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Vilevile,
  niwapongeze Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Katiba na
  Sheria Mheshimiwa Dkt. Joseph Kizito Mhagama, Mbunge wa Madaba na
  Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti, Mheshimiwa Sillo
  Daniel Baran, Mbunge wa Babati Vijijini, Makamu Wenyeviti pamoja na
  Wajumbe wa Kamati hizo mbili kwa ushauri na maelekezo ambayo
  yamewezesha Wizara na Taasisi zake kutekeleza majukumu yake kwa
  ufanisi.
  3
 6. Mheshimiwa Spika, Nitumie fursa hii kuwapongeza Mheshimiwa
  Emmanuel Lekishon Shangai (Mb.) kwa kuchaguliwa kuwa Mbunge wa
  Jimbo la Ngorongoro na Mheshimiwa Shamsi Vuai Nahodha (Mb.) kwa
  kuteuliwa kuwa Mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
  Ni matumaini yangu kuwa Wabunge hao watashirikiana na Wabunge
  wengine katika kutekeleza majukumu yao.
 7. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee, nichukue fursa hii
  kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya
  Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kuiongoza
  Wizara hii ya Katiba na Sheria. Ninaahidi kuendelea kuitumikia nafasi hii
  kwa uaminifu na uadilifu ili kuwaletea maendeleo wananchi na Taifa kwa
  ujumla. Aidha, namshukuru na kumpongeza kwa dhati mtangulizi wangu
  Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, Mbunge wa Kibakwe na
  Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu (Sera, Bunge na Uratibu) kwa
  kuingoza Wizara hii kwa umahiri. Vilevile, nimpongeze Mheshimiwa Balozi
  Dkt. Pindi Hazara Chana (Mb.), kwa kuteuliwa kuwa Waziri wa Maliasili na
  Utalii.
 8. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2021/2022 Bunge lako
  lilipoteza Waheshimiwa Wabunge ambao tulikuwa nao katika Bunge hili.
  Wabunge hao ni Mheshimiwa William Tate Olenasha, aliyekuwa Mbunge
  wa Ngorongoro na Mheshimiwa Irene Alex Ndyamkama, aliyekuwa
  Mbunge wa Viti Maalum (CCM) Mkoa wa Rukwa. Hivyo, naomba nitumie
  fursa hii kutuma salamu zangu za pole kwako wewe binafsi Mheshimiwa
  Spika, Bunge lako kwa ujumla, ndugu na wananchi wa majimbo husika
  waliopoteza wapendwa wao. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu
  hao mahala pema peponi. Amina.
  4
  B. DIRA NA DHIMA
 9. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Katiba na Sheria inaongozwa na Dira
  ambayo ni Katiba na Sheria wezeshi kwa maendeleo ya Taifa. Dira
  inalenga kuweka mazingira rafiki ya kisera na ya kisheria ya kuwezesha
  utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya Taifa, kudumisha hali ya amani,
  utulivu na utangamano wa kitaifa ambazo ni nguzo muhimu kwa mstakabali
  wa Taifa letu. Aidha, Dhima ya Wizara ni Kuwa na mfumo madhubuti wa
  Kikatiba na Sheria wenye kufanikisha utekelezaji wa sera na mipango kwa
  maendeleo ya Taifa. Dhima hii inahimiza ubunifu katika kujenga mazingira
  wezeshi ya upatikanaji haki na huduma bora za kisheria kwa wananchi.
  Aidha, Dira na Dhima hii imeakisiwa katika Dira na Dhima za Taasisi.
  C. MUUNDO NA MAJUKUMU YA WIZARA
 10. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Katiba na Sheria inajumuisha Mhimili
  wa Mahakama ya Tanzania, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Ofisi
  ya Taifa ya Mashtaka, Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali, Wakala wa Usajili
  Ufilisi na Udhamini, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, Tume ya
  Kurekebisha Sheria Tanzania, Tume ya Utumishi wa Mahakama, Taasisi
  ya Mafunzo ya Uanasheria kwa Vitendo Tanzania na Chuo cha Uongozi
  wa Mahakama-Lushoto. Katika kutekeleza majukumu yake ya kuhakikisha
  kuwa nchi inaongozwa kwa kuzingatia Katiba, sheria, Kanuni na taratibu
  zilizowekwa na vyombo halali vya maamuzi, Wizara imeendelea kutekeleza
  majukumu yake kama yalivyoainishwa katika Hati ya Mgawanyo wa
  Majukumu kwa Mawaziri, kupitia Tangazo la Serikali Na. 534/2021
  majukumu hayo ni: –
  5
  (i.) Kutunga Sera zinazohusu masuala ya kisheria na kusimamia
  utekelezaji wake;
  (ii.) Kushughulikia mambo ya kikatiba;
  (iii.) Kusimamia mfumo wa haki na utoaji haki;
  (iv.) Uandishi wa sheria;
  (v.) Kuendesha mashtaka ya jinai;
  (vi.) Kushughulikia uendeshaji wa mashauri ya madai na
  usuluhishi;
  (vii.) Usuluhishi wa migogoro ya kibiashara, Sheria za kimataifa na
  Mikataba;
  (viii.) Kuratibu masuala ya haki za binadamu na utoaji wa huduma
  ya msaada wa kisheria;
  (ix.) Kuratibu shughuli za usajili wa matukio muhimu ya binadamu,
  ufilisi na udhamini;
  (x.) Kuratibu tathmini na maboresho ya Sheria;
  (xi.) Kuratibu ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa Sheria za
  Utajiri na Maliasilia za nchi;
  (xii.) Kushughulikia urejeshwaji wa wahalifu na masuala ya
  ushirikiano wa kimataifa kwenye makosa ya jinai;
  (xiii.) Kuboresha utendaji na maendeleo ya rasilimali watu iliyo chini
  ya Wizara; na
  (xiv.) Kuratibu shughuli za taasisi, mipango na miradi chini ya
  Wizara.
  6
  D. UTEKELEZAJI WA MPANGO NA BAJETI KWA MWAKA WA
  FEDHA 2021/2022
 11. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara kwa
  mwaka wa fedha 2021/2022 umezingatia miongozo mbalimbali ya kisera
  ya Kitaifa, kikanda na kimataifa. Miongozo hiyo ni pamoja na Dira ya
  Maendeleo ya Taifa ya Mwaka 2025; Mpango wa Tatu wa Maendeleo wa
  Taifa wa miaka Mitano 2021/22- 2025/26 ambao unalenga kujenga uchumi
  shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu; Ilani ya Uchaguzi ya Chama
  cha Mapinduzi ya mwaka 2020 hadi 2025; Maelekezo ya Mheshimiwa
  Samia Suluhu Hassan, Rais wa Awamu ya Sita wa Jamhuri wa Muungano
  wa Tanzania aliyoyatoa wakati akihutubia Bunge la 12 la Jamhuri ya
  Muungano wa Tanzania mwezi Aprili, 2021 pamoja na maelekezo ya
  viongozi wakuu wa Serikali. Aidha, Wizara inazingatia Malengo ya
  Maendeleo Endelevu ya Dunia 2030; Ajenda ya Maendeleo ya Afrika 2063;
  Mpango Mkakati wa SADC wa Maendeleo 2020-2030; Mpango Mkakati wa
  Jumuia ya Afrika Mashariki wa Maendeleo 2021/2022 – 2025/2026; pamoja
  na Mpango Mkakati wa Wizara wa mwaka 2021/22-2025/26.
 12. Mheshimiwa Spika, kuhusu utekelezaji wa Bajeti ya Mwaka wa
  Fedha 2021/2022, Wizara na Taasisi zake ilibainisha masuala mahsusi
  ya kipaumbele kuwa msingi wa kutekeleza majukumu yake. Utekelezaji
  wa majukumu ya Wizara ni kama ifuatavyo:-
  7
  I. Kushughulikia Masuala ya Kisera ya Sekta ya Sheria na Kusimamia
  Utekelezaji wake
 13. Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kuratibu masuala ya kisera
  na kikatiba ili kuhakikisha kuwa haki inafikiwa na inapatikana kwa wakati na
  gharama nafuu. Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 Wizara
  iliendelea kuimarisha, kusimamia na kuratibu mfumo wa utatuzi wa
  migogoro kwa njia mbadala ndani na nje ya mfumo wa Mahakama. Wizara
  ilisimamia kutungwa kwa Sheria ya Usuluhishi, Sura ya 15 na Marekebisho
  ya Sheria ya Mwenendo wa Mashauri ya Daawa, Sura ya 33. Sheria hizi
  zinaweka misingi ya utatuzi wa migogoro kwa njia ya usuluhishi,
  upatanishi, majadiliano na maridhiano. Aidha, Waziri mwenye dhamana na
  masuala ya Sheria alitengeneza Kanuni za Sheria hizo ili kuwezesha utoaji
  haki kwa wakati, kupunguza gharama za uendeshaji mashauri, mlundikano
  wa mashauri na kurahisisha ufikiaji wa haki. Kanuni hizo zimeweka misingi
  ya ithibati ya watoa huduma za utatuzi wa migogoro na utambuzi wao.
  Vilevile, Wizara imefanikisha kuweka mfumo wa usajili wa Watatuzi wa
  migogoro kwa njia mbadala ambapo, jumla ya Wasuluhishi 192,
  Wapatanishi 106, Waendesha majadiliano 37 na Waendesha
  Maridhiano 23, walisajiliwa na kupatiwa vyeti.
 14. Mheshimiwa Spika, Wizara kwa kushirikiana na Wadau wa Sekta
  imeratibu zoezi la maandalizi ya Sera ya Taifa ya Mashtaka ambapo
  Andiko la Mapendekezo ya kutunga sera hiyo limekamilika. Sera hiyo
  inalenga kuimarisha huduma za uendeshaji wa Mashtaka ya jinai nchini ili
  kuhakikisha Serikali inaimarisha hali ya amani na usalama katika jamii.
  Vilevile, Wizara iliandaa rasimu ya Kanuni za Sheria ya Kuwalinda
  Mashahidi na Watoa Taarifa za Uhalifu (Sura 446).
  8
 15. Mheshimiwa Spika, Kuhusu masuala ya ufuatiliaji haki, Wizara
  imeendelea kuratibu masuala ya kisera yanayohusu utoaji haki kwa
  kutembelea na kukagua maeneo ya vizuizi ikiwemo Magereza, Mahabusu
  za watoto na vituo vya Polisi. Aidha, Wizara ilitembelea Mahakama Kuu,
  Mahakama za Wilaya na Mahakama za Mwanzo pamoja na vituo jumuishi
  vya utoaji haki vya Mahakama. Lengo la kaguzi hizi ni kufuatilia utekelezaji
  wa haki, kuainisha changamoto za kiutendaji na kiupelelezi na kutoa
  maelekezo stahiki ya kutatua changamoto hizo. Wizara ilikagua utendaji
  kazi wa Taasisi hizo ili kubaini endapo unazingatia misingi ya Utawala
  Bora, Utawala wa Sheria na utoaji haki kwa wananchi. Katika kipindi cha
  Julai, 2021 hadi Machi, 2022 jumla ya magereza 129 yalikaguliwa
  ikilinganishwa na magereza 64 yaliyokaguliwa kipindi cha Julai, 2020 hadi
  Machi, 2021. Aidha, vituo vya polisi 391 vilikaguliwa ikilinganishwa na vituo
  vya polisi 180 vilivyokaguliwa katika kipindi cha Julai, 2020 hadi Machi,
 16. Zoezi hilo la ukaguzi wa maeneo ya vizuizi umewezesha kupunguza
  mlundikano wa Mahabusi kwa kuwaachia huru jumla ya Mahabusi 809.
  Kwa upande wa Zanzibar vyuo vya mafunzo tisa (9) na vituo vya polisi 17
  vilikaguliwa katika mikoa yote ya Zanzibar. Orodha ya vituo vya Polisi na
  Magereza vilivyokaguliwa na idadi ya Mahabusi walioachiwa huru kwa kila
  Mkoa imeoneshwa katika Kiambatisho A.
 17. Mheshimiwa Spika, Matokeo ya ukaguzi yalionesha kuwa hali ya
  magereza na vyuo vya mafunzo inaendelea kuboreshwa kwa kuzingatia
  vigezo vya haki za binadamu ikilinganishwa na kaguzi zilizopita. Maeneo
  yaliyoboreshwa ni pamoja na haki ya kupata chakula, malazi, afya na haki
  ya kupata habari. Aidha, kutokana na mapendekezo ya taarifa ya tathmini
  jitihada zinaendelea kufanyika ili kuboresha hali ya uzingatiwaji wa haki za
  9
  binadamu katika maeneo hayo.
  II. Kusimamia mfumo wa haki na utoaji haki
  (a) Usikilizwaji wa Mashauri
 18. Mheshimiwa Spika, kwa muda mrefu suala la kupunguza
  mlundikano wa mashauri mahakamani limekuwa ni moja ya vipaumbele
  muhimu vya Serikali katika kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata
  haki sawa na kwa wakati. Kwa kipindi cha kuanzia Mwezi Julai 2021-
  Machi, 2022 kulikuwa na Jumla ya mashauri 241,793. Kati ya mashauri
  hayo mashauri 178,877 (sawa na asilimia 74) yalisikilizwa na kuhitimishwa.
  Mahakama inendelea na mipango ya kuboresha matumizi ya TEHAMA ili
  kuongeza kasi ya kuhitimisha usikilizwaji wa mashauri.
  (b) Kuboresha Miundombinu ya Utoaji Haki
 19. Mheshimiwa Spika, Mahakama imeendelea na utekelezaji wa
  Mpango wa Miaka Mitano (2021/22 – 2025/26) wa Ujenzi na Ukarabati wa
  Miundombinu ya Mahakama, ambapo katika mwaka 2021/2022 miradi 37
  ilitekelezwa katika ngazi mbalimbali za Mahakama. Hadi kufikia Machi,
  2022 miradi imefikia katika hatua mbalimbali za utekelezaji kama ifuatavyo:
  i. Miradi iliyokamilika; Ujenzi wa vituo Jumuishi sita (6) vya kutoa haki
  (IJCs) katika mikoa ya Dar es salaam (Kinondoni na Temeke),
  Dodoma, Morogoro, Mwanza na Arusha; Ujenzi wa Mahakama za
  Hakimu Mkazi mbili (2) katika Mikoa ya Katavi na Lindi; ujenzi wa
  Mahakama za Wilaya nne (4) katika wilaya za Bahi, Chemba, Rungwe
  na Bunda; ujenzi wa Mahakama za mwanzo tatu (3) za Matiri
  (Mbinga), Hydom (Mbulu), na Kibaigwa (Kongwa) na ujenzi wa Jengo
  10
  la Kuhifadhia Kumbukumbu – Tanga.
  ii. Miradi inayoendelea; ujenzi wa jengo la Makao Makuu ya Mahakama
  Dodoma ambapo ujenzi wa boma (structure) umekamilika kwa asilimia
  100; Ukarabati na upanuzi wa Mahakama Kuu Tabora; ujenzi wa
  Mahakama za Hakimu Mkazi katika Mikoa ya Songwe na Tabora;
  Ujenzi wa Mahakama za Wilaya za Nanyumbu, Namtumbo, Same,
  Tandahimba, Kilindi, Sikonge, Mwanga, Kakonko, Buhigwe, Uvinza,
  Butiama, Rorya, Itilima, Busega, Songwe, Mbogwe, Nyang’wale,
  Kyerwa, Misenyi, Gairo, Mvomero, Kilombero, Mkinga, Tanganyika na
  Kaliua. Miradi mingine inayoendelea ni ujenzi wa Mahakama za
  mwanzo Mang’ula na Mlimba (Morogoro), Nyakibimbili (Bukoba),
  Kabanga (Ngara), Chanika (DSM), na Kimbe (Kilindi); na Ujenzi wa
  bweni la wavulana katika Chuo cha Uongozi wa Mahakama – Lushoto.
 20. Mheshimiwa Spika, Mahakama imeendelea kuanzisha na
  kuboresha mifumo ya utoaji haki kwa kutumia TEHAMA. Hadi kufikia Machi
  2022, Mahakama imeanzisha mfumo wa ‘SEMA NA MAHAKAMA’ wenye
  lengo la kupata mrejesho wa huduma zitolewazo, malalamiko na
  mapendekezo. Aidha, Mfumo wa Madalali wa Mahakama umeanzishwa
  wenye lengo la kuwasajili, kuwasimamia na kuwatambua. Vilevile,
  Mahakama imefanya maboresho mbalimbali katika mifumo ifuatayo:
  Mfumo wa kielektroniki wa usimamizi na uendeshaji wa mashauri (Judicial
  Statistical Dashboard System – JSDS II); Mfumo wa Mkutano Mtandao
  (Video Conferencing) unaowezesha kuendesha mashauri kwa njia ya
  mtandao; Mfumo wa kielektroniki wa kusajili na kuwatambua mawakili (eWakili); Mfumo wa kutambua Viwanja na Majengo ya Mahakama (JMap)
  wenye lengo la kutambua hali halisi ya majengo na viwanja vya mahakama
  11
  ili kuwezesha uandaaji wa mpango wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya
  mahakama nchi nzima; na Mfumo wa kuratibu na kuhifadhi taarifa za mali
  na vitendea kazi Mahakamani.
  III. Uandishi, Urekebu na Ufasiri wa Sheria
 21. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa
  Serikali imeendelea kuhakikisha kuwa sheria za nchi zinakwenda na wakati
  na zinaakisi sera na vipaumbele vya Serikali katika nyanja za kisiasa,
  kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, mazingira na teknolojia. Katika kipindi cha
  Julai 2021, hadi Machi, 2022, miswada ya sheria 11 iliandaliwa
  ikilinganishwa na Miswada mitatu (3) iliyoandaliwa katika kipindi cha Julai,
  2020 hadi Machi, 2021 sawa na ongezeko la asilimia 267. Miswada
  iliyoandaliwa ni kama ilivyooneshwa kwenye Kiambatisho Na. B. Aidha,
  Miswada hiyo 11 iliwasilishwa Bungeni na kusomwa kwa mara ya pili na ya
  tatu. Kati ya Miswada hiyo, tisa (9) imesainiwa na Mhe. Rais kuwa sheria
  na kutangazwa kwenye Gazeti la Serikali kama inavyoonekana kwenye
  Kiambatisho C. Aidha, Sheria Ndogo 542 ziliandaliwa na kuchapishwa
  katika Gazeti la Serikali au kutumika kama ilivyokusudiwa ikilinganishwa na
  sheria ndogo 807 zilizoandaliwa katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi,
  2022 sawa na upungufu wa asilimia 33. Upungufu huo ulitokana na
  kupungua kwa maombi yaliyopokelewa ya kuandaa Sheria ndogo.
 22. Mheshimiwa Spika, Wizara kwa kushirikiana na Wadau imeendelea
  na zoezi la kutafsiri sheria kutoka Lugha ya Kingereza kwenda Lugha ya
  Kiswahili. Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 kupitia zoezi hili
  jumla ya Sheria Kuu 214 zilitafsiriwa kwa hatua ya rasimu ya kwanza.
  Sheria kuu zilizofanyiwa ufasiri zimeoneshwa kwenye Kiambatisho Na. D.
  Ongezeko hili limetokana na kutekeleza maagizo ya Serikali kuwa
  12
  Mahakama zote nchini ziendeshe mashauri na kutoa hukumu katika lugha
  ya Kiswahili. Aidha, katika kipindi hicho, Wizara kupitia Ofisi ya
  Mwanasheria Mkuu wa Serikali ilifanya urekebu wa Sheria Kuu 46 kama
  inavyoonekana kwenye Kiambatisho E.
  IV. Usimamizi wa Masuala ya Mikataba
 23. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa
  Serikali, imeendelea kushiriki na kutoa ushauri wa kisheria katika
  majadiliano mbalimbali ya Mikataba ya kibishara, mikutano ya kitaifa,
  kikanda na kimataifa. Katika kipindi cha Julai, 2021, hadi Machi, 2022 jumla
  ya Mikataba 1,171 ilifanyiwa upekuzi ikilinganishwa na Mikataba 713 katika
  kipindi cha Julai, 2020 hadi Machi, 2021 sawa na ongezeko la asilimia 64.
  Ongezo hili linatokana na ongezeko la miradi inayotekelezwa na Serikali.
  Mikataba hiyo ilihusisha masuala ya ununuzi, ujenzi na ukarabati wa
  majengo, utoaji wa huduma za jamii kama vile ujenzi wa shule, hospitali na
  barabara. Kati ya mikataba hiyo 1,171 mikataba 511 ilithaminishwa katika
  sarafu mbalimbali katika mchanganuo ufuatao: Mikataba 407 ilikuwa na
  thamani ya Shilingi Trilioni 116.69; Mikataba 88 ilikuwa na thamani ya
  Dola za Marekani 3,254,993,763.98 sawa na Shilingi Trilioni 7.44; na
  Mikataba 16 ilikuwa na thamani ya fedha ya Jumuiya ya Ulaya (Euro)
  360,569,062.16 sawa na Shilingi Trilioni 0.92.
  V. Utoaji wa Ushauri wa Kisheria
 24. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa
  Serikali ina jukumu la kutoa ushauri wa kisheria kwa Wizara, Idara
  zinazojitegemea, Mashirika ya Umma, Tawala za Mikoa na Serikali za
  Mitaa na kwa wananchi. Lengo ni kuhakikisha ushauri unaotolewa
  unazingatia maslahi ya umma na kusaidia Serikali kutoingia kwenye
  13
  migogoro kwa kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu za nchi zinafuatwa.
  Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 jumla ya maombi ya
  ushauri wa kisheria 1,129 yalipokelewa na kufanyiwa kazi ikilinganishwa na
  maombi 768 katika kipindi cha Julai, 2020 hadi Machi, 2021 sawa na
  ongezeko la asilimia 47. Kati ya maombi 1,129, maombi 472 yalihusu
  maombi ya wananchi 657 yanatoka katika Wizara, Idara zinazojitegemea,
  Mashirika ya Umma, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa. Kuongezeka kwa
  maombi ya watu binafsi kunatokana na mwamko wa wananchi wanaoupata
  katika maadhimisho mbalimbali ikiwemo Wiki ya Sheria, Wiki ya Msaada
  wa Kisheria pamoja na makongamano mengine ya kisheria.
 25. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa
  Serikali ilishiriki katika mikutano 402 ya ndani ya nchi ikilinganishwa na
  mikutano 149 katika kipindi cha Julai, 2020 hadi Machi, 2021 sawa na
  ongezeko la asilimia 170. Aidha, Ofisi ilishiriki katika mikutano 57
  inayohusu masuala ya Kikanda na Kimataifa ikiwemo mikutano ya Jumuiya
  ya Maendeleo ya Nchi zilizopo Kusini mwa Afrika (SADC), Jumuiya ya
  Afrika Mashariki (EAC) na Umoja wa Mataifa (UN).
  VI. Kuendesha Mashtaka ya Jinai
 26. Mheshimiwa Spika, Katika kulinda misingi ya utawala wa sheria
  ambayo ni nguzo muhimu ya kudumisha amani, utulivu na umoja wa
  kitaifa, Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka iliendelea kuratibu
  shughuli za upelelezi wa makosa ya jinai, kufungua na kuendesha
  mashauri ya jinai mahakamani. Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi,
  2022 Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka iliendesha mashauri ya jinai
  katika Mahakama za Wilaya, Hakimu Mkazi, Mahakama Kuu na
  Mahakama ya Rufani ambapo Jumla ya mashauri ya jinai 42,138
  14
  yaliendeshwa ikilinganishwa na mashauri 26,993 yaliyoendeshwa katika
  kipindi cha Julai, 2020 hadi Machi, 2021. Katika kipindi hiki, mashauri
  11,676 sawa na asilimia 28 yalihitimishwa ikilinganishwa na mashauri
  12,745 sawa na asilimia 47 ya mashauri yaliyohitimishwa katika kipindi cha
  Julai, 2020 hadi Machi, 2021. Kati ya mashauri yaliyohitimishwa, 7,117
  yalihitimishwa kwa washtakiwa kutiwa hatiani sawa na asilimia 61
  ikilinganishwa na mashauri 6,558 sawa na asilimia 52 zilizohitimishwa kwa
  kipindi cha kuanzia Julai, 2020 hadi Machi, 2021 na mashauri 30,462 sawa
  na asilimia 72 ya mashauri yaliyoendeshwa, yalikuwa yanaendelea
  mahakamani katika hatua mbalimbali ikilinganishwa na mashauri 14,248
  sawa na asilimia 53 ya mashauri yaliyoendeshwa, yaliyokuwa
  yanaendelea katika kipindi cha Julai, 2020 hadi Machi, 2021. Katika kipindi
  cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022, Ofisi iliendesha jumla ya mashauri 871
  katika Mahakama za watoto (Juvenile Courts) ambapo mashauri 315
  yalihitimishwa na mashauri 556 yapo katika hatua mbalimbali mahakamani.
 27. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka pia
  imeendelea kushughulikia masuala ya rushwa kwa kushirikiana na Taasisi
  ya Kupambana na Kuzuia Rushwa (TAKUKURU). Katika kipindi husika
  Ofisi ilifanya kikao na vyombo vya upelelezi ambavyo ni TAKUKURU na
  Jeshi la Polisi ambapo majalada 28 ya mashauri za rushwa yalifanyiwa
  mapitio na majalada 14 yaliandaliwa Hati za Mashtaka, majalada sita (6)
  yalirudishwa kwa ajili ya upelelezi zaidi katika maeneo yaliyobainika kuwa
  na mapungufu, jalada moja (1) lilifungwa kwa kukosa ushahidi na majalada
  mengine saba (7) yanaendelea kufanyiwa kazi. Washtakiwa waliotiwa
  hatiani walipewa adhabu mbalimbali zikiwemo vifungo, faini na mali
  mbalimbali zilitaifishwa. Kiasi cha Shilingi 1,262,893,030.09 kililipwa
  15
  mahakamani kama faini katika mashauri 3,895 ikilinganishwa na Shilingi
  1,025,498,746.00 zilizolipwa kwenye mashauri 4,211 katika kipindi cha
  Julai, 2020 hadi Machi, 2021. Aidha, mali mbalimbali zilitaifishwa na
  Serikali ikiwa ni pamoja na fedha taslim kiasi cha Shilingi 321,068,400,
  Dola za Marekani 5,000, nyumba tatu (3), matrekta 24, magari 11, pikipiki
  tano (5), ng’ombe 25, sukari kilo 238, madini aina ya Almasi Karati 11 na
  vitendea kazi mbalimbali.
 28. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka
  imeendelea kutekeleza Progamu ya kutenganisha shughuli za upelelezi na
  uendeshaji mashtaka kwa kusogeza huduma za mashtaka karibu na
  wananchi katika ngazi za Mikoa na Wilaya. Katika kipindi cha Julai, 2021
  hadi Machi, 2022 Ofisi za Mikoa Mitatu (3) ya kimashtaka ya Kinondoni,
  Temeke na Ilala (Kinyerezi) zilifunguliwa. Vilevile uzinduzi wa jengo la Ofisi
  la Wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara na hivyo kufanya jumla ya Ofisi za
  Mikoa ya kimashtaka kuwa 29 na Ofisi za Wilaya zilizofunguliwa kuwa 14.
  VII. Kushughulikia Uendeshaji wa Mashauri ya Madai na Usuluhishi
 29. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali
  imeendelea kuiwakilisha Serikali na Taasisi zake kwenye mashauri ya
  Madai na Usuluhishi yaliyofunguliwa na au dhidi ya Serikali kwenye
  Mahakama na Mabaraza mbalimbali ya usuluhishi ndani na nje ya nchi.
  Katika kipindi cha Julai 2021 hadi Machi, 2022 Wizara kupitia Ofisi ya
  Wakili Mkuu wa Serikali iliendesha mashauri 701 ambapo mashauri ya
  madai 590 na mashauri ya usuluhishi 111 ikilinganishwa na Mashauri 543
  yaliyoendeshwa katika kipindi cha kuanzia Julai 2020 hadi kufikia Machi
  2021 sawa na ongezeko la asilimia 29. Kati ya mashauri 701
  yaliyoendeshwa, mashauri 247 yalihitimishwa ambapo Serikali ilishinda
  16
  mashauri 221 na kuokoa Shilingi Bilioni 236.6.
  VIII. Kuratibu Masuala ya Haki za Binadamu na Utoaji wa huduma ya
  msaada wa kisheria
  (a) Kuratibu Masuala ya Haki za Binadamu na Haki za Watu
 30. Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kuratibu masuala ya kisera
  yanayohusu, kukuza, kulinda na kuhifadhi misingi ya haki za binadamu.
  Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022, Wizara iliwasilisha Taarifa
  ya nchi chini ya Mfumo wa Mapitio katika kipindi Maalum ambapo kila nchi
  mwanachama anafanyiwa tathmini ya hali ya haki za binadamu kila baada
  ya miaka minne. Taarifa ya Nchi ilijadiliwa katika Kikao cha Baraza la Haki
  za Binadamu la Umoja wa Mataifa kilichofanyika Geneva, Novemba, 2021.
  Katika kikao hicho Wizara ilitoa taarifa kuhusu jitihada za Serikali katika
  kukuza, kuheshimu na kulinda haki za kisiasa, kiraia, kiuchumi,
  kiutamaduni na kijamii kama ifuatavyo: –
  i. Kuhusu Haki ya Kisiasa, taarifa ilibainisha kuwa uchaguzi mkuu wa
  Rais, Wabunge na Madiwani wa mwaka 2020 ulifanyika kwa amani na
  utulivu,
  ii. Kuhusu haki za kiraia Serikali ilieleza kwamba ilifanya majadiliano na
  vyombo vya Habari ili kuimarisha haki ya uhuru wa kujieleza kwa
  kuboresha kanuni za Maudhui ya Mawasiliano ya Kielektroniki na
  Posta, 2020.
  iii. Kwa upande haki za kiuchumi, Serikali ilibainisha hatua ambazo
  zimechukuliwa kuboresha ukusanyaji wa mapato ya Serikali. Hatua
  hizo ni pamoja na kuanzisha mfumo wa malipo kwa kielektroniki wa
  Ankara za malipo ya kodi za ardhi na kuharakisha usuluhishi wa
  17
  migogoro ya ardhi. Hatua nyingine iliyobainishwa ni Serikali kuboresha
  upatikanaji wa maji vijijini kutoka asilimia 47 mwaka 2015 hadi
  asilimia 70.1 mwaka 2020 kwa vijijini na kwa mijini kutoka asilimia 74
  mwaka 2015 hadi asilimia 84 mwaka 2020.
  iv. Kwa upande wa haki za kijamii Serikali ilianzisha mfumo wa kuwalea
  Watoto wanaoishi katika mazingira magumu katika mikoa minne
  ambayo ni Mwanza, Dar es Salaam, Arusha na Iringa.
 31. Mheshimiwa Spika, Katika majadiliano hayo Serikali ilipokea
  mapendekezo 252 kutoka nchi wanachama yenye malengo ya kukuza na
  kulinda haki za binadamu na haki za watu. Aidha, Wizara iliratibu
  upatikanaji wa maoni juu ya mapendekezo hayo na kuwasilisha msimamo
  wa Serikali kutekeleza mapendekezo 187 kati ya mapendekezo
  yalipokelewa kwenye kikao cha Baraza la Haki za Binadamu mwezi Machi,
 32. Mapendekezo hayo yatakayotekelezwa yanahusu masuala ya Haki
  za binadamu, sera, sheria, kanuni, mikakati na mipango ya maendeleo ya
  nchi, mila, desturi na utamaduni wa watanzania. Hivyo, Serikali iliweza
  kutimiza wajibu wake kama nchi mwanachama wa umoja wa mataifa
  kwenye Baraza la Haki za Binadamu pamoja na kuahidi kutekeleza
  mapendekezo ambayo yamelenga kukuza na kulinda haki za kisiasa,
  kiraia, kiuchumi, kiutamaduni na kijamii kwa maendeleo ya watanzania.
 33. Mheshimiwa Spika, Katika kuimarisha utoaji wa elimu kwa umma
  kuhusu hatua za kulinda na kuhifadhi haki za binadamu, Wizara katika
  kuadhimisha Miaka 60 ya Uhuru wa Tanzania bara ilishirikiana na Asasi za
  Kiraia kuandaa Kongamano la Haki za Binadamu na Miaka 60 ya Uhuru.
  Lengo la Kongamano hilo lilikuwa ni kujadili mafanikio ya Serikali katika
  kukuza na kulinda haki za binadamu tangu tulipopata uhuru miaka 60
  18
  iliyopita. Katika kongamano hilo Wizara na wadau walieleza mafanikio ya
  sekta kuhusu haki za binadamu ambayo ni pamoja na kuanzishwa kwa
  Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora inayosimamia masuala ya
  haki za binadamu, Kuanzisha Idara mahususi inayoshughulikia masuala ya
  kisera kuhusu Haki za Binadamu kwenye muundo wa Wizara ya Katiba na
  Sheria.
  (b)Elimu kwa Umma
 34. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Tume ya Haki za Binadamu na
  Utawala Bora ilitoa mafunzo kuhusu ukatili wa kijinsia kwa Madiwani na
  Masheha 243 (wanaume 145, wanawake 88) katika Mikoa mitatu (3) ya
  Tanzania bara ambayo ni Tabora, Iringa na Dodoma na Mikoa mitatu (3) ya
  Zanzibar ambayo ni Kaskazini Unguja, Kusini Unguja na Kaskazini Pemba.
  Mafunzo hayo yaliwajengea uwezo wa namna ya kutatua kero za wananchi
  kwa kuzingatia haki za binadamu na utawala bora. Vilevile, katika mikoa
  miwili ya Zanzibar, mafunzo yalifanyika kwa wananchi katika Wilaya nne
  (4) ambazo ni Magharibi A, Magharibi B, Wete na Chakechake ambapo
  jumla ya washiriki 509 (231 Unguja na 278 Pemba) walipata mafunzo hayo.
 35. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Tume ya Haki za Binadamu na
  Utawala Bora imeandaa na kurusha hewani vipindi kumi na tano (15) vya
  Radio na vipindi sita (6) vya runinga kuhusu Haki za Binadamu na Utawala
  Bora na majukumu ya Tume. Katika hatua nyingine, Tume ilitumia njia
  mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii kama facebook, twitter na
  instagram kuhamasisha jamii katika kukabiliana na vitendo vya udhalilishaji
  dhidi ya wanawake na watoto.
  19
  (c) Kushughulikia Malalamiko ya Uvunjifu wa Haki za Binadamu na
  Utawala Bora.
 36. Mheshimiwa Spika, Katika kusimamia hifadhi ya Haki za Binadamu
  na ukiukwaji wa misingi ya Utawala Bora nchini, katika kipindi cha kuanzia
  Julai, 2021 hadi Machi, 2022 Tume ilifanya ufuatiliaji wa Malalamiko 569
  katika Halmashauri za Wilaya 53 zilizopo katika Mikoa 20 ya Tanzania
  Bara ambayo ni Arusha, Dodoma, Dar es salaam, Geita, Iringa, Kagera,
  Kigoma, Kilimanjaro, Lindi, Mara, Mbeya, Morogoro, Mtwara, Mwanza,
  Ruvuma, Singida, Songwe, Tabora na Tanga na mikoa mitano (5) ya
  Zanzibar ambayo ni Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja
  Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Katika Malalamiko 569 yaliyofuatiliwa,
  Malalamiko 337 yalihusu uvunjifu wa Haki za Binadamu na Malalamiko 232
  yalihusu ukiukwaji wa misingi ya Utawala Bora. Katika ufuatiliaji huo,
  Malalamiko 253 sawa na asilimia 45 ya Malalamiko yaliyofuatiliwa
  yalifanyiwa kazi.
 37. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Tume ya Haki za Binadamu na
  Utawala Bora ilifanya chunguzi maalumu 16 katika maeneo yaliyohusu
  migogoro ya ardhi, madai ya fidia na matibabu, matumizi mabaya ya
  madaraka, kuchukua sheria mkononi na uharibifu wa mazingira. Chunguzi
  zilifanyika katika Mikoa 11 ya Tanzania Bara ambayo ni Dodoma, Manyara,
  Kigoma, Njombe, Kilimanjaro, Morogoro, Tabora, Shinyanga, Tanga, Dar
  es salaam, Mtwara na Mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibar. Kupitia chunguzi
  hizi Tume imesaidia wananchi kutatua kero zinazowakabili na kuzishauri
  mamlaka za Serikali namna ya kuzingatia masuala ya haki za binadamu na
  misingi ya utawala bora.
  20
  (d)Kuimarisha Utoaji wa Huduma za Msaada wa Kisheria
 38. Mheshimiwa Spika, Wizara inatekeleza jukumu la kuimarisha
  usimamizi na uratibu wa huduma ya msaada wa kisheria nchini. Katika
  kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 Wizara imesajili Watoa huduma ya
  msaada wa kisheria 15 na wasaidizi wa kisheria 56 kwa ajili ya kutoa
  huduma ya msaada wa kisheria kwa wananchi. Idadi hii inafanya jumla ya
  Watoa huduma ya msaada wa kisheria waliosajiliwa kufikia 202 na
  Wasaidizi wa Kisheria 763. Aidha, katika kipindi husika jumla ya wananchi
  1,455,566 (wanawake 529,079, wanaume 514,051 na watoto 412,436)
  walipatiwa msaada wa kisheria. Hii ni ongezeko la wanufaika 1,133,124.00
  sawa na asilima 351 ikilinganishwa na idadi ya wananchi 322,442
  waliopatiwa huduma ya msaada wa kisheria katika kipindi cha Julai, 2020
  hadi Machi, 2021.
 39. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai 2021 hadi Machi, 2022
  Wizara kwa kushirikiana na Mahakama ya Tanzania ilianzisha madawati ya
  msaada wa kisheria katika vituo jumuishi vya utoaji haki sita (6) katika
  Mikoa ya Dar es salaam (Kinondoni na Temeke), Arusha, Dodoma,
  Morogoro na Mwanza. Lengo la kuanzisha madawati hayo ni kurahisisha
  upatikanaji wa huduma ya msaada wa kisheria mahakamani kwa wananchi
  wenye uhitaji. Pamoja na kuanzisha madawati hayo, Wizara iliwapatia
  mafunzo wanasheria na mawakili wanaotoa huduma ya msaada wa
  kisheria katika vituo jumuishi vya utoaji haki. Aidha, Wizara iliwajengea
  uwezo Watumishi wa Mahakama wakiwemo Maafisa Utumishi na Watunza
  Kumbukumbu katika vituo jumuishi vya utoaji haki ili kurahisisha utoaji wa
  huduma ya msaada wa kisheria.
  21
 40. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi hicho, Wizara iliwezesha
  kufanyika kwa vikao viwili (2) vya Bodi ya Taifa ya Ushauri wa Msaada wa
  Kisheria ambapo bodi ilipendekeza kuimarisha uratibu wa msaada wa
  kisheria ambapo pendekezo hili lilifanyiwa kazi na Wizara imefanikiwa
  kupata kibali cha kuanzisha Kitengo cha Msaada wa Kisheria katika mwaka
  wa fedha 2021/2022. Aidha, mapendekezo mengine yaliyotolewa na bodi
  yanaendelea kufanyiwa kazi.
 41. Mheshimiwa Spika, Katika kuimarisha huduma za msaada wa
  kisheria, Wizara iliwezesha Wasajili Wasaidizi kukagua utendaji wa Watoa
  huduma za msaada wa kisheria katika mikoa 26 Tanzania Bara, lengo ni
  kuhakiki ubora wa utendaji wa watoa huduma hao. Zoezi hili limewezesha
  kutambua watoa huduma ya msaada wa kisheria waliopo katika kila
  Halmashauri na utendaji kazi wake ikiwemo kutoa huduma kwa kuzingatia
  matakwa ya sheria.
  IX. Kuratibu shughuli za Usajili wa Matukio Muhimu ya Binadamu,
  Ufilisi na Udhamini;
 42. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022,
  Wizara kupitia Ofisi ya Kabidhi Wasii Mkuu iliimarisha shughuli za usajili wa
  vizazi, vifo, ndoa, talaka na watoto wa kuasili ikiwa ni haki ya msingi ya
  utambuzi na upatikanaji wa takwimu kwa ajili ya maendeleo ya Taifa. Ofisi
  ilitekeleza Mpango Wa Usajili wa Watoto wa Umri Chini ya Miaka Mitano
  katika Mikoa ya Mwanza, Rukwa na Katavi pamoja na Mpango wa Usajili
  wa Watoto wenye Umri wa Miaka 5 Hadi 17 walio Shuleni katika wilaya za
  Mlele, Arumeru, Kahama, Arusha na Misungwi. Hadi kufikia Machi, 2022
  jumla ya vizazi 1,173,752 vilisajiliwa.
  22
 43. Mheshimiwa Spika, maboresho ya Mfumo wa Usajili wa Matukio ya
  Vifo yenye lengo la kuhakikisha kila tukio la kifo linasajiliwa mara tu
  linapotokea, kumpunguzia mwananchi gharama za kupata huduma hiyo
  pamoja na kupata takwimu za sababu za vifo ili kuweka afua katika
  huduma za afya, yalifanyika katika Mkoa wa Songwe katika ngazi ya Vituo
  vya Afya na Ofisi za Kata. Hadi kufikia Machi, 2022 vituo vya usajili
  vimeongekeza kutoka vituo vinne (4) ambavyo ni wilaya hadi kufikia vituo
  130 ambavyo ni Ofisi za Kata 93 na Vituo vya Afya 37 katika Mkoa huo.
  Jitihada hizo zimewezesha kusajili jumla ya vifo 25,743 katika kipindi cha
  Julai, 2021 hadi Machi, 2022.
 44. Mheshimiwa Spika, Katika cha kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi,
  2022,Ofisi ya Kabidhi Wasii Mkuu ilisajili ndoa 26,303 na talaka 303. Katika
  jitihada za kuboresha usajili wa matukio hayo, Mfumo wa Usajili wa Ndoa
  na Talaka kielektroniki umeanzishwa kwa lengo la kurahisisha usajili na
  upatikanaji wa taarifa hizo nchini. Aidha, mfumo huo umeunganishwa na
  mfumo wa kielektroniki wa Mashauri wa Mahakama ili kurahisisha
  upatikanaji na uhakiki wa amri za mahakama kuhusu mashauri
  yanayohusu talaka. Sambamba na maboresho hayo ya kimfumo, mafunzo
  kuhusu ufungishaji ndoa yalitolewa kwa Viongozi wa Dini na Serikali katika
  Mikoa ya Pwani, Kilimanjaro, Iringa, Rukwa na Katavi.
 45. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022
  hati za kuasili watoto 24 zilisajiliwa pamoja na wosia 127 zilitayarishwa na
  kuhifadhiwa. Elimu kuhusu uandikaji na uhifadhi wa wosia ilitolewa Mkoani
  Dar es Salaam, Kilimanjaro, Rukwa na Katavi kwa Viongozi wa dini na
  Serikali. Aidha, elimu ilitolewa kwa wananchi katika maadhimisho ya Wiki
  ya Wajane mkoani Kagera na Dar es Salaam; na Mkoani Mbeya katika
  23
  maadhimisho ya Wiki ya Msaada wa Kisheria.
 46. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Ofisi ya Kabidhi Wasii Mkuu
  katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 imesajili Bodi za Wadhamini
 47. Ili kuboresha huduma na upatikanaji wa taarifa za Bodi za Wadhamini,
  Ofisi imeanzisha Mfumo wa kieletroniki wa Usajili wa Bodi za Wadhamini
  ambao unasaidia upatikanaji na uhakiki wa taarifa za Bodi za Wadhamini
  kwa wakati pamoja na utoaji vibali vya umiliki ardhi hivyo kurahisisha utoaji
  huduma na kuongeza maduhuli ya Serikali.
  X. Kuratibu Tathmini na Maboresho ya Sheria
 48. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022
  Wizara kupitia Tume ya Kurekebisha Sheria ilihakikisha sheria za nchi
  zinafanyiwa mapitio na maboresho ili ziendane na wakati kwa kuzingatia
  mabadiliko ya maendeleo katika nyanja za kijamii, kiuchumi, kisiasa na
  kiutamaduni. Katika kipindi husika Tume ya Kurekebisha Sheria
  imekamilisha Taarifa kuhusu Mapitio ya Mfumo wa Sheria zinazosimamia
  Masoko ya Mazao ya Kilimo Tanzania ambapo utafiti ulifanyika katika
  Mikoa tisa (9) ya Dodoma, Morogoro, Dar es Salaam, Mtwara, Arusha,
  Kilimanjaro, Mwanza, Iringa na Njombe. Lengo la utafiti huo lilikuwa kubaini
  changamoto za mfumo wa masoko ya mazao ya kilimo Tanzania na kutoa
  mapendekezo yatakayohakikisha kunakuwepo mfumo thabiti na endelevu
  wa masoko ya mazao ya kilimo nchini.
 49. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Tume ya Kurekebisha Sheria
  ilifanya Mapitio ya Mfumo wa Sheria unaosimamia Vyama vya Kijamii
  ambapo utafiti ulifanyika katika Mikoa saba (7) ya Dar es Salaam,
  Dodoma, Iringa, Mbeya, Morogoro, Mwanza na Shinyanga. Lengo la utafiti
  24
  huo ni kubaini changamoto za Mfumo wa Sheria unaosimamia vyama vya
  kijamii na kutoa mapendekezo yatakayohakikisha kunakuwepo na mfumo
  thabiti wenye uwazi na uwajibikaji.
 50. Mheshimiwa Spika, Kuhusu tathmini ya utekelezaji wa sheria,
  Wizara kupitia Tume ya Kurekebisha Sheria ilikamilisha Taarifa nne (04) za
  tathmini ya utekelezaji wa sheria ambazo zinahusu mifumo ya Adhabu
  Mbadala; Sekta ya Utalii, Sekta ya Mifugo na Sekta ya Uvuvi. Kwa upande
  wa Adhabu Mbadala, sheria zilizofanyiwa tathmini ni pamoja na Sheria ya
  Magereza, Sura 58; Sheria ya Mwenendo wa Makosa ya Jinai, Sura 20;
  Sheria ya Makosa ya Uhujumu Uchumi, Sura 200, Sheria ya Huduma za
  Jamii, Sura 291; Sheria ya Bodi ya Msamaha, Sura ya 400 na Sheria
  Ukomo wa Adhabu, Sura 90. Lengo la tathmini ni kupima endapo malengo
  ya sheria husika yamefikiwa ikiwemo kupunguza msongamano wa
  Wafungwa Magerezani, kupunguza adha ya kupata magonjwa ya
  kuambukiza kwa Wafungwa na kuipunguzia Serikali gharama za
  kuendesha magereza.
 51. Mheshimiwa Spika, Katika Sekta ya Utalii, sheria zilizofanyiwa
  tathmini ni pamoja na Sheria ya Utalii, Sura 65; Sheria ya Wanyamapori,
  Sura 283; Sheria ya Mbuga za Wanyama, Sura 282; Sheria ya
  Makumbusho ya Taifa, Sura 281; Sheria ya Hifadhi ya Eneo la Mamlaka ya
  Ngorogoro, Sura 284; na Sheria ya Malikale, Sura 333. Tathmini katika
  Sekta ya Utalii ililenga kubaini endapo madhumuni yaliyokusudiwa na
  Sheria hizo yamefikiwa katika kuboresha na kukuza vivutio vya utalii,
  kuboresha kipato cha wananchi, kuongeza fedha za kigeni na kuongeza
  pato la Taifa. Aidha, Tume ilifanya tathmini ya utekelezaji wa sheria katika
  Sekta ya Mifugo. Sheria zilizofanyiwa tathmini ni pamoja na Sheria ya
  25
  magonjwa ya Mifugo, Sura 156; Sheria ya Madaktari wa Mifugo, Sura 319;
  Sheria ya Nyama, Sura 421; Sheria ya Maziwa, Sura 262; Sheria ya
  Biashara ya ngozi, Sura 120; Sheria ya Ustawi wa Wanyama, Sura 120;
  Sheria ya Utambulisho, Usajili na Ufuatiliaji wa Wanyama, Sura 184; Sheria
  ya Matumizi ya Ardhi, Sura 116 na Sheria ya Nyanda za Malisho na
  Rasilimali za Vyakula vya Mifugo, Sura 180. Dhumuni la tathmini ya sheria
  zinazosimamia sekta ya mifugo ni kupima endapo malengo yaliyokusudiwa
  katika sheria hizo yamefikiwa katika kuhakikisha ufugaji unakuwa wa
  kibiashara na wenye tija kwa wafugaji na Taifa kwa ujumla.
 52. Mheshimiwa Spika, Kuhusu tathmini ya utekelezaji wa Sheria
  zinazosimamia Sekta ya Uvuvi Tanzania, Sheria zilizofanyiwa tathmini ni
  pamoja na Sheria ya Uvuvi, Sura 279; Sheria ya Usimamizi na Maendeleo
  ya Uvuvi wa Bahari kuu, Sura 388; Sheria ya Hifadhi za Bahari na maeneo
  Tengefu, Sura 146; na Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania,
  Sura 280. Dhumuni la tathmini ya sheria zinazosimamia Sekta ya Uvuvi
  Tanzania ni kupima kufikiwa kwa malengo ya sheria hizo ya kuhakikisha
  kuwa Sekta ya Uvuvi inakuwa ya kibiashara na kuchangia katika ukuaji wa
  uchumi wa buluu wenye kuboresha maisha ya wananchi na kukuza Pato la
  Taifa.
 53. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Tume ya Kurekebisha Sheria
  iilitoa elimu ya sheria kwa umma kupitia vipindi vya radio, runinga,
  vipeperushi, maonesho ya wiki ya sheria, na mikutano mbalimbali. Lengo
  lilikuwa kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu Sheria ya Mtoto; Sheria ya
  Ajira; Sheria ya utatuzi wa Migogoro ya Ardhi; Sheria ya Haki za Walaji na
  nafasi ya Tume katika maboresho ya sheria nchini. Taarifa za tathmini hizo
  zitawasilishwa kwenye mamlaka husika kwa hatua zaidi.
  26
  XI. Kuratibu ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa Sheria za Utajiri
  na Maliasilia za nchi
 54. Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kuimarisha mifumo ya
  ufuatiliaji na tathmini ya shughuli za utajiri asilia na maliasilia za nchi kwa
  kuandaa Mfumo wa Kielektroniki utakaowezesha; kukusanya taarifa
  zinazobainisha sehemu zenye utajiri na Maliasili za Nchi na aina ya
  uwekezaji unaofanyika, kusajili mikataba ya utajiri na Maliasilia za Nchi
  iliyoingiwa na Wizara, Idara na Taasisi kwa niaba ya Serikali na kupata
  taarifa za utekelezaji wa Sheria ya Mamlaka ya Nchi na Umiliki wa Utajiri
  na Maliasilia za Nchi Sura 449 na Sheria ya Mapitio na Majadiliano Kuhusu
  Mikataba yenye Masharti Hasi Sura 450 kutoka kwa Wizara, Idara na
  Taasisi zinazosimamia utajiri asilia na maliasilia za nchi. Aidha, Wizara
  imeshiriki katika kutoa mafunzo na elimu kwa wadau mbalimbali
  wanaohusika na masuala ya utajiri asilia na maliasilia za nchi kwa Maafisa
  wa Serikali 260 kuhusu Sheria ya Mamlaka ya Nchi na Umiliki wa Utajiri na
  Maliasilia za Nchi Sura 449 na Sheria ya Mapitio na Majadiliano Kuhusu
  Mikataba yenye Masharti Hasi Sura 450 na nafasi ya maafisa wanyamapori
  katika kulinda na kuhifadhi wanyamapori kwa mujibu wa sheria hizo.
  Wizara imesimamia jukumu la kufanya marekebisho ya Kanuni za ushiriki
  wa Serikali katika shughuli za uchimbaji wa madini nchini kwa mujibu wa
  kifungu cha 10 cha Sheria ya Madini, 2010. Wizara imeshiriki katika
  majadiliano na makampuni ya uchimbaji wa madini za Nyanzaga.
 55. Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kushiriki kuweka mifumo
  mbalimbali ili kuhakikisha kwamba utajiri na maliasilia za nchi unasaidia
  kuinua uchumi wa nchi na wananchi kwa ujumla. Wizara inashirikiana na
  Wizara mbalimbali kuandaa sera na miongozo mbalimbali ambapo katika
  27
  kipindi husika imeshirikiana na Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara
  kuandaa Sera ya ushiriki wa wananchi katika miradi ya kimkakati (Local
  Content) pamoja na Sera ya uwekezaji.
  XII. Kuboresha Utendaji na Maendeleo ya Rasilimali Watu iliyo chini ya
  Wizara
 56. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022,
  Wizara imeendelea kusimamia na kuboresha maslahi ya watumishi na
  utendaji kazi katika kutekeleza majukumu yake. Katika kipindi hicho Wizara
  ya Katiba na Sheria iliajiri mtumishi mpya mmoja (1) na watumishi wawili
  (2) walipandishwa vyeo. Aidha, kwa upande wa Taasisi zilizo chini ya
  Wizara, zimeendelea kusimamia maendeleo ya rasilimaliwatu kama
  ifuatavyo: –
  i. Tume ya Utumishi wa Mahakama iliajiri jumla ya watumishi 45 wa
  kada mbalimbali kwa kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022
  ikilinganishwa na idadi ya ajira ya watumishi 239 wa kada
  mbalimbali kwa kipindi cha Julai, 2020 hadi Machi, 2021. Vilevile,
  vikao vinne (4) vilifanyika kushughulikia masuala mbalimbali
  ikiwemo Uteuzi wa Naibu Wasajili 25 wa Mahakama Kuu ya
  Tanzania kwa ajili ya kuimarisha utendaji wa Mahakama;
  Kushughulikia mashauri 21 ya kinidhamu ambapo Mahakimu saba
  (7) walistaafishwa kwa manufaa ya umma; watumishi watano (5)
  wasio Mahakimu walifukuzwa kazi na Mahakimu tisa (9)
  walirejeshwa kazini. Aidha, mtumishi mmoja (1) wa Sekretarieti ya
  Tume alipandishwa cheo na mtumishi mmoja (1) aliteuliwa kuwa
  Mkurugenzi wa Utawala na Rasilimaliwatu;
  28
  ii. Ofisi ya Taifa ya mashtaka iliajiri watumishi wapya wanne (4),
  mtumishi mmoja (1) alithibitishwa kazini na watumishi 19
  walipandishwa vyeo;
  iii. Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali iliajiri watumishi wapya
  wawili (2), watumishi wawili (2) walithibitishwa kazini, mtumishi
  mmoja (1) alipandishwa cheo;
  iv. Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali iliajiri watumishi wapya 23,
  watumishi 8 walithibitishwa cheo na mtumishi mmoja (1)
  alipandishwa cheo;
  v. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora iliajiri watumishi
  wapya watano (5), watumishi wawili (2) walithibitishwa vyeo na
  watumishi wawili (2) walipata uteuzi kuwa Katibu Mtendaji na
  Naibu Katibu Mtendaji;
  vi. Chuo cha uongozi wa Mahakama Lushoto kiliajiri watumishi wapya
  wawili (2), mtumishi mmoja (1) alithibitishwa cheo na mtumishi
  mmoja (1) alipata uteuzi kuwa Mkuu wa Idara ya Mafunzo ya
  Sheria;
  vii. Taasisi ya Mafunzo ya Uanasheria kwa Vitendo Tanzania
  kilipandisha cheo watumishi tisa (9); na
  viii. Ofisi ya Kabidhi Wasii Mkuu iliwathibitisha vyeo watumishi sitini na
  saba (67), watumishi watatu (3) walipandishwa vyeo, watumishi
  wawili (2) walisimamishwa kazi na watumishi watatu (3)
  waliteuliwa katika nyadhifa za Kabidhi Wasii Mkuu, Naibu Kabidhi
  Wasii Mkuu na Meneja wa Usajili.
  29
 57. Mheshimiwa Spika, jumla ya watumishi 1,579 kwa Wizara na
  Taasisi zake walipatiwa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi. Maelezo
  ya kina kuhusu maendeleo ya Rasilimaliwatu yameoneshwa katika
  Kiambatisho F.
  XIII. Kushughulikia urejeshwaji wa wahalifu na masuala ya ushirikiano
  wa kimataifa kwenye makosa ya jinai
 58. Mheshimiwa Spika, Tanzania imeendelea kushirikiana na mataifa
  mengine katika kupambana na kusimamia kurejeshwa kwa watuhumiwa
  wa uhalifu katika nchi walikofanya kosa. Wizara kwa kushirikiana na wadau
  imeandaa mkataba wa urejeshwaji wa Wahalifu na ushirikiano katika
  masuala ya mashauri ya jinai baina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
  na Kenya. Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022, Wizara ilipokea
  na kushughulikia maombi matano (5) ya kuwarejesha wahalifu wa makosa
  ya jinai waliokimbilia nchini kutoka katika mataifa ya Zimbabwe (2), Malawi
  (1), Uturuki (1) na Kenya (1). Lengo la kurejesha waharifu hao ni
  kuimarisha ushirikiano wa kisheria na mataifa mengine katika masuala ya
  jinai na kudhibiti watuhumiwa wa uhalifu kukimbilia katika mataifa mengine.
  XIV. Kuratibu shughuli za Taasisi, Mipango na Miradi chini ya Wizara
  (a)Kuimarisha Uendeshaji wa Mafunzo Endelevu na Elekezi ya
  Kimahakama na Kisheria
 59. Mheshimiwa Spika, Katika kuhakikisha watumishi wa Mahakama na
  wa sekta ya sheria wanakuwa na ujuzi na weledi wa kutosha katika
  kutimiza wajibu wao kwa ufanisi, Wizara kupitia Chuo cha Uongozi wa
  Mahakama, Lushoto imeendelea kuratibu na kutoa mafunzo endelevu na
  30
  elekezi ya Kimahakama kwa watumishi wa Mahakama na wadau wa sekta
  ya sheria nchini. Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 Chuo
  kimeratibu mafunzo yafuatayo;
  (i) Mafunzo endelevu: Wizara kupitia Chuo cha Uongozi wa
  Mahakama Lushoto imeendelea kuwajengea uwezo jumla ya
  wasaidizi wa sheria wa Majaji 84 kwenye eneo la kufanya utafiti wa
  kisheria ili waweze kuwasaidia majaji ipasavyo katika kutoa haki.
  Vilevile, jumla ya Mahakimu 200 walipatiwa mafunzo kuhusu
  uendeshaji wa mashauri ya rushwa na urejeshaji mali zilizopatikana
  kwa njia ya uhalifu na Mahakimu 36 walipatiwa mafunzo kuhusu
  uendeshaji wa mashauri yanayohusu ukatili wa kijinsia, na
  usafirishaji haramu wa binadamu. Chuo kwa kushirikiana na
  Mahakama kimekuwa kikiendesha mafunzo kwa njia ya mtandao
  kwa lengo la kuwafikia watumishi wengi na kutoa fursa ya
  kubadilishana uzoefu. Katika kipindi husika jumla ya Mahakimu 100
  waliokasimiwa mamlaka ya ziada na Jaji Mkuu ya kusikiliza
  mashauri ambayo yanaangukia kwenye mamlaka ya Mahakama
  Kuu ya Tanzania walipatiwa mafunzo endelevu na kupata fursa ya
  kubadilishana uzoefu wa namna mamlaka hayo yanavyotumika
  pamoja na kujadili changamoto na namna ya kuboresha usikilizaji
  wa mashauri. Aidha, Chuo kiliratibu mafunzo kwa njia ya mtandao
  kwa majaji, wasajili na Mahakimu wengine wa ngazi mbalimbali
  wapatao 150 yaliyolenga utekelezaji wa sheria ya wosia na
  usimamizi wa mirathi pamoja na kubadilishana uzoefu.
  (ii)Mafunzo elekezi: Wizara kupitia Chuo cha Uongozi wa Mahakama
  Lushoto iliendelea kutoa mafunzo elekezi kwa Mahakimu wapya 35,
  31
  Manaibu Wasajili wapya 25, Watendaji wa Mahakama wa kanda na
  mikoa wapya 11 pamoja na Wakurugenzi wasaidizi watatu 3,
  mafunzo ya udalali wa mahakama kwa washiriki 30 na wasambazaji
  nyaraka za Mahakama 16. Katika kipindi husika chuo kwa
  kushirikina na Mahakama ya Tanzania kupitia ufadhili wa Shirika la
  UNICEF kiliendesha Mafunzo kwa Wadau wa Haki Mtoto Kanda ya
  Kigoma wapatao 40 waliojumuisha Mahakimu 15 kutoka Mahakama
  Kuu Kanda ya Kigoma, Mahakimu 15 kutoka kanda ya Tabora,
  Maafisa Ustawi wa Jamii watano (5), Waendesha Mashtaka watatu
  (3) kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka na Waendesha Mashtaka
  wawili (2) kutoka jeshi la Polisi. Mahakimu walioshiriki ni wale
  wenye mamlaka ya kusikiliza mashauri ya mtoto kutoka Mahakama
  za wilaya na baadhi ya mahakimu wa Mahakama za mwanzo
  kutoka kanda zilizotajwa.
 60. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 mpaka Machi,
  2022, Wizara kupitia Chuo cha Uongozi wa Mahakama Lushoto imeratibu
  ushiriki wa maafisa mbalimbali kutoka Mahakama ya Tanzania na Chuo
  kwenye vikao na mafunzo yaliyoendeshwa na wadau kama ifuatavyo:-
  (i).Mkutano wa wadau (High Level symposium) wa utoaji haki jinai na
  ulinzi kwa mashahidi, wahanga na washtakiwa ulioendeshwa na
  Mahakama ya Tanzania kwa kushirikiana na Mahakama ya
  Uingereza kupitia Taasisi ya Majaji Wastaafu iitwayo Slynn
  Foundation chini ya ufadhili wa Programu ya Kitaifa ya Kuzijengea
  Uwezo Taasisi zinazohusika na Kupambana na Rushwa (BSAAT).
  (ii).Mafunzo juu ya Uelewa wa utendaji kazi wa Mahakama ya Haki ya
  Afrika Mashariki, Utawala wa sheria na Utawala bora. Mafunzo haya
  32
  yaliendeshwa na Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki kwa
  kushirikiana na Centre for Public Interest Law na Ford Foundation
  kwa majaji wa mahakama ya Rufani watatu (3), majaji wa
  mahakama kuu watatu (3) na Naibu Wasajili saba (7).
 61. Mheshimiwa Spika, Kwa mwaka wa masomo 2021/22 Chuo
  kimedahili wanafunzi wapya 870 wa Astashahada na Stashahada ya sheria
  (wanawake 412 na wanaume 458). Kwa upande wa Astashahada ya sheria
  waliodahiliwa ni 492 (wanawake 224 na wanaume 268) na Stashahada ya
  sheria mwaka wa kwanza ni 378 (wanawake 188 na wanaume 190). Aidha,
  wanachuo wanaoendelea na Stashahada mwaka wa pili ni 231 (wanawake
  137 na wanaume 94). Jumla ya wanafunzi wote wa Chuo waliodahiliwa
  katika Astashahada na Stashahada ya sheria kwa mwaka wa masomo
  2021/2022 ni 1,101 (wanawake 549 na wanaume 552) ikilinganishwa na
  udahili wa jumla ya wanafunzi 944 (wanaume 420 na wanawake 524)
  katika mwaka wa masomo 2020/2021 sawa na ongezo la asilimia 17.
 62. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Chuo cha Uongozi wa
  Mahakama Lushoto imeendelea kusimamia haki za mtoto kwa kuandaa na
  kuzindua Kitabu cha Mkusanyiko wa Mashauri ya Watoto na Taarifa ya
  Tathmini ya Mafunzo ya Haki za Watoto kwa wadau wa haki za Watoto
  kwa ajili ya kurahisha rejea kuhusu mwenendo wa mashauri ya watoto.
  (b)Kuimarisha Uendeshaji na Usimamizi wa Utoaji wa Mafunzo ya
  Uanasheria kwa Vitendo
 63. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Taasisi ya Mafunzo ya
  Uanasheria kwa Vitendo Tanzania imeendelea kutekeleza jukumu lake la
  msingi la kutoa mafunzo ya uanasheria kwa vitendo. Katika kipindi cha
  33
  Julai, 2021 hadi Machi, 2022, Taasisi imedahili jumla ya wanafunzi 1,507
  sawa na ongezeko la asilimia 0.5 ya lengo la udahili wa wanafunzi 1,500.
  Aidha, katika kipindi husika, Taasisi imetunuku vyeti kwa wahitimu 293
  wanaostahili kusajiliwa kuwa mawakili na kufanya idadi ya wahitimu
  waliopata mafunzo kupitia Taasisi hiyo tangu kuanzishwa kwake mwaka
  2007 kufikia 7,561.
  (c) Miradi ya Maendeleo Inayotekelezwa na Wizara
 64. Mheshimiwa Spika, Wizara na Taasisi zake imeendelea kubuni na
  kutekeleza miradi ya maendeleo ili kufanikisha utekelezaji wa majukumu
  yake. Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 Wizara na Taasisi
  zake imeendelea kutekeleza miradi ifuatayo:
  i. Mradi wa Kujenga Mfumo Endelevu wa Kupambana na Rushwa.
  Mradi huu una lengo la kupunguza athari za rushwa ambazo ni
  kikwazo cha maendeleo na kupambana na umaskini nchini. Mradi
  huu unatekelezwa na Wizara ya katiba na Sheria, Ofisi ya
  Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mahakama ya Tanzania na Ofisi ya
  Taifa ya Mashtaka. Kazi zilizofanyika katika kipindi hicho ni pamoja
  na kutoa mafunzo kwa Mahakimu Wakazi 200 kuhusu uendeshaji wa
  mashauri ya rushwa na urejeshwaji mali; kuandaa Rasimu ya
  Mwongozo wa Upelelezi na Uendeshaji wa Mashauri ya Rushwa na
  mashauri mengine (Standard Operating Procedures – SOPs);
  kufanya mapitio ya majalada 55 ya mashauri ya rushwa kwa Wakuu
  wa Mashitaka wa Mikoa mitano (5) ya Dar es Salaam, Dodoma,
  Arusha, Mbeya na Mwanza kwa lengo la kuwajengea uwezo kwa
  vitendo na kuimarisha mifumo ya kupambana na rushwa; na kufanya
  34
  ufuatiliaji na tathmini za Programu ya Kujenga Mfumo Endelevu wa
  Kupambana na Rushwa Tanzania.
  ii. Mradi wa Haki Mtandao (e-Justice).
  Mradi huu unalenga kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji
  wa huduma za kisheria na upatikanaji haki. Aidha, mradi huu
  unalenga kuunganisha mifumo ya taasisi za utoaji haki kwa njia za
  kielektroniki ili kuongeza ufanisi, kuharakisha upatinaji wa haki na
  kupunguza gharama za upatikanaji wa huduma hizo. Katika kipindi
  cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 mradi umetekeleza kazi ya usanifu
  wa mfumo wa kielektroniki wa uangalizi na usimamizi wa utajiri wa
  maliasilia za nchi. Mfumo huu utawezesha usajili wa Mikataba
  iliyoingiwa na taasisi za Serikali, utambuzi wa maliasilia zote nchini
  na uwekezaji uliofanyika.
  iii. Mradi wa Kuboresha Uwajibikaji wa Kitaasisi katika kupambana
  na Rushwa na kuongeza Wigo wa Kuifikia Haki.
  Lengo la mradi huu ni kuimarisha mazingira ya wananchi kuifikia haki
  hususan wanawake na watoto pamoja na kuimarisha mapambano
  dhidi ya rushwa. Kazi zilizofanyika katika kipindi cha Julai 2021 hadi
  Machi, 2022 ni pamoja na: Kuwezesha utoaji wa huduma ya Msaada
  wa kisheria ambapo katika maadhimisho ya Wiki ya Msaada wa
  Kisheria yaliyofanyika nchi nzima jumla ya wananchi 1,455,566
  (wanawake 529,079, wanaume 514,051 na watoto 412,436)
  walipatiwa huduma ya msaada wa kisheria.
  35
  iv. Mradi wa kisekta unaofadhiliwa na Shirika la Umoja wa Mataifa la
  Kuhudumia Watoto.
  Mradi huu unatekeleza Mkakati wa Haki Mtoto wa mwaka 2020/2021
 • 2024/2025 pamoja na kuimarisha usajili wa matukio Muhimu ya
  Binadamu na Takwimu, hususan usajili wa vizazi. Kazi zilizofanyika ni
  pamoja na Kusajili Vizazi kwa jumla ya watoto 573,888 kupitia
  Mpango wa Usajili wa Watoto wa Umri Chini ya Miaka Mitano, katika
  Mikoa ya Mwanza, Rukwa na Katavi na usajili wa vifo 480 katika
  Mkoa wa Songwe.
  v. Mradi wa Uimarishaji wa Upatikanaji Haki za Kisheria Ulinzi wa
  Haki za Binadamu Tanzania.
  Mradi huu unafadhiliwa na Shirika la Maendeleo la Umoja wa Mataifa
  (UNDP). Mradi huu unalenga kuimarisha uwezo wa taasisi za Umma
  na Asasi za Kiraia (AZAKI) katika kulinda na kutetea haki za
  binadamu. Kupitia mradi huu Katika eneo la uchunguzi, Tume ilifanya
  chunguzi maalum tano (5) kuhusu migogoro wa ardhi, matumizi
  mabaya ya madaraka na mazingira mkoani Dodoma, Morogoro,
  Tabora, Shinyanga na Manyara. Uchunguzi wa malalamiko haya
  unaendelea. Kupitia chunguzi hizi, Tume imeweza kusaidia wananchi
  kutatua kero zinazowakabili na kuzishauri mamlaka za Serikali
  namna ya kuzingatia masuala ya utawala bora.
  vi. Mradi wa Ujenzi wa Ofisi za Taasisi zilizokuwa Chini ya Ofisi ya
  Mwanasheria Mkuu wa Serikali.
  Katika kipindi husika, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali
  imekamilisha taratibu za awali za ujenzi wa Ofisi Jumuishi katika
  mkoa wa Mwanza, ambapo mkandarasi ameshapatikana na ujenzi
  unatarajiwa kuanza mwezi Juni 2022.
  36
 1. Mheshimiwa Spika, Mchanganuo wa fedha za Miradi ya Maendeleo
  zilizopitishwa katika mwaka wa fedha 2021/2022 na kupokelewa na Wizara
  na Taasisi katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 umeambatishwa
  kwenye KIAMBATISHO G.
  E. UTEKELEZAJI WA ILANI YA CHAMA CHA MAPINDUZI YA MWAKA
  2020 HADI MWAKA 2025
 2. Mheshimiwa Spika, Wizara imeendelea kutekeleza azma ya Serikali
  ya Awamu ya sita ya kuhakikisha kwamba inawajibika ipasavyo kwa
  wananchi kupitia utekelezaji wa Ilani ya Chama Cha Mapinduzi, ahadi na
  maelekezo mbalimbali ya viongozi wa kitaifa. Miongoni mwa ahadi hizo ni
  pamoja na kuendeleza vita dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali ya
  umma; kukuza, kulinda na kuhifadhi haki za binadamu na kuendeleza
  utawala wa sheria; na kuimarisha mfumo wa utoaji haki. Katika kipindi cha
  Julai 2021 hadi Machi, 2022 Wizara katika utekelezaji wa majukumu yake
  imetekeleza maelekezo mbalimbali ya Ilani ikiwa ni pamoja na yafuatayo:
  I. Kuendeleza Mapambano Dhidi ya Rushwa na Ubadhirifu wa Mali
  ya Umma
 3. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022,
  Wizara imechukua hatua mbalimbali za kuimarisha mapambano dhidi ya
  rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma. Hatua hizo ni pamoja na
  kuimarisha uwezo wa Mahakama ya Makosa ya Rushwa na Uhujumu
  Uchumi kusikiliza mashauri yanayohusu makosa hayo. Kwa kipindi cha
  Julai 2021- Machi, 2022 kulikuwa na Jumla ya mashauri 46. Kati ya
  mashauri hayo, 21 yalikuwepo mwanzoni mwa Julai 2021 na mashauri
  mapya 25 yalifunguliwa katika mahakama hiyo. Hadi Machi, 2022 mashauri
  37
  20 yamehitimishwa na mashauri 26 yanaendelea kusikilizwa.
  II. Kuchukua Hatua za Kupunguza Mlundikano wa Mashauri
  Mahakamani
 4. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi kufikia Machi,
  2022, Mlundikano wa mashauri umepungua kwa asilimia 26 kutoka
  mashauri 9,399 mwezi Machi 2021 hadi Mashauri 6,994 mwezi Machi,
 5. Hatua zilizochukuliwa ili kupunguza mlundikano wa mashauri ni
  pamoja na kufuta mashauri yasiyokuwa na ushahidi; kutumia mfumo wa
  kumaliza mashauri kwa njia ya makubaliano na majadiliano (plea
  bargaining); kuimarisha mfumo wa ufifishaji wa makosa; kutumia
  mahakama zinazotembea na mikutano mtandao (video conference) katika
  kuendesha mashauri; na kutekeleza mkakati wa kumaliza mashauri ya
  muda mrefu.
  III. Kuhakikisha Huduma Bora za Sheria Zinapatikana Kwa Wakati
  na Gharama Nafuu kwa Kuongeza Wataalam, Miundombinu,
  Vitendea Kazi na Kusogeza Huduma Karibu na Wananchi
 6. Mheshimiwa Spika, Jumla ya Mahakama za Mwanzo tatu (3)
  zilikamilika katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai, 2021 hadi Machi, 2022
  ambazo ni za matiri (Mbinga), Hydom (Mbulu) na Kibaigwa (Kongwa).
  Vilevile, mahakama inaendelea na ujenzi wa mahakama za mwanzo katika
  maeneo ya Mlimba na Mang’ula (Morogoro) Chanika (Dar es Salaam),
  Kabanga (Ngara), Nyakibimbiri (Bukoba) na Kimbe (Kilindi). Mahakama
  inaendelea na Mpango wa ujenzi wa Mahakama za Mwanzo 60 katika Kata
  ambazo zipo Makao Makuu ya Tarafa ili kusogeza huduma ya utoaji haki
  karibu na Wananchi.
  38
  IV. Kuimarisha Mfumo wa Wasajili Wasaidizi Katika Halmashauri
  zote Ili Kuwezesha Uratibu na Utoaji wa Msaada wa Kisheria Kwa
  Wananchi, Ikiwemo Msaada Wa Huduma za Kisheria Katika
  Masuala ya Mirathi na Ndoa.
 7. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022
  Wizara imezindua Kamati za Uratibu wa Wadau wa Msaada wa Kisheria
  katika mikoa ya Katavi, Mtwara, Dar es Salaam, Mara, Mbeya, Ruvuma,
  Lindi, Manyara, Mwanza na Mbeya na hivyo kufanya jumla ya mikoa 18
  kuwa na kamati za uratibu wa masuala ya huduma za msaada wa kisheria.
  Kamati hizi zinarahisisha upatikanaji wa watoa huduma kwani wadau wote
  wa msaada wa kisheria wanakutana na hivyo kuimarisha ushirikiano katia
  kutekleza majukumu yao.
  V. Kuimarisha Matumizi ya Lugha ya Kiswahili Katika Kutoa
  Huduma za Kimahakama na Kwenye Uandishi wa Nyaraka za
  Kisheria
 8. Mheshimiwa Spika, Idadi ya Sheria kuu zilizokamilika kutafsiriwa
  kutoka lugha ya Kiingereza kuwa Kiswahili hadi kufikia Machi, 2022 ni 212
  ambazo zilitafsiriwa kupata Rasimu ya Kwanza. Aidha, kupitia wasaidizi wa
  kisheria na watoa huduma za msaada wa kisheria, elimu kwa jamii kwa
  lugha ya Kiswahili na lugha za maeneo mahsusi imeendelea kutolewa kwa
  lengo la kujenga uelewa zaidi kwa jamii katika masuala mbalimbali ya
  kisheria. Lengo ni kuwezesha wananchi kusimamia na kulinda haki zao
  kwa kufahamu sheria.
  39
  VI. Kujenga Mifumo ya TEHAMA ya Kuendelea Kuhimiza Matumizi
  yake Katika Utoaji Haki
 9. Mheshimiwa Spika, Wizara pamoja na taasisi sita (6) ambazo ni
  (Mahakama, Ofisi ya Kabidhi Wasii Mkuu), Tume ya Utumishi wa
  Mahakama, Taasisi ya Mafunzo ya Uanasheria kwa Vitendo, Tume ya Haki
  za Binadamu na Utawala Bora na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali)
  kati ya Taasisi 10 vimeimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji haki
  ikiwemo wananchi kuweza kufungua na kufuatilia malalamiko; kuwasilisha
  maombi ya nyongeza ya muda, usajili wa waendesha maridhiano,
  majadiliano, usuluhishi na upatanishi; kuwezesha kufungua mashauri kwa
  njia ya kielektroniki; kusajili vizazi, vifo na bodi za wadhamini kielektroniki;
  kusajili, kutambua na kusimamia madalali wa Mahakama na kutoa
  mrejesho wa huduma zitolewazo na Mahakama kupitia simu janja.
  F. MWENENDO WA BAJETI NA FEDHA ZILIZOPOKELEWA NA
  WIZARA KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022
  (i) Makusanyo ya Maduhuli
 10. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/2022
  Wizara ilipanga kukusanya maduhuli ya jumla ya Shilingi
  12,672,599,000.00 kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya mapato
  ambavyo ni pamoja na; ada za watoa huduma ya utatuzi wa migogoro kwa
  njia ya majadiliano, maridhiano, upatanishi na usuluhishi; ada za watoa
  huduma ya msaada wa kisheria; ada za kusajili mashauri, ada za mawakili
  na faini zinazotokana na mashauri mbalimbali pamoja na pango la ofisi.
  Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022 Wizara ilikusanya jumla ya
  Shilingi 6,018,450,524.81 sawa na asilimia 47 ya lengo la makusanyo
  40
  yaliyopangwa. Mchanganuo wa maduhuli kwa kila Fungu ni kama
  unavyoonekana kwenye Jedwali Na. 1.
  JEDWALI Na. 1 Mchanganuo wa maduhuli yaliyokusanywa kwa kila
  Fungu kwa kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022
  Mafungu
  KIASI
  KILICHOIDHINISHWA
  (SH)
  KIASI
  KILICHOKUSANYWA
  JULAI 2021-MACHI 2022
  (SH)
  Fungu 12 – –
  Fungu 16 – –
  Fungu 19 – –
  Fungu 35 56,400,000.00 56,400,000.00
  Fungu 40 12,571,199,000.00 5,921,836,129.00
  Fungu 41 45,000,000.00 40,214,395.81
  Fungu 55 – –
  Fungu 59 – –
  JUMLA 12,672,599,000.00 6,018,450,524.81
  (ii) Bajeti Iliyoidhinishwa
 11. Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha 2021/2022 Wizara ya
  Katiba na Sheria iliidhinishiwa na Bunge jumla ya Shilingi
  231,693,745,000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na Miradi ya maendeleo.
  Kati ya hizo Shilingi 79,599,030,000 ni kwa ajili ya mishahara ya
  Watumishi, Shilingi 99,178,885,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na
  Shilingi 52,915,830,000 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
  Kati ya fedha za Maendeleo jumla ya Shilingi 44,100,000,000 ni fedha za
  ndani na Shilingi 8,815,830,000 fedha za nje.
  41
  (iii) Fedha zilizopokelewa na Wizara na Taasisi
 12. Mheshimiwa Spika, Katika kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi, 2022
  Wizara ilipokea jumla ya Shilingi 194,115,559,872.30 sawa na asilimia
  84 ya Shilingi 231,693,745,000 zilizoidhinishwa katika mwaka wa fedha
  2021/2022. Kati ya hizo Shilingi 63,868,833,607.27 ni mishahara na
  Shilingi 81,691,778,331.58 ni matumizi mengineyo. Fedha za maendeleo
  zilizopokelewa ni Shilingi 49,616,082,804.44 ambazo zinajumuisha
  Shilingi 22,135,756,234.90 fedha za ndani na Shilingi 27,480,326,569.54
  ni fedha za nje. Ongezeko la fedha za nje zilizopokelewa limetokana na
  Mfuko wa Mahakama kupokea kiasi cha Shilingi 22,901,711,761.54
  ambazo zilitokana na Mkataba wa Benki ya Dunia na Serikali ambapo kiasi
  hicho cha fedha kiliongezeka wakati wa utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa
  fedha 2021/22. Muhtasari wa mchanganuo wa Bajeti iliyoidhinishwa
  umeoneshwa kwenye Jedwali Na. 2 na kiasi cha fedha zilizopokelewa na
  Wizara na Taasisi hadi Machi, 2022 zimeoneshwa kwenye KIAMBATISHO
  H.
  42
  JEDWALI: Na. 2: Muhtasari wa Bajeti na Fedha zilizopokelewa kwa
  Wizara na Taasis kwa Kipindi cha Julai, 2021 hadi Machi 2022
  Na. Matumizi Bajeti
  iliyoidhinishwa
  Kiasi
  kilichopokelewa
  Hadi Machi,
  2022
  Asilimia ya
  kiasi
  kilichopokelewa
  hadi kufikia
  Machi, 2022

 13. Mishahara
  ya
  watumishi
  79,599,030,000 63,129,965,237 79%
 14. Matumizi
  mengineyo 99,178,885,000 81,369,511,831 82%

 15. Miradi ya
  Maendeleo
  (Ndani)
  44,100,000,000 22,135,756,235 50%

 16. Miradi ya
  Maendeleo
  (Nje)
  8,815,830,000 27,480,326,570 312%
  JUMLA 231,693,745,000 194,115,559,872 84%
  G. MAFANIKIO YALIYOPATIKANA
 17. Mheshimiwa Spika, Utekelezaji wa majukumu ya Wizara katika
  kipindi cha Julai 2021 hadi Machi 2022 ulikuwa na mafanikio yafuatayo:-
  i. Kuimarisha mfumo wa utoaji haki nchini kwa kuanza kutumia
  lugha ya Kiswahili katika uandishi wa sheria na shughuli za utoaji
  haki mahakamani;
  ii. Kuongezeka kwa wigo wa mfumo wa utoaji haki kwa
  kuwawezesha Mawakili kuanza kutoa huduma za uwakili katika
  Mahakama za Mwanzo;
  iii. Kuimarisha mfumo wa utatuzi wa migogoro nje ya mahakama kwa
  43
  kutumia njia mbadala ambazo ni; majadiliano, maridhiano,
  upatanishi na usuluhishi;
  iv. Uteuzi wa Majaji tisa (9) wa Mahakama ya Rufani na Majaji 21 wa
  Mahakama Kuu na kufanya jumla ya idadi ya Majaji wa Mahakama
  ya Rufani kufikia 24 na Majaji wa Mahakama Kuu kufikia 82 na
  Mahakimu 245;
  v. Uteuzi wa Kabidhi Wasii Mkuu na Naibu Kabidhi Wasii Mkuu na
  hivyo kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya Ofisi ya
  Kabidhi Wasii Mkuu;
  vi. Kuendelea na matumizi ya lugha ya Kiswahili katika Shughuli za
  mahakama na uandishi wa nyaraka za Kisheria ambao
  umeongeza uelewa wa sheria kwa wananchi na hivyo kurahisisha
  upatikanaji wa haki kwa wakati na kwa gharama nafuu;
  vii. Kuunganishwa kwa Mfumo wa Wakala wa Usajili, Ufilisi na
  Udhamini na Mahakama ambapo imerahisisha upatikanaji wa
  taarifa za talaka na watoto wa kuasili kwa njia ya mtandao;
  viii. Tanzania kupitia Ofisi ya Kabidhi Wasii Mkuu kuwa kinara wa
  Usajili wa matukio muhimu ya binadamu katika ukanda wa Afrika
  kupitia tangazo la Umoja wa Afrika mwaka 2021;
  ix. Kuimarika na kuboreshwa kwa utoaji wa mafunzo ya uanasheria
  kwa vitendo nchini na mafunzo ya uongozi wa mahakama;
  x. Kuendelea kuimarika kwa matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa
  huduma;
  xi. Kuiwakilisha Serikali katika mashauri ya madai na usuluhishi
  kulikowezesha kuokoa kiasi cha Shilingi bilioni 236.6; na
  xii. Kutoa taarifa kwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa na
  Ulimwengu kwa ujumla kuhusu jitihada za Serikali ya Jamhuri ya
  44
  Muungano wa Tanzania katika kukuza, kuheshimu na kulinda haki
  za kisiasa, kiraia, kiuchumi, kiutamaduni na kijamii.
  H. CHANGAMOTO ZILIZOJITOKEZA
 18. Mheshimiwa Spika, Pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika
  utekelezaji wa majukumu, Wizara ilikabiliwa na changamoto mbalimbali
  kama ifuatavyo: –
  i. Kukosekana kwa ulinzi na usalama kwa watoa taarifa na
  mashahidi. Hali hii inasababisha watoa taarifa na mashahidi kusita
  au kutokutoa ushirikiano unaohitajika kwa vyombo vya haki jinai
  katika kutoa taarifa za uhalifu kwa kuhofia usalama wao;
  ii. Kuongezeka kwa uhitaji wa Wananchi kuelewa wajibu wao katika
  kudai haki zao za kijamii na kiraia ikilinganishwa na uwezo uliopo;
  iii. Mirathi kuchukua muda mrefu kufungwa kutokana na wanufaika
  kuendeleza migogoro hata baada ya Mahakama kumteua Kabidhi
  Wasii Mkuu kuwa msimamizi wa mirathi;
  iv. Kuwepo kwa migogoro ndani ya Bodi za Wadhamini za Taasisi
  zisizo za Serikali zilizosajiliwa na Ofisi ya Kabidhi Wasii Mkuu
  inayotokana na kugombania madaraka, maslahi binafsi na
  ubadhilifu wa mali; na
  v. Kutofungamanishwa kwa mfumo wa utoaji haki kunakoathiri
  upatikanaji wa haki, uendeshaji na usimamizi wa vyombo vingine
  vya utoaji haki.
  45
  I. MIKAKATI YA KUTATUA CHANGAMOTO
 19. Mheshimiwa Spika, ili kutatua changamoto zilizotajwa hapo juu
  Wizara imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na:
  (i) Wizara inaratibu maandalizi ya kanuni za kutekeleza Sheria ya
  Kuwalinda mashahidi na Watoa taarifa za Uhalifu nchini;
  (ii)Kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu katiba na Sheria kupitia
  vyombo mbalimbali vya habari ikiwa ni pamoja kushirikisha Asasi za
  Kiraia ili kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu haki na wajibu wao
  katika kupata haki zao.
  (iii) Kutoa elimu kwa wanufaika kuhusu taratibu za usimamizi na ufungaji
  ili mirathi iweze kufungwa kwa wakati na warithi kupata haki zao.
  (iv)Kuendelea kuhakikisha taasisi zilizosajiliwa zinaweka vipengele
  bayana katika katiba zake vitakavyotoa miongozo ya kuepusha
  migogoro katika Bodi za Wadhamini na kuendelea kutoa elimu
  kuhusu majukumu na wajibu wa Bodi za Wadhamini; na
  (v) Kuendelea kuboresha na kufungamanisha mifumo ya utoaji haki kwa
  vyombo vya utoaji haki nchini.
 20. Mheshimiwa Spika, mafanikio yaliyopatikana ni juhudi za pamoja
  kati ya Wizara, Idara, Taasisi na wadau wa Sekta ya Sheria wakiwemo
  washirika wa maendeleo. Hivyo, nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za
  dhati kwa ushirikiano mzuri uliopo kati yetu na Washirika wa Maendeleo
  ikiwa ni pamoja na Benki ya Dunia, Shirika la Maendeleo la Umoja wa
  Mataifa (UNDP), Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Watoto
  46
  (UNICEF), Shirika la Umoja wa Mataifa la Wanawake (UNWOMEN), Umoja
  wa Ulaya (EU), Shirika la Maendeleo la Kimataifa la Uingereza (FCDO),
  Mahakama ya Uingereza, Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki. Wadau
  wengine walioshiriki katika kuleta mafanikio ya Wizara ni pamoja na;
  Kampuni ya Simu ya TIGO ambayo imeipatia Ofisi ya Kabidhi Wasii Mkuu
  simu janja 1,046 kwa ajili ya usajili wa watoto chini ya umri wa miaka
  mitano (5) katika mikoa mitatu (3) ya Mwanza, Rukwa na Katavi na hivyo
  kufanya jumla ya mikoa iliyopokea simu janja kwa ajili ya shughuli za usajili
  kufikia 22. Ni matumaini yangu kuwa, Kampuni hiyo itaendelea kuipatia
  simu janja mikoa minne (4) iliyobaki ya Tabora, Kigoma, Kagera na Dar es
  Salaam kufanikisha usajili wa watoto. Wizara inatambua na kuthamini
  uhusiano mzuri uliopo kati ya Serikali na wadau hao, na tutahakikisha kuwa
  ushirikiano huo unaimarishwa kwa maendeleo ya sekta ya sheria na taifa
  kwa ujumla.
  J. MPANGO NA BAJETI YA WIZARA NA TAASISI ZAKE KWA
  MWAKA WA FEDHA 2022/2023
 21. Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha 2022/2023 Wizara na
  Taasisi zake itaendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa umma ili
  kuendana na Dhima yake. Ili kufikia azma hiyo Wizara na Taasisi zake
  zimeainisha maeneo mahsusi ya kipaumbele na kuyawekea malengo na
  shabaha kwa ajili ya utekelezaji.
  (a) Vipaumbele vya Wizara na Taasisi zake
 22. Mheshimiwa Spika, Maeneo ya vipaumbele muhimu ambavyo
  Wizara na taasisi zake itakavyovitekeleza kwa mwaka wa fedha 2022/2023
  ni ifuatavyo: –
  47
  i. Kuendelea na kuanza kujenga vituo jumuishi vya Taasisi za Sheria
  Nchini;
  ii. Kuendelea na kuanza kujenga majengo ya Makao Makuu ya Wizara na
  taasisi zake katika mji wa Dodoma;
  iii. Kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala ya kikatiba na
  utawala wa sheria;
  iv. Kuendelea kuhuisha sheria mbalimbali ili kuimarisha uhuru na wajibu wa
  wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo na kukuza demokrasia
  na utawala wa Sheria;
  v. Kuimarisha mifumo ya uangalizi wa matumizi ya utajiri na maliasilia za
  nchi ili kuleta manufaa kwa wananchi na maendeleo ya Taifa kwa
  ujumla;
  vi. Kuendelea kuhamasisha matumizi ya njia mbadala za utatuzi wa
  migogoro ambazo ni usuluhishi, upatanishi, maridhiano na majadiliano ili
  kurahisisha na kuharakisha upatikanaji wa haki nchini;
  vii. Kuimarisha mifumo ya kuhamasisha, kuzingatia na kulinda haki za watu
  na haki za binadamu;
  viii. Kuendelea kuimarisha mifumo ya utoaji Haki nchini na kuhimiza
  matumizi ya TEHAMA katika Sekta ya Sheria;
  ix. Kuimarisha mifumo ya upatikanaji wa Huduma ya Msaada wa Kisheria
  nchini;
  x. Kutekeleza Programu ya Kutumia Lugha ya Kiswahili katika utoaji Haki
  Nchini;
  xi. Kuendelea na utekelezaji wa Mkakati wa Pili wa Taifa wa Haki Mtoto
  2020/2021-2024/2025;
  xii. Kuendelea kuimarisha Usajili wa matukio muhimu ya binadamu na
  takwimu pamoja na shughuli za ufilisi na udhamini;
  48
  xiii. Kuharakisha utatuzi wa mashauri ya kawaida na mkakati wa kumaliza
  mashauri ya muda mrefu (Backlog);
  xiv. Kuimarisha uwezo katika ukaguzi na usimamizi wa shughuli za
  Mahakama;
  xv. Kuendelea kutekeleza mpango wa ujenzi na ukarabati wa Majengo ya
  Mahakama katika ngazi mbalimbali;
  xvi. Kuendelea na ujenzi wa jengo la Makao Makuu ya Mahakama ya
  Tanzania ili kuhamia Dodoma;
  xvii. Kuimarisha maendeleo ya rasilimali watu, ikiwa ni pamoja na mafunzo,
  na nidhamu ya watumishi;
  xviii. Kuongeza ushirikiano na wadau wa haki jinai ili kuharakisha huduma ya
  utoaji haki;
  xix. Kuendesha vikao vya kisheria vya Tume na mchakato wa Ajira ya
  watumishi wa Mahakama;
  xx. Kutoa Elimu kwa Umma kuhusu majukumu ya Tume na Kamati za
  Maadili ya Maafisa wa Mahakama ngazi ya Mikoa na Wilaya
  xxi. Kufanya Tafsiri, Uandishi na Urekebu wa sheria;
  xxii. Kutoa ushauri wa kisheria na kufanya Upekuzi na Marejeo ya Mikataba;
  xxiii. Kuimarisha uendeshaji mashtaka na usimamizi wa mashauri ya jinai;
  xxiv. Kuimarisha uratibu na usimamizi wa upelelezi wa makosa ya jinai;
  xxv. Kuimarisha mfumo wa utaifishaji mali, usimamizi na urejeshwaji wa mali
  zinazohusiana na uhalifu;
  xxvi. Kuimarisha utekelezaji wa programu ya kutenganisha shughuli za
  Mashtaka na Upelelezi;
  xxvii. Kuratibu, kusimamia na Kuiwakilisha Serikali na Taasisi zake katika
  kuendesha mashauri ya madai na usuluhishi yaliyofunguliwa na au dhidi
  49
  ya Serikali katika mahakama na mabaraza mbalimbali ndani na nje ya
  nchi;
  xxviii. Kufanya uchunguzi kuhusu masuala ya haki za binadamu na utawala
  bora;
  xxix. Kutoa elimu kwa Umma kuhusu masuala ya haki za binadamu na
  utawala bora;
  xxx. Kuimarisha mahusiano na Taasisi za Kitaifa, Kikanda na Kimataifa;
  xxxi. Kufanya tafiti kuhusu masuala ya haki za binadamu na utawala bora
  xxxii. Kufanya Tathmini ya utekelezaji wa sheria za Kudhibiti na Kupambana
  na Dawa za Kulevya; na Mfumo wa Sheria unaosimamia Usafiri Majini.
  xxxiii. Kufanya Mapitio ya mifumo ya sheria za Usimamizi wa haki katika
  Mahakama za Mwanzo; Makosa ya uhujumu uchumi; na Usajili wa
  wadhamini.
  xxxiv. Kuimarisha maendeleo ya rasilimali watu na vitendea kazi.
  (b)Makusanyo ya Maduhuli ya Serikali
 23. Mheshimiwa Spika, Katika mwaka wa fedha 2022/2023 Wizara
  inatarajia kukusanya kiasi cha Shilingi 12,676,201,000.00 ikiwa ni
  maduhuli ya Serikali, kama inavyoonekana kwenye Jedwali Na. 3:-
  Jedwali Na. 3: Makadirio ya Maduhuli ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha
  2022/2023
  Fungu 12 – Sh. 0.00
  Fungu 16 – Sh. 0.00
  Fungu 19 – Sh. 0.00
  Fungu 35 – Sh. 60,000,000.00
  50
  Fungu 40 – Sh. 12,571,199,000.00
  Fungu 41 – Sh. 45,000,000.00
  Fungu 55 – Sh. 2,000.00
  Fungu 59 – Sh. 0.00
  JUMLA Sh. 12,676,201,000.00

(c) Makadirio ya Fedha kwa ajili ya Kutekeleza Mpango na Bajeti kwa
Mwaka wa Fedha 2022/2023

 1. Mheshimiwa Spika, Ili kufanikisha utekelezaji wa majukumu yake,
  Wizara inaomba kuidhinishiwa jumla ya Shilingi 272,768,278,800.00 kwa
  ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha
  2022/2023. Kati ya Fedha hizo, Shilingi 207,703,708,800.00 ni kwa ajili ya
  matumizi ya kawaida na Shilingi 65,064,570,000.00 ni kwa ajili ya
  matumizi ya miradi ya maendeleo. Mchanganuo wa makadirio ya bajeti
  kwa mafungu nane (8) ya Wizara na taasisi zake ni kama ilivyooneshwa
  kwenye Jedwali Na. 4: –
  Jedwali Na. 4: Mchanganuo wa Makadirio ya Bajeti kwa Wizara ya
  Katiba na Sheria na Mafungu yake kwa mwaka wa fedha, 2022/2023
  Na. Fungu la Matumizi Bajeti 2022/23
 2. Mishahara ya watumishi 95,356,423,800.00
 3. Matumizi mengineyo 112,347,285,000.00
 4. Miradi ya Maendeleo 65,064,570,000.00
  JUMLA 272,768,278,800.00
  51
 5. Mheshimiwa Spika, Kiasi hicho cha fedha kinaombwa kupitia
  mafungu ya bajeti yaliyo chini ya Wizara yafuatavyo: –
  (i) Fungu 12: Tume ya Utumishi wa Mahakama
  Matumizi ya Mishahara – Sh. 461,127,800.00
  Matumizi Mengineyo – Sh. 2,700,000,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Ndani) – Sh. 0
  Matumizi ya Maendeleo (Nje) – Sh. 0
  Jumla – Sh. 3,161,127,800.00
  (ii) Fungu 16: Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali
  Matumizi ya Mishahara – Sh. 2,928,360,000.00
  Matumizi Mengineyo – Sh. 6,942,981,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Ndani) – Sh. 4,000,000,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Nje) – Sh. 500,000,000.00
  Jumla – Sh. 14,371,341,000.00
  (iii) Fungu 19: Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali
  Matumizi ya Mishahara – Sh. 3,339,798,000.00
  Matumizi Mengineyo – Sh. 9,473,018,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Ndani) – Sh. 0
  Matumizi ya Maendeleo (Nje) – Sh. 0
  Jumla – Sh. 12,812,816,000.00
  (iv) Fungu 35: Ofisi ya Taifa ya Mashtaka
  Matumizi ya Mishahara – Sh. 14,548,751,000.00
  Matumizi Mengineyo – Sh. 22,068,944,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Ndani) – Sh. 8,000,000,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Nje) – Sh. 630,000,000.00
  Jumla – Sh. 45,247,695,000.00
  (v) Fungu 40: Mfuko wa Mahakama
  Matumizi ya Mishahara – Sh. 63,408,443,000.00
  Matumizi Mengineyo – Sh. 57,774,382,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Ndani) – Sh. 36,002,000,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Nje) – Sh. 3,091,000,000.00
  Jumla – Sh. 160,275,825,000.00
  52
  (vi) Fungu 41: Wizara ya Katiba na Sheria
  Matumizi ya Mishahara – Sh. 7,647,528,000.00
  Matumizi Mengineyo – Sh. 6,865,271,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Ndani) – Sh. 5,110,800,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Nje) – Sh. 7,615,770,000.00
  Jumla – Sh. 27,239,369,000.00
  (vii) Fungu 55: Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora
  Matumizi ya Mishahara – Sh. 2,292,096,000.00
  Matumizi Mengineyo – Sh. 4,098,680,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Ndani) – Sh. 0
  Matumizi ya Maendeleo (Nje) – Sh. 115,000,000.00
  Jumla – Sh. 6,505,776,000.00
  (viii) Fungu 59: Tume ya Kurekebisha Sheria
  Matumizi ya Mishahara – Sh. 730,320,000.00
  Matumizi Mengineyo – Sh. 2,424,009,000.00
  Matumizi ya Maendeleo (Ndani) – Sh. 0
  Matumizi ya Maendeleo (Nje) – Sh. 0
  Jumla – Sh. 3,154,329,000.00
  JUMLA KUU SH. 272,768,278,800.00
 6. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina na mchanganuo wa maombi ya
  fedha za bajeti ya kila Fungu umeainishwa kwenye vitabu vya Randama za
  mafungu husika ambavyo vimegawanywa kwa Waheshimiwa Wabunge
  kupitia Mfumo wa Kielektroniki wa Bunge.
 7. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba
  nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi na watendaji wa Wizara na Taasisi
  zake kwa ushirikiano mkubwa wanaonipatia katika utekelezaji wa
  majukumu ya kila siku ya uwaziri. Hakika, ni kutokana na ushirikiano huo
  nimeweza kusimama leo hii mbele ya Bunge lako kueleza mafanikio,
  53
  mipango na mikakati tuliyonayo katika kuwahudumia wananchi. Hivyo,
  kipekee nimshukuru Mhe. Geophrey Mizengo Pinda (Mb.) Naibu Waziri wa
  Katiba na Sheria; Bi. Mary Gasper Makondo, Katibu Mkuu; Dkt. Khatibu
  Malimi Kazungu, Naibu Katibu Mkuu; Mhe. Prof. Ibrahimu Hamisi Juma,
  Jaji Mkuu wa Tanzania na Mwenyekiti wa Tume ya Utumishi wa
  Mahakama; Mhe. Jaji Dkt. Eliezer Mbuki Feleshi (Mb.), Mwanasheria Mkuu
  wa Serikali; Mhe. Mustapher Mohamed Siyani, Jaji Kiongozi wa Mahakama
  Kuu ya Tanzania; Prof. Elisante Ole Gabriel, Mtendaji Mkuu wa Mahakama
  ya Tanzania na Katibu wa Tume ya Utumishi wa Mahakama; Mhe. Wilbert
  Martin Chuma, Msajili Mkuu wa Mahakama ya Tanzania; Bw. Sylvester
  Anthony Mwakitalu, Mkurugenzi wa Mashtaka; Bw. Gabriel Pascal Malata,
  Wakili Mkuu wa Serikali; Bi. Angela Kemanzi Anatory, Kabidhi Wasii Mkuu
  na Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Usajili Ufilisi na Udhamini; Mhe. Jaji
  Mstaafu wa Mahakama ya Rufani January Henry Msoffe, Mwenyekiti wa
  Tume ya Kurekebisha Sheria; Bw. Casmir Sumba Kyuki, Katibu Mtendaji
  wa Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania; Mhe. Jaji Mstaafu wa
  Mahakama Kuu ya Tanzania Mathew Mhina Mwaimu, Mwenyekiti Tume ya
  Haki za Binadamu na Utawala Bora; Bw. Patience Kilanga Ntwina, Katibu
  Mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora; Mhe. Jaji wa
  Mahakama ya Rufani Dkt. Paul Faustin Kihwelo, Mkuu wa Chuo cha
  Uongozi wa Mahakama Lushoto; Mhe. Jaji wa Mahakama Kuu Dkt. Benhajj
  Shaaban Masoud, Mkuu wa Taasisi ya Mafunzo ya Uanasheria kwa
  Vitendo Tanzania; Wakurugenzi na Watumishi wote wa Wizara na Taasisi
  zake. Aidha, nawashukuru familia yangu ikiwa ni pamoja na mke wangu
  Bibi. Flora Ndumbaro na watoto wangu kwa ushirikiano wanaoendelea
  kunipatia kwa kunivumilia na kunitia moyo wakati ninapokuwa natekeleza
  majukumu yangu ya kulitumikia Taifa. Mwisho lakini sio mwisho kwa
  54
  umuhimu, naomba nichukue fursa hii kwa namna ya kipekee kabisa
  kuwashukuru Wapiga kura wa Jimbo langu la Songea Mjini kwa kuendelea
  kunipa ushirikiano katika shughuli za kuleta maendeleo ya jimbo letu.
 8. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.
  55
  KIAMBATISHO A
  ORODHA YA MAGEREZA NA VITUO VYA POLISI VILIVYOKAGULIWA
  KUANZIA JULAI, 2021 HADI MACHI, 2022
  NA. MKOA MAGEREZA
  YALIYOKAGULIWA
  VITUO VYA POLISI
  VILIYOKAGULIWA
  IDADI YA MAHABUSI
  WALIOACHIWA
  HURU
  1 Arusha 2 5 2
  2 Dodoma 6 11 37
  3 Dar es Salaam 16 79 35
  4 Geita 4 40 24
  5 Iringa 5 15 70
  6 Kagera 9 18 48
  7 Katavi 3 20 24
  8 Kigoma 3 10 5
  9 Kilimanjaro 4 11 0
  10 Lindi 8 5 2
  11 Manyara 3 7 3
  12 Mara 7 13 15
  13 Mbeya 4 5 10
  14 Morogoro 2 15 120
  15 Mtwara 5 9 10
  16 Mwanza 5 22 20
  17 Njombe 3 15 5
  18 Pwani 8 18 3
  19 Rukwa 3 9 52
  20 Ruvuma 3 8 5
  21 Shinyanga 4 19 1
  22 Simiyu 6 7 21
  23 Singida 3 5 10
  24 Songwe 2 3 61
  25 Tabora 4 8 205
  26 Tanga 7 14 21
  JUMLA 129 391 809

56
KIAMBATISHO B
MISWADA ILIYOANDALIWA KWA KIPINDI CHA JULAI, 2021 HADI
MACHI, 2022

 1. Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 3) ya mwaka 2021
  (The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 3) Act, 2021);
 2. Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 4) ya mwaka 2021
  (The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 4) Act, 2021);
 3. Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji
  (The Fire and Rescue Force (Amendment) Act 2021);
 4. Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 5) ya mwaka 2021
  (The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 5) Act, 2021);
 5. Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 6) ya mwaka 2021
  (The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 6) Act, 2021);
 6. Sheria ya Ahueni za Biashara (The Trade Remedies Act);
 7. Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 7) ya mwaka 2021
  (The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 7) Act, 2021)
 8. Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Usalama Barabarani (The Road
  Traffic (Amendment) Act 2021;
 9. Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Maafa, 2022;
  10.Muswada wa marekebisho ya Sheria ya Kudhibiti Utakatishaji Fedha
  Haramu (The Anti Money Laundering Amendment Act); na
  11.Muswada wa Nyongeza ya Matumizi (The Appropriation Supplement
  Act)

57
KIAMBATISHO C
MISWADA ILIYOPITISHWA KUWA SHERIA NA KUSAINIWA NA MHE.
RAIS KUWA SHERIA NA KUTANGAZWA KWENYE GAZETI LA
SERIKALI
1.Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 3) ya mwaka 2021
(The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 3) Act, 2021);
2.Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 4) ya mwaka 2021
(The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 4) Act, 2021);
3.Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Usajili wa Wahasibu na
Wakaguzi ya mwaka 2021 (The Accountants and Auditors
Registration (Amendment) Act, 2021);
4.Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji
(The Fire and Rescue Force (Amendment) Act 2021);
5.Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 5) ya mwaka 2021
(The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 5) Act, 2021);
6.Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 6) ya mwaka 2021
(The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 6) Act, 2021);
7.Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na 7) ya mwaka 2021
(The Written Laws Miscellaneous Amendment (No. 7) Act, 2021);
8.Muswada wa marekebisho ya Sheria ya Kudhibiti Utakatishaji Fedha
Haramu (The Anti Money Laundering Amendment Act);
9.Muswada wa Nyongeza ya Matumizi (The Appropriation Supplement
Act)

58
KIAMBATISHO D
ORODHA YA SHERIA ZILIZOTAFSIRIWA KWA HATUA YA RASIMU YA
KWANZA KUTOKA LUGHA YA KINGEREZA KUWA LUGHA YA
KISWAHILI HADI KUFIKIA MACHI, 2022
Na. Jina la Sheria Sura Na.

 1. Sheria ya Adhabu ya Viboko 17
 2. Sheria ya Ardhi 113
 3. Sheria ya Ardhi ya Vijiji 114
 4. Sheria ya Barabara 167
 5. Sheria ya Baraza la Kiswahili la Taifa 52
 6. Sheria ya Baraza la Michezo la Taifa 49
 7. Sheria ya Baraza la Sanaa la Taifa 204
 8. Sheria ya Baraza la Taifa la Mitihani Tanzania 107
 9. Sheria ya Baraza la Taifa la Ujenzi 162
 10. Sheria ya Benki Kuu 197
 11. Sheria ya Benki na Taasisi za Fedha 342
 12. Sheria ya Bodi ya Filamu na Michezo ya Kuigiza 230
 13. Sheria ya Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu 178
 14. Sheria ya Bodi ya Utalii Tanzania 364
 15. Sheria ya Bodi za Paroli 200
 16. Sheria ya Chama cha Mawakili Tanganyika 307
 17. Sheria ya Chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania 66
 18. Sheria ya Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere 93
 19. Sheria ya Chuo cha Uongozi wa Mahakama – Lushoto 405
 20. Sheria ya Dawa na Vifaa Tiba 219
 21. Sheria ya Elimu 353
 22. Sheria ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi (VETA) 82
 23. Sheria ya Eneo la Hifadhi ya Ngorongoro 284
 24. Sheria ya Fedha za Kigeni 271
 25. Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa 290
 26. Sheria ya Fedha za Umma 348
 27. Sheria ya Gharama za Uchaguzi 278
 28. Sheria ya Hakimiliki na Hakishiriki 218
 29. Sheria ya Hati za Makubaliano 26
 30. Sheria ya Hifadhi za Bahari na Maeneo Tengefu, 146
 31. Sheria ya Hospitali ya Benjamini Mkapa
 32. Sheria ya Huduma kwa Jamii 291
  59
 33. Sheria ya Huduma za Habari 229
 34. Sheria ya Jeshi la Polisi na Polisi Wasaidizi 322
 35. Sheria ya Jeshi la zimamoto na Uokoaji 427
 36. Sheria ya Jumuiya 337
 37. Sheria ya Kamisheni za Uchunguzi 32
 38. Sheria ya Kanuni ya Adhabu 16
 39. Sheria ya Karadha 14
 40. Sheria ya Kinga na Upendeleo wa Kidiplomasia na
  Kikonseli
  356
 41. Sheria ya Kinga, Madaraka na Haki za Bunge 296
 42. Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya 95
 43. Sheria ya Kudhibiti Vinasaba vya Binadamu 73
 44. Sheria ya Kulinda Watoa Taarifa na Mashahidi 446
 45. Sheria ya Kuongeza Hukumu 7
 46. Sheria ya Kuratibu Usajili na Usimamizi wa Maabara
  Binafsi za Afya
  136
 47. Sheria ya Kuzuia na Kuthibiti VVU na Ukimwi 431
 48. Sheria ya Kuzuia Ugaidi 19
 49. Sheria ya Kuzuia Usafirishaji Haramu wa Binadamu, 432
 50. Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma 398
 51. Sheria ya Mabaraza Maalumu 126
 52. Sheria ya Madaktari wa Mifugo 319
 53. Sheria ya Madaktari, Madaktari wa Meno na Wataalam wa
  Afya Shirikishi
  152
 54. Sheria ya Madini 123
 55. Sheria ya Maeneo na Sehemu Zinazolindwa 74
 56. Sheria ya Mafao ya Hitimisho la Kazi 225
 57. Sheria ya Mafao ya Viongozi wa Kisiasa 255
 58. Sheria ya Magereza 58
 59. Sheria ya Magonjwa ya Wanyama 156
 60. Sheria ya Mahakama na Matumizi ya Sheria 358
 61. Sheria ya Mahakama za Mahakimu 11
 62. Sheria ya Mahakama za Utatuzi wa Migogoro ya Ardhi, 216
 63. Sheria ya Majadiliano ya Pamoja Katika Utumishi wa
  Umma
  105
 64. Sheria ya Maji na Usafi wa Mazingira 272
 65. Sheria ya Makumbusho ya Taifa 281
 66. Sheria ya Mamlaka na Majukumu ya Kabidhi Wasii Mkuu 27
 67. Sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania 157
  60
 68. Sheria ya Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa
  Serikali
  177
 69. Sheria ya Mamlaka ya Nchi ya Utajiri Asili na Mali Asilia za
  nchi
  449
 70. Sheria ya Mapato ya Uhalifu 256
 71. Sheria ya Mapitio na Majadiliano ya Masharti Hasi Katika
  Mikataba ya Utajiri Asili na Mali Asilia
  450
 72. Sheria ya Mashirika ya Maendeleo ya Wilaya 382
 73. Sheria ya Mashirika yasiyo ya Kiserikali 56
 74. Sheria ya Masoko la Mitaji na Dhamana 79
 75. Sheria ya Masuala ya Ofisi ya Rais 9
 76. Sheria ya Matamko ya Sheria za Kiislamu 375
 77. Sheria ya Mawakili 341
 78. Sheria ya Mawasiliano ya Kielektroniki na Posta 306
 79. Sheria ya Mawaziri ya Utekelezaji wa Majukumu ya
  Uwaziri,
  299
 80. Sheria ya Mazishi ya Viongozi wa Kitaifa 419
 81. Sheria ya Mfuko wa Elimu 412
 82. Sheria ya Mfuko wa Kuchochea Maendeleo ya Majimbo 96
 83. Sheria ya Mfuko wa Mawasiliano kwa wote (UCSAF) 422
 84. Sheria ya Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya 395
 85. Sheria ya Michezo ya Kubahatisha 41
 86. Sheria ya Mipango Miji 355
 87. Sheria ya Mirathi (Kwa Waasia) Wasio Wakristo 28
 88. Sheria ya Mishahara na Mafao ya Majaji 424
 89. Sheria ya Misitu 323
 90. Sheria ya Msaada wa Kisheria 21
 91. Sheria ya Mtoto 13
 92. Sheria ya Mwenendo wa Madai ya Serikali 5
 93. Sheria ya Mwenendo wa Mashauri ya Madai 33
 94. Sheria ya Ndoa 29
 95. Sheria ya Optmetria 23
 96. Sheria ya Pasipoti na Hati za Kusafiria 42
 97. Sheria ya Petroli 392
 98. Sheria ya Probesheni 247
 99. Sheria ya Reli ya Tanzania na Zambia 143
 100. Sheria ya Serikali Mtandao 273
 101. Sheria ya Serikali za Mitaa (Mamlaka za Miji) 288
 102. Sheria ya Serikali za Mitaa (Mamlaka Za Wilaya) 287
  61
 103. Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania 304
 104. Sheria ya Shirika la Nyumba la Taifa 295
 105. Sheria ya Shirika la Posta 303
 106. Sheria ya Shule za Udereva wa Vyombo vya Moto (Usajili) 163
 107. Sheria ya Sikukuu za Kitaifa 35
 108. Sheria ya Taasisi ya Bahari Dar es Salaam 253
 109. Sheria ya Taasisi ya Elimu Tanzania 142
 110. Sheria ya Taasisi ya Elimu ya Watu Wazima 139
 111. Sheria ya Taasisi ya Mafunzo ya Uanasheria kwa Vitendo
  Tanzania
  425
 112. Sheria ya Taasisi ya Magonjwa ya Binadamu (NIMR) 59
 113. Sheria ya Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete (JKCI)
 114. Sheria ya Taasisi ya Saratani 86
 115. Sheria ya Taasisi ya Taifa ya Usafirishaji 187
 116. Sheria ya Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam 144
 117. Sheria ya Taasisi ya Ustawi wa Jamii 110
 118. Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania 280
 119. Sheria ya Tafsiri ya Alama za Taifa 10
 120. Sheria ya Tafsiri ya Sheria 1
 121. Sheria ya Taifa ya Mashtaka 430
 122. Sheria ya Taifa ya Uchaguzi 343
 123. Sheria ya Takwimu 351
 124. Sheria ya Taratibu za Uanzishaji wa Mikoa na Wilaya 397
 125. Sheria ya Tasnia ya Mifugo 262
 126. Sheria ya Tasnia ya Mkonge 30
 127. Sheria ya Tawala za Mikoa 97
 128. Sheria ya Tiba Asili na Tiba Mbadala 244
 129. Sheria ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora 391
 130. Sheria ya Tume ya Jeshi la Polisi na Magereza 241
 131. Sheria ya Tume ya Kurekebisha Sheria 171
 132. Sheria ya Tume ya Sayansi na Teknolojia 266
 133. Sheria ya Tume ya Sayansi na Teknolojia Tanzania 226
 134. Sheria ya Tume ya Taifa ya UNESCO 433
 135. Sheria ya Tume ya Ukimwi Tanzania 379
 136. Sheria ya Tume ya Vyuo Vikuu 346
 137. Sheria ya Tume za Uchunguzi, 32
 138. Sheria ya Uchaguzi ya Serikali za Mitaa 292
 139. Sheria ya Uchawi 18
 140. Sheria ya Uchunguzi wa Kifo 24
  62
 141. Sheria ya Udhamini wa Umma na (Mamlaka na Majukumu) 31
 142. Sheria ya Uendeshaji wa Bunge 115
 143. Sheria ya Ufilisi 25
 144. Sheria ya Ufuatiliaji Wahalifu Watoro 57
 145. Sheria ya Uhamiaji 54
 146. Sheria ya Uhamisho wa Mali zinazohamishika 210
 147. Sheria ya Uhamisho wa wafungwa 387
 148. Sheria ya Uhifadhi wa Wanyamapori 283
 149. Sheria ya Uhujumu Uchumi 200
 150. Sheria ya Ukaguzi wa Umma 418
 151. Sheria ya Ukomo 89
 152. Sheria ya Umiliki wa Sehemu ya Jengo 416
 153. Sheria ya Ununuzi wa Umma 410
 154. Sheria ya Upangaji wa Matumizi ya Ardhi 116
 155. Sheria ya Upatikanaji wa Taarifa 149
 156. Sheria ya Upimaji Ardhi 324
 157. Sheria ya Uraia 357
 158. Sheria ya Urejeshaji wahalifu 368
 159. Sheria ya Urekebu wa Sheria 4
 160. Sheria ya Usafiri Majini 165
 161. Sheria ya Usafiri wa Anga 80
 162. Sheria ya Usafirishaji wa Bidhaa kwa Njia ya Bahari 164
 163. Sheria ya Usajili na Utambuzi wa Watu 36
 164. Sheria ya Usajili wa Ardhi 334
 165. Sheria ya Usajili wa Makandarasi 235
 166. Sheria ya Usajili wa Nyaraka 117
 167. Sheria ya Usajili wa Rehani zinazohamishika
 168. Sheria ya Usajili wa Vizazi na Vifo 108
 169. Sheria ya Usajili wa Wabunifu Majengo na Wakadiriaji
  Majenzi
  269
 170. Sheria ya Usajili wa Wahandisi 63
 171. Sheria ya Usajili wa Wataalam wa Afya ya Mazingira 428
 172. Sheria ya Usajili wa Wataalamu wa Mipango Miji 426
 173. Sheria ya Usajili Wataalamu wa Upimaji 270
 174. Sheria ya Usalama Barabarani 168
 175. Sheria ya Usambazaji Maji Safi na Usafi wa Mazingira 272
 176. Sheria ya Ushahidi 6
 177. Sheria ya Ushirikiano katika Makosa ya Jinai 254
 178. Sheria ya usimamizi Hospitali za watu Binafsi 151
  63
 179. Sheria ya Usimamizi na Uendelezaji wa Uvuvi wa Bahari
  Kuu
  388
 180. Sheria ya Usimamizi wa Kumbukumbu na Nyaraka 309
 181. Sheria ya Usimamizi wa Maafa. 242
 182. Sheria ya Usimamizi wa Rasilimali za Maji 331
 183. Sheria ya Usimamizi wa Uthibiti wa Silaha na Risasi 223
 184. Sheria ya Usimamizi ya Waasibu na Wakaguzi 286
 185. Sheria ya Ustawi wa Wanyama 154
 186. Sheria ya Usuluhishi 15
 187. Sheria ya Utafiri wa Wanyamapori Tanzania 260
 188. Sheria ya Utalii 65
 189. Sheria ya Utambuzi, Usajili na Ufuatiliaji wa Mifugo 184
 190. Sheria ya Utaratibu wa Heshima kwa Waasisi wa Taifa 194
 191. Sheria ya Utawala wa Mahakama 237
 192. Sheria ya Utekelezaji wa Haki za Msingi na Wajibu 3
 193. Sheria ya Utekelezaji wa Hukumu ya Kigeni 8
 194. Sheria ya Utekelezaji wa Hukumu za Nchi Jirani 7
 195. Sheria ya Utekelezaji wa Majukumu ya Mwanasheria Mkuu
  wa Serikali
  268
 196. Sheria ya Uthamini na Usajili wa Wathamini 138
 197. Sheria ya Uthibiti wa Bidhaa za Tumbaku 121
 198. Sheria ya Uthibitisho na Usimamizi wa Mirathi 352
 199. Sheria ya Utumishi wa Umma 298
 200. Sheria ya Utwaaji Ardhi 118
 201. Sheria ya Utwaaji na Urejeshaji wa Mashamba Vijijini 22
 202. Sheria ya Uvuvi 279
 203. Sheria ya Uwakala wa Meli Tanzania 415
 204. Sheria ya Uwekezaji wa Wadhamini 53
 205. Sheria ya Viapo na Matamko ya Kisheria 34
 206. Sheria ya Vivuko 173
 207. Sheria ya Vyama vya Siasa 258
 208. Sheria ya Vyuo Vikuu 346
 209. Sheria ya Waasisi wa Taifa 195
 210. Sheria ya Wakala wa Serikali 245
 211. Sheria ya Wakimbizi 37
 212. Sheria ya Wanataaluma wa Kemia 160
 213. Sheria ya Wataalamu wa Maabara ya Afya 48
 214. Sheria ya ya Utekelezaji wa Wito wa Mashahidi wa kigeni 67
  64
  KIAMBATISHO E
  ORODHA YA SHERIA ZILIZOFANYIWA UREKEBU KWA HATUA YA
  USOMAJI WA AWALI KUANZIA JULAI, 2021 HADI MACHI, 2022
  S/N CHAPTER NAME
 215. 416 The Unit Titles Act
 216. 420 The Special Economic Zones Act
 217. 421 The meat Industry Act
 218. 422 The Universal Communications Services Access Act.
 219. 423 The Anti-money Laundering Act
 220. 425 The Law School of Tanzania Act
 221. 427 The Fire and Rescue Force Act
 222. 428 The Environmental Health Practitioners (Registration)
  Act.
 223. 429 The Medical Radiology and Imaging Professionals Act
 224. 430 The National Prosecutions Service Act
 225. 431 The HIV and AIDS (Prevention and control) Act
 226. 432 The Anti-Trafficking in persons Act
 227. 433 The UNESCO National Commission Act.
 228. 434 The Tanzania Livestock Research Institute Act
 229. 435 The National Irrigation Act
 230. 436 The Non-citizens (Employment Regulation Act
 231. 437 The National Payment System Act
 232. 438 Tax Administration Act
 233. 439 The Budget Act
 234. 440 The Referendum Act
 235. 441 The National Youth Council Act
 236. 442 The Electronic Transactions Act
 237. 443 The Cybercrimes Act
 238. 444 The One Stop Border Posts Act
 239. 445 The Commodity Exchange Act
 240. 446 The Whistleblower and Witness Protection Act
 241. 447 The Tanzania Extractive Industries (Transparency and
  Accountability) Act
 242. 448 The Teacher s’ Service Commission Act
 243. 449 The Natural Wealth and Resources (Permanent
  Sovereignty) Act

65
KIAMBATISHO E
ORODHA YA SHERIA ZILIZOFANYIWA UREKEBU KWA HATUA YA
USOMAJI WA AWALI KUANZIA JULAI, 2021 HADI MACHI, 2022
S/N CHAPTER NAME

 1. 450 The Natural Wealth and Resources Contracts (Review
  and Re-negotiation of Unconscionable Terms) Act
 2. 82 The Vocational Education and Training Act
 3. 93 The Mwalimu Nyerere Memorial Academy Act
 4. 102 The Tanzania Library Services Act
 5. 107 The National Examinations Council of Tanzania Act
 6. 129 The National Council for Technical Education Act
 7. 139 The Institute of Adult Education Act
 8. 142 The Tanzania Institute of Education Act
 9. 144 The Dar- Es –Salaam Institute of Technology Act
 10. 178 The Higher Education Students Loans Board Act
 11. 188 The Atomic Energy Act
 12. 226 The Tanzania Commissioner for Science and
  Technology Act
 13. 314 The Tanzania Teachers’ Professional Board Act
 14. 346 The Universities Act
 15. 352 The Education Act
 16. 412 The Education Fund Act
 17. 433 The UNESCO National Commission Act.

66
KIAMBATISHO NA. F
MAENDELEO YA RASILIMALIWATU 2021/2022
FUNG
U
TAASI
SI
AJIR
A
MPY
A
KUTHIBITI
SHWA
KAZINI
KUPAND
ISHWA
CHEO
UTEU
ZI
MAFUNZ
O
KUSIMAMI
SHWA
KAZI
KUACHIS
HWA
KAZI
KUACH
A KAZI
KUREJ
ESHWA
KAZINI
KUSTA
AFISH
WA
KWA
MASLA
HI YA
UMMA
12 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0
16 21 2 0 1 19 0 0 0 0 0
19 23 8 0 0 13 0 0 0 0 0
35 4 1 19 0 258 0 0 0 0 0
40 45 199 0 25 1099 3 5 3 9 7
41 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
55 5 0 0 1 23 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
IJA 2 1 36 1 70 0 0 0 0 0
LST 0 0 9 0 20 0 0 0 0 0
RITA 0 67 3 3 47 2 0 0 2 0
JUML
A KUU 101 278 70 34 1579 5 5 3 11 7

67
KIAMBATISHO G
MCHANGANUO WA BAJETI NA FEDHA ZILIZOPOKELEWA ZA MIRADI YA MAENDELEO KUANZIA
JULAI, 2021 HADI MACHI 2022
Fungu
Bajeti iliyoidhinishwa kwa Mwaka wa Fedha
2021/2022 Fedha zilizopokelewa hadi Machi, 2022
Miradi ya Maendeleo Jumla Miradi ya Maendeleo Jumla Ndani Nje Ndani Nje
16-Ofisi ya
Mwanasheria
Mkuu wa Serikali 1,000,000,000 – 1,000,000,000 – – –
35-Ofisi ya Taifa
ya Mashtaka 3,000,000,000 993,616,000 3,993,616,000 214,155,912.00 84,000,000.00 298,155,912.00
40-Mfuko wa
Mahakama 39,100,000,000 1,090,000,000 40,190,000,000 21,492,475,322.90 23,133,893,261.54 44,626,368,584.44
41-Wizara ya
Katiba na Sheria 1,000,000,000 6,358,598,000 7,358,598,000 429,125,000.00 4,002,354,217.00 4,431,479,217.00
55-Tume ya Haki
za Binadamu na
Utawala Bora

 • 373,616,000 373,616,000 – 260,079,091.00 260,079,091.00
  Jumla 44,100,000,000 8,815,830,000 52,915,830,000 22,135,756,234.90 27,480,326,569.54 49,616,082,804.44

68
KIAMBATISHO H
MCHANGANUO WA BAJETI ILIYOIDHINISHWA NA KIASI CHA FEDHA ZILIZOPOKELEWA NA
WIZARA NA TAASISI HADI MACHI, 2022
Ndani Nje Ndani Nje
12-Tume ya Utumishi
wa Mahakama 420,191,000.00 2,700,000,000.00 – – 3,120,191,000.00 297,394,730.26 1,925,392,500.00 – – 2,222,787,230.26
16-Ofisi ya
Mwanasheria Mkuu wa
Serikali
2,650,210,000.00 5,022,981,000.00 1,000,000,000.00 – 8,673,191,000.00 1,933,307,000.00 3,324,786,212.44 – – 5,258,093,212.44
19-Ofisi ya Wakili
Mkuu wa Serikali 2,658,329,000.00 9,473,018,000.00 – – 12,131,347,000.00 1,410,702,307.65 7,205,068,823.98 – – 8,615,771,131.63
35-Ofisi ya Taifa ya
Mashtaka 9,199,868,000.00 12,068,944,000.00 3,000,000,000.00 993,616,000.00 25,262,428,000.00 7,446,962,412.20 15,568,101,031.00 214,155,912.00 84,000,000.00 23,313,219,355.20
40-Mfuko wa
Mahakama 55,264,477,000.00 57,774,382,000.00 39,100,000,000.00 1,090,000,000.00 153,228,859,000.00 45,246,273,055.13 43,754,226,949.97 21,492,475,322.90 23,133,893,261.54 133,626,868,589.54
41-Wizara ya Katiba
na Sheria 6,089,479,000.00 5,865,271,000.00 1,000,000,000.00 6,358,598,000.00 19,313,348,000.00 4,491,024,764.03 4,875,315,587.41 429,125,000.00 4,002,354,217.00 13,797,819,568.44
55-Tume ya Haki za
Binadamu na Utawala
Bora
2,495,556,000.00 3,850,280,000.00 – 373,616,000.00 6,719,452,000.00 1,762,074,968.00 2,829,482,951.00 – 260,079,091.00 4,851,637,010.00
59-Tume ya
Kurekebisha Sheria 820,920,000.00 2,424,009,000.00 – – 3,244,929,000.00 542,226,000.00 1,887,137,774.79 – – 2,429,363,774.79
Jumla 79,599,030,000.00 99,178,885,000.00 44,100,000,000.00 8,815,830,000.00 231,693,745,000.00 63,129,965,237.27 81,369,511,830.59 22,135,756,234.90 27,480,326,569.54 194,115,559,872.30
MCHANGANUO WA BAJETI ILIYOIDHINISHWA NA KIASI CHA FEDHA ZILIZOPOKELEWA NA WIZARA NA TAASISI HADI MACHI, 2022
Miradi ya Maendeleo Mishahara Matumizi Mengineyo Fungu
Bajeti iliyoidhinishwa kwa Mwaka 2021/2022
Jumla
Fedha zilizopokelewa hadi Machi, 2022
Mishahara Matumizi Mengineyo Miradi ya Maendeleo Jumla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *